Siswati 1996 (SWA96)
51

Emavi endvudvuto kuyo iJerusalema

511“Lalelani kimi,

nine lenifunisisa kulunga,

nalenifuna Simakadze:

Bukani kulelo dvwala lenacetulwa kulo

nakuleyo nkwali lenacotwa kuyo,

2

51:2
Gen. 12:1
17:5
Josh. 24:3
Hez. 33:24
bukani ku-Abrahama, uyihlo,

nibuke nakuSara lowanitala.

Ngesikhatsi nangimbita abesemunye kuphela,

ngambusisa, ngamenta waba mnyenti.

3

51:3
Isa. 61:2
“Ngempela, Simakadze uyakuyidvudvuta iSiyoni,

uyawutibuka ngesihawu tonkhe tindzala tayo;

emahlane ayo uyakuwenta abe njenge-Edeni,

tindzawo tayo letilihlane

atente tibe njengensimi yaSimakadze.

Kujabula nekutfokota kuyawutfolakala kuyo,

yebo, kubonga kanye nemsindvo wekuhlabela.

4

51:4
Isa. 2:3
“Lalelani kimi, bantfu bami,

ngiveni, sive sami:

Umtsetfo uyawuphuma kimi,

umtsetfocotfo wami uyawuba kukhanya etiveni.

5

51:5
Isa. 42:4
Kulunga kwami kusondzela ngekushesha,

insindziso yami isendleleni,

ngiyakwehlulela tive ngemkhono wami.

Tichingi tiyawubuka kimi,

tilindzele ngekwetsemba umkhono wami.“Tichingi tiyawubuka kimi, tilindzele ngekwetsemba umkhono wami” nome “Labakhele emave lagudle lwandle bayobhekisa emehlo kimi betsembe, balindzele kutsi ngibasindzise ngemkhono wami.”

6

51:6
Hla. 102:26
Luk. 21:33
Phakamiselani emehlo enu emazulwini,

niwubuke nemhlaba phansi;

emazulu ayawunyamalala njengentfutfu,

nemhlaba uguge njengengubo,

nalabahlala kuwo bafe njengetimphungane.

Kodvwa insindziso yami

iyawukhonsa phakadze naphakadze,

kulunga kwami ngeke kuphele.

7

51:7
Hla. 37:31
40:8
Mat. 5:11
“Ngilaleleni, nine lenati kutsi kuyini lokulungile,

nine bantfu leninemtsetfo wami

etinhlitiyweni tenu:

Ningakwesabi kusolwa bantfu,

ningetfuswa ngisho natinhlamba tabo.

8

51:8
Isa. 50:9
Ngobe umvunya uyawubadla njengengubo,

imphetfu iyawubamita njengensontfo.

Kodvwa kulunga kwami

kuyawukhonsa phakadze naphakadze,

nensindziso yami iyakuma

titukulwane ngetitukulwane.”

9

51:9
Eks. 14:27
15:7,10
Hla. 74:13
89:10
Isa. 27:1
30:6
Hez. 29:3
Vuka, vuka! Tembatsise ngemandla,

wena mkhono waSimakadze;

vuka, ube nguloku bewungiko kucala,

njengasetitukulwaneni takadzeni.

Kwakungesiwe yini lona lowacoba Rahabi“Rahabi” leligama lingahle lifanise iGibhithe waba ticucu,

lowagwaza leso silwane lesikhulu nalesesabekako?

10

51:10
Eks. 14:22,29
Hla. 66:6
Isa. 43:16
Kwakungesiwe yini lowa lowomisa lwandle,

emanti alapho kushona khona kakhulu,

lowenta umgwaco ekujuleni kwelwandle,

kuze labahlengiwe bewelele ngesheya?

11

51:11
Isa. 35:10
Joh. 16:20,22
Semb. 21:4
Labahlawulelwe baSimakadze bayawubuya.

Bayawungena eSiyoni ngekuhlabela

nangekujabula kwaphakadze

lokuyawuba ngumchele etinhloko tabo.

Kutfokota nekujabula kuyawuba kubo,

lusizi nekububula kubabalekele.

12

51:12
Hla. 56:4
Isa. 46:6
Mat. 10:28
1 Phet. 1:24
“Mine, mine ngekwami,

nginguye lonidvudvutako.

