Siswati 1996 (SWA96)
49

Israyeli ukukhanya kubetive

491

49:1
Jer. 1:5
Mat. 1:20
Luk. 1:31
Lalelani kimi, nine tichingi,

vanini loku, nine tive letikhashane,

Simakadze wangibita ngisengakatalwa,

kusukela ekutalweni walibita libito lami.

2Umlomo wami wawenta

waba njengenkemba leloliwe,

wangitfukusa emtfuntini wesandla sakhe;

wangenta ngaba ngumcibisholo lololongiwe,

wangivalela emgodleni wetikhali takhe.

3Watsi kimi: “Wena uyinceku yami.

Israyeli nguloyo lengiyawukhombisa kuye

inkhatimulo yami.”

4Kodvwa ngatsi: “Ngisebentele lite.

Titfukutfuku tami ngitijulukele lite,

ngisebentele emahhala.

Kodvwa lilungelo lami lisesandleni saSimakadze;

nemvuzo wami ukuNkulunkulu wami.”

5Manje-ke utsi Simakadze,

lowo lowangibumba esiswini kutsi ngibe yinceku yakhe,

kuze ngitewubuyisela Jakobe kuye,

ngibutsele ema-Israyeli kuye,

ngobe ngihloniphekile emehlweni aSimakadze,

naNkulunkulu wami waba ngemandla ami,

6

49:6
Hla. 22:27
Isa. 42:6
45:22
60:3
Luk. 1:79
2:32
Imis. 13:47
utsi: “Kuyintfo lelula kakhulu kuwe

kuba yinceku yami kubuyisela tive takaJakobe,

nekubuyisa labo labasasele bema-Israyeli

lengitigcinele bona.

Ngitakwenta futsi ube kukhanya kubetive,

kuze utewumikisa insindziso yami

emikhawulweni yonkhe yemhlaba.”

7

49:7
Isa. 52:14
53:3
Naku lokushiwo nguSimakadze,

uMhlengi, naLongcwele waka-Israyeli,

kuye lowake wedzelelwa wenyanywa sive,

kuyo inceku yebabusi, utsi:

“Emakhosi ayawukubona asukume,

tikhulu tiyawukubona tikhotsame,

ngenca yaSimakadze lowetsembekile,

Longcwele waka-Israyeli, lokukhetsile.”

Kubuyiselwa kwa-Israyeli

8

49:8
Isa. 42:6
2 Khor. 6:2
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ngiyawukuphendvula ngesikhatsi sami lengisitsandzako,

nangelilanga lensindziso ngiyawukusita.

Ngiyawukugcina, ngikwente ube sivumelwane sami nebantfu,

kuze kubuyiselwe live,

banikwe kabusha emafa labese acitsekile.

9

49:9
Isa. 61:1
Utawutsi kulabatfunjiwe: ‘Phumani!’

nakulabo labasebumnyameni: ‘Khululekani!’

“Bayawudlela eceleni kwemigwaco,

batfole emadlelo kuto tonkhe

tintsatjana letigagadzekile.

10

49:10
Hla. 121:6
Semb. 7:16
Abaseyikulamba, abaseyikoma;

nekushisa kwaselugwadvule

nekwelilanga akuseyikubashaya.

Lowo lonesihawu nabo uyakubahola,

abahambise ngasemitfonjeni yemanti.

11Ngiyawugucula tonkhe tintsaba tami

tibe ngimigwaco,

nemigwaco yami lemikhulu iyawuphakanyiswa.

12

49:12
Isa. 43:6
60:4
Buka la: Bayawuchamuka khashane,

labanye enyakatfo,

labanye enshonalanga,

labanye etigodzini taseSinimu.”“iSinimu” nome “iSiyene” lokusho “i-Aswani” i-Aswani beyilidolobha eningizimu neGibhithe, labekwakhe khona emaJuda lamanyenti

13

49:13
Isa. 44:23
Memetani ngenjabulo, mazulu!

