Siswati 1996 (SWA96)
5

Ingoma ngesivini

51

5:1
Hla. 80:8
Isa. 27:2
Mat. 21:33
Mak. 12:1
Luk. 20:9
Ngitawuhlabelela lowo

lengimtsandzako

ingoma ngesivini sakhe, ngitsi:

Lowo lengimtsandzako abenesivini

egcumeni lelivundzile.

2Wasimba wesusa onkhe ematje kuso,

wahlanyela kuso imivini yelikhetselo.

Wakha umbhoshongo wekulindza ekhatsi kuso,

wacopha nesikhamo seliwayini edvwaleni.

Abetsembe kutsi sitawutsela emagelebisi lamahle,

kodvwa satsela emagelebisi esiganga lamunyu.

3“Nine lenihlala eJerusalema,

nani madvodza akaJuda,

yehlulelani emkhatsini wami nesivini sami.

4

5:4
Jer. 2:21
Bekufanele ngenteni lokunye kulesivini sami,

ngetulu kwaloku lese ngikwentile?

Pho, kwentiwe yini kutsi nangifuna

emagelebisi lamahle kuso,

sona sitsele emagelebisi esiganga lamunyu?

5

5:5
Hla. 80:12
Manje-ke senginitjela

kutsi ngitakwentani kulesivini sami:

Ngitawususa lolutsango lwaso,

lesivini sibhujiswe,

ngitawuhhihlita nalolubondza lwaso,

sinyatselwe phansi.

6Ngitawusenta sibe siganga lesingenalutfo,

nemvini longatsenwa,

nemhlaba waso awuyikulinywa.

Kuyawukwena tinchachabutane nemanyeva.

Ngitawuyala nemafu kutsi anganisi imvula kuso.”

7Phela, sivini saSimakadze longuSomandla

yindlu yaka-Israyeli,

kantsi sive sakaJuda

sona sititfombo tekujabula kwakhe.

Abebheke umtsetfocotfo,

kodvwa wakhandza kucitfwa kwengati,

wabheka kulunga,

kodvwa weva kukhala kwelusizi.

Bubi lobentiwa bantfu

8

5:8
Jer. 22:13
Amo. 8:6
Mik. 2:2
Maye kini nine lenengeta indlu kulenye indlu,

nengete insimi kulenye insimi,

kuze kubete nesikhadlana nje lesisalako,

bese nihlala nodvwana eveni.

9Simakadze longuSomandla

ufunge etindlebeni tami, watsi:

“Impela tindlu letinyenti titawuba tindzala,

netindlu letinkhulu naletinhle tisale tingenamuntfu.

10Sivini lesingalinywa tinkhabi letimbili

ngemalanga lalishumi“sivini lesingalinywa tinkhabi letimbili ngemalanga lalishumi” nome “lesingalinywa tinkhabi letingemashumi lamabili ngelilanga”

siyawuba nesivuno

lesilibhasikidi linye nje“libhasikidi linye” nome “ibhathi” lemagelebisi,

nelisaka“lisaka” nome “ihomeri” lenhlanyelo

liyawuba nesivuno lesiyimbita yinye“imbita yinye” nome “i-efa” kuphela.”

11

5:11
Taga 23:30
Maye kulabo labavuka ekuseni ngeluvivi

bagijimele etinatfweni letidzakanako,

batihlalele kuze kube ngusebusuku kakhulu,

badzimate behlulwe nguleliwayini labo.

12

5:12
Hla. 28:5
Amo. 6:5
Banemahabhu nemalire emadzilini abo,

nemafahlawane nemintjingozi kanye neliwayini,

kodvwa abatinaki tento taSimakadze,

abayiboni imisebenti yetandla takhe.

13Ngako-ke lesive sami sitawutfunjwa

ngenca yekubate kucondza,

emadvodza aso lanetikhundla

atakuwa abulawe yindlala,

tincumbi taso tiyawuhashulwa komela emanti.

14

5:14
Num. 16:30
Hab. 2:5
Ngako-ke lithuna“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli” selandzise kakhulu

kukhanuka kwalo kudla,

selivule umlomo walo ngalokwengcile;

bahlonishwa baso bayakwehlela khona

kanye nabo bonkhe bantfu baso

nabo bonkhe labajabulako babanga umsindvo lomkhulu.

15

5:15
Isa. 2:9,11,17
Ngako umuntfu uyakwehliselwa phansi,

neluntfu lonkhe lutfotjiswe;

nemehlo alabanekutigcabha ayawutfotjiswa.

16

5:16
Semb. 16:5
Kodvwa Simakadze longuSomandla utawuphakanyiswa

ngekwehlulela kwakhe lokumsulwa.

Nkulunkulu longcwele utabubonakalisa

bungcwele bakhe ngekulunga kwakhe.

