Siswati 1996 (SWA96)
49

Israyeli ukukhanya kubetive

491

49:1
Jer. 1:5
Mat. 1:20
Luk. 1:31
Lalelani kimi, nine tichingi,

vanini loku, nine tive letikhashane,

Simakadze wangibita ngisengakatalwa,

kusukela ekutalweni walibita libito lami.

2Umlomo wami wawenta

waba njengenkemba leloliwe,

wangitfukusa emtfuntini wesandla sakhe;

wangenta ngaba ngumcibisholo lololongiwe,

wangivalela emgodleni wetikhali takhe.

3Watsi kimi: “Wena uyinceku yami.

Israyeli nguloyo lengiyawukhombisa kuye

inkhatimulo yami.”

4Kodvwa ngatsi: “Ngisebentele lite.

Titfukutfuku tami ngitijulukele lite,

ngisebentele emahhala.

Kodvwa lilungelo lami lisesandleni saSimakadze;

nemvuzo wami ukuNkulunkulu wami.”

5Manje-ke utsi Simakadze,

lowo lowangibumba esiswini kutsi ngibe yinceku yakhe,

kuze ngitewubuyisela Jakobe kuye,

ngibutsele ema-Israyeli kuye,

ngobe ngihloniphekile emehlweni aSimakadze,

naNkulunkulu wami waba ngemandla ami,

6

49:6
Hla. 22:27
Isa. 42:6
45:22
60:3
Luk. 1:79
2:32
Imis. 13:47
utsi: “Kuyintfo lelula kakhulu kuwe

kuba yinceku yami kubuyisela tive takaJakobe,

nekubuyisa labo labasasele bema-Israyeli

lengitigcinele bona.

Ngitakwenta futsi ube kukhanya kubetive,

kuze utewumikisa insindziso yami

emikhawulweni yonkhe yemhlaba.”

7

49:7
Isa. 52:14
53:3
Naku lokushiwo nguSimakadze,

uMhlengi, naLongcwele waka-Israyeli,

kuye lowake wedzelelwa wenyanywa sive,

kuyo inceku yebabusi, utsi:

“Emakhosi ayawukubona asukume,

tikhulu tiyawukubona tikhotsame,

ngenca yaSimakadze lowetsembekile,

Longcwele waka-Israyeli, lokukhetsile.”

Kubuyiselwa kwa-Israyeli

8

49:8
Isa. 42:6
2 Khor. 6:2
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ngiyawukuphendvula ngesikhatsi sami lengisitsandzako,

nangelilanga lensindziso ngiyawukusita.

Ngiyawukugcina, ngikwente ube sivumelwane sami nebantfu,

kuze kubuyiselwe live,

banikwe kabusha emafa labese acitsekile.

9

49:9
Isa. 61:1
Utawutsi kulabatfunjiwe: ‘Phumani!’

nakulabo labasebumnyameni: ‘Khululekani!’

“Bayawudlela eceleni kwemigwaco,

batfole emadlelo kuto tonkhe

tintsatjana letigagadzekile.

10

49:10
Hla. 121:6
Semb. 7:16
Abaseyikulamba, abaseyikoma;

nekushisa kwaselugwadvule

nekwelilanga akuseyikubashaya.

Lowo lonesihawu nabo uyakubahola,

abahambise ngasemitfonjeni yemanti.

11Ngiyawugucula tonkhe tintsaba tami

tibe ngimigwaco,

nemigwaco yami lemikhulu iyawuphakanyiswa.

12

49:12
Isa. 43:6
60:4
Buka la: Bayawuchamuka khashane,

labanye enyakatfo,

labanye enshonalanga,

labanye etigodzini taseSinimu.”“iSinimu” nome “iSiyene” lokusho “i-Aswani” i-Aswani beyilidolobha eningizimu neGibhithe, labekwakhe khona emaJuda lamanyenti

13

49:13
Isa. 44:23
Memetani ngenjabulo, mazulu!

Tsakasa, nawe mhlaba!

Klabalazani nihlabele, nani tintsaba!

Ngobe Simakadze uyabadvudvuta bantfu bakhe,

futsi uyawuba nesihawu

kulabo labadzabukisiwe bakhe.

14

49:14
Hla. 13:1
42:9
Kodvwa iSiyoni yatsi:

“Simakadze ungifulatsele,

Simakadze ungikhohliwe.”

15

49:15
1 Khos. 3:26
“Umfati angalukhohlwa yini luswane

lolusesebeleni lakhe

nekutsi abete sihawu

kumntfwana lamtalako?

Nome angakhohlwa,

kodvwa mine ngingeke ngikukhohlwe wena.

16Buka la;

ngikucophe entsendzeni yetandla tami;

tibondza takho tisembikwami njalo.

