Siswati 1996 (SWA96)
55

Nkulunkulu wephana ngemusa

551

55:1
Isa. 12:3
44:3
Mat. 11:28
Joh. 7:37
Semb. 22:17
“Wotani, nonkhe nine lenomile,

wotani emantini;

nani nine lenite imali,

sondzelani, nitsenge nidle!

Wotani, nitsenge liwayini nelubisi

ngaphandle kwemali nangaphandle kwetindleko.

2

55:2
Hla. 22:26
Isa. 25:6
Mat. 5:6
Niyicitselani imali kuloko lokungesiso sinkhwa?

Niyisebentelani intfo lengenelisi?

Lalelani, lalelani kimi,

nidle loko lokulungile,

nemphefumulo wenu uyawujabula

ngekudla lokumnandzi kakhulu.

3

55:3
2 Sam. 7:15
1 Khos. 8:25
Hla. 89:28
105:8,10
111:9
Isa. 54:10
61:8
Imis. 13:34
Bekani indlebe, nite kimi;

vanini, kuze imiphefumulo yenu itewuphila.

Ngitakwenta sivumelwane saphakadze nani,

nginiphe tibusiso lengatetsembisa Davide.

4

55:4
Hla. 2:8
72:8
Semb. 1:5
Buka la, ngimbeke waba ngufakazi etiveni,

yebo, umholi nendvuna yetive.

5Impela, nawe uyawubita tive longatati,

netive letingakwati tiyawusheshisa tite kuwe,

ngenca yaSimakadze Nkulunkulu wakho,

Longcwele waka-Israyeli,

ngobe yena ukuphe bukhosi.”

6

55:6
1 Khr. 28:9
2 Khr. 15:2
Funani Simakadze asenekutfolakala;

mbiteni asesedvute.

7

55:7
Hla. 130:4,7
Hez. 33:11
Luk. 15:20
Lomubi akayiyekele indlela yakhe lembi,

nalokhohlakele ayekele imicabango yakhe lemibi.

Akaphendvuke abuyele kuSimakadze,

uyawuba nemusa kuye,

akabuyele kuNkulunkulu wetfu,

ngobe uyawumtsetselela ngenkhululeko.

8“Ngobe imicabango yami ayisiyo imicabango yenu,

netindlela tenu akusito tindlela tami,”

kusho Simakadze.

9“Njengobe emazulu aphakeme kunemhlaba,

kanjalo netindlela tami tiphakeme kunetenu,

nemicabango yami iphakeme kuneyenu.

10Njengobe imvula nesitfwatfwa

kwehla kuchamuka ezulwini,

kungaphindzi kubuyele kulo

kungakawuniseli umhlaba,

kuwente uhlume uphindze utsele titselo,

khona kutewutsela inhlanyelo yemhlanyeli

nesinkhwa salowo lodlako,

11

55:11
Joh. 6:36
Imis. 12:24
linjalo-ke nelivi lami leliphuma emlonyeni wami:

Lingeke libuye kimi yabayaba,

kodvwa liyawukwenta loko lengikuhlosile,

liwufeze umgomo walo lengilikhiphele wona.

12

55:12
1 Khr. 16:33
Hla. 96:12
98:8
Nine niyawuphuma ngenjabulo

nichubekele embili ngekuthula,

tintsaba nemagcuma kuyawuhlokoma

kuhlabele ingoma imbikwenu,

kutsi tonkhe tihlahla tesiganga

tishaye tandla tato.

13Esikhundleni setihlahla temanyeva

kuyawukhula tihlahla tesipheshula,

esikhundleni senchachabutane kukhule mabovana.

Loku kuyawuba sikhumbuto sekudvumisa Simakadze,

kube sibonakaliso saphakadze, lesingeke sibhujiswe.”

56

Tonkhe tive tiyawubutselwa esiveni saNkulunkulu

561

56:1
Hla. 106:3
Isa. 46:13
51:5
52:10
Rom. 13:11
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Yentani umtsetfocotfo ningawuyekeleli,

nente lokulungile,

ngobe insindziso yami seyisedvute,

kulunga kwami kutakwembulwa masinyane.

2

56:2
Eks. 31:13
Lev. 19:3,30
26:2
Isa. 58:13
Jer. 17:22,24
Ubusisiwe umuntfu lokwentako loko,

umuntfu lobambelela kuko,

lowo logcina liSabatha angaloni,

abambe sandla sakhe singakwenti lokubi.”

