Siswati 1996 (SWA96)
8

Indvodzana ya-Isaya isibonakaliso esiveni

81Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Tsatsa incwadzi lenkhulu legocotwako ubhale kuyo ngelutsi lolwetayelekile, utsi: Maheri Shalali Hashi Bazi.“Maheri Shalali Hashi Bazi” kusho “phutfuma imphango, sheshisa kutfumba” 2

8:2
2 Khos. 16:10
Ngiyawubita Uriya, umphristi, naZakhariya, umsa waJeberekhiya, bangimele njengabofakazi bami labetsembekile.”

3Ngabe sengiya kumphrofethikati, wase uyakhulelwa, watala indvodzana. Simakadze wakhuluma kimi, watsi: “Metse libito utsi nguMaheri Shalali Hashi Bazi.“Maheri Shalali Hashi Bazi” kusho “phutfuma imphango, sheshisa kutfumba” 4Kwatsi lomfanyana asengakakwati nakahle kutsi ‘Babe’ nome ‘Make’, umcebo waseDamaseko nemphango yaseSamariya kuyawube sekutfunjwa yinkhosi yase-Asiriya.”

Kwehlulelwa kwelive lakaJuda

5Simakadze wakhuluma kimi futsi, watsi:

6“Njengobe lesive siwalile emanti aseShilowa lehla kamnandzi,

sajabulela Resini nendvodzana yaRemaliya,

7ngako-ke Simakadze sewutakwehlisela etikwaso

sikhukhula semanti lanemandla emfula iYufrathe,

yinkhosi yase-Asiriya nabo bonkhe bukhosi bayo.

Lomfula uyawugcwala uphuphume

kuyo yonkhe imifula yakhona,

netihoshana takhona, ugole tintsetse,

8

8:8
Isa. 7:14
uze utseleke kulakaJuda uligumbucele lonkhe,

ulikhukhule uze uyewukhawula entsanyeni.

Ngetimphiko tawo uyawulimbonya bubanti balo

lonkhe lelo live lakho,

awu Imanyuweli!”“Imanyuweli” kusho kutsi “Nkulunkulu unatsi”

9Hlabani inyandzaleyo,“Hlabani inyandzaleyo” nome “Yentani lokubi kakhulu” ngesiHebheru akucondzakali

nine tive, nitfutfumele!

Lalelani,

nine nonkhe mave lakhashane.

Tilungiseleleni kulwa imphi, nesabe!

Tilungiseleleni kulwa imphi, nehlulwe!

10

8:10
Jobe 5:12
Rom. 8:31
Takheleni emasu enu,

kodvwa atakwehlulekiswa;

yentani emachinga enu,

kodvwa ngeke aphumelele;

ngobe Nkulunkulu unatsi.“Nkulunkulu unatsi” ngesiHebheru “Imanyuweli”

Yesaba Nkulunkulu

11Simakadze wakhuluma kimi ngesandla sakhe lesinemandla, angecwayisa kutsi ngingatilandzeli tindlela talesive, watsi:

12

8:12
1 Phet. 3:14
“Ningabosho kutsi luzungu,

konkhe loku labakushoko labantfu kutsi luzungu,Nome “Ningaceli kuthula, sonkhe sikhatsi lesive sicela kuthula”

ningakwesabi loko labakwesabako;

futsi ningabi naluvalo ngako.

13

8:13
Isa. 29:23
Simakadze longuSomandla,

nguye lekufanele nimati ngekutsi ungcwele.

Nguye lekufanele nimesabe nimhloniphe.

Nguye lekumele nitfutfumele ngaye.

14

8:14
Luk. 2:34
Rom. 9:33
1 Phet. 2:7
Nguye loyawuba siphephelo senu;

kodvwa kuto totimbili tindlu tema-Israyeli

uyawuba litje leliyawukhuba bantfu

nelidvwala leliyawubenta bawe.

Kubantfu baseJerusalema uyawuba lugibe nasochaka.

15

8:15
Luk. 20:18
“Labanyenti babo bayawukhubatela;

bayakuwa bephuke nekwephuka,

bayakwetsiywa baze babanjwe.”

16Bophisisa lobufakazi,

uvalele umtsetfo wami emkhatsini webafundzi bami.

17

8:17
Hla. 25:3,5,21
Ngitawulindzela Simakadze

lofihla buso bakhe kuyo indlu yakaJakobe.

Ngiyawubeka litsemba lami kuye.

18

8:18
Jow. 3:17,21
Heb. 2:13
Ngilapha mine kanye nalabo bantfwana Simakadze langiphe bona. Sitibonakaliso netimangaliso taSimakadze longuSomandla, esiveni sema-Israyeli, yena lohlala eNtsabeni iSiyoni.

19

8:19
Dut. 18:11
1 Sam. 28:11
Bantfu batanitjela kutsi: “Yanini etangomeni nakulababhulako, labo labahlebako banhhinklile.” Batsi: “Sive akukafaneli yini kutsi sibute kuNkulunkulu waso?”Nome “Nangabe bantfu banitjela kutsi niye etangomeni nakulababhulako, labo labahlebako banhhinklile, sive akukafaneli yini kutsi sibute kubonkulunkulu baso?” Indlela ifunelwani kulabafile egameni lalabaphilako? 20
8:20
Isa. 58:8
Hos. 6:3
2 Phet. 1:19
Buyelani kuwo umtsetfo waNkulunkulu nasebufakazini bakhe! Nabangakhulumi njengekwalelivi, abayiwuba nako kukhanya kwekusa. 21Bayawukwehla benyuka eveni bajabhile futsi balambile, ngesikhatsi sebahwaywe yindlala, bayawuvutsa ngelulaka, babuke etulu, bacalekise inkhosi yabo kanye naNkulunkulu wabo. 22Bayawube sebabuka phansi emhlabatsini babone inhlupheko yodvwa nebumnyama nelitfunti lelesabekako, nabo bayawulahlelwa ebumnyameni lobesabekako.