17Bantfwabakho bancandzeka ngekushesha,

nalabo labakwenta lite

nalabalwa nawe bayawukubalekela.

18

49:18
Isa. 60:4
Phakamisa emehlo akho ucalate,

bonkhe bantfwana bakho bayabutsana,

babuyele kuwe.”

Simakadze utsi:

“Ngifunga kuphila kwami,

impela uyakubembatsa bonkhe

njengemhlobiso wemvunulo, uyakubagcoka njengamakoti.

19“Naloku wawuhhihlitelwe phansi,

wasala ebaleni,

live lakho lasala lingasenamsebenti;

nyalo-ke sewutawuba mncane kakhulu

kubantfu bakho,

nalabo labake bakudla bayawuba khashane kakhulu.

20

49:20
Isa. 54:1
Bantfwana labatelwe ngetikhatsi tekuhlupheka kwakho

bayawukhuluma uva, batsi:

‘Lendzawo seyincane kakhulu kitsi,

sinike indzawo lenkhulu yekuhlala.’

21Uyawucabanga enhlitiyweni yakho utsi:

‘Ngubani lowangitalela laba,

njengobe ngangihluphekile ngiyinyumba,

ngangitfunjiwe futsi ngilahliwe?

Bakhuliswa ngubani kepha laba?

Ngasala ngingedvwa vo,

kodvwa laba nyalo, sebaphumaphi?’ ”

22

49:22
Isa. 13:2
62:10
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“Buka la; ngiyawuchweba betive,

ngiyawuphakamisa siboniso sami kubantfu.

Bayawuletsa emadvodzana akho bawagodle ngemikhono,

betfwele emadvodzakati akho emahlombe.

23

49:23
Hla. 25:3
72:9
Isa. 60:14,16
Emakhosi ayawuba bacizeli bakho,

nemakhosikati awo amunyise bantfwabakho.

Bayawuguca embikwakho,

buso babo bubheke phansi emhlabatsini,

bayawukhotsa lutfuli lwetinyawo takho ngelulwimi.

Uyawube sewuyati-ke lapho

kutsi mine nginguSimakadze.

Labo labetsembela kimi bangeke bajabhiswe.”

24

49:24
Luk. 11:21
Emabutfo angemukwa yini imphango

nome tigcili letitfunjiwe tisindziswe kulabanelunya?“kulabanelunya” nome “kulabacindzeteli” siHebheru sitsi “kulabalungile”

25Kodvwa naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Yebo, emabutfo ayakwemukwa labatfunjiwe,

nalabanelunya bemukwe imphango.

Kodvwa ngiyakulwa nalabo labalwa nawe,

ngibasindzise bantfwabakho.

26Bacindzeteli bakho ngiyakubenta

badle inyama yemtimba wabo,

bayawudzakwa kunatsa ingati yabo

kube shangatsi bebanatsa liwayini.

Tive tonkhe-ke tiyawube setiyati

kutsi mine Simakadze nginguMsindzisi wakho,

uMhlengi wakho, longuSomandla waJakobe.”

50

Sono sema-Israyeli

501

50:1
Dut. 24:1
Jer. 2:19
3:1,8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Iphi incwadzi yenyoko yesehlukaniso,

lengamcosha ngayo kutsi ahambe?

Nome-ke nganitsengisa kumuphi kulengibakweledako?

Natsengiswa ngenca yetono tenu,

ngenca yemacala enu unyoko wacoshwa.

2

50:2
Eks. 14:21
Num. 11:23
Josh. 3:5,16
Isa. 59:1
Kwaya ngani ngingakhandzi muntfu nangifika?

Ngesikhatsi ngimemeta,

kwabate leni losabelako?

Ingalo yami yayiyimfisha kakhulu yini

kwekutsi yayinganisindzisa?

Ngite yini mine emandla ekunephula?

Mine ngekhuta kanye nje kome lwandle,

ngigucula imifula ibe lugwadvule,

tinhlanti tayo tibole ngenca yekweswela emanti,

tife, tibulawe koma.

3

50:3
Eks. 10:22
Isa. 13:10
Mat. 24:29
27:45
Semb. 6:12
Ngembatsisa sibhakabhaka ngebumnyama,

ngente emasaka kube simbonyo saso.”

Kulalela kwenceku yaSimakadze

4

50:4
Isa. 52:7
INkhosi Simakadze

inginike lulwimi lolufundzisiwe,

kuze ngati livi lekucinisa

labamadvolo abo asaceka.

Ungivusa njalo nje, ekuseni

avuse indlebe yami itewulalela,

njengemuntfu nakafundziswa.

5

50:5
Hla. 40:6
Joh. 14:31
Fil. 2:8
INkhosi Simakadze

itivulile tindlebe tami,

nami angikayivuseli umdlonga,

angikagucuki kuyo.

