Siswati 1996 (SWA96)
9

Sitalelwe umntfwana

91

9:1
Mat. 4:14
Noko kungeke kusaba nelitfunti kulabo labebahluphekile. Kadzeni walitfobisa live lakaZebuloni nelive lakaNaftali, kodvwa ngesikhatsi lesitako uyakuliphakamisa live laseGalile lebetive, endleleni leya elwandle, ngesheya kweJordane.

2

9:2
Isa. 60:1
Luk. 1:79
Joh. 1:9
Bantfu labahamba ebumnyameni

bakubonile kukhanya lokukhulu;

kulabo labahlala eveni lelitfunti lekufa“eveni lelitfunti lekufa” nome “eveni lebumnyama”

kukhanya sekuchamukile.

3

9:3
Hla. 119:162
Sewusandzisile sive,

wandzisa nekujabula kwaso;

siyajabula embikwakho njengebantfu bajatjuliswa sivuno,

nanjengebantfu nabajatjuliswa kwaba imphango.

4

9:4
Khu. 7:22
Isa. 10:26
14:5
Ngobe njengasemihleni yekwehlulwa kwakaMidiyani,

ulifohlotile lelijoko belingumtfwalo kubo,

nemgcala losindzako lobewusemahlombe abo,

nendvuku yemcindzeteli wabo.

5

9:5
Hla. 46:9
Tonkhe ticatfulo temasotja labetisebentisa emphini,

nato tonkhe tembatfo tawo

letibhucabhucwe engatini titawushiswa,

tibe kudla kwemlilo.

6

9:6
Khu. 13:18
Hla. 45:3
Jer. 32:19
Zak. 9:10
Luk. 1:31
2:7,11
Joh. 3:16
Rom. 8:32
Ef. 2:14
2 Thes. 3:16
Ngobe tsine sitalelwe umntfwana,

siphiwe indvodzana.

Umbuso uyawubasemahlombe akhe.

Uyawutsiwa nguMeluleki Lomangalisako,“nguMeluleki Lomangalisako” nome “nguMmangaliso neMeluleki”

nguNkulunkulu Lonemandla,

nguBabe Waphakadze,

yiNkhosi Yekuthula.

7

9:7
Isa. 37:32
Dan. 7:14
Luk. 1:32
Umbuso wakhe uyawukhula,

kuthula nenhlalakahle kungeke kuphele.

Uyawubusa esihlalweni sebukhosi saDavide,

nasembusweni wakhe.

Uyakuwumisa awusekele

ngekwemtsetfocotfo nangekulunga,

kusukela kuleso sikhatsi

kuze kube nguphakadze naphakadze.

Inshisekelo yaSimakadze longuSomandla

iyawukwenta loko.

Simakadze uyawubajezisa baka-Israyeli

8Simakadze utfume livi

kuyewumelana nebakaJakobe,

liyakwehlela ku-Israyeli.

9Bonkhe bantfu bayakulati,

baka-Efrayimu kanye nalabakhile eSamariya,

labakhuluma bachoshe,

basho nangekutigabatisa kwenhlitiyo, batsi:

10“Titini tidzilikele phansi,

kodvwa tsine sitakwakha kabusha

ngematje labatwe kahle.

Tihlahla temakhiwa tigawuliwe,

kodvwa tsine sitatenana ngetihlahla temisedari.”

11Kodvwa Simakadze ubacinisele titsa takaResiniNome “titsa tabo”

kutsi tikwati kubhekana nabo, wahlohla titsa tabo.

12

9:12
Isa. 5:25
10:4
EmaSiriya ngasemphumalanga

nemaFilisti ngasenshonalanga,

asakhamisele kushwabudzela ema-Israyeli.

Noko ngako konkhe loku

lulaka lwakhe alukagucuki;

sandla sakhe sisephakeme.

13Kodvwa bantfu abakaphendvukeli kuye

lowo lowabashaya,

futsi abakamfunisisi Simakadze longuSomandla.

14

9:14
2 Khos. 17:3
Isa. 10:33
19:15
Ngako Simakadze uyawujuba ka-Israyeli

inhloko nemsila kokubili,

ligala lelisundvu nemhlanga kokubili,

ngalanga linye.

15Labadzala nemadvodza langimisumphe

ngubona bayinhloko.

Baphrofethi labafundzisa emanga

bona bangumsila.

16

9:16
Isa. 3:12
Labo labahola lesive bayasedukisa,

nalabo labaholwako bayalahlekiswa.

17Ngako-ke Simakadze ngeke ajabule ngemajaha abo,“ngeke ajabule ngemajaha abo” nome “ngeke awahawukele emajaha abo”

futsi ngeke abadzabukele labo labangenaboyise

kanye nebafelokati,

ngobe bonkhe abanaNkulunkulu, futsi babi,

bonkhe bakhuluma emanyala.

Noko ngako konkhe loku,

lulaka lwakhe alukagucuki,

sandla sakhe sisephakeme.

18Ngempela bubi buvutsa njengemlilo;

budla bucotfule tinchachabutane nemanyeva,

bulumeka emahlatsi etihlahla ngemalangabi,

kutsi titewushunca tibheke etulu

ngaletikhulu tikhatsa tentfutfu.

19Ngelulaka lwaSimakadze longuSomandla

live liyawugagadzeka,

nebantfu bayawuba tinkhuni temlilo;

kute loyawuphephisa umnakabo.

20Ngesekudla bayawushwabudzela,

kodvwa bachubeke balambe;

ngesancele bayawudla, kodvwa bangeke besutse.

Ngulowo nalowo uyakutondla

ngenyama yentalelwane yakakhe;Nome “yengalo yakhe”

21bakaManase bayawutondla ngebaka-Efrayimu,

nebaka-Efrayimu batondle ngebakaManase,

bonkhe bayawugucukela bakaJuda.

Noko ngako konkhe loku,

lulaka lwakhe alukagucuki,

sandla sakhe sisephakeme.