Siswati 1996 (SWA96)
58

Lokungukona kuzila kudla

581

58:1
Mik. 3:8
Nkulunkulu utsi:

“Kumemetele ngelivi lelikhulu, ungatibambi.

Phakamisa livi lakho njengelicilongo.

Tjela bantfu bami kuhlubuka kwabo,

indlu yakaJakobe tono tayo.

2Ngobe bangifuna onkhe emalanga,

babonakala shangatsi banenshisekelo

yekwati tindlela tami,

kube shangatsi basive lesenta lokulungile,

lesingakayishiyi imiyalo yaNkulunkulu waso.

Babuta kimi tehlulelo leticotfo,

babonakale shangatsi bashisekela

kutsi Nkulunkulu asondzele kubo.

3

58:3
Jer. 14:12
Babuta batsi: ‘Sizileleni kudla,

wena wangete wakubona loko?

Sititfobeleni, wena wangete wanaka?’

“Noko ngelilanga lenu lekuzila kudla

nenta njengekutsandza kwenu,

nicindzetele tonkhe tisebenti tenu.

4Kuzila kwenu kudla kugcina sekuyimphi nemphikiswano,

nishayane ngetibhakela tekonakala.

Kungeke kulunge kutsi nizile kudla

njengobe nenta lamuhla,

bese nibheka kutsi livi lenu livakale ezulwini.

5

58:5
Zak. 7:5
Mat. 6:16
Ngiyona leyo yini inhlobo yekuzila kudla

lengiyikhetsile mine,

lilanga linye nje kutsi indvodza ititfobe?

Lokuzila kwekutsi umuntfu akhotsame nje kuphela yini,

ngekubhekisa inhloko phansi njengemhlanga,

nekutsi embatse emasaka atitsele ngemlotsa?

Nguloko-ke yini nine lenitsi kuzila kudla,

lilanga lelemukelekile kuSimakadze?

6“Ngiyo lena yini inhlobo

yekuzila kudla lengiyikhetsile?

Akusiko yini kutfukulula tibopho tebubi,

nekukhumula tintsambo telijoko,

nekukhulula labacindzetelwe,

nekwephula onkhe emajoko?

7

58:7
Hez. 18:7,16
Mat. 25:35
Akusiko yini kuhlephulelana

kudla kwakho nalabalambile,

nekulalisa tihambi endlini yakho,

nekutsi nawubona lohlubulile umembulele,

ungagucukeli labo labayinyama nengati yakho?

8

58:8
Hla. 37:6
Isa. 52:12
Ngulapho-ke kukhanya kwakho

kuyawugcama njengekukhanya kwekusa,

nekuphiliswa kwakho kuyawuvela masinyane,

kulunga kwakho-ke“kulunga kwakho-ke” nome “Lolungile wakho” kuyawube sekukuhambela embili.

Bukhosi baSimakadze buyawuba

sivikelo sakho lesingemuva kwakho.

9Uyawumemeta, Simakadze akuphendvule,

uyawukhala ucele lusito,

atsi yena: ‘Ngilapha.’

“Nawususa lijoko lekucindzetela,

nemino lekhombako,

nekukhuluma ngenzondo,

10

58:10
Hla. 97:11
112:4
nawutinikela ekondleni labalambile,

wenetise tidzingo talabacindzetelwe,

ngulapho-ke kukhanya kwakho

kuyawuphuma ebumnyameni kukukhanyisele,

nebusuku bakho buyawufanana nasemini kala bha.

11Simakadze uyawukuhola njalo,

uyakwenetisa tidzingo takho,

eveni lapho libalele likhipha inhlanti emantini,

uyakucinisa ematsambo akho.

Uyawuba njengengadze leniseleke kahle,

nanjengemtfombo lapho emanti akhona angomi.

12

58:12
Isa. 61:4
Amo. 9:14
Bantfu bakini bayakutivusa tindzala takadzeni,

bayawumisa tisekelo tasendvulo,

wena uyawubitwa ngekutsi

unguMvusi Wetindvonga Letiwile,

uMlungisi Wetitaladi kutsi tibuye tibe nemakhaya.”

