Siswati 1996 (SWA96)
57

Kukhonta titfombe kwema-Israyeli kuyasolwa

571Lolungile uyabhubha, kubete nalotihluphako

ngako enhlitiyweni yakhe.

Bantfu labatinikelako bayesuswa,

kubete nalokucondzako loko

kutsi labalungile bayesuswa,

kuze batewuphephiswa kulokubi.

2

57:2
Semb. 14:13
Labo labahamba ngebucotfo

bangena ekuthuleni;

batfola kuphumula,

nabangena ekufeni.

3

57:3
Mat. 12:39
16:4
“Kodvwa nine, wotani la,

nine madvodzana esangoma lesisikati,

nine ntalo yetiphingi neyetingwababane!

4Ngubani lona lenimphukutako?

Ngubani lona lenikhombana ngaye ngetinhloko,

nisinekelane ematinyo ngaye?

Anisiyo yini intalelwane yebahlubuki?

Anisiwo yini umliba webacali bemanga?

5

57:5
Lev. 18:21
1 Khos. 14:23
2 Khos. 16:4
Jer. 2:20
Nishiselwa tinkhanuko etihlahleni tema-okhi

nangaphansi kwato tonkhe tihlahla

letendlala emagala ato.

Ninikela ngebantfwabenu emifudlaneni

nangaphansi kwemifantfu yemadvwala.

6Emkhatsini wematje labusheleleti

asemifudlaneni ukhetsa tithico takho,

tona titabelo takho.

Yebo, utfululele kuto iminikelo yetinatfo,

wanikela nangeminikelo yalokutinhlavu.

Ngifanele ngeneliseke yini

ngato tonkhe letintfo?

7

57:7
Isa. 65:7
Hos. 4:13
Wendlale umbhedze wakho

etulu etintsabeni letiphakeme,

wase wenyukela khona kuyawushisa imihlatjelo.

8Emvakwetivalo nasemvakwetinsika temnyango wakho,

ubeke titfombe tetithico takho.

Ungikhohliwe mine, wagwabula umbhedze wakho,

wagibela kuwo, wawandzisa kakhulu,

wavumelana nalabo lotsandza imibhedze yabo,

wabukana nebungcunu babo.

9Waya kuMoloki“kuMoloki” nome “enkhosini” nemafutsa emncumo,

wandzisa emakha akho.

Watfumela emancusa akho“emancusa akho” nome “tithico takho” khashane,

wehlela edlizeni“edlizeni” nome “eSheyoli” cobo lwalo!

10Ukhatsatwe ngito tonkhe letindlela takho,

kodvwa awuzange usho kutsi: ‘Akusiti lutfo.’

Watfola kuvusetelwa kwemandla akho,

ngiko nje ungazange ucaleke.

11

57:11
Hla. 50:21
Isa. 42:14
“Ngubani lona lebewumvevela kangaka, umesaba,

uze ungetsembeki kimi,

ungasangikhumbuli,

futsi ungasangicabangi

ngisho nasenhlitiyweni yakho?

Akwentiwa kutsi sengithule

sikhatsi lesidze yini lokutsi ungasangesabi?

12Ngitakudalula kulunga kwakho

kanye nemisebenti yakho,

futsi ingeke ikusite ngalutfo.

13

57:13
Hla. 34:8
84:10
Nawukhala ucela kusitwa,

leticumbi takho tetithico atikusindzise!

Umoya uyawutiphephula tonkhe,

umoyana lomncane nje uyawutikhukhula.

Kodvwa lowo lowenta mine

ngibe siphephelo sakhe,

uyawudla lifa lelive,

adle lifa lentsaba yami lengcwele.”

Setsembiso saNkulunkulu selusito nekuphilisa

14

57:14
Isa. 62:10
Kuyawutsiwa: “Yakhani, yakhani,

lungisani umgwaco.

Susani emavimbela endleleni yebantfu bami.”