17Timvu tiyakudla

kube shangatsi ngusemadlelweni ato;

emazinyane etimvu ayakudlaNgesiHebheru “tihambi tiyawukudla” ngesiHebheru lelivesi alicondzakali

emkhatsini wetindzala talabanjingile.

18Maye kulabo labahudvula sono

ngetintsambo temacebo, badvonse bubi

kube shangatsi kungetintsambo tetincola,

19

5:19
2 Phet. 3:3
maye kulabo labatsi:

“Nkulunkulu akasheshise,

akaphangise umsebenti wakhe,

khona sitewubona.

Longcwele waka-Israyeli akakwente masinyane

loko latimisele kukwenta,

khona sitekwati.”

20

5:20
Taga 17:15
Maye kulabo labatsi lokubi kuhle,

nalokuhle batsi kubi,

lababeka bumnyama bube kukhanya,

babeke kukhanya kube bumnyama,

lababeka lokubabako kube ngulokunongotelako,

babeke lokunongotelako kube ngulokubabako.

21

5:21
Taga 3:7
Rom. 12:16
Maye kulabo labatibona

bahlakaniphile emehlweni abo,

batibone bona kutsi bahlakaniphile.

22Maye kulabo labangemachawe

ekunatseni liwayini,

nakulabo labangemachawe

ekudidiyeleni sinatfo lesinemandla,

23

5:23
Taga 24:23
Hez. 13:19
labemukela umdizo,

khona batawukhulula labo labanelicala,

kuze babalahle ngelicala labo labate licala.

24

5:24
Eks. 15:7
Ngako-ke, njengobe lulwimi lwemlilo

lukhotsa tibi,

nanjengobe tjani lobomile bushona phansi,

nabushiswa ngemalangabi,

kanjalo timphandze tabo tiyawubola,

netimbali tabo tiphephuke njengelutfuli;

ngobe bawalile umtsetfo waSimakadze longuSomandla,

bedzelela livi laLongcwele waka-Israyeli.

25

5:25
Isa. 9:12,17,21
10:4
Ngako-ke intfukutselo yaSimakadze

yasivutsela sive sakhe;

waphakamisa sandla sakhe

wabashaya wabalahla phansi,

tintsaba tatamatama.

Tidvumbu tabo

taba njengemfuhlululu etitaladini.

Noko ngako konkhe loku

lulaka lwakhe alukagucuki,

sandla sakhe sisephakeme.

26

5:26
Isa. 7:18
11:12
Tive letikhashane uyakutiphakamisela siboniso,

ashaye impembe atibite khona emaphetselweni emhlaba.

Ngekushesha lokukhulu tiyakuta.

27Kute lodziniwe, kute lokhubatelako,

kute lowetelako nome lolalako,

kute lonelibhande lelicekako elukhalweni,

kute lonencabule lenemchilo lodzabukile;

28imicibisholo yabo iyakhalipha,

bonkhe butjoki babo sebugotjiwe,

tinselo temahhashi abo tilukhuni njengematje,

emasondvo etincola tabo temphi

afanana nesiwunguwungwana semoya.

29Kubhodla kwabo kufanana nekwemabhubesi,

yebo, babhodla njengemabhubesi lamancane,

atsi ahhonga abe abamba imphango yawo,

ayetfwale ahambe nayo kubete longayisindzisa.

30Ngalelo langa bayawubhodla etikwa-Israyeli

njengekubhodla kwelwandle.

Umuntfu uyawutsi nakabuka live,

abone bumnyama lobesabekako;

ngisho nekukhanya imbala

emafu ayawukwenta kube bumnyama.

6

Kubitwa kwa-Isaya kutsi abe ngumphrofethi

61

6:1
Hez. 1:26
Dan. 7:9
Mat. 25:31
Joh. 12:41
Kwatsi ngemnyaka wekufa kwenkhosi Uziya, ngabona Simakadze ahleti esihlalweni sakhe sebukhosi, naso lesisetulu futsi siphakeme, umsila wesembatfo sakhe ugcwalise lonkhe lithempeli. 2
6:2
Eks. 3:6
1 Khos. 19:13
Ngetulu kwakhe kwakunemaserafi“emaserafi” tingilosi letititfunywa amkhonta, ngulelo nalelo lalinetimphiko letisitfupha: ngetimphiko letimbili atimbonya buso bawo, ngaletimbili atimbonya tinyawo tawo, bese kutsi ngaleti letimbili abe andiza. 3
6:3
Semb. 4:8
Abememetana odvwana, ngulelo nalelo litsi:

“Ungcwele, ungcwele, ungcwele,

Simakadze longuSomandla!

Umhlaba wonkhe ugcwele bukhosi bakhe.”

