Siswati 1996 (SWA96)
60

Inkhatimulo letako yeJerusalema

601“Vuka, Jerusalema, ukhanye njengelilanga,

ngobe kukhanya kwakho kufikile.

Inkhatimulo yaSimakadze iphumela etikwakho.

2

60:2
Isa. 9:2
Joh. 1:5,9,14
Buka la, bumnyama buyawusibekela umhlaba,

nebumnyama lobumatima busetikwetive,

kodvwa Simakadze uyaphuma etikwakho,

nenkhatimulo yakhe ibonakala etikwakho.

3

60:3
Isa. 2:3
42:6
49:6
Luk. 2:32
Semb. 21:24
Tive tiyawusondzela ekukhanyeni kwakho

nemakhosi ete ebukhatikhatini bekusa kwakho.

4

60:4
Isa. 43:6
49:12,18,22
66:20
“Phakamisa emehlo akho,

ucalate ubone:

Bahlangane bonkhe bete kuwe,

emadvodzana akho aphuma khashane,

emadvodzakati akho wona etfwelwe ngemkhono.

5

60:5
Hag. 2:8
Utawube sewuyabuka umoyitele,

inhlitiyo yakho iyawugcumagcuma,

inetsetele ngenca yekujabula.

Imicebo leselwandle iyawuletfwa kuwe,

bunjinga betive buyawuta kuwe.

6

60:6
Hla. 72:10
Imihlambi yemakamela iyawugcwala eveni lakho,

emakamela lamancane akaMidiyani newase-Efa.

Bonkhe baseSheba bayawuta,

betfwele igolide nemphepho,

bamemetela ludvumo lwaSimakadze.

7Yonkhe imihlambi yaseKhedari iyawubutsanela kuwe,

tihhanca takaNebayothi tiyawukukhonta,

tibe ngiminikelo leyemukeleka elatini lami,

ngiyawulihlobisa lithempeli leludvumo lwami.

8“Bobani laba labandiza etulu njengemafu,

nanjengematuba aya etidlekeni tawo?

9Nayi imikhumbi yetichingi icondza kimi,

kuhamba embili imikhumbi yaseThashishi,“yaseThashishi” nome “yekuhweba”

iletse emadvodzana akho laphuma khashane

labuya nesiliva negolide yawo,

atewudvumisa Simakadze Nkulunkulu wakho,

longuLongcwele waka-Israyeli,

ngobe ukwetfwese inkhatimulo.

10

60:10
Isa. 54:7
“Betive bayawutivusa tibondza takho,

emakhosi abo ayawuhlehla kuwe.

Noko ngakushaya ngenca yekutfukutsela,

ngebubele bami ngiyawukuhawukela.

11

60:11
Semb. 21:24
Emasango akho ayawuhlala avulekile,

ngeke aze avalwe, busuku nemini,

kuze emadvodza aniletsele lemicebo yetive,

emakhosi ato achutjwe atiboshwa.

12Ngobe sive nome umbuso longayiwuhlehla kuwe,

uyakufa wona, uyawubhubha uphele.

13

60:13
Isa. 35:2
41:19
“Tihlahla telikhetselo taseLebanoni tiyakuta kuwe,

sipheshula, nemferi,“imferi” luhlobo lwesihlahla lesimila eYurophu nemsayipuresi konkhe kanyekanye,

kutewuhlobisa indzawo yami lengcwele.

Ngiyakuyikhatimulisa indzawo yetinyawo tami.

14Emadvodzana ebacindzeteli bakho

ayawuta kuwe akhotsama,

bonkhe laba labakwedzelelako

bayawukhotsama etinyaweni takho,

bayawukubita batsi uLidolobha laSimakadze,

Siyoni waLongcwele waka-Israyeli.

15

60:15
Isa. 62:4
“Noko uke walahlwa, watondvwa,

kungekho muntfu lowendlula kuwe,

ngiyawukwenta ligcabho laphakadze,

nenjabulo yato tonkhe titukulwane.

16

60:16
Isa. 49:23
Uyawunatsa lubisi lwetive,

umunyiswe emabeleni ebukhosi.

Uyawube sewuyati-ke kutsi mine,

Simakadze, nginguMsindzisi wakho,

nekutsi Somandla wakaJakobe unguMhlengi wakho.

17

60:17
Isa. 1:26
Ngiyawukuletsela igolide esikhundleni selitfusi,

nesiliva esikhundleni sensimbi.

Esikhundleni selukhuni ngiyawukuletsela litfusi,

nensimbi esikhundleni sematje.

Kuthula ngiyawukwenta kube ngumbusi wakho,

kulunga ngikwente kube ngumholi wakho.

