Siswati 1996 (SWA96)
61

Tindzaba letimnandzi tekusindziswa

611

61:1
Hla. 45:7
Isa. 11:2
42:1,7
49:9
Mat. 11:5
Luk. 4:18
Moya weNkhosi Simakadze ukimi,

ngobe Simakadze ungigcobile,

kutsi ngishumayele tindzaba letimnandzi kulabamphofu.

Ungitfume kutsi ngitewubopha labo

labatinhlitiyo tabo tidzabukile.

Ungitfume kutawumemetela kukhululwa kulabatfunjiwe,

nekukhululwa kulababoshiwe.“nekukhululwa kulababoshiwe” lenye incwadzi yekucala itsi “nekuvuleka kwemehlo kulabatimphumphutse”

2

61:2
Isa. 63:4
Mat. 5:4
Luk. 6:21
Ungitfume kutsi ngitewumemetela

umnyaka wemusa waSimakadze,

nelilanga lekuphindzisela kwaNkulunkulu wetfu,

nelekudvudvuta bonkhe labalilako,

3

61:3
Hla. 92:12
Isa. 60:21
labakhala eSiyoni babonelelwe,

banikwe umchele webuhle esikhundleni semlotsa,

banikwe nemafutsa enjabulo esikhundleni sesililo,

banikwe ingubo yekudvumisa

esikhundleni semoya lodzabukile.

Bayawubitwa ngekutsi batihlahla tekulunga,

letihlanyelwe nguSimakadze,

kuze kubonakaliswe inkhatimulo yakhe.

4

61:4
Isa. 58:12
Bayawutakha kabusha tindzala takadzeni,

bativusetele tindzawo letabhidlitwa kadzenidzeni;

bayawuvusa kabusha emadolobha lahhihlitwa,

labhidlitwa etitukulwaneni tasendvulo.

5

61:5
Isa. 14:2
Betive bayakwelusa imihlambi yenu,

bachamuki bayawulima emasimini enu

nasetivinini tenu.

6

61:6
Isa. 60:16
66:21
Nine niyawubitwa ngekutsi nibaphristi baSimakadze,

niyakwetsiwa emabito, kutsiwe

nitikhonti taNkulunkulu wetfu.

Niyawudla imfuyo yetive ngetive,

nangebunjinga bato niyawutigabatisa.

7

61:7
Isa. 35:10
40:2
51:11
Esikhundleni selihlazo lenu,

nine bantfu bami,

niyawuphiwa ngalokuphindziwe;

esikhundleni sekuhlazeka niyawujabula efeni lenu;

ngako niyawudla lifa ngalokuphindziwe eveni lenu,

kujabula kwaphakadze kuyawuba kwenu.

8

61:8
Isa. 54:10
55:3
“Ngobe mine, Simakadze,

ngiyakutsandza kwehlulela ngebucotfo.

Ngiyakutondza kudlelela nekona,

bantfu bami ngiyawubakhokhela njengekwetsembeka kwami,

ngente sivumelwane saphakadze naphakadze nabo.

9Titukulwane tabo tiyakwatiwa emkhatsini wetive,

nentalelwane yabo emkhatsini wetive.

Bonkhe labababonako bayawuvuma

kutsi basive lesibusiswe nguSimakadze.”

10

61:10
Hab. 3:18
Zak. 3:4
Luk. 1:47
Semb. 3:5
6:11
Ngiyajabula kakhulu ngaSimakadze;

umphefumulo wami uyajabula ngaNkulunkulu wami.

Ngobe ungembatsise ngetingubo tensindziso,

wangihlobisa ngemjiva wekulunga,

njengemyeni ahlobisa inhloko yakhe njengemphristi,

nanjengamakoti lotihlobise ngebuhlalu bakhe.

11Ngobe njengaloku nemhlaba uhlumisa emahlumela,

nengadze ihlumisa inhlanyelo ikhule,

kanjalo-ke neNkhosi Simakadze

iyawuhlumisa kulunga neludvumo,

kuhlume embikwato tonkhe tive.

62

Libito lelisha leSiyoni

621

62:1
Isa. 46:13
Ngenca yeSiyoni nje, ngingeke ngibindze,

ngenca yeJerusalema ngingete ngathula,

kuze kulunga kwayo kukhanye njengekusa,

nensindziso yayo ibe njengesidlwane lesivutsako.

2

62:2
Isa. 65:15
Semb. 2:17
Tive tiyawukubona kulunga kwakho,

nawo onkhe emakhosi abone emandla akho.

