Siswati 1996 (SWA96)
54

Lutsandvo lwaSimakadze ku-Israyeli

541

54:1
Isa. 49:20
Gal. 4:27
“Hlabela, wena mfati loyinyumba,

wena longazange sewumtale umntfwana;

hlokoma uhlabele,

memeta ngekujabula,

wena longazange sewuhelwe,

ngobe banyenti bantfwana bemfati lolahliwe

kunebemfati lonendvodza,” kusho Simakadze.

2“Yandzisa indzawo yelithende lakho,

yendlala tindvwangu telithende lakho,

ungatibambi, yelula tintsambo takho,

ucinise tikhonkhwane takho.

3Ngobe utalendlalela ngesekudla nangesancele,

titukulwane takho tiyakudla emave etive,

tihlale emadolobheni ato latindzala.

4“Ungesabi, ungeke ube nemahloni.

Ungakwesabi kuhlazeka, ngeke wehliswe.

Utalikhohlwa lihlazo lebusha bakho,

ungaphindzi uwakhumbule emahloni ebufelokati bakho.

5

54:5
Rom. 3:29
Ngobe uMenti wakho yindvodza yakho,

nguSimakadze longuSomandla libito lakhe,

Longcwele waka-Israyeli unguMhlengi wakho,

ubitwa ngekutsi nguNkulunkulu wemhlaba wonkhe.

6Simakadze uyawukubita ubuye,

kube shangatsi bewungumfati lolahliwe

nalodzabukile emoyeni,

umfati lowendza asemncane wabuye futsi waliwa,”

kusho Nkulunkulu wakho.

7

54:7
Hla. 30:5
Isa. 60:10
“Kwesikhashana nje ngakushiya,

kodvwa ngesihawu lesikhulu ngiyawukubuyisa.

8Ngemfutfo wentfukutselo yami

ngakufihlela buso bami kwesikhashana,

kodvwa ngemusa waphakadze ngiyawuba nesihawu kuwe,”

kusho Simakadze uMhlengi wakho.

9

54:9
Gen. 9:11,15
“Kimi loku kufanana nemalanga aNowa,

ngesikhatsi ngifunga kutsi emanti aNowa

angeke aphindze awumbonye umhlaba.

Ngako-ke manje sengifungile

kutsi ngingeke ngiphindze ngikutfukutselele,

ngingeke ngiphindze ngikutsetsise.

10

54:10
Hla. 146:6
Mat. 24:35
Nome tintsaba tingatanyatanyiswa nemagcuma esuswe,

noko lutsandvo lwami lolungapheli

lengikutsandza ngalo,

lungeke lutanyatanyiswe,

nesivumelwane sami sekuthula singeke sisuswe,”

kusho Simakadze lonesihawu kuwe.

IJerusalema lensha

11

54:11
Imis. 21:19
“Awu, wena, dolobha lelihlushiwe

lashaywa tivunguvungu langete ladvudvutwa,

ngiyawukwakha ngematje lamahle,“lamahle” nome “ethekhosi” ngesiHebheru leligama alicondzakali

tisekelo takho ngitakhe ngemasafire.

12Imibhoshongo yakho ngiyakuyenta ngemarubhi,

emasango akho ngiwente ngematje lamanyatelako,

nato tonkhe tibondza takho ngitente ngematje laligugu.

13

54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
Rom. 5:1
“Bonkhe bantfu bakho bayawufundziswa nguSimakadze,

inhlalakahle nekuthula kwebantfwana bakho kuyawuba kukhulu.

14Uyawusinyiswa ekulungeni:

Kubuswa ngelunya kuyawuba khashane nawe;

kute loyawukwesaba.

Luvalo luyawususwa lulahlwe khashane,

lungasondzeli kuwe.

15

54:15
Rom. 8:31
Nakukhona lokuhlaselako,

kuyawube kungaveli kimi;

nome ngubani lokuhlaselako uyawutinikela kuwe.

