Siswati 1996 (SWA96)
52

Nkulunkulu utayephula iJerusalema

521

52:1
Isa. 51:17
Semb. 21:27
Vuka, vuka, wena Siyoni, yembatsa emandla.

Yembatsa tingubo takho tebukhosi,

wena Jerusalema, dolobha lelingcwele.

Labangakasoki nalabangcolile

bangeke baphindze bangene emasangweni akho.

2Titsintsitse lutfuli lokulo;

sukuma, uhlale esihlalweni sebukhosi,

wena Jerusalema.

Tikhulule etinketaneni letisentsanyeni yakho,

wena Ndvodzakati yaseSiyoni letfunjiwe.

3

52:3
1 Phet. 1:18
Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Watsengiswa ngelite,

uyawuhlengwa ngaphandle kwemali.”

4

52:4
Gen. 46:6
2 Khos. 17:5
18:9,13
Ngobe naku-ke lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Ekucaleni sive sami sehla sayawuhlala eGibhithe; emvakwaloko i-Asiriya yasicindzetela.” 5
52:5
Num. 14:15
Hez. 36:20
Rom. 2:24
Simakadze utsi: “Pho, yini nje manje loku lese ngikukhandza lapha? Ngobe sive sami sitsetfwe kwahanjwa naso mahhala, nalabo labasibusako bayaphukuta,”“bayaphukuta” nome “bayalila” kusho Simakadze. “Libito lami liyahlanjalatwa ngaso sonkhe sikhatsi. 6Ngako-ke sive sami siyawulati Libito lami. Ngalelo langa bayawukwati kutsi ngimi lowakusho loko kungakenteki. Yebo, ngimi.”

7

52:7
Hla. 96:10
Nah. 1:15
Rom. 10:15
Maye, tinhle etintsabeni

tinyawo talabo labashumayela tindzaba letimnandzi,

labamemetela kuthula,

baletse tindzaba letimnandzi,

bamemetele insindziso kuyo iSiyoni, batsi:

“Nkulunkulu wakho uyabusa!”

8

52:8
Isa. 62:6
Lalela! Balindzi bakho bayamemeta;

bonkhe bamemeta ngekujabula.

Bayawutibonela ngewabo emehlo

Simakadze nakabuyela eSiyoni.

9

52:9
Isa. 40:1
Hlokomani ngetingoma tekujabula kanyekanye,

nine tindzala taseJerusalema,

ngobe Simakadze ubadvudvutile bantfu bakhe,

iJerusalema uyikhululile.

10

52:10
Hla. 98:3
Isa. 53:1
Luk. 3:6
Simakadze uyakwembula

umkhono wakhe longcwele embikwato tonkhe tive,

nayo yonkhe imikhawulo yemhlaba

iyawuyibona insindziso yaNkulunkulu wetfu.

11

52:11
Isa. 48:20
2 Khor. 6:17
Semb. 18:4
Sukani, sukani, niphume eBhabhulona!

Ningatsintsi lutfo lolungcolile ngekwemtsetfo!

Phumani kulelo dolobha,

nitihlambulule nibe msulwa,

nine leniphatsa titja taSimakadze.

12

52:12
Eks. 12:33
13:21
Dut. 16:3
Isa. 58:8
Kodvwa ningeke nisuke ngekushesha,

nome niphume njengalababalekako;

ngobe Simakadze uyawuhamba embikwenu,

Nkulunkulu wema-Israyeli

uyawuba ngumvikeli wenu wangasemuva.

Kuhlupheka kwenceku yaNkulunkulu

13

52:13
Imis. 2:33
Fil. 2:9
“Buka la, inceku yami

iyawuphumelela emsebentini wayo,“iyawuphumelela emsebentini wayo” nome “iyawukwenta inhlakanipho” nome “iyawuchuma”

iyawuvuswa iphakanyiselwe etulu kakhulu.

14

52:14
Hla. 22:6
Isa. 53:2
Njengobe bebabanyenti babeyesaba,“babeyesaba” ngesiHebheru “babekwesaba wena”

kubonakala kwayo kwakuhliphikile

kwendlula bonkhe bantfu,

nesimo sayo sasonakele kunesabo bonkhe bantfu.

15

52:15
Isa. 65:1
Rom. 15:21
Ngako tive letinyenti tiyawumangala ngayo,“tiyawumangala ngayo” ngesiHebheru “iyawunyenyeta”

nemakhosi ayawuvala imilomo yawo ngenca yayo,

ngobe bayawukubona loko labangazange sebatjelwe ngako,

naloko labangazange sebakuve bayawukucondza.”

