Siswati 1996 (SWA96)
63

Kuphindzisela kwaSimakadze kubetive

631

63:1
Isa. 34:6
Ngubani lona lochamuka ka-Edomu,

lobuya eBhosra,

lonetingubo letibhocwe ngalokubovu njengengati?

Ngubani yena lona,

lowembetse umjiva webukhosi lokhatimulako,

lohamba acanase ngebukhulu bemandla akhe?

“Ngimi, lengikhuluma ngekulunga,

lonemandla ekusindzisa.”

2

63:2
Semb. 19:13
Tentiwa yini tingubo takho kutsi tibe bovu

njengetemuntfu lobekahluta emagelebisi?

3“Nginyatsele sikhamo seliwayini ngingedvwa;

kuto tonkhe tive kute namunye labekanye nami.

Ngibagcobagcobile ngentfukutselo yami,

ngabapitjita ngelulaka lwami.

Ingati yabo yasaphatela tembatfo tami;

ngatingcolisa tonkhe timphahla tami.

4

63:4
Isa. 34:8
61:2
Jer. 51:6
Ngobe lilanga lekuphindzisela

belisenhlitiyweni yami;

nemnyaka wekuhlenga labangebami sewufikile.

5

63:5
Isa. 59:16
Ngabuka, kodvwa kwabate namunye labengasita.

Ngamangala kakhulu kutsi kubete lowelekelelako,

ngako umkhono wami wangentela insindziso yami,

nelulaka lwami lwangisekela.

6

63:6
Isa. 19:14
24:20
Jer. 48:26
Ngagcobagcoba tive ngentfukutselo yami;

ngelulaka lwami ngatenta tadzakwa,

ngatfululela ingati yato emhlabatsini.”

Umusa waNkulunkulu ku-Israyeli

7

63:7
Hla. 103:1
105:5
Ngiyawukhuluma ngebukhulu bemusa waSimakadze,

ngibonge tento takhe lekufanele advunyiselwe tona,

ngidvumise konkhe loko Simakadze lasentele kona,

yebo, tintfo letinyenti letinhle latentele

indlu yaka-Israyeli,

ngesihawu sakhe nangemusa wakhe lomkhulukati.

8Watsi: “Ngempela, basive sami,

emadvodzana langeke angiyenge;”

ngaloko-ke waba nguMsindzisi wabo.

9

63:9
Eks. 13:21
14:19
23:20,23
32:34
Isa. 46:4
Kuko konkhe kukhatsateka kwabo naye abekhatsatekile,

ingilosi yebukhona bakhe yabasindzisa,

ngelutsandvo lwakhe nangemusa wakhe wabahlenga.

Wabatsatsa wabetfwala

kuwo onkhe emalanga akadzeni.

10

63:10
Ef. 4:30
Noko, bamhlubuka,

badzabukisa Moya wakhe Longcwele.

Ngako-ke wagucuka waba sitsa sabo,

yena cobo lwakhe walwa nabo.

11

63:11
Eks. 14:29
Num. 11:25
Hla. 77:20
Sive sakhe sase siyawakhumbula“Sive sakhe sase siyawakhumbula” nome “Kodvwa akamane akhumbule” emalanga akadzeni,

emalanga aboMosi kanye nesive sakhe, batsi:

“Uphi lowa lowabeweta lwandle lolubovu

bona kanye nebelusi bemhlambi wetimvu takhe?

Uphi lowa lowafaka Moya wakhe

Longcwele emkhatsini wabo,

12lowatfumela umkhono wakhe lonemandla lamangalisako,

kutsi ube ngasesandleni saMose sekudla,

lowehlukanisa emanti embikwabo,

aze atakhele yena Libito lelineludvumo lwaphakadze?

13“Uphi lowa lowabahola badzabula ekujuleni kwelwandle?”

Njengelihhashi eveni lelibekile, abazange sebakhubatele.

14Njengetinkhomo letehlela ematsafeni,

banikwa kuphumula ngaMoya waSimakadze.

Wasihola kanjalo-ke sive sakho,

watakhela wena Libito lelinebukhosi.

