Siswati 1996 (SWA96)
54

Lutsandvo lwaSimakadze ku-Israyeli

541

54:1
Isa. 49:20
Gal. 4:27
“Hlabela, wena mfati loyinyumba,

wena longazange sewumtale umntfwana;

hlokoma uhlabele,

memeta ngekujabula,

wena longazange sewuhelwe,

ngobe banyenti bantfwana bemfati lolahliwe

kunebemfati lonendvodza,” kusho Simakadze.

2“Yandzisa indzawo yelithende lakho,

yendlala tindvwangu telithende lakho,

ungatibambi, yelula tintsambo takho,

ucinise tikhonkhwane takho.

3Ngobe utalendlalela ngesekudla nangesancele,

titukulwane takho tiyakudla emave etive,

tihlale emadolobheni ato latindzala.

4“Ungesabi, ungeke ube nemahloni.

Ungakwesabi kuhlazeka, ngeke wehliswe.

Utalikhohlwa lihlazo lebusha bakho,

ungaphindzi uwakhumbule emahloni ebufelokati bakho.

5

54:5
Rom. 3:29
Ngobe uMenti wakho yindvodza yakho,

nguSimakadze longuSomandla libito lakhe,

Longcwele waka-Israyeli unguMhlengi wakho,

ubitwa ngekutsi nguNkulunkulu wemhlaba wonkhe.

6Simakadze uyawukubita ubuye,

kube shangatsi bewungumfati lolahliwe

nalodzabukile emoyeni,

umfati lowendza asemncane wabuye futsi waliwa,”

kusho Nkulunkulu wakho.

7

54:7
Hla. 30:5
Isa. 60:10
“Kwesikhashana nje ngakushiya,

kodvwa ngesihawu lesikhulu ngiyawukubuyisa.

8Ngemfutfo wentfukutselo yami

ngakufihlela buso bami kwesikhashana,

kodvwa ngemusa waphakadze ngiyawuba nesihawu kuwe,”

kusho Simakadze uMhlengi wakho.

9

54:9
Gen. 9:11,15
“Kimi loku kufanana nemalanga aNowa,

ngesikhatsi ngifunga kutsi emanti aNowa

angeke aphindze awumbonye umhlaba.

Ngako-ke manje sengifungile

kutsi ngingeke ngiphindze ngikutfukutselele,

ngingeke ngiphindze ngikutsetsise.

10

54:10
Hla. 146:6
Mat. 24:35
Nome tintsaba tingatanyatanyiswa nemagcuma esuswe,

noko lutsandvo lwami lolungapheli

lengikutsandza ngalo,

lungeke lutanyatanyiswe,

nesivumelwane sami sekuthula singeke sisuswe,”

kusho Simakadze lonesihawu kuwe.

IJerusalema lensha

11

54:11
Imis. 21:19
“Awu, wena, dolobha lelihlushiwe

lashaywa tivunguvungu langete ladvudvutwa,

ngiyawukwakha ngematje lamahle,“lamahle” nome “ethekhosi” ngesiHebheru leligama alicondzakali

tisekelo takho ngitakhe ngemasafire.

12Imibhoshongo yakho ngiyakuyenta ngemarubhi,

emasango akho ngiwente ngematje lamanyatelako,

nato tonkhe tibondza takho ngitente ngematje laligugu.

13

54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
Rom. 5:1
“Bonkhe bantfu bakho bayawufundziswa nguSimakadze,

inhlalakahle nekuthula kwebantfwana bakho kuyawuba kukhulu.

14Uyawusinyiswa ekulungeni:

Kubuswa ngelunya kuyawuba khashane nawe;

kute loyawukwesaba.

Luvalo luyawususwa lulahlwe khashane,

lungasondzeli kuwe.

15

54:15
Rom. 8:31
Nakukhona lokuhlaselako,

kuyawube kungaveli kimi;

nome ngubani lokuhlaselako uyawutinikela kuwe.

16“Buka la, ngimi lowadala umbumbi wetetinsimbi,

lovutsela emalahle kutsi abe lilangabi,

ente sikhali silungele umsebenti waso.

Futsi ngimi lowadala umbhubhisi

kutsi ente imbhubhiso;

17kute sikhali lesilolelwa kulwa nawe

lesiyawuphumelela,

uyakuyicitsa yonkhe inkhulumo lekubeka licala.

Leli lifa letinceku taSimakadze,

loku ngukona kutivikela kwami,” kusho Simakadze.