53

531

53:1
Isa. 52:10
Joh. 12:38
Rom. 10:16
Ngubani lowakholwa ngumbiko wetfu?

Wona umkhono waSimakadze wembulwa kubani?

2

53:2
Isa. 11:1
52:14
Inceku yakhe yakhula embikwakhe

njengelihlumela lelitsambile,

nanjengemphandze emhlabatsini lowomile.

Yayite buhle nome bukhosi

kuze isikhange kutsi sisondzele kuyo,

kute lebeyibonakala inako

lokwakungenta kutsi siyilangatelele, siye kuyo.

3

53:3
Hla. 22:6
Isa. 49:7
50:6
Mak. 9:12
Yedzelelwa yaliwa bantfu,

umuntfu wetinsizi labekwetayele kuhlupheka.

Njengemuntfu bantfu labangafuni kumbuka,

yedzelelwa, asizange siyishaye mkhuba.

4

53:4
Mat. 8:17
Impela yabetfwala butsakatsaka betfu,

yatetjatsa netinhlungu tetfu,

noko tsine sayitsatsa ngekutsi ishaywe nguNkulunkulu,

yamukulwa nguye, yahlushwa.

5

53:5
Rom. 4:25
1 Khor. 15:3
1 Phet. 2:24
Kodvwa yagwazwa ngenca yetiphambuko tetfu,

yafihlitwa ngenca yekona kwetfu,

sijeziso saba setikwayo,

kuze tsine sibe nekuthula;

ngemanceba emivimbo yayo siyaphiliswa tsine.

6

53:6
Hez. 34:6
Zak. 10:2
Tsine sonkhe sedukile njengetimvu,

ngulowo nalowo utihambele ngendlela yakhe,

Simakadze wayetfwesa kona kwetfu sonkhe.

7

53:7
Mat. 26:63
27:14
Mak. 14:61
Joh. 1:29
Imis. 8:32
Yacindzetelwa, yahlushwa,

kodvwa ayizange iwuvule umlomo wayo;

yaba njengelizinyane lemvu leliyiswa ekuhlatjweni,

nanjengemvu lebindzile embikwebahhuli bayo,

nayo ayizange iwuvule umlomo wayo.

8Yaboshwa,“Yaboshwa” nome “Yacindzetelwa” yalahlwa ngelicala, yesuswa.

Ngubani nje wesitukulwane sayo labenaka

kutsi“Ngubani nje wesitukulwane sayo labenaka kutsi” nome “Ngubani nje esitukulwaneni sayo labengakhuluma, ngobe” yancunywa eveni lalabaphilako,

yashaywa ngenca yesono sebantfu bami?

9

53:9
Joh. 8:46
2 Khor. 5:21
1 Phet. 2:22
1 Joh. 3:5
Babeka lithuna layo nalababi,

yaba kanye nalabanjingile ekufeni kwayo,

noko yayingazange yente budlova,

nemacebo abengekho emlonyeni wayo.

10

53:10
Rom. 6:9
Simakadze utsi:

“Noko kwaba yintsandvo yaSimakadze

kutsi ayinyatsele, ayente ihlupheke,

nome Simakadze enta“nome Simakadze enta” siHebheru sitsi “nome wena wenta” kuphila kwayo

kwaba ngumhlatjelo welicala,

iyawubona situkulwane sayo,

yandzise nemalanga ekuphila kwayo,

intsandvo yaSimakadze iyawuphumelela ngesandla sayo.

11

53:11
Rom. 5:19
Emvakwekuhlupheka kwemphefumulo wayo

iyawukubona kukhanya kwekuphila,Letinye tincwadzi tekucala tite “kukhanya kwekuphila” yeneliswe,Nome “Iyakubona umphumela wekuhlupheka kwemphefumulo wayo, yeneliswe”

ngelwati lwayo“ngelwati lwayo” nome “ngekwatiwa kwayo” nome “njengobe iyangati” inceku yami lelungile

iyakwenta labanyenti bemukeleke kuNkulunkulu

kutsi balungile,

njengobe yetfwele tiphambuko tabo.

12

53:12
Luk. 22:37
23:33
Joh. 17:2,6
Ngako-ke ngiyawuyinika sabelo

emkhatsini walabakhulu,“walabakhulu” nome “walabanyenti”

iyakwehlukanisa imphango nalabanemandla,“nalabanemandla” nome “nalabanyenti”

ngobe yatfululela kuphila kwayo ekufeni,

yabalwa kanye netoni.

