Siswati 1996 (SWA96)
57

Kukhonta titfombe kwema-Israyeli kuyasolwa

571Lolungile uyabhubha, kubete nalotihluphako

ngako enhlitiyweni yakhe.

Bantfu labatinikelako bayesuswa,

kubete nalokucondzako loko

kutsi labalungile bayesuswa,

kuze batewuphephiswa kulokubi.

2

57:2
Semb. 14:13
Labo labahamba ngebucotfo

bangena ekuthuleni;

batfola kuphumula,

nabangena ekufeni.

3

57:3
Mat. 12:39
16:4
“Kodvwa nine, wotani la,

nine madvodzana esangoma lesisikati,

nine ntalo yetiphingi neyetingwababane!

4Ngubani lona lenimphukutako?

Ngubani lona lenikhombana ngaye ngetinhloko,

nisinekelane ematinyo ngaye?

Anisiyo yini intalelwane yebahlubuki?

Anisiwo yini umliba webacali bemanga?

5

57:5
Lev. 18:21
1 Khos. 14:23
2 Khos. 16:4
Jer. 2:20
Nishiselwa tinkhanuko etihlahleni tema-okhi

nangaphansi kwato tonkhe tihlahla

letendlala emagala ato.

Ninikela ngebantfwabenu emifudlaneni

nangaphansi kwemifantfu yemadvwala.

6Emkhatsini wematje labusheleleti

asemifudlaneni ukhetsa tithico takho,

tona titabelo takho.

Yebo, utfululele kuto iminikelo yetinatfo,

wanikela nangeminikelo yalokutinhlavu.

Ngifanele ngeneliseke yini

ngato tonkhe letintfo?

7

57:7
Isa. 65:7
Hos. 4:13
Wendlale umbhedze wakho

etulu etintsabeni letiphakeme,

wase wenyukela khona kuyawushisa imihlatjelo.

8Emvakwetivalo nasemvakwetinsika temnyango wakho,

ubeke titfombe tetithico takho.

Ungikhohliwe mine, wagwabula umbhedze wakho,

wagibela kuwo, wawandzisa kakhulu,

wavumelana nalabo lotsandza imibhedze yabo,

wabukana nebungcunu babo.

9Waya kuMoloki“kuMoloki” nome “enkhosini” nemafutsa emncumo,

wandzisa emakha akho.

Watfumela emancusa akho“emancusa akho” nome “tithico takho” khashane,

wehlela edlizeni“edlizeni” nome “eSheyoli” cobo lwalo!

10Ukhatsatwe ngito tonkhe letindlela takho,

kodvwa awuzange usho kutsi: ‘Akusiti lutfo.’

Watfola kuvusetelwa kwemandla akho,

ngiko nje ungazange ucaleke.

11

57:11
Hla. 50:21
Isa. 42:14
“Ngubani lona lebewumvevela kangaka, umesaba,

uze ungetsembeki kimi,

ungasangikhumbuli,

futsi ungasangicabangi

ngisho nasenhlitiyweni yakho?

Akwentiwa kutsi sengithule

sikhatsi lesidze yini lokutsi ungasangesabi?

12Ngitakudalula kulunga kwakho

kanye nemisebenti yakho,

futsi ingeke ikusite ngalutfo.

13

57:13
Hla. 34:8
84:10
Nawukhala ucela kusitwa,

leticumbi takho tetithico atikusindzise!

Umoya uyawutiphephula tonkhe,

umoyana lomncane nje uyawutikhukhula.

Kodvwa lowo lowenta mine

ngibe siphephelo sakhe,

uyawudla lifa lelive,

adle lifa lentsaba yami lengcwele.”

Setsembiso saNkulunkulu selusito nekuphilisa

14

57:14
Isa. 62:10
Kuyawutsiwa: “Yakhani, yakhani,

lungisani umgwaco.

Susani emavimbela endleleni yebantfu bami.”

15

57:15
Hla. 34:18
51:17
113:5
138:6
Isa. 66:2
Luk. 1:48
Ngobe nguloko lokushiwo nguLophakeme Losetulu,

lolibito lakhe linguLongcwele, utsi:

“Ngihlala etulu endzaweni lengcwele,

kodvwa nakuye lodzabukile

nalotfobekile emoyeni,

kutewuvuselela umoya walabatfobekile

nekuvuselela tinhlitiyo talabephukile emoyeni.

16

57:16
Hla. 103:9
Jer. 3:12
Mik. 7:18
Ngingeke ngihlale ngisola njalonjalo,

futsi ngingeke ngihlale ngitfukutsele,

ngobe phela umoya wemuntfu ungaze ucaleke embikwami,

umphefumulo wemuntfu lengamdala.

17

57:17
Isa. 59:2
Mik. 3:4
Bengitfukutseliswe ngulesono sakhe sekuba bukhali,

ngase ngiyamjezisa,

ngabufihla buso bami

ngenca yekutfukutsela,

noko wachubeka nekuhlubuka kwenhlitiyo yakhe,

ahamba ngendlela yakhe.

18Sengitibonile tindlela takhe,

kodvwa ngitamphilisa, ngimhole,

ngibuyisele indvudvuto kuye,

19

57:19
Ef. 2:17
Heb. 13:15
ngidale tibongelelo etindzebeni temlomo

walabalilako baka-Israyeli.

Kuthula, kuthula, kulabo labakhashane nalabasedvute,”

kusho Simakadze, “ngitawubaphilisa.”

20

57:20
Juda 13
Kodvwa lababi banjengelwandle loluyalutelako,

lwandle lolute kuphumula,

lolumagagasi alo akhephuta ludzaka nelubishi.

21

57:21
Isa. 48:22
“Kute kuthula kulababi,” kusho Nkulunkulu wami.