6

50:6
Mat. 26:67
27:30
Mak. 14:65
15:19
Nganikela ngemhlane wami

kulabo labebangishaya,

ngabanika tihlatsi labo lababengidvonsa ngesilevu.

Angizange ngibufihle buso bami

ekuphukutweni nasekukhafulelweni ngematse.

7Ngobe iNkhosi Simakadze iyangisita,

ngingeke ngihlazeke, ngijabhiswe.

Ngaloko-ke sengacinisa buso bami,

baze baba njengelitje lemlilo,

futsi ngiyati kutsi ngeke ngihlazeke, ngijabhe.

8

50:8
Rom. 8:33
Lowo longivikelako sewusedvutane.

Ngubani-ke longangibeka emacala?

Asibhekane buso nebuso!

Ngubani ummangaleli wami?

Akangisukele phela!

9

50:9
Hla. 102:26
Isa. 51:6,8
YiNkhosi Simakadze lengisitako.

Ngubani-ke lowo longangilahla ngelicala?

Bayawuguga bonkhe njengengubo,

bayawucedvwa ngimivunya.

10Ngubani emkhatsini wenu lowesaba Simakadze

nalolalela livi lenceku yakhe?

Lowo lohamba ebumnyameni,

longenako kukhanya,

aketsembele kulo Libito laSimakadze,

asime kuNkulunkulu wakhe.

11Kodvwa nyalo, nonkhe nine lenilumekela imilidlwana,

nitentele nine tidlwane letivutsako,

hambani-ke ningene kuloko kukhanya

kwaleyo milidlwana yenu

nekwaleto tidlwane tenu lesenitilumekele tona.

Naku leniyawukutfola esandleni sami:

Niyawulala phansi etinhlungwini letimatima.

51

Emavi endvudvuto kuyo iJerusalema

511“Lalelani kimi,

nine lenifunisisa kulunga,

nalenifuna Simakadze:

Bukani kulelo dvwala lenacetulwa kulo

nakuleyo nkwali lenacotwa kuyo,

2

51:2
Gen. 12:1
17:5
Josh. 24:3
Hez. 33:24
bukani ku-Abrahama, uyihlo,

nibuke nakuSara lowanitala.

Ngesikhatsi nangimbita abesemunye kuphela,

ngambusisa, ngamenta waba mnyenti.

3

51:3
Isa. 61:2
“Ngempela, Simakadze uyakuyidvudvuta iSiyoni,

uyawutibuka ngesihawu tonkhe tindzala tayo;

emahlane ayo uyakuwenta abe njenge-Edeni,

tindzawo tayo letilihlane

atente tibe njengensimi yaSimakadze.

Kujabula nekutfokota kuyawutfolakala kuyo,

yebo, kubonga kanye nemsindvo wekuhlabela.

4

51:4
Isa. 2:3
“Lalelani kimi, bantfu bami,

ngiveni, sive sami:

Umtsetfo uyawuphuma kimi,

umtsetfocotfo wami uyawuba kukhanya etiveni.

5

51:5
Isa. 42:4
Kulunga kwami kusondzela ngekushesha,

insindziso yami isendleleni,

ngiyakwehlulela tive ngemkhono wami.

Tichingi tiyawubuka kimi,

tilindzele ngekwetsemba umkhono wami.“Tichingi tiyawubuka kimi, tilindzele ngekwetsemba umkhono wami” nome “Labakhele emave lagudle lwandle bayobhekisa emehlo kimi betsembe, balindzele kutsi ngibasindzise ngemkhono wami.”

6

51:6
Hla. 102:26
Luk. 21:33
Phakamiselani emehlo enu emazulwini,

niwubuke nemhlaba phansi;

emazulu ayawunyamalala njengentfutfu,

nemhlaba uguge njengengubo,

nalabahlala kuwo bafe njengetimphungane.

Kodvwa insindziso yami

iyawukhonsa phakadze naphakadze,

kulunga kwami ngeke kuphele.

7

51:7
Hla. 37:31
40:8
Mat. 5:11
“Ngilaleleni, nine lenati kutsi kuyini lokulungile,

nine bantfu leninemtsetfo wami

etinhlitiyweni tenu:

Ningakwesabi kusolwa bantfu,

ningetfuswa ngisho natinhlamba tabo.

8

51:8
Isa. 50:9
Ngobe umvunya uyawubadla njengengubo,

imphetfu iyawubamita njengensontfo.

Kodvwa kulunga kwami

kuyawukhonsa phakadze naphakadze,

nensindziso yami iyakuma

titukulwane ngetitukulwane.”

9

51:9
Eks. 14:27
15:7,10
Hla. 74:13
89:10
Isa. 27:1
30:6
Hez. 29:3
Vuka, vuka! Tembatsise ngemandla,

wena mkhono waSimakadze;

vuka, ube nguloku bewungiko kucala,

njengasetitukulwaneni takadzeni.

