Siswati 1996 (SWA96)
6

Kubitwa kwa-Isaya kutsi abe ngumphrofethi

61

6:1
Hez. 1:26
Dan. 7:9
Mat. 25:31
Joh. 12:41
Kwatsi ngemnyaka wekufa kwenkhosi Uziya, ngabona Simakadze ahleti esihlalweni sakhe sebukhosi, naso lesisetulu futsi siphakeme, umsila wesembatfo sakhe ugcwalise lonkhe lithempeli. 2
6:2
Eks. 3:6
1 Khos. 19:13
Ngetulu kwakhe kwakunemaserafi“emaserafi” tingilosi letititfunywa amkhonta, ngulelo nalelo lalinetimphiko letisitfupha: ngetimphiko letimbili atimbonya buso bawo, ngaletimbili atimbonya tinyawo tawo, bese kutsi ngaleti letimbili abe andiza. 3
6:3
Semb. 4:8
Abememetana odvwana, ngulelo nalelo litsi:

“Ungcwele, ungcwele, ungcwele,

Simakadze longuSomandla!

Umhlaba wonkhe ugcwele bukhosi bakhe.”

4
6:4
Eks. 40:34
1 Khos. 8:10
Hez. 10:4
Semb. 15:8
Ngemsindvo wemaphimbo alamaserafi“emaserafi” tingilosi letititfunywa tinsika teminyango kanye netisekelo tayo kwatfutfumela, nelithempeli lagcwala umusi wentfutfu.

5

6:5
Eks. 33:20
Khu. 6:22
13:22
Dan. 10:8
Ngase ngitsi:

“Maye kimi, mine ngiphelile! Ngobe ngingumuntfu lotindzebe temlomo wakhe tingcolile, futsi ngihlala emkhatsini webantfu labatindzebe tabo tingcolile. Emehlo ami ayibonile iNkhosi, Simakadze longuSomandla.”

6Kepha lelinye lemaserafi“emaserafi” tingilosi letititfunywa landiza leta kimi, liphetse lilahle lelivutsako esandleni salo, lelalilitsetse ngeludlawu elatini. 7

6:7
Jer. 1:9
Dan. 10:16
Lafike latsintsa umlomo wami ngalo, latsi: “Buka la, loku sekutsintse umlomo wakho, ngako licala lakho selesuliwe, nesono sakho sesihlawulelwe.”

8Ngase ngiva livi laSimakadze litsi:

“Ngitawutfuma bani? Ngubani lotasiyela?”

Ngase ngitsi: “Nangu mine, tfuma mine!”

9

6:9
Hez. 12:2
Mat. 13:14
Mak. 4:12
Luk. 8:10
Joh. 12:39
Imis. 28:25
Watsi: “Hamba utjele lesive utsi:

“ ‘Lalelani njalo, kodvwa ningeva;

bukani njalo, kodvwa ningaboni.’

10

6:10
Dut. 29:3
Rom. 11:8
Yenta inhlitiyo yalabantfu ibe ndzindzima,

netindlebe tabo tibe butfuntfu ekuveni,

uvale nemehlo abo,Letinye tincwadzi tekucala titsi: “Niyakuva njalo, kodvwa ningacondzi; niyakubona njalo, kodvwa ningete natisisa. 10 Inhlitiyo yalesive seyaba nemachubuchubu, beva kamatima ngetindlebe tabo, futsi nemehlo abo bawavalile”

bangahle babone ngemehlo abo,

beve ngetindlebe tabo,

bacondzisise ngetinhlitiyo tabo,

bagucuke, bese bayaphiliswa.”

11Ngase ngitsi: “Awu! Simakadze, kutawuze kube ngunini?”

Wangiphendvula watsi:

“Kuyawuze kubhujiswe emadolobha,

kubete bantfu labahlala kuwo;

tindlu tize tibe tindzala,

nemasimi abhujiswe aze onakale,

12naSimakadze aze abasakatele khashane bantfu,

live lisale lingasenalutfo selikhohlakele.

13Nome ngabe kusekhona kwelishumi

lokusasele kulo live,

nako futsi kuyawulahlwa kungabi namsebenti.

Kodvwa-ke njengobe umtherebinte nem-okhi

kushiya tiphunti nakugawuliwe,

kanjalo nenhlanyelo lengcwele

iyawuba siphunti eveni.”