Siswati 1996 (SWA96)
58

Lokungukona kuzila kudla

581

58:1
Mik. 3:8
Nkulunkulu utsi:

“Kumemetele ngelivi lelikhulu, ungatibambi.

Phakamisa livi lakho njengelicilongo.

Tjela bantfu bami kuhlubuka kwabo,

indlu yakaJakobe tono tayo.

2Ngobe bangifuna onkhe emalanga,

babonakala shangatsi banenshisekelo

yekwati tindlela tami,

kube shangatsi basive lesenta lokulungile,

lesingakayishiyi imiyalo yaNkulunkulu waso.

Babuta kimi tehlulelo leticotfo,

babonakale shangatsi bashisekela

kutsi Nkulunkulu asondzele kubo.

3

58:3
Jer. 14:12
Babuta batsi: ‘Sizileleni kudla,

wena wangete wakubona loko?

Sititfobeleni, wena wangete wanaka?’

“Noko ngelilanga lenu lekuzila kudla

nenta njengekutsandza kwenu,

nicindzetele tonkhe tisebenti tenu.

4Kuzila kwenu kudla kugcina sekuyimphi nemphikiswano,

nishayane ngetibhakela tekonakala.

Kungeke kulunge kutsi nizile kudla

njengobe nenta lamuhla,

bese nibheka kutsi livi lenu livakale ezulwini.

5

58:5
Zak. 7:5
Mat. 6:16
Ngiyona leyo yini inhlobo yekuzila kudla

lengiyikhetsile mine,

lilanga linye nje kutsi indvodza ititfobe?

Lokuzila kwekutsi umuntfu akhotsame nje kuphela yini,

ngekubhekisa inhloko phansi njengemhlanga,

nekutsi embatse emasaka atitsele ngemlotsa?

Nguloko-ke yini nine lenitsi kuzila kudla,

lilanga lelemukelekile kuSimakadze?

6“Ngiyo lena yini inhlobo

yekuzila kudla lengiyikhetsile?

Akusiko yini kutfukulula tibopho tebubi,

nekukhumula tintsambo telijoko,

nekukhulula labacindzetelwe,

nekwephula onkhe emajoko?

7

58:7
Hez. 18:7,16
Mat. 25:35
Akusiko yini kuhlephulelana

kudla kwakho nalabalambile,

nekulalisa tihambi endlini yakho,

nekutsi nawubona lohlubulile umembulele,

ungagucukeli labo labayinyama nengati yakho?

8

58:8
Hla. 37:6
Isa. 52:12
Ngulapho-ke kukhanya kwakho

kuyawugcama njengekukhanya kwekusa,

nekuphiliswa kwakho kuyawuvela masinyane,

kulunga kwakho-ke“kulunga kwakho-ke” nome “Lolungile wakho” kuyawube sekukuhambela embili.

Bukhosi baSimakadze buyawuba

sivikelo sakho lesingemuva kwakho.

9Uyawumemeta, Simakadze akuphendvule,

uyawukhala ucele lusito,

atsi yena: ‘Ngilapha.’

“Nawususa lijoko lekucindzetela,

nemino lekhombako,

nekukhuluma ngenzondo,

10

58:10
Hla. 97:11
112:4
nawutinikela ekondleni labalambile,

wenetise tidzingo talabacindzetelwe,

ngulapho-ke kukhanya kwakho

kuyawuphuma ebumnyameni kukukhanyisele,

nebusuku bakho buyawufanana nasemini kala bha.

11Simakadze uyawukuhola njalo,

uyakwenetisa tidzingo takho,

eveni lapho libalele likhipha inhlanti emantini,

uyakucinisa ematsambo akho.

Uyawuba njengengadze leniseleke kahle,

nanjengemtfombo lapho emanti akhona angomi.

12

58:12
Isa. 61:4
Amo. 9:14
Bantfu bakini bayakutivusa tindzala takadzeni,

bayawumisa tisekelo tasendvulo,

wena uyawubitwa ngekutsi

unguMvusi Wetindvonga Letiwile,

uMlungisi Wetitaladi kutsi tibuye tibe nemakhaya.”

Umvuzo wekugcina liSabatha

13“Nawugcina tinyawo takho tingalephuli liSabatha,

ungakwenti loko lokutsandvwa nguwe

ngelilanga lami lelingcwele,

nawubita liSabatha ngekutsi lilanga lenjabulo

nelilanga lelingcwele laSimakadze lelihloniphekile,

futsi nawulihlonipha ngekungahambi ngendlela yakho,

ungenti njengekutsandza kwakho,

ungakhulumi emavi lalite,

14

58:14
Dut. 32:13
Jobe 22:26
ngulapho uyawutfola khona-ke

kujabula kwakho kuSimakadze,

ngiyawukwenta ukhuphukele eticongweni telive,

ube nenala udle nelifa leyihlomkhulu Jakobe.”

Umlomo waSimakadze sewukhulumile.