Benibobani-ke nine

kutsi ningesaba bantfu lababhubhako,

emadvodzana ebantfu, latjani nje,

13

51:13
Jobe 9:8
Hla. 104:2
Isa. 40:23
kutsi ningakhohlwa Simakadze, uMenti wenu,

loweneka emazulu,

wabeka tisekelo temhlaba,

kutsi seningahlala ngekutfutfumela onkhe emalanga

ngenca yelulaka lwemcindzeteli,

lotilungiselela kunibhubhisa?

Ngobe lukuphi nje lulaka lwemcindzeteli?

14Labo labatiboshwa batawukhululwa masinyane;

bangeke bafele kulomgodzi welijele labo,“bangeke bafele kulomgodzi welijele labo” nome “bangeke bafele ekutfunjweni” nome “bafe bashone ethuneni”

futsi bangeke bakweswele kudla.

15

51:15
Jobe 26:12
Jer. 31:35
Ngobe nginguSimakadze Nkulunkulu wakho,

lonyakatisa lwandle kubhodle emagagasi alo,

nguSimakadze longuSomandla libito lakhe.

16

51:16
Dut. 18:18
Isa. 49:2
Jer. 1:9
Ngibeke emavi ami emlonyeni wakho,

ngakusibekela ngemtfunti wesandla sami;

mine lengibeke emazulu endzaweni yawo,

nalengabeka tisekelo temhlaba,

ngikhuluma neSiyoni ngitsi:

‘Wena usive sami!’ ”

Siphetfo sekuhlupheka kweJerusalema

17

51:17
Hla. 60:3
75:8
Isa. 52:1
Jer. 25:15
Semb. 14:10
16:19
Vuka, vuka, sukuma, wena Jerusalema,

wena lonatse esandleni saSimakadze

indzebe yentfukutselo yakhe,

wena lominyele sinatfo lesiseludziweni

lesenta bantfu badzayitele.

18Kuwo onkhe emadvodzana lowawatala

kwabate nayinye yekukucondzisa endleleni;

kuwo onkhe emadvodzana lowawakhulisa,

kwabate nayinye leyakubamba ngesandla sakho.

19

51:19
Isa. 47:9
Lamaphindze etinhlekelele ehlele etikwakho,

ngubani nje longakudvudvuta?

Kulokuphihlitwa nekubhujiswa,

kuyo indlala kanye nenkemba,

ngubani longakudvudvuta?“ngubani longakudvudvuta” nome “ngingakudvudvuta kanjani”

20

51:20
Sil. 2:11,19
Emadvodzana akho acalekile, adzindzibele

ekugcineni kwato tonkhe titaladi

njengenyamatane ibanjwe elugibeni.

Emadvodzana akho ehlelwe yintfukutselo yaSimakadze,

ahlaselwa kwekhutwa nguNkulunkulu wakho.

21Ngako-ke, vani naku, wena lohlushwako,

nalosadzakisiwe, kodvwa hhayi ngeliwayini.

22Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze,

Nkulunkulu wakho,

lovikela sive sakhe, utsi:

“Uyabona, sengiyisusile esandleni sakho

indzebe beyikwenta udzayitele;

kuleyo ndzebe, ludziwo lwentfukutselo yami,

ungeke uphindze unatse kuyo futsi.

23

51:23
Isa. 49:26
Zak. 12:2
Ngiyakuyifaka etandleni tebahluphi bakho,

labakhuluma kuwe batsi:

‘Khotsama phansi, khona sitewuhamba etikwakho.’

Umhlane wakho uwente ufanane nesiyilo,

ufanane nemgwaco lekungahanjwa etikwawo.”

52

Nkulunkulu utayephula iJerusalema

521

52:1
Isa. 51:17
Semb. 21:27
Vuka, vuka, wena Siyoni, yembatsa emandla.

Yembatsa tingubo takho tebukhosi,

wena Jerusalema, dolobha lelingcwele.

Labangakasoki nalabangcolile

bangeke baphindze bangene emasangweni akho.

2Titsintsitse lutfuli lokulo;

sukuma, uhlale esihlalweni sebukhosi,

wena Jerusalema.

Tikhulule etinketaneni letisentsanyeni yakho,

wena Ndvodzakati yaseSiyoni letfunjiwe.

