Siswati 1996 (SWA96)
63

Kuphindzisela kwaSimakadze kubetive

631

63:1
Isa. 34:6
Ngubani lona lochamuka ka-Edomu,

lobuya eBhosra,

lonetingubo letibhocwe ngalokubovu njengengati?

Ngubani yena lona,

lowembetse umjiva webukhosi lokhatimulako,

lohamba acanase ngebukhulu bemandla akhe?

“Ngimi, lengikhuluma ngekulunga,

lonemandla ekusindzisa.”

2

63:2
Semb. 19:13
Tentiwa yini tingubo takho kutsi tibe bovu

njengetemuntfu lobekahluta emagelebisi?

3“Nginyatsele sikhamo seliwayini ngingedvwa;

kuto tonkhe tive kute namunye labekanye nami.

Ngibagcobagcobile ngentfukutselo yami,

ngabapitjita ngelulaka lwami.

Ingati yabo yasaphatela tembatfo tami;

ngatingcolisa tonkhe timphahla tami.

4

63:4
Isa. 34:8
61:2
Jer. 51:6
Ngobe lilanga lekuphindzisela

belisenhlitiyweni yami;

nemnyaka wekuhlenga labangebami sewufikile.

5

63:5
Isa. 59:16
Ngabuka, kodvwa kwabate namunye labengasita.

Ngamangala kakhulu kutsi kubete lowelekelelako,

ngako umkhono wami wangentela insindziso yami,

nelulaka lwami lwangisekela.

6

63:6
Isa. 19:14
24:20
Jer. 48:26
Ngagcobagcoba tive ngentfukutselo yami;

ngelulaka lwami ngatenta tadzakwa,

ngatfululela ingati yato emhlabatsini.”

Umusa waNkulunkulu ku-Israyeli

7

63:7
Hla. 103:1
105:5
Ngiyawukhuluma ngebukhulu bemusa waSimakadze,

ngibonge tento takhe lekufanele advunyiselwe tona,

ngidvumise konkhe loko Simakadze lasentele kona,

yebo, tintfo letinyenti letinhle latentele

indlu yaka-Israyeli,

ngesihawu sakhe nangemusa wakhe lomkhulukati.

8Watsi: “Ngempela, basive sami,

emadvodzana langeke angiyenge;”

ngaloko-ke waba nguMsindzisi wabo.

9

63:9
Eks. 13:21
14:19
23:20,23
32:34
Isa. 46:4
Kuko konkhe kukhatsateka kwabo naye abekhatsatekile,

ingilosi yebukhona bakhe yabasindzisa,

ngelutsandvo lwakhe nangemusa wakhe wabahlenga.

Wabatsatsa wabetfwala

kuwo onkhe emalanga akadzeni.

10

63:10
Ef. 4:30
Noko, bamhlubuka,

badzabukisa Moya wakhe Longcwele.

Ngako-ke wagucuka waba sitsa sabo,

yena cobo lwakhe walwa nabo.

11

63:11
Eks. 14:29
Num. 11:25
Hla. 77:20
Sive sakhe sase siyawakhumbula“Sive sakhe sase siyawakhumbula” nome “Kodvwa akamane akhumbule” emalanga akadzeni,

emalanga aboMosi kanye nesive sakhe, batsi:

“Uphi lowa lowabeweta lwandle lolubovu

bona kanye nebelusi bemhlambi wetimvu takhe?

Uphi lowa lowafaka Moya wakhe

Longcwele emkhatsini wabo,

12lowatfumela umkhono wakhe lonemandla lamangalisako,

kutsi ube ngasesandleni saMose sekudla,

lowehlukanisa emanti embikwabo,

aze atakhele yena Libito lelineludvumo lwaphakadze?

13“Uphi lowa lowabahola badzabula ekujuleni kwelwandle?”

Njengelihhashi eveni lelibekile, abazange sebakhubatele.

14Njengetinkhomo letehlela ematsafeni,

banikwa kuphumula ngaMoya waSimakadze.

Wasihola kanjalo-ke sive sakho,

watakhela wena Libito lelinebukhosi.

Umthandazo wekucela umusa nelusito

15

63:15
Dut. 26:15
Hla. 80:14
Buka phansi usezulwini lakho, ubone,

usesihlalweni sakho sebukhosi lesingcwele.

Kuphi kushisekela kwakho nemandla akho?

Kunakekela kwakho nesihawu sakho

kugodliwe kitsi.

16

63:16
Shu. 9:5
Isa. 43:3,11
64:8
Mal. 2:10
Kodvwa wena unguBabe wetfu,

nome nje Abrahama angasati tsine,

na-Israyeli angasemukeli tsine,

kodwva wena, Simakadze,

unguBabe wetfu, uMhlengi wetfu;

kwasemandvulo lelo Libito lakho.

17

63:17
Eks. 32:13
Awu Simakadze, usivumelelani

kutsi seduke etindleleni takho,

utenteleni kutsi tibe lukhuni tinhlitiyo tetfu,

kuze singetikuhlonipha wena?

Mane ubuye ngenca yetinceku takho,

tive letilifa lakho.

18

63:18
Hla. 74:7
79:1
Kwaba sikhashana nje sive sakho

saba tindlalifa tendzawo yakho lengcwele,

kodvwa nyalo titsa tetfu

setiyinyatsele phansi

indlu yakho lengcwele.

19Tsine sibakho kusukela kadzenidzeni;

kodvwa shangatsi wena awukabusi etikwetfu,

asikaze sabitwa ngeLibito lakho.“shangatsi wena awukabusi etikwetfu, asikaze sabitwa ngeLibito lakho” nome “awuzange sewubabuse, abakaze babitwa ngeLibito lakho”