Siswati 1996 (SWA96)
55

Nkulunkulu wephana ngemusa

551

55:1
Isa. 12:3
44:3
Mat. 11:28
Joh. 7:37
Semb. 22:17
“Wotani, nonkhe nine lenomile,

wotani emantini;

nani nine lenite imali,

sondzelani, nitsenge nidle!

Wotani, nitsenge liwayini nelubisi

ngaphandle kwemali nangaphandle kwetindleko.

2

55:2
Hla. 22:26
Isa. 25:6
Mat. 5:6
Niyicitselani imali kuloko lokungesiso sinkhwa?

Niyisebentelani intfo lengenelisi?

Lalelani, lalelani kimi,

nidle loko lokulungile,

nemphefumulo wenu uyawujabula

ngekudla lokumnandzi kakhulu.

3

55:3
2 Sam. 7:15
1 Khos. 8:25
Hla. 89:28
105:8,10
111:9
Isa. 54:10
61:8
Imis. 13:34
Bekani indlebe, nite kimi;

vanini, kuze imiphefumulo yenu itewuphila.

Ngitakwenta sivumelwane saphakadze nani,

nginiphe tibusiso lengatetsembisa Davide.

4

55:4
Hla. 2:8
72:8
Semb. 1:5
Buka la, ngimbeke waba ngufakazi etiveni,

yebo, umholi nendvuna yetive.

5Impela, nawe uyawubita tive longatati,

netive letingakwati tiyawusheshisa tite kuwe,

ngenca yaSimakadze Nkulunkulu wakho,

Longcwele waka-Israyeli,

ngobe yena ukuphe bukhosi.”

6

55:6
1 Khr. 28:9
2 Khr. 15:2
Funani Simakadze asenekutfolakala;

mbiteni asesedvute.

7

55:7
Hla. 130:4,7
Hez. 33:11
Luk. 15:20
Lomubi akayiyekele indlela yakhe lembi,

nalokhohlakele ayekele imicabango yakhe lemibi.

Akaphendvuke abuyele kuSimakadze,

uyawuba nemusa kuye,

akabuyele kuNkulunkulu wetfu,

ngobe uyawumtsetselela ngenkhululeko.

8“Ngobe imicabango yami ayisiyo imicabango yenu,

netindlela tenu akusito tindlela tami,”

kusho Simakadze.

9“Njengobe emazulu aphakeme kunemhlaba,

kanjalo netindlela tami tiphakeme kunetenu,

nemicabango yami iphakeme kuneyenu.

10Njengobe imvula nesitfwatfwa

kwehla kuchamuka ezulwini,

kungaphindzi kubuyele kulo

kungakawuniseli umhlaba,

kuwente uhlume uphindze utsele titselo,

khona kutewutsela inhlanyelo yemhlanyeli

nesinkhwa salowo lodlako,

11

55:11
Joh. 6:36
Imis. 12:24
linjalo-ke nelivi lami leliphuma emlonyeni wami:

Lingeke libuye kimi yabayaba,

kodvwa liyawukwenta loko lengikuhlosile,

liwufeze umgomo walo lengilikhiphele wona.

12

55:12
1 Khr. 16:33
Hla. 96:12
98:8
Nine niyawuphuma ngenjabulo

nichubekele embili ngekuthula,

tintsaba nemagcuma kuyawuhlokoma

kuhlabele ingoma imbikwenu,

kutsi tonkhe tihlahla tesiganga

tishaye tandla tato.

13Esikhundleni setihlahla temanyeva

kuyawukhula tihlahla tesipheshula,

esikhundleni senchachabutane kukhule mabovana.

Loku kuyawuba sikhumbuto sekudvumisa Simakadze,

kube sibonakaliso saphakadze, lesingeke sibhujiswe.”