15

57:15
Hla. 34:18
51:17
113:5
138:6
Isa. 66:2
Luk. 1:48
Ngobe nguloko lokushiwo nguLophakeme Losetulu,

lolibito lakhe linguLongcwele, utsi:

“Ngihlala etulu endzaweni lengcwele,

kodvwa nakuye lodzabukile

nalotfobekile emoyeni,

kutewuvuselela umoya walabatfobekile

nekuvuselela tinhlitiyo talabephukile emoyeni.

16

57:16
Hla. 103:9
Jer. 3:12
Mik. 7:18
Ngingeke ngihlale ngisola njalonjalo,

futsi ngingeke ngihlale ngitfukutsele,

ngobe phela umoya wemuntfu ungaze ucaleke embikwami,

umphefumulo wemuntfu lengamdala.

17

57:17
Isa. 59:2
Mik. 3:4
Bengitfukutseliswe ngulesono sakhe sekuba bukhali,

ngase ngiyamjezisa,

ngabufihla buso bami

ngenca yekutfukutsela,

noko wachubeka nekuhlubuka kwenhlitiyo yakhe,

ahamba ngendlela yakhe.

18Sengitibonile tindlela takhe,

kodvwa ngitamphilisa, ngimhole,

ngibuyisele indvudvuto kuye,

19

57:19
Ef. 2:17
Heb. 13:15
ngidale tibongelelo etindzebeni temlomo

walabalilako baka-Israyeli.

Kuthula, kuthula, kulabo labakhashane nalabasedvute,”

kusho Simakadze, “ngitawubaphilisa.”

20

57:20
Juda 13
Kodvwa lababi banjengelwandle loluyalutelako,

lwandle lolute kuphumula,

lolumagagasi alo akhephuta ludzaka nelubishi.

21

57:21
Isa. 48:22
“Kute kuthula kulababi,” kusho Nkulunkulu wami.

58

Lokungukona kuzila kudla

581

58:1
Mik. 3:8
Nkulunkulu utsi:

“Kumemetele ngelivi lelikhulu, ungatibambi.

Phakamisa livi lakho njengelicilongo.

Tjela bantfu bami kuhlubuka kwabo,

indlu yakaJakobe tono tayo.

2Ngobe bangifuna onkhe emalanga,

babonakala shangatsi banenshisekelo

yekwati tindlela tami,

kube shangatsi basive lesenta lokulungile,

lesingakayishiyi imiyalo yaNkulunkulu waso.

Babuta kimi tehlulelo leticotfo,

babonakale shangatsi bashisekela

kutsi Nkulunkulu asondzele kubo.

3

58:3
Jer. 14:12
Babuta batsi: ‘Sizileleni kudla,

wena wangete wakubona loko?

Sititfobeleni, wena wangete wanaka?’

“Noko ngelilanga lenu lekuzila kudla

nenta njengekutsandza kwenu,

nicindzetele tonkhe tisebenti tenu.

4Kuzila kwenu kudla kugcina sekuyimphi nemphikiswano,

nishayane ngetibhakela tekonakala.

Kungeke kulunge kutsi nizile kudla

njengobe nenta lamuhla,

bese nibheka kutsi livi lenu livakale ezulwini.

5

58:5
Zak. 7:5
Mat. 6:16
Ngiyona leyo yini inhlobo yekuzila kudla

lengiyikhetsile mine,

lilanga linye nje kutsi indvodza ititfobe?

Lokuzila kwekutsi umuntfu akhotsame nje kuphela yini,

ngekubhekisa inhloko phansi njengemhlanga,

nekutsi embatse emasaka atitsele ngemlotsa?

Nguloko-ke yini nine lenitsi kuzila kudla,

lilanga lelemukelekile kuSimakadze?

6“Ngiyo lena yini inhlobo

yekuzila kudla lengiyikhetsile?

Akusiko yini kutfukulula tibopho tebubi,

nekukhumula tintsambo telijoko,

nekukhulula labacindzetelwe,

nekwephula onkhe emajoko?

7

58:7
Hez. 18:7,16
Mat. 25:35
Akusiko yini kuhlephulelana

kudla kwakho nalabalambile,

nekulalisa tihambi endlini yakho,

nekutsi nawubona lohlubulile umembulele,

ungagucukeli labo labayinyama nengati yakho?