Ngobe yetfwala tono talabanyenti,

yancusela toni.”“yancusela toni” nome “yetfwala sijeziso lesasifanele bona”

54

Lutsandvo lwaSimakadze ku-Israyeli

541

54:1
Isa. 49:20
Gal. 4:27
“Hlabela, wena mfati loyinyumba,

wena longazange sewumtale umntfwana;

hlokoma uhlabele,

memeta ngekujabula,

wena longazange sewuhelwe,

ngobe banyenti bantfwana bemfati lolahliwe

kunebemfati lonendvodza,” kusho Simakadze.

2“Yandzisa indzawo yelithende lakho,

yendlala tindvwangu telithende lakho,

ungatibambi, yelula tintsambo takho,

ucinise tikhonkhwane takho.

3Ngobe utalendlalela ngesekudla nangesancele,

titukulwane takho tiyakudla emave etive,

tihlale emadolobheni ato latindzala.

4“Ungesabi, ungeke ube nemahloni.

Ungakwesabi kuhlazeka, ngeke wehliswe.

Utalikhohlwa lihlazo lebusha bakho,

ungaphindzi uwakhumbule emahloni ebufelokati bakho.

5

54:5
Rom. 3:29
Ngobe uMenti wakho yindvodza yakho,

nguSimakadze longuSomandla libito lakhe,

Longcwele waka-Israyeli unguMhlengi wakho,

ubitwa ngekutsi nguNkulunkulu wemhlaba wonkhe.

6Simakadze uyawukubita ubuye,

kube shangatsi bewungumfati lolahliwe

nalodzabukile emoyeni,

umfati lowendza asemncane wabuye futsi waliwa,”

kusho Nkulunkulu wakho.

7

54:7
Hla. 30:5
Isa. 60:10
“Kwesikhashana nje ngakushiya,

kodvwa ngesihawu lesikhulu ngiyawukubuyisa.

8Ngemfutfo wentfukutselo yami

ngakufihlela buso bami kwesikhashana,

kodvwa ngemusa waphakadze ngiyawuba nesihawu kuwe,”

kusho Simakadze uMhlengi wakho.

9

54:9
Gen. 9:11,15
“Kimi loku kufanana nemalanga aNowa,

ngesikhatsi ngifunga kutsi emanti aNowa

angeke aphindze awumbonye umhlaba.

Ngako-ke manje sengifungile

kutsi ngingeke ngiphindze ngikutfukutselele,

ngingeke ngiphindze ngikutsetsise.

10

54:10
Hla. 146:6
Mat. 24:35
Nome tintsaba tingatanyatanyiswa nemagcuma esuswe,

noko lutsandvo lwami lolungapheli

lengikutsandza ngalo,

lungeke lutanyatanyiswe,

nesivumelwane sami sekuthula singeke sisuswe,”

kusho Simakadze lonesihawu kuwe.

IJerusalema lensha

11

54:11
Imis. 21:19
“Awu, wena, dolobha lelihlushiwe

lashaywa tivunguvungu langete ladvudvutwa,

ngiyawukwakha ngematje lamahle,“lamahle” nome “ethekhosi” ngesiHebheru leligama alicondzakali

tisekelo takho ngitakhe ngemasafire.

12Imibhoshongo yakho ngiyakuyenta ngemarubhi,

emasango akho ngiwente ngematje lamanyatelako,

nato tonkhe tibondza takho ngitente ngematje laligugu.

13

54:13
Jer. 31:34
Joh. 6:45
Rom. 5:1
“Bonkhe bantfu bakho bayawufundziswa nguSimakadze,

inhlalakahle nekuthula kwebantfwana bakho kuyawuba kukhulu.

14Uyawusinyiswa ekulungeni:

Kubuswa ngelunya kuyawuba khashane nawe;

kute loyawukwesaba.

Luvalo luyawususwa lulahlwe khashane,

lungasondzeli kuwe.

15

54:15
Rom. 8:31
Nakukhona lokuhlaselako,

kuyawube kungaveli kimi;

nome ngubani lokuhlaselako uyawutinikela kuwe.

16“Buka la, ngimi lowadala umbumbi wetetinsimbi,

lovutsela emalahle kutsi abe lilangabi,

ente sikhali silungele umsebenti waso.

Futsi ngimi lowadala umbhubhisi

kutsi ente imbhubhiso;

17kute sikhali lesilolelwa kulwa nawe

lesiyawuphumelela,

uyakuyicitsa yonkhe inkhulumo lekubeka licala.

Leli lifa letinceku taSimakadze,

loku ngukona kutivikela kwami,” kusho Simakadze.