3

56:3
Dut. 23:1
Isa. 14:1
Imis. 10:34
Akubete wekuhamba losatibophele yena kuSimakadze,

lotsi: “Ngempela Simakadze

uyakungehlukanisa nesive sakhe.”

Akubete nemtsenwa lokhononako,

atsi: “Ngisihlahla nje lesomile.”

4Ngobe ngunaku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Batsenwa labagcina emaSabatha ami,

bakhetsa kwenta lokungijabulisako,

babambelele esivumelwaneni sami,

5

56:5
2 Sam. 18:18
Imis. 2:17
labo ngiyakubanika sikhumbuto

ekhatsi ethempelini lami

nasemkhatsini wetibondza talo,

ngiyakubanika nelibito lelihle

kwengca emadvodzana nemadvodzakati.

Ngiyakubanika libito laphakadze,

libito lelingasoze laphela nakadzeni.

6Betive labatibophela bona kuSimakadze

kutsi batemkhonta,

batsandze neLibito laSimakadze bakhonte yena,

bonkhe labagcina liSabatha bangaloni,

lababambelela esivumelwaneni sami,

7

56:7
1 Khos. 8:41
Hla. 15:1
Hez. 20:40
Mat. 21:13
Mak. 11:17
Luk. 19:46
labo ngiyakubayisa entsabeni yami lengcwele,

ngibanike kujabula endlini yami yekukhuleka.

Iminikelo yabo yekushiswa nemihlatjelo yabo

iyakwemukeleka elatini lami,

ngobe indlu yami iyawutsiwa

yindlu yemkhuleko yato tonkhe tive.”

8INkhosi Simakadze,

lena lebutsa labatfunjiwe baka-Israyeli, itsi:

“Ngiyawubutsela kubo labanye

ngaphandle kwalabo lasebabutsiwe.”

Kusolwa kwebaholi bema-Israyeli

9Wotani, nonkhe nine tilwane tesiganga,

wotani nitewudla,

nonkhe nine tilwane telihlatsi!

10Balindzi bema-Israyeli batimphumphutse,

bonkhe abati lutfo;

batigolwane,

abakwati ngisho nekutsi buku;

balibala kutsi bunyalala,

babhudze kuphela,

bayakutsandza kulala.

11

56:11
Jer. 6:13
8:10
Batinja letitsandza kakhulu kudla, abesutsi.

Babelusi labangenakucondza,

bonkhe bajikela etindleleni tabo,

ngulowo nalowo bese utifunela kwakhe.

12

56:12
Isa. 22:13
1 Khor. 15:32
Ngulowo nalowo uyatikhalela atsi:

“Wotani, ngitalilandza liwayini!

Asinatseni tjwala njengekutsandza kwetfu!

Likusasa nalo litawuba njengalamuhla,

nome-ke libe ncono kakhulu!”

57

Kukhonta titfombe kwema-Israyeli kuyasolwa

571Lolungile uyabhubha, kubete nalotihluphako

ngako enhlitiyweni yakhe.

Bantfu labatinikelako bayesuswa,

kubete nalokucondzako loko

kutsi labalungile bayesuswa,

kuze batewuphephiswa kulokubi.

2

57:2
Semb. 14:13
Labo labahamba ngebucotfo

bangena ekuthuleni;

batfola kuphumula,

nabangena ekufeni.

3

57:3
Mat. 12:39
16:4
“Kodvwa nine, wotani la,

nine madvodzana esangoma lesisikati,

nine ntalo yetiphingi neyetingwababane!

4Ngubani lona lenimphukutako?

Ngubani lona lenikhombana ngaye ngetinhloko,

nisinekelane ematinyo ngaye?

Anisiyo yini intalelwane yebahlubuki?

Anisiwo yini umliba webacali bemanga?

5

57:5
Lev. 18:21
1 Khos. 14:23
2 Khos. 16:4
Jer. 2:20
Nishiselwa tinkhanuko etihlahleni tema-okhi

nangaphansi kwato tonkhe tihlahla

letendlala emagala ato.

Ninikela ngebantfwabenu emifudlaneni

nangaphansi kwemifantfu yemadvwala.

6Emkhatsini wematje labusheleleti

asemifudlaneni ukhetsa tithico takho,

tona titabelo takho.