Umthandazo wekucela umusa nelusito

15

63:15
Dut. 26:15
Hla. 80:14
Buka phansi usezulwini lakho, ubone,

usesihlalweni sakho sebukhosi lesingcwele.

Kuphi kushisekela kwakho nemandla akho?

Kunakekela kwakho nesihawu sakho

kugodliwe kitsi.

16

63:16
Shu. 9:5
Isa. 43:3,11
64:8
Mal. 2:10
Kodvwa wena unguBabe wetfu,

nome nje Abrahama angasati tsine,

na-Israyeli angasemukeli tsine,

kodwva wena, Simakadze,

unguBabe wetfu, uMhlengi wetfu;

kwasemandvulo lelo Libito lakho.

17

63:17
Eks. 32:13
Awu Simakadze, usivumelelani

kutsi seduke etindleleni takho,

utenteleni kutsi tibe lukhuni tinhlitiyo tetfu,

kuze singetikuhlonipha wena?

Mane ubuye ngenca yetinceku takho,

tive letilifa lakho.

18

63:18
Hla. 74:7
79:1
Kwaba sikhashana nje sive sakho

saba tindlalifa tendzawo yakho lengcwele,

kodvwa nyalo titsa tetfu

setiyinyatsele phansi

indlu yakho lengcwele.

19Tsine sibakho kusukela kadzenidzeni;

kodvwa shangatsi wena awukabusi etikwetfu,

asikaze sabitwa ngeLibito lakho.“shangatsi wena awukabusi etikwetfu, asikaze sabitwa ngeLibito lakho” nome “awuzange sewubabuse, abakaze babitwa ngeLibito lakho”

64

641

64:1
Khu. 5:4
Hla. 68:7
Awu, shangatsi ungadzabula emazulu,

wehlele phansi.

Shangatsi tintsaba tingatfutfumela embikwakho!

2Shangatsi kungafanana nemlilo nawulumekela tinsaba,

ushisise emanti aze abile!

Yehla, utekwenta kutsi titsa takho

tilati Libito lakho,

wente netive titfutfumele embikwakho!

3Ngobe watsi nawenta tintfo letesabekako

lesasingazange sitilindzele, wehla,

tintsaba tatfutfumela embikwakho.

4Kusukela kadzenidzeni kute lowase weva,

kute nendlebe leyase yeva,

kute liso lelase labona lomunye Nkulunkulu

ngaphandle kwakho,

lomelela labo labalindzele yena.

5Uyabasita labo

labajabulela kwenta lokulungile,

labatikhumbulako tindlela takho.

Kodvwa tsine sachubeka sona,

wena wasitfukutselela.

Kepha siyawusindziswa kanjani?

6

64:6
Hla. 90:5
Hez. 36:17
Sonkhe sesifanana nebantfu labangcolile,

nato tonkhe tento tetfu letinhle

setifanana netidvwedvwe letingcolile.

Sonkhe siyabuna njengelicembe,

njengemoya tono tetfu tiyasiphephula.

7Kute namunye lobita Libito lakho,

nome lotimisela kubambelela kuwe,

ngobe ubufihlile buso bakho kitsi,

wasicedza ngenca yetono tetfu.

8

64:8
Isa. 63:16
Jer. 3:19
Mal. 2:10
Rom. 9:20
Noko, wena Simakadze,

unguBabe wetfu.

Tsine silibumba, wena ungumbumbi,

sonkhe singumsebenti wetandla takho.

9

64:9
Hla. 25:7
79:8
Awu Simakadze,

ungatfukutseli kwekwengca,

ungatikhumbuli tono tetfu phakadze naphakadze.

Awu, siyakuncusa, sibuke,

ngobe sonkhe sibantfu bakho.

10Emadolobha akho langcwele asalihlane,

ngisho neSiyoni imbala seyilihlane,

iJerusalema iyincitsakalo.