Tsakasa, nawe mhlaba!

Klabalazani nihlabele, nani tintsaba!

Ngobe Simakadze uyabadvudvuta bantfu bakhe,

futsi uyawuba nesihawu

kulabo labadzabukisiwe bakhe.

14

49:14
Hla. 13:1
42:9
Kodvwa iSiyoni yatsi:

“Simakadze ungifulatsele,

Simakadze ungikhohliwe.”

15

49:15
1 Khos. 3:26
“Umfati angalukhohlwa yini luswane

lolusesebeleni lakhe

nekutsi abete sihawu

kumntfwana lamtalako?

Nome angakhohlwa,

kodvwa mine ngingeke ngikukhohlwe wena.

16Buka la;

ngikucophe entsendzeni yetandla tami;

tibondza takho tisembikwami njalo.

17Bantfwabakho bancandzeka ngekushesha,

nalabo labakwenta lite

nalabalwa nawe bayawukubalekela.

18

49:18
Isa. 60:4
Phakamisa emehlo akho ucalate,

bonkhe bantfwana bakho bayabutsana,

babuyele kuwe.”

Simakadze utsi:

“Ngifunga kuphila kwami,

impela uyakubembatsa bonkhe

njengemhlobiso wemvunulo, uyakubagcoka njengamakoti.

19“Naloku wawuhhihlitelwe phansi,

wasala ebaleni,

live lakho lasala lingasenamsebenti;

nyalo-ke sewutawuba mncane kakhulu

kubantfu bakho,

nalabo labake bakudla bayawuba khashane kakhulu.

20

49:20
Isa. 54:1
Bantfwana labatelwe ngetikhatsi tekuhlupheka kwakho

bayawukhuluma uva, batsi:

‘Lendzawo seyincane kakhulu kitsi,

sinike indzawo lenkhulu yekuhlala.’

21Uyawucabanga enhlitiyweni yakho utsi:

‘Ngubani lowangitalela laba,

njengobe ngangihluphekile ngiyinyumba,

ngangitfunjiwe futsi ngilahliwe?

Bakhuliswa ngubani kepha laba?

Ngasala ngingedvwa vo,

kodvwa laba nyalo, sebaphumaphi?’ ”

22

49:22
Isa. 13:2
62:10
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“Buka la; ngiyawuchweba betive,

ngiyawuphakamisa siboniso sami kubantfu.

Bayawuletsa emadvodzana akho bawagodle ngemikhono,

betfwele emadvodzakati akho emahlombe.

23

49:23
Hla. 25:3
72:9
Isa. 60:14,16
Emakhosi ayawuba bacizeli bakho,

nemakhosikati awo amunyise bantfwabakho.

Bayawuguca embikwakho,

buso babo bubheke phansi emhlabatsini,

bayawukhotsa lutfuli lwetinyawo takho ngelulwimi.

Uyawube sewuyati-ke lapho

kutsi mine nginguSimakadze.

Labo labetsembela kimi bangeke bajabhiswe.”

24

49:24
Luk. 11:21
Emabutfo angemukwa yini imphango

nome tigcili letitfunjiwe tisindziswe kulabanelunya?“kulabanelunya” nome “kulabacindzeteli” siHebheru sitsi “kulabalungile”

25Kodvwa naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Yebo, emabutfo ayakwemukwa labatfunjiwe,

nalabanelunya bemukwe imphango.

Kodvwa ngiyakulwa nalabo labalwa nawe,

ngibasindzise bantfwabakho.

26Bacindzeteli bakho ngiyakubenta

badle inyama yemtimba wabo,

bayawudzakwa kunatsa ingati yabo

kube shangatsi bebanatsa liwayini.

Tive tonkhe-ke tiyawube setiyati

kutsi mine Simakadze nginguMsindzisi wakho,

uMhlengi wakho, longuSomandla waJakobe.”