Yebo, utfululele kuto iminikelo yetinatfo,

wanikela nangeminikelo yalokutinhlavu.

Ngifanele ngeneliseke yini

ngato tonkhe letintfo?

7

57:7
Isa. 65:7
Hos. 4:13
Wendlale umbhedze wakho

etulu etintsabeni letiphakeme,

wase wenyukela khona kuyawushisa imihlatjelo.

8Emvakwetivalo nasemvakwetinsika temnyango wakho,

ubeke titfombe tetithico takho.

Ungikhohliwe mine, wagwabula umbhedze wakho,

wagibela kuwo, wawandzisa kakhulu,

wavumelana nalabo lotsandza imibhedze yabo,

wabukana nebungcunu babo.

9Waya kuMoloki“kuMoloki” nome “enkhosini” nemafutsa emncumo,

wandzisa emakha akho.

Watfumela emancusa akho“emancusa akho” nome “tithico takho” khashane,

wehlela edlizeni“edlizeni” nome “eSheyoli” cobo lwalo!

10Ukhatsatwe ngito tonkhe letindlela takho,

kodvwa awuzange usho kutsi: ‘Akusiti lutfo.’

Watfola kuvusetelwa kwemandla akho,

ngiko nje ungazange ucaleke.

11

57:11
Hla. 50:21
Isa. 42:14
“Ngubani lona lebewumvevela kangaka, umesaba,

uze ungetsembeki kimi,

ungasangikhumbuli,

futsi ungasangicabangi

ngisho nasenhlitiyweni yakho?

Akwentiwa kutsi sengithule

sikhatsi lesidze yini lokutsi ungasangesabi?

12Ngitakudalula kulunga kwakho

kanye nemisebenti yakho,

futsi ingeke ikusite ngalutfo.

13

57:13
Hla. 34:8
84:10
Nawukhala ucela kusitwa,

leticumbi takho tetithico atikusindzise!

Umoya uyawutiphephula tonkhe,

umoyana lomncane nje uyawutikhukhula.

Kodvwa lowo lowenta mine

ngibe siphephelo sakhe,

uyawudla lifa lelive,

adle lifa lentsaba yami lengcwele.”

Setsembiso saNkulunkulu selusito nekuphilisa

14

57:14
Isa. 62:10
Kuyawutsiwa: “Yakhani, yakhani,

lungisani umgwaco.

Susani emavimbela endleleni yebantfu bami.”

15

57:15
Hla. 34:18
51:17
113:5
138:6
Isa. 66:2
Luk. 1:48
Ngobe nguloko lokushiwo nguLophakeme Losetulu,

lolibito lakhe linguLongcwele, utsi:

“Ngihlala etulu endzaweni lengcwele,

kodvwa nakuye lodzabukile

nalotfobekile emoyeni,

kutewuvuselela umoya walabatfobekile

nekuvuselela tinhlitiyo talabephukile emoyeni.

16

57:16
Hla. 103:9
Jer. 3:12
Mik. 7:18
Ngingeke ngihlale ngisola njalonjalo,

futsi ngingeke ngihlale ngitfukutsele,

ngobe phela umoya wemuntfu ungaze ucaleke embikwami,

umphefumulo wemuntfu lengamdala.

17

57:17
Isa. 59:2
Mik. 3:4
Bengitfukutseliswe ngulesono sakhe sekuba bukhali,

ngase ngiyamjezisa,

ngabufihla buso bami

ngenca yekutfukutsela,

noko wachubeka nekuhlubuka kwenhlitiyo yakhe,

ahamba ngendlela yakhe.

18Sengitibonile tindlela takhe,

kodvwa ngitamphilisa, ngimhole,

ngibuyisele indvudvuto kuye,

19

57:19
Ef. 2:17
Heb. 13:15
ngidale tibongelelo etindzebeni temlomo

walabalilako baka-Israyeli.

Kuthula, kuthula, kulabo labakhashane nalabasedvute,”

kusho Simakadze, “ngitawubaphilisa.”

20

57:20
Juda 13
Kodvwa lababi banjengelwandle loluyalutelako,

lwandle lolute kuphumula,

lolumagagasi alo akhephuta ludzaka nelubishi.

21

57:21
Isa. 48:22
“Kute kuthula kulababi,” kusho Nkulunkulu wami.