Siswati 1996 (SWA96)
50

Sono sema-Israyeli

501

50:1
Dut. 24:1
Jer. 2:19
3:1,8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Iphi incwadzi yenyoko yesehlukaniso,

lengamcosha ngayo kutsi ahambe?

Nome-ke nganitsengisa kumuphi kulengibakweledako?

Natsengiswa ngenca yetono tenu,

ngenca yemacala enu unyoko wacoshwa.

2

50:2
Eks. 14:21
Num. 11:23
Josh. 3:5,16
Isa. 59:1
Kwaya ngani ngingakhandzi muntfu nangifika?

Ngesikhatsi ngimemeta,

kwabate leni losabelako?

Ingalo yami yayiyimfisha kakhulu yini

kwekutsi yayinganisindzisa?

Ngite yini mine emandla ekunephula?

Mine ngekhuta kanye nje kome lwandle,

ngigucula imifula ibe lugwadvule,

tinhlanti tayo tibole ngenca yekweswela emanti,

tife, tibulawe koma.

3

50:3
Eks. 10:22
Isa. 13:10
Mat. 24:29
27:45
Semb. 6:12
Ngembatsisa sibhakabhaka ngebumnyama,

ngente emasaka kube simbonyo saso.”

Kulalela kwenceku yaSimakadze

4

50:4
Isa. 52:7
INkhosi Simakadze

inginike lulwimi lolufundzisiwe,

kuze ngati livi lekucinisa

labamadvolo abo asaceka.

Ungivusa njalo nje, ekuseni

avuse indlebe yami itewulalela,

njengemuntfu nakafundziswa.

5

50:5
Hla. 40:6
Joh. 14:31
Fil. 2:8
INkhosi Simakadze

itivulile tindlebe tami,

nami angikayivuseli umdlonga,

angikagucuki kuyo.

6

50:6
Mat. 26:67
27:30
Mak. 14:65
15:19
Nganikela ngemhlane wami

kulabo labebangishaya,

ngabanika tihlatsi labo lababengidvonsa ngesilevu.

Angizange ngibufihle buso bami

ekuphukutweni nasekukhafulelweni ngematse.

7Ngobe iNkhosi Simakadze iyangisita,

ngingeke ngihlazeke, ngijabhiswe.

Ngaloko-ke sengacinisa buso bami,

baze baba njengelitje lemlilo,

futsi ngiyati kutsi ngeke ngihlazeke, ngijabhe.

8

50:8
Rom. 8:33
Lowo longivikelako sewusedvutane.

Ngubani-ke longangibeka emacala?

Asibhekane buso nebuso!

Ngubani ummangaleli wami?

Akangisukele phela!

9

50:9
Hla. 102:26
Isa. 51:6,8
YiNkhosi Simakadze lengisitako.

Ngubani-ke lowo longangilahla ngelicala?

Bayawuguga bonkhe njengengubo,

bayawucedvwa ngimivunya.

10Ngubani emkhatsini wenu lowesaba Simakadze

nalolalela livi lenceku yakhe?

Lowo lohamba ebumnyameni,

longenako kukhanya,

aketsembele kulo Libito laSimakadze,

asime kuNkulunkulu wakhe.

11Kodvwa nyalo, nonkhe nine lenilumekela imilidlwana,

nitentele nine tidlwane letivutsako,

hambani-ke ningene kuloko kukhanya

kwaleyo milidlwana yenu

nekwaleto tidlwane tenu lesenitilumekele tona.

Naku leniyawukutfola esandleni sami:

Niyawulala phansi etinhlungwini letimatima.

51

Emavi endvudvuto kuyo iJerusalema

511“Lalelani kimi,

nine lenifunisisa kulunga,

nalenifuna Simakadze:

Bukani kulelo dvwala lenacetulwa kulo

nakuleyo nkwali lenacotwa kuyo,

2

51:2
Gen. 12:1
17:5
Josh. 24:3
Hez. 33:24
bukani ku-Abrahama, uyihlo,

nibuke nakuSara lowanitala.