18

60:18
Isa. 26:1
Akuseyiwuba nekulwa eveni lakho,

kuyawubate incitsakalo nembhubhiso

emikhawulweni yelive lakho.

Kodvwa uyawubita tibondza takho

ngekutsi yiNsindziso,

nemasango akho ngekutsi Ludvumo.

19

60:19
2 Sam. 22:29
Hla. 27:1
Mik. 7:8
1 Joh. 1:5
Jak. 1:17
Semb. 21:23
22:5
Lilanga aliseyikuba kukhanya kwakho emini,

ngisho nekukhanya kwenyeti

kungeke kusakukhanyisela wena,

ngobe Simakadze uyawuba

kukhanya kwakho kwaphakadze,

Nkulunkulu wakho abe ludvumo lwakho.

20Lilanga lakho alisayiwuphindza lishone,

nenyanga yakho ayisayiwuphindza ifiphale.

Simakadze uyawuba kukhanya kwaphakadze kuwe,

emalanga akho ekudzabuka ayawuphela.

21

60:21
Isa. 61:3
Mat. 15:13
Lapho-ke bonkhe bantfu bakho bayawuba ngulabalungile,

bayawuba banikati belive kokuphela.

Bangimiliba lengiyihlanyele,

umsebenti wetandla tami,

wekubonakalisa inkhatimulo yami.

22Lomncane wenu uyawuba yinkhulungwane,

lophansi kakhulu abe sive lesinemandla.

NginguSimakadze, ngesikhatsi sako

ngiyawukwenta loko ngekushesha lokukhulu.”

61

Tindzaba letimnandzi tekusindziswa

611

61:1
Hla. 45:7
Isa. 11:2
42:1,7
49:9
Mat. 11:5
Luk. 4:18
Moya weNkhosi Simakadze ukimi,

ngobe Simakadze ungigcobile,

kutsi ngishumayele tindzaba letimnandzi kulabamphofu.

Ungitfume kutsi ngitewubopha labo

labatinhlitiyo tabo tidzabukile.

Ungitfume kutawumemetela kukhululwa kulabatfunjiwe,

nekukhululwa kulababoshiwe.“nekukhululwa kulababoshiwe” lenye incwadzi yekucala itsi “nekuvuleka kwemehlo kulabatimphumphutse”

2

61:2
Isa. 63:4
Mat. 5:4
Luk. 6:21
Ungitfume kutsi ngitewumemetela

umnyaka wemusa waSimakadze,

nelilanga lekuphindzisela kwaNkulunkulu wetfu,

nelekudvudvuta bonkhe labalilako,

3

61:3
Hla. 92:12
Isa. 60:21
labakhala eSiyoni babonelelwe,

banikwe umchele webuhle esikhundleni semlotsa,

banikwe nemafutsa enjabulo esikhundleni sesililo,

banikwe ingubo yekudvumisa

esikhundleni semoya lodzabukile.

Bayawubitwa ngekutsi batihlahla tekulunga,

letihlanyelwe nguSimakadze,

kuze kubonakaliswe inkhatimulo yakhe.

4

61:4
Isa. 58:12
Bayawutakha kabusha tindzala takadzeni,

bativusetele tindzawo letabhidlitwa kadzenidzeni;

bayawuvusa kabusha emadolobha lahhihlitwa,

labhidlitwa etitukulwaneni tasendvulo.

5

61:5
Isa. 14:2
Betive bayakwelusa imihlambi yenu,

bachamuki bayawulima emasimini enu

nasetivinini tenu.

6

61:6
Isa. 60:16
66:21
Nine niyawubitwa ngekutsi nibaphristi baSimakadze,

niyakwetsiwa emabito, kutsiwe

nitikhonti taNkulunkulu wetfu.

Niyawudla imfuyo yetive ngetive,

nangebunjinga bato niyawutigabatisa.

7

61:7
Isa. 35:10
40:2
51:11
Esikhundleni selihlazo lenu,

nine bantfu bami,

niyawuphiwa ngalokuphindziwe;

esikhundleni sekuhlazeka niyawujabula efeni lenu;

ngako niyawudla lifa ngalokuphindziwe eveni lenu,

kujabula kwaphakadze kuyawuba kwenu.

8

61:8
Isa. 54:10
55:3
“Ngobe mine, Simakadze,

ngiyakutsandza kwehlulela ngebucotfo.

Ngiyakutondza kudlelela nekona,

bantfu bami ngiyawubakhokhela njengekwetsembeka kwami,

ngente sivumelwane saphakadze naphakadze nabo.

9Titukulwane tabo tiyakwatiwa emkhatsini wetive,

nentalelwane yabo emkhatsini wetive.

