Siswati 1996 (SWA96)
59

Umphrofethi usola tono tesive

591

59:1
Num. 11:23
Isa. 50:2
Nembala, ingalo yaSimakadze ayiyimfisha kangako

kutsi ingete yasindzisa,

nendlebe yakhe ayisiso sihhulu

kutsi ingete yeva.

2

59:2
Isa. 57:17
Mik. 3:4
Kodvwa tiphambuko tenu tinehlukanisile

naNkulunkulu wenu;

tono tenu tibusitsile buso bakhe kini,

kuze angetikuniva.

3

59:3
Taga 6:16
Isa. 1:15
Ngobe tandla tenu tingcoliswe yingati,

nemino yenu igcwele emacala.

Imilomo yenu ikhulume emanga,

netilwimi tenu tihebeta tintfo letimbi.

4

59:4
Jobe 15:35
Hla. 7:14
Kute kini lofuna umtsetfocotfo,

kute lowehlulela ngebucotfo beliciniso.

Bonkhe betsembele ekuphikisaneni kwelite,

bakhuluma emanga,

bemitsa inhlupho, batale bubi.

5Bachobosela emacandza emabululu,

bephotsele bulembu.

Bonkhe labadla emacandza awo bayakufa,

nakuchamusela linye,

kuphuma libululu.

6

59:6
Jobe 8:14
Bulembu babo abunamsebenti ekwembatseni,

abakwati kutembesa ngaloko labakwakhako.

Tento tabo timbi,

nemisebenti yebudlova isetandleni tabo.

7

59:7
Taga 1:16
Rom. 3:15
Tinyawo tabo tigijimela esonweni,

bayashesha kucitsa ingati lengenacala.

Imicabango yabo ngemacebo.

Imbhubhiso nekucitsa kutimphawu tetindlela tabo.

8Indlela yekuthula abayati;

kute umtsetfocotfo emikhondvweni yabo.

Bayigucule bayenta tindlela letimatombetombe,

kute namunye lohamba ngato loyawutfola kuthula.

Sive sivuma kona kwaso

9Ngako kwehlulela ngebucotfo kukhashane natsi,

nekulunga akufinyeleli kitsi.

Sifuna kukhanya, kodvwa konkhe kumnyama,

sifune bucwebecwebe,

kodvwa sihambe kulamnyama ematfunti.

10

59:10
Dut. 28:29
Njengemphumphutse,

siphutsata indlela ngetandla

sigudla lubondza,

siphutsate indlela njengebantfu labate emehlo.

Emini siyakhubatela kube shangatsi sekuhlwile,

emkhatsini walabanemandla sinjengalabafile.

11

59:11
Isa. 38:14
Sonkhe siyavungama njengemabhele,

siyakhala sibubula njengematuba,

sifuna umtsetfocotfo,

kodvwa asiwutfoli;

sifuna nekukhululwa,

kodvwa kukhashane natsi.

12

59:12
Hla. 51:3
Tiphambuko tetfu tinyenti emehlweni akho,

netono tetfu tiyasimangalela.

Tiphambuko tetfu tikitsi njalo nje,

kona kwetfu siyakuvuma:

13kuhlubuka nekumbulutela Simakadze,

nekumfulatsela kwetfu Nkulunkulu wetfu.

Sivusa umoya wencindzetelo newekuvuka indlwabane,

tinhlitiyo tetfu temitse kukhuluma emanga.

14Ngako kwehlulela ngebucotfo kukhweshiselwe emuva,

nekulunga kume khashane,

liciniso likhubatele etindleleni,

kwetsembeka akusangeni ndzawo.

15

59:15
Hla. 12:1
Hos. 4:1
Liciniso alisatfolakali ndzawo.

Bonkhe lababalekela bubi batingelwa njengetinyamatane.

Simakadze wabuka wangete wajabula,

ngenca yekutsi sekute kulandzela umtsetfocotfo.

16

59:16
Hla. 98:1
Isa. 63:5
Wabona kutsi kute muntfu,

wamangala kakhulu ngekutsi

kute namunye lomela kulunga,

ngako ingalo yakhe yalwela insindziso yakhe,

nekulunga kwakhe kwamsimamisa.

17

59:17
Ef. 6:14,17
1 Thes. 5:8
Wembatsa kulunga njengesivikelo sakhe sesifuba,

nesigcoko sensindziso enhloko yakhe.

Wembatsa tingubo tekukhipha sibhongobhongo,

watishumphetela ngenshisekelo njengesembatfo.

18Uyawubabuyisela njengaloko labakwentile:

lulaka etitseni takhe,

nekujeziswa kulabamelana naye.

Tichingi uyawutikhokhela njengekwetento tato.

19

59:19
Isa. 45:6
Mal. 1:11
Kusukela enshonalanga kuye lapho

kuphuma ngakhona lilanga,

bantfu bayawulesaba Libito laSimakadze,

bahloniphe bukhosi bakhe.

Ngobe uyawufika njengesikhukhula semfula

lokhukhulwa kuphefumula kwaSimakadze.Nome “nakufika sitsa njengesikhukhula, Moya waSimakadze uyakusicosha”

20

59:20
Isa. 1:27
10:21
Rom. 11:26
“Umhlengi uyawufika eSiyoni

kulabo bakaJakobe labaphendvukako

etonweni tabo,” kusho Simakadze.

21

59:21
Isa. 51:16
Jer. 1:9
Simakadze utsi: “Mine-ke, nasi sivumelwane sami nabo, Moya wami losetikwakho nemavi ami lengiwafake emlonyeni wakho, ngeke esuke emlonyeni wakho, ngisho nasemlonyeni webantfwabakho, kanye nasemlonyeni wetitukulwane takho, kusukela kulesikhatsi kuze kube nguphakadze,” kusho Simakadze.