Ngesikhatsi nangimbita abesemunye kuphela,

ngambusisa, ngamenta waba mnyenti.

3

51:3
Isa. 61:2
“Ngempela, Simakadze uyakuyidvudvuta iSiyoni,

uyawutibuka ngesihawu tonkhe tindzala tayo;

emahlane ayo uyakuwenta abe njenge-Edeni,

tindzawo tayo letilihlane

atente tibe njengensimi yaSimakadze.

Kujabula nekutfokota kuyawutfolakala kuyo,

yebo, kubonga kanye nemsindvo wekuhlabela.

4

51:4
Isa. 2:3
“Lalelani kimi, bantfu bami,

ngiveni, sive sami:

Umtsetfo uyawuphuma kimi,

umtsetfocotfo wami uyawuba kukhanya etiveni.

5

51:5
Isa. 42:4
Kulunga kwami kusondzela ngekushesha,

insindziso yami isendleleni,

ngiyakwehlulela tive ngemkhono wami.

Tichingi tiyawubuka kimi,

tilindzele ngekwetsemba umkhono wami.“Tichingi tiyawubuka kimi, tilindzele ngekwetsemba umkhono wami” nome “Labakhele emave lagudle lwandle bayobhekisa emehlo kimi betsembe, balindzele kutsi ngibasindzise ngemkhono wami.”

6

51:6
Hla. 102:26
Luk. 21:33
Phakamiselani emehlo enu emazulwini,

niwubuke nemhlaba phansi;

emazulu ayawunyamalala njengentfutfu,

nemhlaba uguge njengengubo,

nalabahlala kuwo bafe njengetimphungane.

Kodvwa insindziso yami

iyawukhonsa phakadze naphakadze,

kulunga kwami ngeke kuphele.

7

51:7
Hla. 37:31
40:8
Mat. 5:11
“Ngilaleleni, nine lenati kutsi kuyini lokulungile,

nine bantfu leninemtsetfo wami

etinhlitiyweni tenu:

Ningakwesabi kusolwa bantfu,

ningetfuswa ngisho natinhlamba tabo.

8

51:8
Isa. 50:9
Ngobe umvunya uyawubadla njengengubo,

imphetfu iyawubamita njengensontfo.

Kodvwa kulunga kwami

kuyawukhonsa phakadze naphakadze,

nensindziso yami iyakuma

titukulwane ngetitukulwane.”

9

51:9
Eks. 14:27
15:7,10
Hla. 74:13
89:10
Isa. 27:1
30:6
Hez. 29:3
Vuka, vuka! Tembatsise ngemandla,

wena mkhono waSimakadze;

vuka, ube nguloku bewungiko kucala,

njengasetitukulwaneni takadzeni.

Kwakungesiwe yini lona lowacoba Rahabi“Rahabi” leligama lingahle lifanise iGibhithe waba ticucu,

lowagwaza leso silwane lesikhulu nalesesabekako?

10

51:10
Eks. 14:22,29
Hla. 66:6
Isa. 43:16
Kwakungesiwe yini lowa lowomisa lwandle,

emanti alapho kushona khona kakhulu,

lowenta umgwaco ekujuleni kwelwandle,

kuze labahlengiwe bewelele ngesheya?

11

51:11
Isa. 35:10
Joh. 16:20,22
Semb. 21:4
Labahlawulelwe baSimakadze bayawubuya.

Bayawungena eSiyoni ngekuhlabela

nangekujabula kwaphakadze

lokuyawuba ngumchele etinhloko tabo.

Kutfokota nekujabula kuyawuba kubo,

lusizi nekububula kubabalekele.

12

51:12
Hla. 56:4
Isa. 46:6
Mat. 10:28
1 Phet. 1:24
“Mine, mine ngekwami,

nginguye lonidvudvutako.