Umvuzo wekugcina liSabatha

13“Nawugcina tinyawo takho tingalephuli liSabatha,

ungakwenti loko lokutsandvwa nguwe

ngelilanga lami lelingcwele,

nawubita liSabatha ngekutsi lilanga lenjabulo

nelilanga lelingcwele laSimakadze lelihloniphekile,

futsi nawulihlonipha ngekungahambi ngendlela yakho,

ungenti njengekutsandza kwakho,

ungakhulumi emavi lalite,

14

58:14
Dut. 32:13
Jobe 22:26
ngulapho uyawutfola khona-ke

kujabula kwakho kuSimakadze,

ngiyawukwenta ukhuphukele eticongweni telive,

ube nenala udle nelifa leyihlomkhulu Jakobe.”

Umlomo waSimakadze sewukhulumile.

59

Umphrofethi usola tono tesive

591

59:1
Num. 11:23
Isa. 50:2
Nembala, ingalo yaSimakadze ayiyimfisha kangako

kutsi ingete yasindzisa,

nendlebe yakhe ayisiso sihhulu

kutsi ingete yeva.

2

59:2
Isa. 57:17
Mik. 3:4
Kodvwa tiphambuko tenu tinehlukanisile

naNkulunkulu wenu;

tono tenu tibusitsile buso bakhe kini,

kuze angetikuniva.

3

59:3
Taga 6:16
Isa. 1:15
Ngobe tandla tenu tingcoliswe yingati,

nemino yenu igcwele emacala.

Imilomo yenu ikhulume emanga,

netilwimi tenu tihebeta tintfo letimbi.

4

59:4
Jobe 15:35
Hla. 7:14
Kute kini lofuna umtsetfocotfo,

kute lowehlulela ngebucotfo beliciniso.

Bonkhe betsembele ekuphikisaneni kwelite,

bakhuluma emanga,

bemitsa inhlupho, batale bubi.

5Bachobosela emacandza emabululu,

bephotsele bulembu.

Bonkhe labadla emacandza awo bayakufa,

nakuchamusela linye,

kuphuma libululu.

6

59:6
Jobe 8:14
Bulembu babo abunamsebenti ekwembatseni,

abakwati kutembesa ngaloko labakwakhako.

Tento tabo timbi,

nemisebenti yebudlova isetandleni tabo.

7

59:7
Taga 1:16
Rom. 3:15
Tinyawo tabo tigijimela esonweni,

bayashesha kucitsa ingati lengenacala.

Imicabango yabo ngemacebo.

Imbhubhiso nekucitsa kutimphawu tetindlela tabo.

8Indlela yekuthula abayati;

kute umtsetfocotfo emikhondvweni yabo.

Bayigucule bayenta tindlela letimatombetombe,

kute namunye lohamba ngato loyawutfola kuthula.

Sive sivuma kona kwaso

9Ngako kwehlulela ngebucotfo kukhashane natsi,

nekulunga akufinyeleli kitsi.

Sifuna kukhanya, kodvwa konkhe kumnyama,

sifune bucwebecwebe,

kodvwa sihambe kulamnyama ematfunti.

10

59:10
Dut. 28:29
Njengemphumphutse,

siphutsata indlela ngetandla

sigudla lubondza,

siphutsate indlela njengebantfu labate emehlo.

Emini siyakhubatela kube shangatsi sekuhlwile,

emkhatsini walabanemandla sinjengalabafile.

11

59:11
Isa. 38:14
Sonkhe siyavungama njengemabhele,

siyakhala sibubula njengematuba,

sifuna umtsetfocotfo,

kodvwa asiwutfoli;

sifuna nekukhululwa,

kodvwa kukhashane natsi.

12

59:12
Hla. 51:3
Tiphambuko tetfu tinyenti emehlweni akho,

netono tetfu tiyasimangalela.

Tiphambuko tetfu tikitsi njalo nje,

kona kwetfu siyakuvuma:

13kuhlubuka nekumbulutela Simakadze,

nekumfulatsela kwetfu Nkulunkulu wetfu.

Sivusa umoya wencindzetelo newekuvuka indlwabane,

tinhlitiyo tetfu temitse kukhuluma emanga.

14Ngako kwehlulela ngebucotfo kukhweshiselwe emuva,

nekulunga kume khashane,

liciniso likhubatele etindleleni,

kwetsembeka akusangeni ndzawo.

