Siswati 1996 (SWA96)
65

Sijeziso saNkulunkulu kulabamhlubukako

651

65:1
Isa. 55:6
Rom. 10:20
Simakadze utsi:

“Ngatembula kulabo lababengazange bangicele,

ngatfolwa ngulabo lababengazange sebangifune.

Esiveni lesingazange silibite Libito lami,

ngatsi: ‘Ngilapha, ngilapha.’

2

65:2
Jer. 7:24
11:8
Lonkhe lilanga ngelule tandla tami

kubantfu labanenhloko lelukhuni,

labahamba etindleleni letimbi,

bacoshana nemicabango yabo,

3bantfu labachubeka nekungicunula njalo nje

embikwami ngibuka,

banikele ngemihlatjelo etivandzini,

batfuncise nemphepho emalatini etitini,

4labahlala emkhatsini wemadliza,

bacitse busuku babo emilindzelweni leyimfihlo,

badle inyama yetingulube,

nemabhodo abo aphatse bubendze

benyama lengcolile ngekwemtsetfo,

5

65:5
Dut. 32:22
Jer. 17:4
bese batsi: ‘Suka, ungasondzeli kimi,

ngobe ngingcwele kakhulu kunawe!’

Bantfu labanjalo bayintfutfu emakhaleni ami,

umlilo lohlala uvutsa lilanga lonkhe.

6

65:6
Hla. 79:12
“Buka la, kuhlala kubhaliwe embikwami, kutsi:

Ngingeke ngibindze,

kodvwa ngitakukhokhela ngalokugcwele,

ngitakukhokhela ematsangeni abo,

7

65:7
Eks. 20:5
Hos. 4:13
yebo, tono tabo netono taboyise,” kusho Simakadze.

“Njengobe bashisa imihlatjelo etintsabeni,

bangihlambalata emagcumeni,

ngiyawukala umvuzo wabo

ngiwehlisele ematsangeni abo ngalokuphelele,

ngenca yetono tabo takadzeni.”

8Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Njengobe kutfolakala luju lwemagelebisi

esikhehleni semagelebisi, bantfu batsi:

‘Ungasibulali, kusekhona lokuhle kuso,’

ngitakwenta kanjalo nami ngenca yetinceku tami;

ngingeke ngitibhubhise tonkhe.

9

65:9
Hla. 69:35
Ngiyawuveta titukulwane kuJakobe,

nakuJuda labo labayawuba tindlalifa tetintsaba tami;

sive sami lesikhetsiwe siyawutidla,

tinceku tami tiyawuhlala lapho.

10

65:10
Josh. 7:26
1 Khr. 27:29
Hos. 2:15
ISharoni iyawuba lidlelo lemihlambi yetimvu netimbuti,

kutsi Sigodzi sase-Akhori sibe yindzawo yekuphumula

imihlambi yetinkhomo,

yebantfu bami labangifunako.

11“Kodvwa nine lenilahla Simakadze,

nikhohlwe intsaba yami lengcwele,

nine lenendlala litafula

nendlalele sithico lesinguNhlanhla,

nigcwalise tindziwo ngeliwayini lelididiyelwe,

nitigcwalisele sithico lesinguSimiselo,

12

65:12
Taga 1:24
Isa. 66:4
Jer. 7:13
35:17
ngiyawunimisela inkemba,

nonkhe niyawukhotsamela kuhlatjwa,

ngobe nganibita,

kodvwa anizange nisabele,

ngakhuluma,

kodvwa anizange nilalele.

Nenta lokubi emehlweni ami,

nakhetsa loko lokungangijabulisi.”

13

65:13
Hla. 22:26
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“Tinceku tami tiyawudla,

kodvwa nine niyawulamba;

tinceku tami tiyawunatsa,

kodvwa nine niyawukoma;

tinceku tami tiyawujabula,

kodvwa nine niyawuhlazeka, nijabhe.