11

64:11
2 Khos. 25:9
2 Khr. 36:19
Hla. 74:7
79:1
Lithempeli letfu lelingcwele nalelikhatimulako,

lapho bobabemkhulu bebakukhonta khona,

selishiswe ngemlilo,

nako konkhe lebekuligugu kitsi

sekuyimfuhlululu nje.

12Awu, Simakadze, emvakwako konkhe loku

utawuchubeka yini utibambe?

Wena utawuthula nje,

usijezise ngalokungetulu kwemandla etfu?

65

Sijeziso saNkulunkulu kulabamhlubukako

651

65:1
Isa. 55:6
Rom. 10:20
Simakadze utsi:

“Ngatembula kulabo lababengazange bangicele,

ngatfolwa ngulabo lababengazange sebangifune.

Esiveni lesingazange silibite Libito lami,

ngatsi: ‘Ngilapha, ngilapha.’

2

65:2
Jer. 7:24
11:8
Lonkhe lilanga ngelule tandla tami

kubantfu labanenhloko lelukhuni,

labahamba etindleleni letimbi,

bacoshana nemicabango yabo,

3bantfu labachubeka nekungicunula njalo nje

embikwami ngibuka,

banikele ngemihlatjelo etivandzini,

batfuncise nemphepho emalatini etitini,

4labahlala emkhatsini wemadliza,

bacitse busuku babo emilindzelweni leyimfihlo,

badle inyama yetingulube,

nemabhodo abo aphatse bubendze

benyama lengcolile ngekwemtsetfo,

5

65:5
Dut. 32:22
Jer. 17:4
bese batsi: ‘Suka, ungasondzeli kimi,

ngobe ngingcwele kakhulu kunawe!’

Bantfu labanjalo bayintfutfu emakhaleni ami,

umlilo lohlala uvutsa lilanga lonkhe.

6

65:6
Hla. 79:12
“Buka la, kuhlala kubhaliwe embikwami, kutsi:

Ngingeke ngibindze,

kodvwa ngitakukhokhela ngalokugcwele,

ngitakukhokhela ematsangeni abo,

7

65:7
Eks. 20:5
Hos. 4:13
yebo, tono tabo netono taboyise,” kusho Simakadze.

“Njengobe bashisa imihlatjelo etintsabeni,

bangihlambalata emagcumeni,

ngiyawukala umvuzo wabo

ngiwehlisele ematsangeni abo ngalokuphelele,

ngenca yetono tabo takadzeni.”

8Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Njengobe kutfolakala luju lwemagelebisi

esikhehleni semagelebisi, bantfu batsi:

‘Ungasibulali, kusekhona lokuhle kuso,’

ngitakwenta kanjalo nami ngenca yetinceku tami;

ngingeke ngitibhubhise tonkhe.

9

65:9
Hla. 69:35
Ngiyawuveta titukulwane kuJakobe,

nakuJuda labo labayawuba tindlalifa tetintsaba tami;

sive sami lesikhetsiwe siyawutidla,

tinceku tami tiyawuhlala lapho.

10

65:10
Josh. 7:26
1 Khr. 27:29
Hos. 2:15
ISharoni iyawuba lidlelo lemihlambi yetimvu netimbuti,

kutsi Sigodzi sase-Akhori sibe yindzawo yekuphumula

imihlambi yetinkhomo,

yebantfu bami labangifunako.

11“Kodvwa nine lenilahla Simakadze,

nikhohlwe intsaba yami lengcwele,

nine lenendlala litafula

nendlalele sithico lesinguNhlanhla,

nigcwalise tindziwo ngeliwayini lelididiyelwe,

nitigcwalisele sithico lesinguSimiselo,

12

65:12
Taga 1:24
Isa. 66:4
Jer. 7:13
35:17
ngiyawunimisela inkemba,

nonkhe niyawukhotsamela kuhlatjwa,

ngobe nganibita,

kodvwa anizange nisabele,

ngakhuluma,

kodvwa anizange nilalele.

Nenta lokubi emehlweni ami,

nakhetsa loko lokungangijabulisi.”