16“Buka la, ngimi lowadala umbumbi wetetinsimbi,

lovutsela emalahle kutsi abe lilangabi,

ente sikhali silungele umsebenti waso.

Futsi ngimi lowadala umbhubhisi

kutsi ente imbhubhiso;

17kute sikhali lesilolelwa kulwa nawe

lesiyawuphumelela,

uyakuyicitsa yonkhe inkhulumo lekubeka licala.

Leli lifa letinceku taSimakadze,

loku ngukona kutivikela kwami,” kusho Simakadze.

55

Nkulunkulu wephana ngemusa

551

55:1
Isa. 12:3
44:3
Mat. 11:28
Joh. 7:37
Semb. 22:17
“Wotani, nonkhe nine lenomile,

wotani emantini;

nani nine lenite imali,

sondzelani, nitsenge nidle!

Wotani, nitsenge liwayini nelubisi

ngaphandle kwemali nangaphandle kwetindleko.

2

55:2
Hla. 22:26
Isa. 25:6
Mat. 5:6
Niyicitselani imali kuloko lokungesiso sinkhwa?

Niyisebentelani intfo lengenelisi?

Lalelani, lalelani kimi,

nidle loko lokulungile,

nemphefumulo wenu uyawujabula

ngekudla lokumnandzi kakhulu.

3

55:3
2 Sam. 7:15
1 Khos. 8:25
Hla. 89:28
105:8,10
111:9
Isa. 54:10
61:8
Imis. 13:34
Bekani indlebe, nite kimi;

vanini, kuze imiphefumulo yenu itewuphila.

Ngitakwenta sivumelwane saphakadze nani,

nginiphe tibusiso lengatetsembisa Davide.

4

55:4
Hla. 2:8
72:8
Semb. 1:5
Buka la, ngimbeke waba ngufakazi etiveni,

yebo, umholi nendvuna yetive.

5Impela, nawe uyawubita tive longatati,

netive letingakwati tiyawusheshisa tite kuwe,

ngenca yaSimakadze Nkulunkulu wakho,

Longcwele waka-Israyeli,

ngobe yena ukuphe bukhosi.”

6

55:6
1 Khr. 28:9
2 Khr. 15:2
Funani Simakadze asenekutfolakala;

mbiteni asesedvute.

7

55:7
Hla. 130:4,7
Hez. 33:11
Luk. 15:20
Lomubi akayiyekele indlela yakhe lembi,

nalokhohlakele ayekele imicabango yakhe lemibi.

Akaphendvuke abuyele kuSimakadze,

uyawuba nemusa kuye,

akabuyele kuNkulunkulu wetfu,

ngobe uyawumtsetselela ngenkhululeko.

8“Ngobe imicabango yami ayisiyo imicabango yenu,

netindlela tenu akusito tindlela tami,”

kusho Simakadze.

9“Njengobe emazulu aphakeme kunemhlaba,

kanjalo netindlela tami tiphakeme kunetenu,

nemicabango yami iphakeme kuneyenu.

10Njengobe imvula nesitfwatfwa

kwehla kuchamuka ezulwini,

kungaphindzi kubuyele kulo

kungakawuniseli umhlaba,

kuwente uhlume uphindze utsele titselo,

khona kutewutsela inhlanyelo yemhlanyeli

nesinkhwa salowo lodlako,

11

55:11
Joh. 6:36
Imis. 12:24
linjalo-ke nelivi lami leliphuma emlonyeni wami:

Lingeke libuye kimi yabayaba,

kodvwa liyawukwenta loko lengikuhlosile,

liwufeze umgomo walo lengilikhiphele wona.

12

55:12
1 Khr. 16:33
Hla. 96:12
98:8
Nine niyawuphuma ngenjabulo

nichubekele embili ngekuthula,

tintsaba nemagcuma kuyawuhlokoma

kuhlabele ingoma imbikwenu,

kutsi tonkhe tihlahla tesiganga

tishaye tandla tato.