14Tinceku tami tiyawuhlabela

ngenca yekujabula lokuphuma etinhlitiyweni tato;

kodvwa nine niyawukhala

ngenca yekudzabuka kwetinhlitiyo,

nilile ngenca yekudzabuka kwemoya.

15

65:15
Isa. 62:2
Jer. 29:22
Semb. 2:17
Libito lenu niyawulishiya

kulabakhetsiwe bami libe sicalekiso:

iNkhosi Simakadze iyawunibulala.

Kodvwa tinceku tayo iyawutinika lelinye libito.

16

65:16
Jer. 4:2
12:16
Semb. 3:14
Lowo loncenga sibusiso eveni

uyawutibusisa ngaNkulunkulu lowetsembekile;

lowo lowenta sifungo eveni

uyawufunga ngaNkulunkulu lowetsembekile.

Ngobe tinhlupheko letendlulile tiyawukhohlakala,

tifihlakale emehlweni ami.”

Indalo lensha

17

65:17
Isa. 66:22
2 Phet. 3:13
Semb. 21:1
“Buka la, ngiyawudala

emazulu lamasha nemhlaba lomusha.

Tintfo takadzeni tingeke tikhunjulwe,

futsi tingeke tisabuya nasengcondvweni.

18

65:18
Isa. 62:5
Kodvwa jabulani nitfokote phakadze naphakadze

ngaloko lengiyawukudala,

ngobe iJerusalema ngiyawuyidala ibe yintfokoto,

nebantfu bayo babe yinjabulo.

19

65:19
Isa. 60:20
Ngiyawutfokota ngeJerusalema,

ngijabule ngebantfu bami,

umsindvo wekulila newekukhala

awuyiwuphindza uvakale kuyo.

20

65:20
Hla. 55:23
“Kungeke kuphindze kube nemntfwana kuyo

loyawuphila emalangana lambalwa,

nome kube nelichegu lelingeke likhule lize likhokhobe.

Umuntfu loyakufa aneminyaka lelikhulu ngebudzala

uyawutsatfwa ngekutsi abesemusha,

lowo longayiwufika eminyakeni lelikhulu budzala

uyawutsatfwa ngekutsi ucalekisiwe.“lowo longayiwufika eminyakeni lelikhulu budzala uyakutsatfwa ngekutsi ucalekisiwe” nome “soni lesineminyaka lelikhulu sicalekisiwe”

21

65:21
Isa. 62:8
Amo. 9:14
Bantfu bayakwakha tindlu, bahlale kuto,

bayawuhlanyela tivini, badle titselo tato.

22

65:22
Hla. 1:3
52:8
92:12
Bangeke baphindze bakhe tindlu,

bese kuhlala labanye bantfu kuto,

nome bahlanyele, bese kudla labanye.

Ngobe njengemalanga esihlahla

ayawuba njalo-ke nemalanga ebantfu bami.

Labakhetsiwe bami bayawutijabulisa sikhatsi lesidze

ngemisebenti yetandla tabo.

23

65:23
Isa. 61:9
1 Khor. 15:58
Bangeke bashikanekele lite

nome batale bantfwana labayawudliwa sehlakalo;

ngobe bayawuba sive lesibusiswe nguSimakadze,

bona kanye netitukulwane tabo.

24

65:24
Gen. 24:15
Hla. 91:15
145:18
Isa. 30:19
58:9
Dan. 9:23
Mat. 7:7
Bayawutsi bangakangibiti, ngisabele,

bayawutsi basakhuluma, ngive.

25

65:25
Isa. 11:6
Imphisi nelizinyane lemvu

kuyawudla edlelweni linye,

nelibhubesi liyawudla tjani njengenkhomo,

kodvwa lutfuli luyawuba kudla kwenyoka.

Kute lokuyawulimata nalokuyawuba yingoti

kuyo yonkhe intsaba yami lengcwele,” kusho Simakadze.

