Siswati 1996 (SWA96)
62

Libito lelisha leSiyoni

621

62:1
Isa. 46:13
Ngenca yeSiyoni nje, ngingeke ngibindze,

ngenca yeJerusalema ngingete ngathula,

kuze kulunga kwayo kukhanye njengekusa,

nensindziso yayo ibe njengesidlwane lesivutsako.

2

62:2
Isa. 65:15
Semb. 2:17
Tive tiyawukubona kulunga kwakho,

nawo onkhe emakhosi abone emandla akho.

Uyawubitwa ngelibito lelisha

leliyawubekwa ngumlomo waSimakadze.

3Uyawuba ngumchele wenkhatimulo esandleni saSimakadze,

umchele webukhosi esandleni saNkulunkulu wakho.

4

62:4
Isa. 54:6
60:15
Hos. 1:10
Abasayiwukubita ngekutsi unguLahliwe,

nome betse live lakini batsi nguShiywayedvwa.

Kodvwa uyawubitwa ngekutsi unguHefsiba,“Hefsiba” kusho “Kujabula kwami kukuye” nome “Lonjabulo yami ikuye”

nelive lakini kutsiwe yiBhewula,“Bhewula” kusho “Tekile”

ngobe Simakadze uyawujabula ngawe,

nelive lakini liyakwendza kuye.

5

62:5
Zef. 3:17
Semb. 21:2,9
Njengelijaha nalishada nentfombi,

kanjalo-ke nemadvodzana akho“nemadvodzana akho” nome “nemakhi wakho” ayawushada nawe;

njengemyeni nakajabula ngamakoti wakhe,

kanjalo-ke naNkulunkulu wakho uyawujabula ngawe.

6Ngibeke balindzi etibondzeni takho, Jerusalema,

bangeke bathule imini nebusuku.

Nine lenibita Simakadze,

ningatiniki kuphumula,

7

62:7
Isa. 61:11
Luk. 18:1
naye ningamniketi kuphumula,

adzimate ayakhe kabusha iJerusalema,

ayente ibe ludvumo emhlabeni.

8

62:8
Isa. 65:21
Simakadze ufunge ngesandla sakhe sekudla

nangemkhono wakhe lonemandla, watsi:

“Angisayiwuphindza ngephane ngekudla kwakho

kutsi kube kudla kwetitsa takho,

nebetive abasayiwuphindze

balinatse liwayini lelisha

lolishikashikanele kangaka.

9Kodvwa labo labakuvunako bayawukudla

badvumise Simakadze,

nalabo lababutsa emagelebisi,

liwayini bayawulinatsela etibuyeni

tendlu yami lengcwele.”

10

62:10
Isa. 57:14
Phumani, phumani emasangweni!

Lungiselelani bantfu umgwaco!

Yakhani, yakhani umgwaco lomkhulu!

Susani ematje.

Phakamiselani tive siboniso sekuncoba, titesibona.

11

62:11
Isa. 40:10
Zak. 9:9
Mat. 21:5
Joh. 12:15
Lalelani la: Simakadze sewente simemetelo

lesiya emikhawulweni yonkhe yemhlaba, lesitsi:

“Tjela iNdvodzakati yaseSiyoni,“INdvodzakati yaseSiyoni” kusho bantfu baseJerusalema utsi:

‘Buka, nanguya uMsindzisi wakho uyeta!

Bukela, umvuzo wakhe ukuye,

nenkhokhelo yakhe ihamba embikwakhe.’ ”

12

62:12
Isa. 35:10
51:11
Bayawubitwa ngekutsi Sive Lesingcwele,

Labahlengiwe baSimakadze.

Wena uyawubitwa ngekutsi unguLofuniwe,

Lidolobha Lelingakalahlwa.“Lelingakalahlwa” nome “Lelingakashiywa”