4
6:4
Eks. 40:34
1 Khos. 8:10
Hez. 10:4
Semb. 15:8
Ngemsindvo wemaphimbo alamaserafi“emaserafi” tingilosi letititfunywa tinsika teminyango kanye netisekelo tayo kwatfutfumela, nelithempeli lagcwala umusi wentfutfu.

5

6:5
Eks. 33:20
Khu. 6:22
13:22
Dan. 10:8
Ngase ngitsi:

“Maye kimi, mine ngiphelile! Ngobe ngingumuntfu lotindzebe temlomo wakhe tingcolile, futsi ngihlala emkhatsini webantfu labatindzebe tabo tingcolile. Emehlo ami ayibonile iNkhosi, Simakadze longuSomandla.”

6Kepha lelinye lemaserafi“emaserafi” tingilosi letititfunywa landiza leta kimi, liphetse lilahle lelivutsako esandleni salo, lelalilitsetse ngeludlawu elatini. 7

6:7
Jer. 1:9
Dan. 10:16
Lafike latsintsa umlomo wami ngalo, latsi: “Buka la, loku sekutsintse umlomo wakho, ngako licala lakho selesuliwe, nesono sakho sesihlawulelwe.”

8Ngase ngiva livi laSimakadze litsi:

“Ngitawutfuma bani? Ngubani lotasiyela?”

Ngase ngitsi: “Nangu mine, tfuma mine!”

9

6:9
Hez. 12:2
Mat. 13:14
Mak. 4:12
Luk. 8:10
Joh. 12:39
Imis. 28:25
Watsi: “Hamba utjele lesive utsi:

“ ‘Lalelani njalo, kodvwa ningeva;

bukani njalo, kodvwa ningaboni.’

10

6:10
Dut. 29:3
Rom. 11:8
Yenta inhlitiyo yalabantfu ibe ndzindzima,

netindlebe tabo tibe butfuntfu ekuveni,

uvale nemehlo abo,Letinye tincwadzi tekucala titsi: “Niyakuva njalo, kodvwa ningacondzi; niyakubona njalo, kodvwa ningete natisisa. 10 Inhlitiyo yalesive seyaba nemachubuchubu, beva kamatima ngetindlebe tabo, futsi nemehlo abo bawavalile”

bangahle babone ngemehlo abo,

beve ngetindlebe tabo,

bacondzisise ngetinhlitiyo tabo,

bagucuke, bese bayaphiliswa.”

11Ngase ngitsi: “Awu! Simakadze, kutawuze kube ngunini?”

Wangiphendvula watsi:

“Kuyawuze kubhujiswe emadolobha,

kubete bantfu labahlala kuwo;

tindlu tize tibe tindzala,

nemasimi abhujiswe aze onakale,

12naSimakadze aze abasakatele khashane bantfu,

live lisale lingasenalutfo selikhohlakele.

13Nome ngabe kusekhona kwelishumi

lokusasele kulo live,

nako futsi kuyawulahlwa kungabi namsebenti.

Kodvwa-ke njengobe umtherebinte nem-okhi

kushiya tiphunti nakugawuliwe,

kanjalo nenhlanyelo lengcwele

iyawuba siphunti eveni.”

7

Sibonakaliso sa-Imanyuweli

71

7:1
2 Khos. 16:5
Kwatsi ngesikhatsi Ahazi, umsa waJothamu, umsa wa-Uziya, ayinkhosi yakaJuda, boResini, inkhosi yaseSiriya, naPhekha, umsa waRemaliya, inkhosi yaka-Israyeli, bashuca bayawulwa neJerusalema, kodvwa noko abazange bayehlule.

2Indlu yakaDavide yatjelwa kwatsiwa: “ISiriya itihlanganise nelaka-Efrayimu.”“itihlanganise nelaka-Efrayimu” nome “imise inkambu kulaka-Efrayimu” Ngako tinhlitiyo tabo-Ahazi kanye netebantfu bakhe tesaba tatfutfumela njengetihlahla telihlatsi, natinyakatiswa ngumoya.

3

7:3
2 Khos. 18:17
Simakadze wakhuluma ku-Isaya, watsi: “Phuma wena nemsa wakho Sheyari Jashubi“Sheyari Jashubi” kusho kutsi “insali itakubuya” nome “labambalwa bayakubuya” niyewuhlangabeta Ahazi ngasemseleni wesitiba lesisenhla, emgwacweni loya eNsimini yeMgezi Wetingubo.“eNsimini yeMgezi Wetingubo” ngulapho emadvodza abegezela khona tindvwangu letinsha 4Ubosho kuye utsi: ‘Caphela, uthule, ume sibindzi, ungaphelelwa ngemandla ngenca yaletiphintana letibili taletikhuni letishuncako, nangekuvutsa kwelulaka lwaResini nemaSiriya akhe nelwemsa waRemaliya. 5Siriya, na-Efrayimu, nemsa waRemaliya bakwakhela luzungu, batsi: 6“Asikhuphuke siyewuvimbetela lakaJuda silidzabule ekhatsi, sitehlukanisele lona, bese sibeka umsa waThabheyali kutsi abe yinkhosi etikwalo.” 7Kodvwa naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“ ‘Kungeke kwenteke, futsi kungeke kuphumelele.