66

Simakadze wehlulela tive

661

66:1
1 Khos. 8:27
2 Khr. 6:18
Mat. 5:34
Imis. 7:48
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Lizulu lisihlalo sami sebukhosi,

umhlaba usenabelo setinyawo tami.

Iphi-ke lendlu leningangakhela yona?

Itawuba kuphi-ke indzawo yami yekuphumula?

2

66:2
Hla. 34:18
51:17
Isa. 57:15
Tonkhe letintfo atikentiwa sandla sami yini,

kuze kutsi tibe khona?” kusho Simakadze.

“Ngulowo-ke mine lengimatisako,

lowo lotfobekile nalodzabukile emoyeni,

nalolitfutfumelelako livi lami.

3Batikhetsele tindlela tabo:

Lowo lonikela ngemhlatjelo wenkunzi

ufanana nemuntfu lobulala indvodza,

nalowo lonikela ngelizinyane lemvu

ufanana nemuntfu lowephula intsamo yenja.

Lowo lowenta umnikelo walokutinhlavu

ufanana nemuntfu lonikela ngengati yengulube,

nalowo lotfuncisa imphepho yesikhumbuto

ufanana nemuntfu lokhonta sithico.

Imiphefumulo yabo iyatijabulisa

kuleto tinengiso tabo.

4

66:4
Taga 1:24
Isa. 65:12
Jer. 7:13
Ngako-ke nami ngiyawukhetsa

kubaphatsa ngesandla lesicinile,

ngehlisele etikwabo loko labakwesabako.

Ngobe ngatsi nangimemeta,

kwabate losabelako;

ngatsi nangikhuluma,

kwabate lolalelako.

Benta lokubi emehlweni ami,

bakhetsa loko lokungangijabulisi.”

5Vanini livi laSimakadze,

nine lenitfutfumeliswa livi lakhe, utsi:

“Bomnakenu labanitondzako banikhiphe inyumbazana

ngenca yeLibito lami, batsite:

‘Akadvunyiswe Simakadze,

kuze sitewubona injabulo yenu!’

Noko bayawutseleka ngelihlazo.

6Vanini umsindvo losedolobheni,

nive nemsindvo losethempelini!

Ungumsindvo waSimakadze

atiphindzisela etitseni takhe ngenca yetento tato.

7

66:7
Semb. 12:5
“Umfati uyabeleka yini angakahelwa?

Angayitala yini indvodzana

angakaze wahlaselwa ngiminjunju?

8Ngubani lowase weva ngentfo lefanana naleyo?

Ngubani lowase watibona tintfo letinjengaleto?

Live lingatalwa yini ngalanga linye?

Sona sive sake savela yini ngesikhashana nje?

Noko iSiyoni itsite ingakaphatfwa ngumhelo

yatala bantfwana bayo.”

9Simakadze utsi:

“Ngiyasiletsa yini mine sikhatsi sekubeleka

ngingabe ngisakufikisa kubeleka?

Ngiyasivala yini sinye nase ngifikise ekubelekeni?”

kusho Nkulunkulu wakho.

10“Tfokotani kanye neJerusalema, niyitsakasele,

nonkhe nine leniyitsandzako,

jabulani nayo kakhulu,

nonkhe nine leniyililelako.

11Ngobe niyawumunya kuyo,

neneliswe ngemabele ayo ladvudvutako;

niyawunatsa neneliseke,

nitijabulise ngenala yayo lenkhulu.”

12

66:12
Isa. 48:18
49:22
60:16
Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“IJerusalema ngiyakuyiletsela kuthula

lokuyawugobhota njengemfula,

bunjinga betive bute kuyo njengemfula longenelako.

Niyawumunya kuyo,

netfwalwe ngumkhono wayo,

nidlaliselwe emadvolweni ayo.

13

66:13
Isa. 49:13
Njengemfati nakadvudvuta umntfwanakhe,

nami ngiyawunidvudvuta kanjalo,

nginidvudvutele eJerusalema.”