Bonkhe labababonako bayawuvuma

kutsi basive lesibusiswe nguSimakadze.”

10

61:10
Hab. 3:18
Zak. 3:4
Luk. 1:47
Semb. 3:5
6:11
Ngiyajabula kakhulu ngaSimakadze;

umphefumulo wami uyajabula ngaNkulunkulu wami.

Ngobe ungembatsise ngetingubo tensindziso,

wangihlobisa ngemjiva wekulunga,

njengemyeni ahlobisa inhloko yakhe njengemphristi,

nanjengamakoti lotihlobise ngebuhlalu bakhe.

11Ngobe njengaloku nemhlaba uhlumisa emahlumela,

nengadze ihlumisa inhlanyelo ikhule,

kanjalo-ke neNkhosi Simakadze

iyawuhlumisa kulunga neludvumo,

kuhlume embikwato tonkhe tive.

62

Libito lelisha leSiyoni

621

62:1
Isa. 46:13
Ngenca yeSiyoni nje, ngingeke ngibindze,

ngenca yeJerusalema ngingete ngathula,

kuze kulunga kwayo kukhanye njengekusa,

nensindziso yayo ibe njengesidlwane lesivutsako.

2

62:2
Isa. 65:15
Semb. 2:17
Tive tiyawukubona kulunga kwakho,

nawo onkhe emakhosi abone emandla akho.

Uyawubitwa ngelibito lelisha

leliyawubekwa ngumlomo waSimakadze.

3Uyawuba ngumchele wenkhatimulo esandleni saSimakadze,

umchele webukhosi esandleni saNkulunkulu wakho.

4

62:4
Isa. 54:6
60:15
Hos. 1:10
Abasayiwukubita ngekutsi unguLahliwe,

nome betse live lakini batsi nguShiywayedvwa.

Kodvwa uyawubitwa ngekutsi unguHefsiba,“Hefsiba” kusho “Kujabula kwami kukuye” nome “Lonjabulo yami ikuye”

nelive lakini kutsiwe yiBhewula,“Bhewula” kusho “Tekile”

ngobe Simakadze uyawujabula ngawe,

nelive lakini liyakwendza kuye.

5

62:5
Zef. 3:17
Semb. 21:2,9
Njengelijaha nalishada nentfombi,

kanjalo-ke nemadvodzana akho“nemadvodzana akho” nome “nemakhi wakho” ayawushada nawe;

njengemyeni nakajabula ngamakoti wakhe,

kanjalo-ke naNkulunkulu wakho uyawujabula ngawe.

6Ngibeke balindzi etibondzeni takho, Jerusalema,

bangeke bathule imini nebusuku.

Nine lenibita Simakadze,

ningatiniki kuphumula,

7

62:7
Isa. 61:11
Luk. 18:1
naye ningamniketi kuphumula,

adzimate ayakhe kabusha iJerusalema,

ayente ibe ludvumo emhlabeni.

8

62:8
Isa. 65:21
Simakadze ufunge ngesandla sakhe sekudla

nangemkhono wakhe lonemandla, watsi:

“Angisayiwuphindza ngephane ngekudla kwakho

kutsi kube kudla kwetitsa takho,

nebetive abasayiwuphindze

balinatse liwayini lelisha

lolishikashikanele kangaka.

9Kodvwa labo labakuvunako bayawukudla

badvumise Simakadze,

nalabo lababutsa emagelebisi,

liwayini bayawulinatsela etibuyeni

tendlu yami lengcwele.”

10

62:10
Isa. 57:14
Phumani, phumani emasangweni!

Lungiselelani bantfu umgwaco!

Yakhani, yakhani umgwaco lomkhulu!

Susani ematje.

Phakamiselani tive siboniso sekuncoba, titesibona.

11

62:11
Isa. 40:10
Zak. 9:9
Mat. 21:5
Joh. 12:15
Lalelani la: Simakadze sewente simemetelo

lesiya emikhawulweni yonkhe yemhlaba, lesitsi:

“Tjela iNdvodzakati yaseSiyoni,“INdvodzakati yaseSiyoni” kusho bantfu baseJerusalema utsi:

‘Buka, nanguya uMsindzisi wakho uyeta!

Bukela, umvuzo wakhe ukuye,

nenkhokhelo yakhe ihamba embikwakhe.’ ”

12

62:12
Isa. 35:10
51:11
Bayawubitwa ngekutsi Sive Lesingcwele,

Labahlengiwe baSimakadze.

Wena uyawubitwa ngekutsi unguLofuniwe,

Lidolobha Lelingakalahlwa.“Lelingakalahlwa” nome “Lelingakashiywa”