Siswati 1996 (SWA96)
52

Nkulunkulu utayephula iJerusalema

521

52:1
Isa. 51:17
Semb. 21:27
Vuka, vuka, wena Siyoni, yembatsa emandla.

Yembatsa tingubo takho tebukhosi,

wena Jerusalema, dolobha lelingcwele.

Labangakasoki nalabangcolile

bangeke baphindze bangene emasangweni akho.

2Titsintsitse lutfuli lokulo;

sukuma, uhlale esihlalweni sebukhosi,

wena Jerusalema.

Tikhulule etinketaneni letisentsanyeni yakho,

wena Ndvodzakati yaseSiyoni letfunjiwe.

3

52:3
1 Phet. 1:18
Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Watsengiswa ngelite,

uyawuhlengwa ngaphandle kwemali.”

4

52:4
Gen. 46:6
2 Khos. 17:5
18:9,13
Ngobe naku-ke lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Ekucaleni sive sami sehla sayawuhlala eGibhithe; emvakwaloko i-Asiriya yasicindzetela.” 5
52:5
Num. 14:15
Hez. 36:20
Rom. 2:24
Simakadze utsi: “Pho, yini nje manje loku lese ngikukhandza lapha? Ngobe sive sami sitsetfwe kwahanjwa naso mahhala, nalabo labasibusako bayaphukuta,”“bayaphukuta” nome “bayalila” kusho Simakadze. “Libito lami liyahlanjalatwa ngaso sonkhe sikhatsi. 6Ngako-ke sive sami siyawulati Libito lami. Ngalelo langa bayawukwati kutsi ngimi lowakusho loko kungakenteki. Yebo, ngimi.”

7

52:7
Hla. 96:10
Nah. 1:15
Rom. 10:15
Maye, tinhle etintsabeni

tinyawo talabo labashumayela tindzaba letimnandzi,

labamemetela kuthula,

baletse tindzaba letimnandzi,

bamemetele insindziso kuyo iSiyoni, batsi:

“Nkulunkulu wakho uyabusa!”

8

52:8
Isa. 62:6
Lalela! Balindzi bakho bayamemeta;

bonkhe bamemeta ngekujabula.

Bayawutibonela ngewabo emehlo

Simakadze nakabuyela eSiyoni.

9

52:9
Isa. 40:1
Hlokomani ngetingoma tekujabula kanyekanye,

nine tindzala taseJerusalema,

ngobe Simakadze ubadvudvutile bantfu bakhe,

iJerusalema uyikhululile.

10

52:10
Hla. 98:3
Isa. 53:1
Luk. 3:6
Simakadze uyakwembula

umkhono wakhe longcwele embikwato tonkhe tive,

nayo yonkhe imikhawulo yemhlaba

iyawuyibona insindziso yaNkulunkulu wetfu.

11

52:11
Isa. 48:20
2 Khor. 6:17
Semb. 18:4
Sukani, sukani, niphume eBhabhulona!

Ningatsintsi lutfo lolungcolile ngekwemtsetfo!

Phumani kulelo dolobha,

nitihlambulule nibe msulwa,

nine leniphatsa titja taSimakadze.

12

52:12
Eks. 12:33
13:21
Dut. 16:3
Isa. 58:8
Kodvwa ningeke nisuke ngekushesha,

nome niphume njengalababalekako;

ngobe Simakadze uyawuhamba embikwenu,

Nkulunkulu wema-Israyeli

uyawuba ngumvikeli wenu wangasemuva.

Kuhlupheka kwenceku yaNkulunkulu

13

52:13
Imis. 2:33
Fil. 2:9
“Buka la, inceku yami

iyawuphumelela emsebentini wayo,“iyawuphumelela emsebentini wayo” nome “iyawukwenta inhlakanipho” nome “iyawuchuma”

iyawuvuswa iphakanyiselwe etulu kakhulu.

14

52:14
Hla. 22:6
Isa. 53:2
Njengobe bebabanyenti babeyesaba,“babeyesaba” ngesiHebheru “babekwesaba wena”

kubonakala kwayo kwakuhliphikile

kwendlula bonkhe bantfu,

nesimo sayo sasonakele kunesabo bonkhe bantfu.

15

52:15
Isa. 65:1
Rom. 15:21
Ngako tive letinyenti tiyawumangala ngayo,“tiyawumangala ngayo” ngesiHebheru “iyawunyenyeta”

nemakhosi ayawuvala imilomo yawo ngenca yayo,

ngobe bayawukubona loko labangazange sebatjelwe ngako,

naloko labangazange sebakuve bayawukucondza.”