14Niyawutsi nanikubona loku,

inhlitiyo yenu ijabule,

niyawuhluma njengetjani;

sandla saSimakadze siyawukwatiwa etincekwini takhe,

atitfukutselele titsa takhe.

15

66:15
2 Thes. 1:8
2 Phet. 3:7
Bukani la, Simakadze uta ngemlilo,

netincola takhe temphi tifanana nesiwunguwungwana;

uyawukwehlisa intfukutselo yakhe ngalokwesabekako,

nekutsetsa kwakhe kute ngemalangabi emlilo.

16

66:16
Semb. 19:20
Ngobe uyakwehlulela bonkhe bantfu

ngemlilo nangenkemba;

labo lababulewe nguSimakadze bayawuba banyenti.

17

66:17
Isa. 65:3
“Labo labatihlambululako, batingcwelisele kungena etivandzini, balandzela lowo losemkhatsini walabo labadla“etivandzini, balandzela lowo losemkhatsini walabo labadla” nome “etivandzini letisemvakwalelinye lemathempeli enu, badla” inyama yetingulube, nemagundvwane kanye naletinye tintfo letinengekako, bayawuphelela lapho kanyekanye,” kusho Simakadze.

18

66:18
Mik. 4:11
“Mine-ke, ngenca yetento tabo nangemicabango yabo, sekusondzele kutsi ngiteLetinye tincwadzi tekucala titsi “Ngiyatati tento nemicabango yabo. Sikhatsi sami siyeta” ngibutsele ndzawonye tonkhe tive netilwimi, khona tiyakuta tibone bukhosi bami.

19“Ngiyawubeka sibonakaliso emkhatsini wabo, bese ngitfumela labanye balabo labaphephile etiveni: eThashishi, nakumaLibhiya,“Libhiya” letinye tincwadzi tekucala titsi “Phuthi” siHebheru sitsi “Phuli” nemaLudi, labadvume ngekuba banembi ngebutjoki, naseThubhali, naseGrisi, nasetichingini letikhashane letingazange setive ngeludvumo lwami nome tibone bukhosi bami. Bayawumemetela bukhosi bami kubetive. 20

66:20
Lev. 2:1
Isa. 43:5
49:12,22
Bayawuletsa bonkhe bomnakenu, babakhipha kuto tonkhe tive, babayise entsabeni yami lengcwele eJerusalema, babe ngumnikelo kuSimakadze. Bayawubetfwala ngemahhashi, nangetincola temphi, nangetinkalishi, nangeminyuzi, nangemakamela,” kusho Simakadze. “Bayawuta nabo njengema-Israyeli nakaletsa iminikelo yawo yalokutinhlavu ngetitja letihlantekile ngekwemtsetfo, ateyetfula ethempelini laSimakadze. 21
66:21
1 Phet. 2:5
Ngiyawukhetsa labanye emkhatsini wabo ngibente babe baphristi nemaLevi,” kusho Simakadze.

22

66:22
Isa. 65:17
Jer. 31:35
2 Phet. 3:13
Semb. 21:1
Simakadze utsi: “Njengobe emazulu lamasha nemhlaba lomusha lengikudalako kuyawuhlala kukhona embikwami, kanjalo libito lakho netitukulwane takho tiyawuhlala tikhona. 23
66:23
Zak. 14:16
Kusukela ekwetfwaseni kwenyanga kuye kulelandzelako, nekusukela kulelinye liSabatha kuye kulelinye, bonkhe bantfu bayakuta bakhotsame embikwami,” kusho Simakadze. 24
66:24
Dan. 12:2
Mak. 9:48
“Bayawuphumela ngephandle babuke tidvumbu talabo labangihlubukile; imphetfu lebadlako ngeke ife, kanjalo nemlilo lobashisako ungeke ucinywe, bayakwenyanyeka kubo bonkhe bantfu.”