Benibobani-ke nine

kutsi ningesaba bantfu lababhubhako,

emadvodzana ebantfu, latjani nje,

13

51:13
Jobe 9:8
Hla. 104:2
Isa. 40:23
kutsi ningakhohlwa Simakadze, uMenti wenu,

loweneka emazulu,

wabeka tisekelo temhlaba,

kutsi seningahlala ngekutfutfumela onkhe emalanga

ngenca yelulaka lwemcindzeteli,

lotilungiselela kunibhubhisa?

Ngobe lukuphi nje lulaka lwemcindzeteli?

14Labo labatiboshwa batawukhululwa masinyane;

bangeke bafele kulomgodzi welijele labo,“bangeke bafele kulomgodzi welijele labo” nome “bangeke bafele ekutfunjweni” nome “bafe bashone ethuneni”

futsi bangeke bakweswele kudla.

15

51:15
Jobe 26:12
Jer. 31:35
Ngobe nginguSimakadze Nkulunkulu wakho,

lonyakatisa lwandle kubhodle emagagasi alo,

nguSimakadze longuSomandla libito lakhe.

16

51:16
Dut. 18:18
Isa. 49:2
Jer. 1:9
Ngibeke emavi ami emlonyeni wakho,

ngakusibekela ngemtfunti wesandla sami;

mine lengibeke emazulu endzaweni yawo,

nalengabeka tisekelo temhlaba,

ngikhuluma neSiyoni ngitsi:

‘Wena usive sami!’ ”

Siphetfo sekuhlupheka kweJerusalema

17

51:17
Hla. 60:3
75:8
Isa. 52:1
Jer. 25:15
Semb. 14:10
16:19
Vuka, vuka, sukuma, wena Jerusalema,

wena lonatse esandleni saSimakadze

indzebe yentfukutselo yakhe,

wena lominyele sinatfo lesiseludziweni

lesenta bantfu badzayitele.

18Kuwo onkhe emadvodzana lowawatala

kwabate nayinye yekukucondzisa endleleni;

kuwo onkhe emadvodzana lowawakhulisa,

kwabate nayinye leyakubamba ngesandla sakho.

19

51:19
Isa. 47:9
Lamaphindze etinhlekelele ehlele etikwakho,

ngubani nje longakudvudvuta?

Kulokuphihlitwa nekubhujiswa,

kuyo indlala kanye nenkemba,

ngubani longakudvudvuta?“ngubani longakudvudvuta” nome “ngingakudvudvuta kanjani”

20

51:20
Sil. 2:11,19
Emadvodzana akho acalekile, adzindzibele

ekugcineni kwato tonkhe titaladi

njengenyamatane ibanjwe elugibeni.

Emadvodzana akho ehlelwe yintfukutselo yaSimakadze,

ahlaselwa kwekhutwa nguNkulunkulu wakho.

21Ngako-ke, vani naku, wena lohlushwako,

nalosadzakisiwe, kodvwa hhayi ngeliwayini.

22Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze,

Nkulunkulu wakho,

lovikela sive sakhe, utsi:

“Uyabona, sengiyisusile esandleni sakho

indzebe beyikwenta udzayitele;

kuleyo ndzebe, ludziwo lwentfukutselo yami,

ungeke uphindze unatse kuyo futsi.

23

51:23
Isa. 49:26
Zak. 12:2
Ngiyakuyifaka etandleni tebahluphi bakho,

labakhuluma kuwe batsi:

‘Khotsama phansi, khona sitewuhamba etikwakho.’

Umhlane wakho uwente ufanane nesiyilo,

ufanane nemgwaco lekungahanjwa etikwawo.”

52

Nkulunkulu utayephula iJerusalema

521

52:1
Isa. 51:17
Semb. 21:27
Vuka, vuka, wena Siyoni, yembatsa emandla.

Yembatsa tingubo takho tebukhosi,

wena Jerusalema, dolobha lelingcwele.

Labangakasoki nalabangcolile

bangeke baphindze bangene emasangweni akho.

2Titsintsitse lutfuli lokulo;

sukuma, uhlale esihlalweni sebukhosi,

wena Jerusalema.