13

65:13
Hla. 22:26
Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“Tinceku tami tiyawudla,

kodvwa nine niyawulamba;

tinceku tami tiyawunatsa,

kodvwa nine niyawukoma;

tinceku tami tiyawujabula,

kodvwa nine niyawuhlazeka, nijabhe.

14Tinceku tami tiyawuhlabela

ngenca yekujabula lokuphuma etinhlitiyweni tato;

kodvwa nine niyawukhala

ngenca yekudzabuka kwetinhlitiyo,

nilile ngenca yekudzabuka kwemoya.

15

65:15
Isa. 62:2
Jer. 29:22
Semb. 2:17
Libito lenu niyawulishiya

kulabakhetsiwe bami libe sicalekiso:

iNkhosi Simakadze iyawunibulala.

Kodvwa tinceku tayo iyawutinika lelinye libito.

16

65:16
Jer. 4:2
12:16
Semb. 3:14
Lowo loncenga sibusiso eveni

uyawutibusisa ngaNkulunkulu lowetsembekile;

lowo lowenta sifungo eveni

uyawufunga ngaNkulunkulu lowetsembekile.

Ngobe tinhlupheko letendlulile tiyawukhohlakala,

tifihlakale emehlweni ami.”

Indalo lensha

17

65:17
Isa. 66:22
2 Phet. 3:13
Semb. 21:1
“Buka la, ngiyawudala

emazulu lamasha nemhlaba lomusha.

Tintfo takadzeni tingeke tikhunjulwe,

futsi tingeke tisabuya nasengcondvweni.

18

65:18
Isa. 62:5
Kodvwa jabulani nitfokote phakadze naphakadze

ngaloko lengiyawukudala,

ngobe iJerusalema ngiyawuyidala ibe yintfokoto,

nebantfu bayo babe yinjabulo.

19

65:19
Isa. 60:20
Ngiyawutfokota ngeJerusalema,

ngijabule ngebantfu bami,

umsindvo wekulila newekukhala

awuyiwuphindza uvakale kuyo.

20

65:20
Hla. 55:23
“Kungeke kuphindze kube nemntfwana kuyo

loyawuphila emalangana lambalwa,

nome kube nelichegu lelingeke likhule lize likhokhobe.

Umuntfu loyakufa aneminyaka lelikhulu ngebudzala

uyawutsatfwa ngekutsi abesemusha,

lowo longayiwufika eminyakeni lelikhulu budzala

uyawutsatfwa ngekutsi ucalekisiwe.“lowo longayiwufika eminyakeni lelikhulu budzala uyakutsatfwa ngekutsi ucalekisiwe” nome “soni lesineminyaka lelikhulu sicalekisiwe”

21

65:21
Isa. 62:8
Amo. 9:14
Bantfu bayakwakha tindlu, bahlale kuto,

bayawuhlanyela tivini, badle titselo tato.

22

65:22
Hla. 1:3
52:8
92:12
Bangeke baphindze bakhe tindlu,

bese kuhlala labanye bantfu kuto,

nome bahlanyele, bese kudla labanye.

Ngobe njengemalanga esihlahla

ayawuba njalo-ke nemalanga ebantfu bami.

Labakhetsiwe bami bayawutijabulisa sikhatsi lesidze

ngemisebenti yetandla tabo.

23

65:23
Isa. 61:9
1 Khor. 15:58
Bangeke bashikanekele lite

nome batale bantfwana labayawudliwa sehlakalo;

ngobe bayawuba sive lesibusiswe nguSimakadze,

bona kanye netitukulwane tabo.

24

65:24
Gen. 24:15
Hla. 91:15
145:18
Isa. 30:19
58:9
Dan. 9:23
Mat. 7:7
Bayawutsi bangakangibiti, ngisabele,

bayawutsi basakhuluma, ngive.

25

65:25
Isa. 11:6
Imphisi nelizinyane lemvu

kuyawudla edlelweni linye,

nelibhubesi liyawudla tjani njengenkhomo,

kodvwa lutfuli luyawuba kudla kwenyoka.

Kute lokuyawulimata nalokuyawuba yingoti

kuyo yonkhe intsaba yami lengcwele,” kusho Simakadze.