8Ngobe inhloko yaseSiriya yiDamaseko,

nenhloko yeDamaseko nguResini kuphela.

Kusengakapheli iminyaka lengema-65,

baka-Efrayimu bayawube sebahlakateke kakhulu,

sebangasesiso sive.

9

7:9
2 Khr. 20:20
Inhloko yaka-Efrayimu yiSamariya,

nenhloko yeSamariya ngumsa waRemaliya kuphela.

Naningakemi nacina ekukholweni kwenu,

ningeke nisema nicinile.’ ”

10Simakadze wabuye wakhuluma ku-Ahazi, watsi: 11“Ticelele sibonakaliso kuSimakadze Nkulunkulu wakho, nome sibe ngulesisekujuleni“ekujuleni” nome “eSheyoli” nome “endzaweni yalabafile” nome-ke lesiphakeme njengelizulu.”

12Kodvwa Ahazi watsi: “Ngingeke ngisicele. Ngingeke ngivivinye Simakadze.”

13Isaya wase utsi: “Lalela lapha, wenandlu yakaDavide! Kuyini kini lokube solomane nihluphana netinhlitiyo tebantfu? Nyalo senifuna nekuhlupha Nkulunkulu wami yini kantsi? 14

7:14
Mat. 1:23
Luk. 1:31
Ngako-ke, Nkulunkulu, yena cobo lwakhe, utawuninika sibonakaliso: Intfombi iyawukhulelwa itale indvodzana, yetsiwe“yetsiwe” nome “iyetse” libito kutsiwe ngu-Imanyuweli.“Imanyuweli” kusho kutsi “Nkulunkulu unatsi” 15Iyakudla tikhihli temasi netinyosi idzimate ikwati kwala lokubi ikhetse lokuhle. 16
7:16
2 Khos. 15:29
16:9
Kodvwa kuyawutsi lomfana asengakakwati kwala lokubi akhetse lokuhle, lelo live lalamakhosi lamabili lowesabako, liyawube selingasenalutfo. 17
7:17
1 Khos. 12:16
Simakadze uyawuletsa kuwe nasetikwesive sakini, nasetikwendlu yeyihlo, sikhatsi lesingazange sesibe khona kusukela baka-Efrayimu bahlephuka kubakaJuda; uyawuletsa inkhosi yase-Asiriya.”

18Ngalelo langa Simakadze uyawushaya inkwela abite timphungane letingasemifuleni yaseGibhithe kanye netinyosi taseveni lase-Asiriya. 19Tiyawubuya tonkhe titewubutsana etihosheni letehlelako kanye nasemifantfwini yemadvwala, nasetikwato tonkhe tihlahla temanyeva nasetimbotjeni tonkhe temanti. 20

7:20
2 Sam. 10:4
Ngalelo langa Simakadze uyawusebentisa insingo lecashwe ngesheya kweMfula,“uMfula” kusho “iYufrathe” inkhosi yase-Asiriya, kutsi itewuhhula ngayo tinhloko tenu, kanye netiboya letisemilenteni yenu, isuse netilevu tenu. 21Ngalelo langa indvodza iyawufuya litfokati linye netimbuti letimbili. 22Ngenca yekutsi tiyawube tehlisa kakhulu, iyawuba netikhihli temasi letinyenti tekutondla. Bonkhe labayawube basele kulelo live bayawudla tikhihli temasi kanye netinyosi. 23Ngalelo langa kuto tonkhe tindzawo lapho kwakunenkhulungwane yemivini leyayingabita tinhlavu letiyinkhulungwane tesiliva,“tinhlavu letiyinkhulungwane” nome “emakhilogremu lali-12 esiliva” sekuyakwena kube netitfwetfwe nemanyeva. 24Emadvodza ayakuya lapho aphetse butjoki bawo nemicibisholo yawo, ngobe lelo live liyawube selene ngetitfwetfwe nangemanyeva. 25Mayelana nato tonkhe tintsatjana letake talinywa ngemakhuba etandla, ningeke nisaya kuto, ngenca yekwesaba titfwetfwe nemanyeva; setiyawuba tindzawo lapho kudla khona imihlambi yetinkhomo, kugcobagcobe khona netimvu.