3

52:3
1 Phet. 1:18
Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Watsengiswa ngelite,

uyawuhlengwa ngaphandle kwemali.”

4

52:4
Gen. 46:6
2 Khos. 17:5
18:9,13
Ngobe naku-ke lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Ekucaleni sive sami sehla sayawuhlala eGibhithe; emvakwaloko i-Asiriya yasicindzetela.” 5
52:5
Num. 14:15
Hez. 36:20
Rom. 2:24
Simakadze utsi: “Pho, yini nje manje loku lese ngikukhandza lapha? Ngobe sive sami sitsetfwe kwahanjwa naso mahhala, nalabo labasibusako bayaphukuta,”“bayaphukuta” nome “bayalila” kusho Simakadze. “Libito lami liyahlanjalatwa ngaso sonkhe sikhatsi. 6Ngako-ke sive sami siyawulati Libito lami. Ngalelo langa bayawukwati kutsi ngimi lowakusho loko kungakenteki. Yebo, ngimi.”

7

52:7
Hla. 96:10
Nah. 1:15
Rom. 10:15
Maye, tinhle etintsabeni

tinyawo talabo labashumayela tindzaba letimnandzi,

labamemetela kuthula,

baletse tindzaba letimnandzi,

bamemetele insindziso kuyo iSiyoni, batsi:

“Nkulunkulu wakho uyabusa!”

8

52:8
Isa. 62:6
Lalela! Balindzi bakho bayamemeta;

bonkhe bamemeta ngekujabula.

Bayawutibonela ngewabo emehlo

Simakadze nakabuyela eSiyoni.

9

52:9
Isa. 40:1
Hlokomani ngetingoma tekujabula kanyekanye,

nine tindzala taseJerusalema,

ngobe Simakadze ubadvudvutile bantfu bakhe,

iJerusalema uyikhululile.

10

52:10
Hla. 98:3
Isa. 53:1
Luk. 3:6
Simakadze uyakwembula

umkhono wakhe longcwele embikwato tonkhe tive,

nayo yonkhe imikhawulo yemhlaba

iyawuyibona insindziso yaNkulunkulu wetfu.

11

52:11
Isa. 48:20
2 Khor. 6:17
Semb. 18:4
Sukani, sukani, niphume eBhabhulona!

Ningatsintsi lutfo lolungcolile ngekwemtsetfo!

Phumani kulelo dolobha,

nitihlambulule nibe msulwa,

nine leniphatsa titja taSimakadze.

12

52:12
Eks. 12:33
13:21
Dut. 16:3
Isa. 58:8
Kodvwa ningeke nisuke ngekushesha,

nome niphume njengalababalekako;

ngobe Simakadze uyawuhamba embikwenu,

Nkulunkulu wema-Israyeli

uyawuba ngumvikeli wenu wangasemuva.

Kuhlupheka kwenceku yaNkulunkulu

13

52:13
Imis. 2:33
Fil. 2:9
“Buka la, inceku yami

iyawuphumelela emsebentini wayo,“iyawuphumelela emsebentini wayo” nome “iyawukwenta inhlakanipho” nome “iyawuchuma”

iyawuvuswa iphakanyiselwe etulu kakhulu.

14

52:14
Hla. 22:6
Isa. 53:2
Njengobe bebabanyenti babeyesaba,“babeyesaba” ngesiHebheru “babekwesaba wena”

kubonakala kwayo kwakuhliphikile

kwendlula bonkhe bantfu,

nesimo sayo sasonakele kunesabo bonkhe bantfu.

15

52:15
Isa. 65:1
Rom. 15:21
Ngako tive letinyenti tiyawumangala ngayo,“tiyawumangala ngayo” ngesiHebheru “iyawunyenyeta”

nemakhosi ayawuvala imilomo yawo ngenca yayo,

ngobe bayawukubona loko labangazange sebatjelwe ngako,

naloko labangazange sebakuve bayawukucondza.”

53

531

53:1
Isa. 52:10
Joh. 12:38
Rom. 10:16
Ngubani lowakholwa ngumbiko wetfu?

Wona umkhono waSimakadze wembulwa kubani?

2

53:2
Isa. 11:1
52:14
Inceku yakhe yakhula embikwakhe

njengelihlumela lelitsambile,

nanjengemphandze emhlabatsini lowomile.