Uyawubitwa ngelibito lelisha

leliyawubekwa ngumlomo waSimakadze.

3Uyawuba ngumchele wenkhatimulo esandleni saSimakadze,

umchele webukhosi esandleni saNkulunkulu wakho.

4

62:4
Isa. 54:6
60:15
Hos. 1:10
Abasayiwukubita ngekutsi unguLahliwe,

nome betse live lakini batsi nguShiywayedvwa.

Kodvwa uyawubitwa ngekutsi unguHefsiba,“Hefsiba” kusho “Kujabula kwami kukuye” nome “Lonjabulo yami ikuye”

nelive lakini kutsiwe yiBhewula,“Bhewula” kusho “Tekile”

ngobe Simakadze uyawujabula ngawe,

nelive lakini liyakwendza kuye.

5

62:5
Zef. 3:17
Semb. 21:2,9
Njengelijaha nalishada nentfombi,

kanjalo-ke nemadvodzana akho“nemadvodzana akho” nome “nemakhi wakho” ayawushada nawe;

njengemyeni nakajabula ngamakoti wakhe,

kanjalo-ke naNkulunkulu wakho uyawujabula ngawe.

6Ngibeke balindzi etibondzeni takho, Jerusalema,

bangeke bathule imini nebusuku.

Nine lenibita Simakadze,

ningatiniki kuphumula,

7

62:7
Isa. 61:11
Luk. 18:1
naye ningamniketi kuphumula,

adzimate ayakhe kabusha iJerusalema,

ayente ibe ludvumo emhlabeni.

8

62:8
Isa. 65:21
Simakadze ufunge ngesandla sakhe sekudla

nangemkhono wakhe lonemandla, watsi:

“Angisayiwuphindza ngephane ngekudla kwakho

kutsi kube kudla kwetitsa takho,

nebetive abasayiwuphindze

balinatse liwayini lelisha

lolishikashikanele kangaka.

9Kodvwa labo labakuvunako bayawukudla

badvumise Simakadze,

nalabo lababutsa emagelebisi,

liwayini bayawulinatsela etibuyeni

tendlu yami lengcwele.”

10

62:10
Isa. 57:14
Phumani, phumani emasangweni!

Lungiselelani bantfu umgwaco!

Yakhani, yakhani umgwaco lomkhulu!

Susani ematje.

Phakamiselani tive siboniso sekuncoba, titesibona.

11

62:11
Isa. 40:10
Zak. 9:9
Mat. 21:5
Joh. 12:15
Lalelani la: Simakadze sewente simemetelo

lesiya emikhawulweni yonkhe yemhlaba, lesitsi:

“Tjela iNdvodzakati yaseSiyoni,“INdvodzakati yaseSiyoni” kusho bantfu baseJerusalema utsi:

‘Buka, nanguya uMsindzisi wakho uyeta!

Bukela, umvuzo wakhe ukuye,

nenkhokhelo yakhe ihamba embikwakhe.’ ”

12

62:12
Isa. 35:10
51:11
Bayawubitwa ngekutsi Sive Lesingcwele,

Labahlengiwe baSimakadze.

Wena uyawubitwa ngekutsi unguLofuniwe,

Lidolobha Lelingakalahlwa.“Lelingakalahlwa” nome “Lelingakashiywa”

63

Kuphindzisela kwaSimakadze kubetive

631

63:1
Isa. 34:6
Ngubani lona lochamuka ka-Edomu,

lobuya eBhosra,

lonetingubo letibhocwe ngalokubovu njengengati?

Ngubani yena lona,

lowembetse umjiva webukhosi lokhatimulako,

lohamba acanase ngebukhulu bemandla akhe?

“Ngimi, lengikhuluma ngekulunga,

lonemandla ekusindzisa.”

2

63:2
Semb. 19:13
Tentiwa yini tingubo takho kutsi tibe bovu

njengetemuntfu lobekahluta emagelebisi?

3“Nginyatsele sikhamo seliwayini ngingedvwa;

kuto tonkhe tive kute namunye labekanye nami.

Ngibagcobagcobile ngentfukutselo yami,

ngabapitjita ngelulaka lwami.

Ingati yabo yasaphatela tembatfo tami;

ngatingcolisa tonkhe timphahla tami.

4

63:4
Isa. 34:8
61:2
Jer. 51:6
Ngobe lilanga lekuphindzisela

belisenhlitiyweni yami;

nemnyaka wekuhlenga labangebami sewufikile.