Kwakungesiwe yini lona lowacoba Rahabi“Rahabi” leligama lingahle lifanise iGibhithe waba ticucu,

lowagwaza leso silwane lesikhulu nalesesabekako?

10

51:10
Eks. 14:22,29
Hla. 66:6
Isa. 43:16
Kwakungesiwe yini lowa lowomisa lwandle,

emanti alapho kushona khona kakhulu,

lowenta umgwaco ekujuleni kwelwandle,

kuze labahlengiwe bewelele ngesheya?

11

51:11
Isa. 35:10
Joh. 16:20,22
Semb. 21:4
Labahlawulelwe baSimakadze bayawubuya.

Bayawungena eSiyoni ngekuhlabela

nangekujabula kwaphakadze

lokuyawuba ngumchele etinhloko tabo.

Kutfokota nekujabula kuyawuba kubo,

lusizi nekububula kubabalekele.

12

51:12
Hla. 56:4
Isa. 46:6
Mat. 10:28
1 Phet. 1:24
“Mine, mine ngekwami,

nginguye lonidvudvutako.

Benibobani-ke nine

kutsi ningesaba bantfu lababhubhako,

emadvodzana ebantfu, latjani nje,

13

51:13
Jobe 9:8
Hla. 104:2
Isa. 40:23
kutsi ningakhohlwa Simakadze, uMenti wenu,

loweneka emazulu,

wabeka tisekelo temhlaba,

kutsi seningahlala ngekutfutfumela onkhe emalanga

ngenca yelulaka lwemcindzeteli,

lotilungiselela kunibhubhisa?

Ngobe lukuphi nje lulaka lwemcindzeteli?

14Labo labatiboshwa batawukhululwa masinyane;

bangeke bafele kulomgodzi welijele labo,“bangeke bafele kulomgodzi welijele labo” nome “bangeke bafele ekutfunjweni” nome “bafe bashone ethuneni”

futsi bangeke bakweswele kudla.

15

51:15
Jobe 26:12
Jer. 31:35
Ngobe nginguSimakadze Nkulunkulu wakho,

lonyakatisa lwandle kubhodle emagagasi alo,

nguSimakadze longuSomandla libito lakhe.

16

51:16
Dut. 18:18
Isa. 49:2
Jer. 1:9
Ngibeke emavi ami emlonyeni wakho,

ngakusibekela ngemtfunti wesandla sami;

mine lengibeke emazulu endzaweni yawo,

nalengabeka tisekelo temhlaba,

ngikhuluma neSiyoni ngitsi:

‘Wena usive sami!’ ”

Siphetfo sekuhlupheka kweJerusalema

17

51:17
Hla. 60:3
75:8
Isa. 52:1
Jer. 25:15
Semb. 14:10
16:19
Vuka, vuka, sukuma, wena Jerusalema,

wena lonatse esandleni saSimakadze

indzebe yentfukutselo yakhe,

wena lominyele sinatfo lesiseludziweni

lesenta bantfu badzayitele.

18Kuwo onkhe emadvodzana lowawatala

kwabate nayinye yekukucondzisa endleleni;

kuwo onkhe emadvodzana lowawakhulisa,

kwabate nayinye leyakubamba ngesandla sakho.

19

51:19
Isa. 47:9
Lamaphindze etinhlekelele ehlele etikwakho,

ngubani nje longakudvudvuta?

Kulokuphihlitwa nekubhujiswa,

kuyo indlala kanye nenkemba,

ngubani longakudvudvuta?“ngubani longakudvudvuta” nome “ngingakudvudvuta kanjani”

20

51:20
Sil. 2:11,19
Emadvodzana akho acalekile, adzindzibele

ekugcineni kwato tonkhe titaladi

njengenyamatane ibanjwe elugibeni.

Emadvodzana akho ehlelwe yintfukutselo yaSimakadze,

ahlaselwa kwekhutwa nguNkulunkulu wakho.

21Ngako-ke, vani naku, wena lohlushwako,

nalosadzakisiwe, kodvwa hhayi ngeliwayini.

22Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze,

Nkulunkulu wakho,

lovikela sive sakhe, utsi:

“Uyabona, sengiyisusile esandleni sakho

indzebe beyikwenta udzayitele;

kuleyo ndzebe, ludziwo lwentfukutselo yami,

ungeke uphindze unatse kuyo futsi.

23

51:23
Isa. 49:26
Zak. 12:2
Ngiyakuyifaka etandleni tebahluphi bakho,

labakhuluma kuwe batsi:

‘Khotsama phansi, khona sitewuhamba etikwakho.’

Umhlane wakho uwente ufanane nesiyilo,

ufanane nemgwaco lekungahanjwa etikwawo.”