Yayite buhle nome bukhosi

kuze isikhange kutsi sisondzele kuyo,

kute lebeyibonakala inako

lokwakungenta kutsi siyilangatelele, siye kuyo.

3

53:3
Hla. 22:6
Isa. 49:7
50:6
Mak. 9:12
Yedzelelwa yaliwa bantfu,

umuntfu wetinsizi labekwetayele kuhlupheka.

Njengemuntfu bantfu labangafuni kumbuka,

yedzelelwa, asizange siyishaye mkhuba.

4

53:4
Mat. 8:17
Impela yabetfwala butsakatsaka betfu,

yatetjatsa netinhlungu tetfu,

noko tsine sayitsatsa ngekutsi ishaywe nguNkulunkulu,

yamukulwa nguye, yahlushwa.

5

53:5
Rom. 4:25
1 Khor. 15:3
1 Phet. 2:24
Kodvwa yagwazwa ngenca yetiphambuko tetfu,

yafihlitwa ngenca yekona kwetfu,

sijeziso saba setikwayo,

kuze tsine sibe nekuthula;

ngemanceba emivimbo yayo siyaphiliswa tsine.

6

53:6
Hez. 34:6
Zak. 10:2
Tsine sonkhe sedukile njengetimvu,

ngulowo nalowo utihambele ngendlela yakhe,

Simakadze wayetfwesa kona kwetfu sonkhe.

7

53:7
Mat. 26:63
27:14
Mak. 14:61
Joh. 1:29
Imis. 8:32
Yacindzetelwa, yahlushwa,

kodvwa ayizange iwuvule umlomo wayo;

yaba njengelizinyane lemvu leliyiswa ekuhlatjweni,

nanjengemvu lebindzile embikwebahhuli bayo,

nayo ayizange iwuvule umlomo wayo.

8Yaboshwa,“Yaboshwa” nome “Yacindzetelwa” yalahlwa ngelicala, yesuswa.

Ngubani nje wesitukulwane sayo labenaka

kutsi“Ngubani nje wesitukulwane sayo labenaka kutsi” nome “Ngubani nje esitukulwaneni sayo labengakhuluma, ngobe” yancunywa eveni lalabaphilako,

yashaywa ngenca yesono sebantfu bami?

9

53:9
Joh. 8:46
2 Khor. 5:21
1 Phet. 2:22
1 Joh. 3:5
Babeka lithuna layo nalababi,

yaba kanye nalabanjingile ekufeni kwayo,

noko yayingazange yente budlova,

nemacebo abengekho emlonyeni wayo.

10

53:10
Rom. 6:9
Simakadze utsi:

“Noko kwaba yintsandvo yaSimakadze

kutsi ayinyatsele, ayente ihlupheke,

nome Simakadze enta“nome Simakadze enta” siHebheru sitsi “nome wena wenta” kuphila kwayo

kwaba ngumhlatjelo welicala,

iyawubona situkulwane sayo,

yandzise nemalanga ekuphila kwayo,

intsandvo yaSimakadze iyawuphumelela ngesandla sayo.

11

53:11
Rom. 5:19
Emvakwekuhlupheka kwemphefumulo wayo

iyawukubona kukhanya kwekuphila,Letinye tincwadzi tekucala tite “kukhanya kwekuphila” yeneliswe,Nome “Iyakubona umphumela wekuhlupheka kwemphefumulo wayo, yeneliswe”

ngelwati lwayo“ngelwati lwayo” nome “ngekwatiwa kwayo” nome “njengobe iyangati” inceku yami lelungile

iyakwenta labanyenti bemukeleke kuNkulunkulu

kutsi balungile,

njengobe yetfwele tiphambuko tabo.

12

53:12
Luk. 22:37
23:33
Joh. 17:2,6
Ngako-ke ngiyawuyinika sabelo

emkhatsini walabakhulu,“walabakhulu” nome “walabanyenti”

iyakwehlukanisa imphango nalabanemandla,“nalabanemandla” nome “nalabanyenti”

ngobe yatfululela kuphila kwayo ekufeni,

yabalwa kanye netoni.

Ngobe yetfwala tono talabanyenti,

yancusela toni.”“yancusela toni” nome “yetfwala sijeziso lesasifanele bona”