13Esikhundleni setihlahla temanyeva

kuyawukhula tihlahla tesipheshula,

esikhundleni senchachabutane kukhule mabovana.

Loku kuyawuba sikhumbuto sekudvumisa Simakadze,

kube sibonakaliso saphakadze, lesingeke sibhujiswe.”

56

Tonkhe tive tiyawubutselwa esiveni saNkulunkulu

561

56:1
Hla. 106:3
Isa. 46:13
51:5
52:10
Rom. 13:11
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Yentani umtsetfocotfo ningawuyekeleli,

nente lokulungile,

ngobe insindziso yami seyisedvute,

kulunga kwami kutakwembulwa masinyane.

2

56:2
Eks. 31:13
Lev. 19:3,30
26:2
Isa. 58:13
Jer. 17:22,24
Ubusisiwe umuntfu lokwentako loko,

umuntfu lobambelela kuko,

lowo logcina liSabatha angaloni,

abambe sandla sakhe singakwenti lokubi.”

3

56:3
Dut. 23:1
Isa. 14:1
Imis. 10:34
Akubete wekuhamba losatibophele yena kuSimakadze,

lotsi: “Ngempela Simakadze

uyakungehlukanisa nesive sakhe.”

Akubete nemtsenwa lokhononako,

atsi: “Ngisihlahla nje lesomile.”

4Ngobe ngunaku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Batsenwa labagcina emaSabatha ami,

bakhetsa kwenta lokungijabulisako,

babambelele esivumelwaneni sami,

5

56:5
2 Sam. 18:18
Imis. 2:17
labo ngiyakubanika sikhumbuto

ekhatsi ethempelini lami

nasemkhatsini wetibondza talo,

ngiyakubanika nelibito lelihle

kwengca emadvodzana nemadvodzakati.

Ngiyakubanika libito laphakadze,

libito lelingasoze laphela nakadzeni.

6Betive labatibophela bona kuSimakadze

kutsi batemkhonta,

batsandze neLibito laSimakadze bakhonte yena,

bonkhe labagcina liSabatha bangaloni,

lababambelela esivumelwaneni sami,

7

56:7
1 Khos. 8:41
Hla. 15:1
Hez. 20:40
Mat. 21:13
Mak. 11:17
Luk. 19:46
labo ngiyakubayisa entsabeni yami lengcwele,

ngibanike kujabula endlini yami yekukhuleka.

Iminikelo yabo yekushiswa nemihlatjelo yabo

iyakwemukeleka elatini lami,

ngobe indlu yami iyawutsiwa

yindlu yemkhuleko yato tonkhe tive.”

8INkhosi Simakadze,

lena lebutsa labatfunjiwe baka-Israyeli, itsi:

“Ngiyawubutsela kubo labanye

ngaphandle kwalabo lasebabutsiwe.”

Kusolwa kwebaholi bema-Israyeli

9Wotani, nonkhe nine tilwane tesiganga,

wotani nitewudla,

nonkhe nine tilwane telihlatsi!

10Balindzi bema-Israyeli batimphumphutse,

bonkhe abati lutfo;

batigolwane,

abakwati ngisho nekutsi buku;

balibala kutsi bunyalala,

babhudze kuphela,

bayakutsandza kulala.

11

56:11
Jer. 6:13
8:10
Batinja letitsandza kakhulu kudla, abesutsi.

Babelusi labangenakucondza,

bonkhe bajikela etindleleni tabo,

ngulowo nalowo bese utifunela kwakhe.

12

56:12
Isa. 22:13
1 Khor. 15:32
Ngulowo nalowo uyatikhalela atsi:

“Wotani, ngitalilandza liwayini!

Asinatseni tjwala njengekutsandza kwetfu!

Likusasa nalo litawuba njengalamuhla,

nome-ke libe ncono kakhulu!”