15

59:15
Hla. 12:1
Hos. 4:1
Liciniso alisatfolakali ndzawo.

Bonkhe lababalekela bubi batingelwa njengetinyamatane.

Simakadze wabuka wangete wajabula,

ngenca yekutsi sekute kulandzela umtsetfocotfo.

16

59:16
Hla. 98:1
Isa. 63:5
Wabona kutsi kute muntfu,

wamangala kakhulu ngekutsi

kute namunye lomela kulunga,

ngako ingalo yakhe yalwela insindziso yakhe,

nekulunga kwakhe kwamsimamisa.

17

59:17
Ef. 6:14,17
1 Thes. 5:8
Wembatsa kulunga njengesivikelo sakhe sesifuba,

nesigcoko sensindziso enhloko yakhe.

Wembatsa tingubo tekukhipha sibhongobhongo,

watishumphetela ngenshisekelo njengesembatfo.

18Uyawubabuyisela njengaloko labakwentile:

lulaka etitseni takhe,

nekujeziswa kulabamelana naye.

Tichingi uyawutikhokhela njengekwetento tato.

19

59:19
Isa. 45:6
Mal. 1:11
Kusukela enshonalanga kuye lapho

kuphuma ngakhona lilanga,

bantfu bayawulesaba Libito laSimakadze,

bahloniphe bukhosi bakhe.

Ngobe uyawufika njengesikhukhula semfula

lokhukhulwa kuphefumula kwaSimakadze.Nome “nakufika sitsa njengesikhukhula, Moya waSimakadze uyakusicosha”

20

59:20
Isa. 1:27
10:21
Rom. 11:26
“Umhlengi uyawufika eSiyoni

kulabo bakaJakobe labaphendvukako

etonweni tabo,” kusho Simakadze.

21

59:21
Isa. 51:16
Jer. 1:9
Simakadze utsi: “Mine-ke, nasi sivumelwane sami nabo, Moya wami losetikwakho nemavi ami lengiwafake emlonyeni wakho, ngeke esuke emlonyeni wakho, ngisho nasemlonyeni webantfwabakho, kanye nasemlonyeni wetitukulwane takho, kusukela kulesikhatsi kuze kube nguphakadze,” kusho Simakadze.

60

Inkhatimulo letako yeJerusalema

601“Vuka, Jerusalema, ukhanye njengelilanga,

ngobe kukhanya kwakho kufikile.

Inkhatimulo yaSimakadze iphumela etikwakho.

2

60:2
Isa. 9:2
Joh. 1:5,9,14
Buka la, bumnyama buyawusibekela umhlaba,

nebumnyama lobumatima busetikwetive,

kodvwa Simakadze uyaphuma etikwakho,

nenkhatimulo yakhe ibonakala etikwakho.

3

60:3
Isa. 2:3
42:6
49:6
Luk. 2:32
Semb. 21:24
Tive tiyawusondzela ekukhanyeni kwakho

nemakhosi ete ebukhatikhatini bekusa kwakho.

4

60:4
Isa. 43:6
49:12,18,22
66:20
“Phakamisa emehlo akho,

ucalate ubone:

Bahlangane bonkhe bete kuwe,

emadvodzana akho aphuma khashane,

emadvodzakati akho wona etfwelwe ngemkhono.

5

60:5
Hag. 2:8
Utawube sewuyabuka umoyitele,

inhlitiyo yakho iyawugcumagcuma,

inetsetele ngenca yekujabula.

Imicebo leselwandle iyawuletfwa kuwe,

bunjinga betive buyawuta kuwe.

6

60:6
Hla. 72:10
Imihlambi yemakamela iyawugcwala eveni lakho,

emakamela lamancane akaMidiyani newase-Efa.

Bonkhe baseSheba bayawuta,

betfwele igolide nemphepho,

bamemetela ludvumo lwaSimakadze.

7Yonkhe imihlambi yaseKhedari iyawubutsanela kuwe,

tihhanca takaNebayothi tiyawukukhonta,

tibe ngiminikelo leyemukeleka elatini lami,

ngiyawulihlobisa lithempeli leludvumo lwami.

8“Bobani laba labandiza etulu njengemafu,

nanjengematuba aya etidlekeni tawo?