8

58:8
Hla. 37:6
Isa. 52:12
Ngulapho-ke kukhanya kwakho

kuyawugcama njengekukhanya kwekusa,

nekuphiliswa kwakho kuyawuvela masinyane,

kulunga kwakho-ke“kulunga kwakho-ke” nome “Lolungile wakho” kuyawube sekukuhambela embili.

Bukhosi baSimakadze buyawuba

sivikelo sakho lesingemuva kwakho.

9Uyawumemeta, Simakadze akuphendvule,

uyawukhala ucele lusito,

atsi yena: ‘Ngilapha.’

“Nawususa lijoko lekucindzetela,

nemino lekhombako,

nekukhuluma ngenzondo,

10

58:10
Hla. 97:11
112:4
nawutinikela ekondleni labalambile,

wenetise tidzingo talabacindzetelwe,

ngulapho-ke kukhanya kwakho

kuyawuphuma ebumnyameni kukukhanyisele,

nebusuku bakho buyawufanana nasemini kala bha.

11Simakadze uyawukuhola njalo,

uyakwenetisa tidzingo takho,

eveni lapho libalele likhipha inhlanti emantini,

uyakucinisa ematsambo akho.

Uyawuba njengengadze leniseleke kahle,

nanjengemtfombo lapho emanti akhona angomi.

12

58:12
Isa. 61:4
Amo. 9:14
Bantfu bakini bayakutivusa tindzala takadzeni,

bayawumisa tisekelo tasendvulo,

wena uyawubitwa ngekutsi

unguMvusi Wetindvonga Letiwile,

uMlungisi Wetitaladi kutsi tibuye tibe nemakhaya.”

Umvuzo wekugcina liSabatha

13“Nawugcina tinyawo takho tingalephuli liSabatha,

ungakwenti loko lokutsandvwa nguwe

ngelilanga lami lelingcwele,

nawubita liSabatha ngekutsi lilanga lenjabulo

nelilanga lelingcwele laSimakadze lelihloniphekile,

futsi nawulihlonipha ngekungahambi ngendlela yakho,

ungenti njengekutsandza kwakho,

ungakhulumi emavi lalite,

14

58:14
Dut. 32:13
Jobe 22:26
ngulapho uyawutfola khona-ke

kujabula kwakho kuSimakadze,

ngiyawukwenta ukhuphukele eticongweni telive,

ube nenala udle nelifa leyihlomkhulu Jakobe.”

Umlomo waSimakadze sewukhulumile.

59

Umphrofethi usola tono tesive

591

59:1
Num. 11:23
Isa. 50:2
Nembala, ingalo yaSimakadze ayiyimfisha kangako

kutsi ingete yasindzisa,

nendlebe yakhe ayisiso sihhulu

kutsi ingete yeva.

2

59:2
Isa. 57:17
Mik. 3:4
Kodvwa tiphambuko tenu tinehlukanisile

naNkulunkulu wenu;

tono tenu tibusitsile buso bakhe kini,

kuze angetikuniva.

3

59:3
Taga 6:16
Isa. 1:15
Ngobe tandla tenu tingcoliswe yingati,

nemino yenu igcwele emacala.

Imilomo yenu ikhulume emanga,

netilwimi tenu tihebeta tintfo letimbi.

4

59:4
Jobe 15:35
Hla. 7:14
Kute kini lofuna umtsetfocotfo,

kute lowehlulela ngebucotfo beliciniso.

Bonkhe betsembele ekuphikisaneni kwelite,

bakhuluma emanga,

bemitsa inhlupho, batale bubi.

5Bachobosela emacandza emabululu,

bephotsele bulembu.

Bonkhe labadla emacandza awo bayakufa,

nakuchamusela linye,

kuphuma libululu.

6

59:6
Jobe 8:14
Bulembu babo abunamsebenti ekwembatseni,

abakwati kutembesa ngaloko labakwakhako.

Tento tabo timbi,

nemisebenti yebudlova isetandleni tabo.

7

59:7
Taga 1:16
Rom. 3:15
Tinyawo tabo tigijimela esonweni,

bayashesha kucitsa ingati lengenacala.