Tikhulule etinketaneni letisentsanyeni yakho,

wena Ndvodzakati yaseSiyoni letfunjiwe.

3

52:3
1 Phet. 1:18
Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Watsengiswa ngelite,

uyawuhlengwa ngaphandle kwemali.”

4

52:4
Gen. 46:6
2 Khos. 17:5
18:9,13
Ngobe naku-ke lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi: “Ekucaleni sive sami sehla sayawuhlala eGibhithe; emvakwaloko i-Asiriya yasicindzetela.” 5
52:5
Num. 14:15
Hez. 36:20
Rom. 2:24
Simakadze utsi: “Pho, yini nje manje loku lese ngikukhandza lapha? Ngobe sive sami sitsetfwe kwahanjwa naso mahhala, nalabo labasibusako bayaphukuta,”“bayaphukuta” nome “bayalila” kusho Simakadze. “Libito lami liyahlanjalatwa ngaso sonkhe sikhatsi. 6Ngako-ke sive sami siyawulati Libito lami. Ngalelo langa bayawukwati kutsi ngimi lowakusho loko kungakenteki. Yebo, ngimi.”

7

52:7
Hla. 96:10
Nah. 1:15
Rom. 10:15
Maye, tinhle etintsabeni

tinyawo talabo labashumayela tindzaba letimnandzi,

labamemetela kuthula,

baletse tindzaba letimnandzi,

bamemetele insindziso kuyo iSiyoni, batsi:

“Nkulunkulu wakho uyabusa!”

8

52:8
Isa. 62:6
Lalela! Balindzi bakho bayamemeta;

bonkhe bamemeta ngekujabula.

Bayawutibonela ngewabo emehlo

Simakadze nakabuyela eSiyoni.

9

52:9
Isa. 40:1
Hlokomani ngetingoma tekujabula kanyekanye,

nine tindzala taseJerusalema,

ngobe Simakadze ubadvudvutile bantfu bakhe,

iJerusalema uyikhululile.

10

52:10
Hla. 98:3
Isa. 53:1
Luk. 3:6
Simakadze uyakwembula

umkhono wakhe longcwele embikwato tonkhe tive,

nayo yonkhe imikhawulo yemhlaba

iyawuyibona insindziso yaNkulunkulu wetfu.

11

52:11
Isa. 48:20
2 Khor. 6:17
Semb. 18:4
Sukani, sukani, niphume eBhabhulona!

Ningatsintsi lutfo lolungcolile ngekwemtsetfo!

Phumani kulelo dolobha,

nitihlambulule nibe msulwa,

nine leniphatsa titja taSimakadze.

12

52:12
Eks. 12:33
13:21
Dut. 16:3
Isa. 58:8
Kodvwa ningeke nisuke ngekushesha,

nome niphume njengalababalekako;

ngobe Simakadze uyawuhamba embikwenu,

Nkulunkulu wema-Israyeli

uyawuba ngumvikeli wenu wangasemuva.

Kuhlupheka kwenceku yaNkulunkulu

13

52:13
Imis. 2:33
Fil. 2:9
“Buka la, inceku yami

iyawuphumelela emsebentini wayo,“iyawuphumelela emsebentini wayo” nome “iyawukwenta inhlakanipho” nome “iyawuchuma”

iyawuvuswa iphakanyiselwe etulu kakhulu.

14

52:14
Hla. 22:6
Isa. 53:2
Njengobe bebabanyenti babeyesaba,“babeyesaba” ngesiHebheru “babekwesaba wena”

kubonakala kwayo kwakuhliphikile

kwendlula bonkhe bantfu,

nesimo sayo sasonakele kunesabo bonkhe bantfu.

15

52:15
Isa. 65:1
Rom. 15:21
Ngako tive letinyenti tiyawumangala ngayo,“tiyawumangala ngayo” ngesiHebheru “iyawunyenyeta”

nemakhosi ayawuvala imilomo yawo ngenca yayo,

ngobe bayawukubona loko labangazange sebatjelwe ngako,

naloko labangazange sebakuve bayawukucondza.”