9Nayi imikhumbi yetichingi icondza kimi,

kuhamba embili imikhumbi yaseThashishi,“yaseThashishi” nome “yekuhweba”

iletse emadvodzana akho laphuma khashane

labuya nesiliva negolide yawo,

atewudvumisa Simakadze Nkulunkulu wakho,

longuLongcwele waka-Israyeli,

ngobe ukwetfwese inkhatimulo.

10

60:10
Isa. 54:7
“Betive bayawutivusa tibondza takho,

emakhosi abo ayawuhlehla kuwe.

Noko ngakushaya ngenca yekutfukutsela,

ngebubele bami ngiyawukuhawukela.

11

60:11
Semb. 21:24
Emasango akho ayawuhlala avulekile,

ngeke aze avalwe, busuku nemini,

kuze emadvodza aniletsele lemicebo yetive,

emakhosi ato achutjwe atiboshwa.

12Ngobe sive nome umbuso longayiwuhlehla kuwe,

uyakufa wona, uyawubhubha uphele.

13

60:13
Isa. 35:2
41:19
“Tihlahla telikhetselo taseLebanoni tiyakuta kuwe,

sipheshula, nemferi,“imferi” luhlobo lwesihlahla lesimila eYurophu nemsayipuresi konkhe kanyekanye,

kutewuhlobisa indzawo yami lengcwele.

Ngiyakuyikhatimulisa indzawo yetinyawo tami.

14Emadvodzana ebacindzeteli bakho

ayawuta kuwe akhotsama,

bonkhe laba labakwedzelelako

bayawukhotsama etinyaweni takho,

bayawukubita batsi uLidolobha laSimakadze,

Siyoni waLongcwele waka-Israyeli.

15

60:15
Isa. 62:4
“Noko uke walahlwa, watondvwa,

kungekho muntfu lowendlula kuwe,

ngiyawukwenta ligcabho laphakadze,

nenjabulo yato tonkhe titukulwane.

16

60:16
Isa. 49:23
Uyawunatsa lubisi lwetive,

umunyiswe emabeleni ebukhosi.

Uyawube sewuyati-ke kutsi mine,

Simakadze, nginguMsindzisi wakho,

nekutsi Somandla wakaJakobe unguMhlengi wakho.

17

60:17
Isa. 1:26
Ngiyawukuletsela igolide esikhundleni selitfusi,

nesiliva esikhundleni sensimbi.

Esikhundleni selukhuni ngiyawukuletsela litfusi,

nensimbi esikhundleni sematje.

Kuthula ngiyawukwenta kube ngumbusi wakho,

kulunga ngikwente kube ngumholi wakho.

18

60:18
Isa. 26:1
Akuseyiwuba nekulwa eveni lakho,

kuyawubate incitsakalo nembhubhiso

emikhawulweni yelive lakho.

Kodvwa uyawubita tibondza takho

ngekutsi yiNsindziso,

nemasango akho ngekutsi Ludvumo.

19

60:19
2 Sam. 22:29
Hla. 27:1
Mik. 7:8
1 Joh. 1:5
Jak. 1:17
Semb. 21:23
22:5
Lilanga aliseyikuba kukhanya kwakho emini,

ngisho nekukhanya kwenyeti

kungeke kusakukhanyisela wena,

ngobe Simakadze uyawuba

kukhanya kwakho kwaphakadze,

Nkulunkulu wakho abe ludvumo lwakho.

20Lilanga lakho alisayiwuphindza lishone,

nenyanga yakho ayisayiwuphindza ifiphale.

Simakadze uyawuba kukhanya kwaphakadze kuwe,

emalanga akho ekudzabuka ayawuphela.

21

60:21
Isa. 61:3
Mat. 15:13
Lapho-ke bonkhe bantfu bakho bayawuba ngulabalungile,

bayawuba banikati belive kokuphela.

Bangimiliba lengiyihlanyele,

umsebenti wetandla tami,

wekubonakalisa inkhatimulo yami.

22Lomncane wenu uyawuba yinkhulungwane,

lophansi kakhulu abe sive lesinemandla.

NginguSimakadze, ngesikhatsi sako

ngiyawukwenta loko ngekushesha lokukhulu.”