Imicabango yabo ngemacebo.

Imbhubhiso nekucitsa kutimphawu tetindlela tabo.

8Indlela yekuthula abayati;

kute umtsetfocotfo emikhondvweni yabo.

Bayigucule bayenta tindlela letimatombetombe,

kute namunye lohamba ngato loyawutfola kuthula.

Sive sivuma kona kwaso

9Ngako kwehlulela ngebucotfo kukhashane natsi,

nekulunga akufinyeleli kitsi.

Sifuna kukhanya, kodvwa konkhe kumnyama,

sifune bucwebecwebe,

kodvwa sihambe kulamnyama ematfunti.

10

59:10
Dut. 28:29
Njengemphumphutse,

siphutsata indlela ngetandla

sigudla lubondza,

siphutsate indlela njengebantfu labate emehlo.

Emini siyakhubatela kube shangatsi sekuhlwile,

emkhatsini walabanemandla sinjengalabafile.

11

59:11
Isa. 38:14
Sonkhe siyavungama njengemabhele,

siyakhala sibubula njengematuba,

sifuna umtsetfocotfo,

kodvwa asiwutfoli;

sifuna nekukhululwa,

kodvwa kukhashane natsi.

12

59:12
Hla. 51:3
Tiphambuko tetfu tinyenti emehlweni akho,

netono tetfu tiyasimangalela.

Tiphambuko tetfu tikitsi njalo nje,

kona kwetfu siyakuvuma:

13kuhlubuka nekumbulutela Simakadze,

nekumfulatsela kwetfu Nkulunkulu wetfu.

Sivusa umoya wencindzetelo newekuvuka indlwabane,

tinhlitiyo tetfu temitse kukhuluma emanga.

14Ngako kwehlulela ngebucotfo kukhweshiselwe emuva,

nekulunga kume khashane,

liciniso likhubatele etindleleni,

kwetsembeka akusangeni ndzawo.

15

59:15
Hla. 12:1
Hos. 4:1
Liciniso alisatfolakali ndzawo.

Bonkhe lababalekela bubi batingelwa njengetinyamatane.

Simakadze wabuka wangete wajabula,

ngenca yekutsi sekute kulandzela umtsetfocotfo.

16

59:16
Hla. 98:1
Isa. 63:5
Wabona kutsi kute muntfu,

wamangala kakhulu ngekutsi

kute namunye lomela kulunga,

ngako ingalo yakhe yalwela insindziso yakhe,

nekulunga kwakhe kwamsimamisa.

17

59:17
Ef. 6:14,17
1 Thes. 5:8
Wembatsa kulunga njengesivikelo sakhe sesifuba,

nesigcoko sensindziso enhloko yakhe.

Wembatsa tingubo tekukhipha sibhongobhongo,

watishumphetela ngenshisekelo njengesembatfo.

18Uyawubabuyisela njengaloko labakwentile:

lulaka etitseni takhe,

nekujeziswa kulabamelana naye.

Tichingi uyawutikhokhela njengekwetento tato.

19

59:19
Isa. 45:6
Mal. 1:11
Kusukela enshonalanga kuye lapho

kuphuma ngakhona lilanga,

bantfu bayawulesaba Libito laSimakadze,

bahloniphe bukhosi bakhe.

Ngobe uyawufika njengesikhukhula semfula

lokhukhulwa kuphefumula kwaSimakadze.Nome “nakufika sitsa njengesikhukhula, Moya waSimakadze uyakusicosha”

20

59:20
Isa. 1:27
10:21
Rom. 11:26
“Umhlengi uyawufika eSiyoni

kulabo bakaJakobe labaphendvukako

etonweni tabo,” kusho Simakadze.

21

59:21
Isa. 51:16
Jer. 1:9
Simakadze utsi: “Mine-ke, nasi sivumelwane sami nabo, Moya wami losetikwakho nemavi ami lengiwafake emlonyeni wakho, ngeke esuke emlonyeni wakho, ngisho nasemlonyeni webantfwabakho, kanye nasemlonyeni wetitukulwane takho, kusukela kulesikhatsi kuze kube nguphakadze,” kusho Simakadze.