5

63:5
Isa. 59:16
Ngabuka, kodvwa kwabate namunye labengasita.

Ngamangala kakhulu kutsi kubete lowelekelelako,

ngako umkhono wami wangentela insindziso yami,

nelulaka lwami lwangisekela.

6

63:6
Isa. 19:14
24:20
Jer. 48:26
Ngagcobagcoba tive ngentfukutselo yami;

ngelulaka lwami ngatenta tadzakwa,

ngatfululela ingati yato emhlabatsini.”

Umusa waNkulunkulu ku-Israyeli

7

63:7
Hla. 103:1
105:5
Ngiyawukhuluma ngebukhulu bemusa waSimakadze,

ngibonge tento takhe lekufanele advunyiselwe tona,

ngidvumise konkhe loko Simakadze lasentele kona,

yebo, tintfo letinyenti letinhle latentele

indlu yaka-Israyeli,

ngesihawu sakhe nangemusa wakhe lomkhulukati.

8Watsi: “Ngempela, basive sami,

emadvodzana langeke angiyenge;”

ngaloko-ke waba nguMsindzisi wabo.

9

63:9
Eks. 13:21
14:19
23:20,23
32:34
Isa. 46:4
Kuko konkhe kukhatsateka kwabo naye abekhatsatekile,

ingilosi yebukhona bakhe yabasindzisa,

ngelutsandvo lwakhe nangemusa wakhe wabahlenga.

Wabatsatsa wabetfwala

kuwo onkhe emalanga akadzeni.

10

63:10
Ef. 4:30
Noko, bamhlubuka,

badzabukisa Moya wakhe Longcwele.

Ngako-ke wagucuka waba sitsa sabo,

yena cobo lwakhe walwa nabo.

11

63:11
Eks. 14:29
Num. 11:25
Hla. 77:20
Sive sakhe sase siyawakhumbula“Sive sakhe sase siyawakhumbula” nome “Kodvwa akamane akhumbule” emalanga akadzeni,

emalanga aboMosi kanye nesive sakhe, batsi:

“Uphi lowa lowabeweta lwandle lolubovu

bona kanye nebelusi bemhlambi wetimvu takhe?

Uphi lowa lowafaka Moya wakhe

Longcwele emkhatsini wabo,

12lowatfumela umkhono wakhe lonemandla lamangalisako,

kutsi ube ngasesandleni saMose sekudla,

lowehlukanisa emanti embikwabo,

aze atakhele yena Libito lelineludvumo lwaphakadze?

13“Uphi lowa lowabahola badzabula ekujuleni kwelwandle?”

Njengelihhashi eveni lelibekile, abazange sebakhubatele.

14Njengetinkhomo letehlela ematsafeni,

banikwa kuphumula ngaMoya waSimakadze.

Wasihola kanjalo-ke sive sakho,

watakhela wena Libito lelinebukhosi.

Umthandazo wekucela umusa nelusito

15

63:15
Dut. 26:15
Hla. 80:14
Buka phansi usezulwini lakho, ubone,

usesihlalweni sakho sebukhosi lesingcwele.

Kuphi kushisekela kwakho nemandla akho?

Kunakekela kwakho nesihawu sakho

kugodliwe kitsi.

16

63:16
Shu. 9:5
Isa. 43:3,11
64:8
Mal. 2:10
Kodvwa wena unguBabe wetfu,

nome nje Abrahama angasati tsine,

na-Israyeli angasemukeli tsine,

kodwva wena, Simakadze,

unguBabe wetfu, uMhlengi wetfu;

kwasemandvulo lelo Libito lakho.

17

63:17
Eks. 32:13
Awu Simakadze, usivumelelani

kutsi seduke etindleleni takho,

utenteleni kutsi tibe lukhuni tinhlitiyo tetfu,

kuze singetikuhlonipha wena?

Mane ubuye ngenca yetinceku takho,

tive letilifa lakho.

18

63:18
Hla. 74:7
79:1
Kwaba sikhashana nje sive sakho

saba tindlalifa tendzawo yakho lengcwele,

kodvwa nyalo titsa tetfu

setiyinyatsele phansi

indlu yakho lengcwele.

19Tsine sibakho kusukela kadzenidzeni;

kodvwa shangatsi wena awukabusi etikwetfu,

asikaze sabitwa ngeLibito lakho.“shangatsi wena awukabusi etikwetfu, asikaze sabitwa ngeLibito lakho” nome “awuzange sewubabuse, abakaze babitwa ngeLibito lakho”