Siswati 1996 (SWA96)
48

Siphrofetho ngetintfo letinsha

481

48:1
Hla. 68:26
Jer. 4:2
“Lalelani lapha, ninendlu yakaJakobe,

nine lenibitwa ngelibito la-Israyeli,

futsi niyintalelwane yakaJuda,

nine lenenta tifungo egameni laSimakadze,

nikhonte Nkulunkulu wema-Israyeli,

kodvwa kungabi ngeliciniso nangekulunga,

2

48:2
Mik. 3:11
nine lenitibita ngekutsi nitakhamiti

tasedolobheni lelingcwele,

netsembele kuNkulunkulu wema-Israyeli,

Simakadze longuSomandla libito lakhe,

lalelani naku:

3Ngakhuluma ngetintfo takucala tingakefiki,

ngakhuluma ngato kadzeni,

umlomo wami watimemetela, ngatenta tatiwa;

ngase ngiyatenta masinyane,

tavele tenteka.

4

48:4
Eks. 32:9
33:5
Jer. 6:28
Hez. 2:4
3:7
Ngobe nganginati kutsi ninenkhani kangakanani.

Imisipha yetintsamo tenu kutinsimbi,

nemabunti enu kungewelitfusi.

5Nginitjele tonkhe-ke letintfo kadzenidzeni,

kucala tingakenteki ngatimemetela kini,

kuze ningetikusho kutsi:

‘Tithico tami takwenta loku;

titfombe tami tetigodvo

nabonkulunkulu lababunjwe ngensimbi bakulayeta.’

6Nitivile tonkhe-ke letintfo,

tibukeni tonkhe.

Ningete nativuma yini?

“Kusukela nyalo sengitabonitjela tintfo letinsha,

tintfo letifihlakele kini, leningatati,

7tintfo letidalwe nyalo, hhayi kadzeni,

anizange senive ngato phambilini.

Ngako-ke ningeke nisho kutsi:

‘Yebo, mine ngangivele ngati ngato.’

8Anikeva, futsi anikacondzi,

kusukela endvulo tindlebe tenu

tatisolomane tivalekile.

Empeleni bengati kahle hle kutsi naniyengana kanjani,

nanibitwa ngekutsi nibahlubuki kusukela ekutalweni.

9Ngenca yeLibito lami ngiyalwephutisa lulaka lwami,

ngenca yeludvumo lwami ngiyalubamba,

ngingalwehliseli kini,

kuze ngingetikunicedza.

10

48:10
Taga 17:3
Bukani la, nginicolisisile,

noko hhayi njengesiliva;

nginivivinyile ngemlilo wetinhlupheko.

11

48:11
Isa. 42:8
Ngenca yami, nangekwami ngiyakwenta loku.

Ngingeke ngivume kutsi Libito lami lihlazeke.

Ngingeke nginike lomunye inkhatimulo yami.”

Kukhululwa kwema-Israyeli

12

48:12
Isa. 41:4
43:10,13
44:6
46:4
Semb. 1:8,17
21:6
22:13
“Lalela kimi, wena Jakobe,

wena Israyeli lengakubita: Nginguye.

Ngiwekucala, futsi ngiwekugcina.

13

48:13
Hla. 33:9
Isa. 44:24
Heb. 1:10
Tandla tami tatibeka tisekelo temhlaba.

Sandla sami sangesekudla sawendlala emazulu;

nangikubita, kuyavela konkhe kanyekanye.

14

48:14
Isa. 41:22
44:28
“Butsanani nonkhe, nitewulalela:

Ngusiphi saletithico

lesake satisho letintfo tingakenteki?

Sihlobo lesikhetsiwe saSimakadze

siyakuyifeza injongo yakhe simelane neBhabhulona.

Ingalo yaso iyawumelana nebaseBhabhulona.

15Mine, yebo mine ngekwami, sengishito,

yebo sengimbitile, ngitamletsa,

futsi utawuphumelela kulomsebenti wakhe.

16

48:16
Isa. 45:19
Joh. 8:25
18:20
“Sondzelani edvutane nami, nilalele naku:

“Kusukela esimemetelweni sekucala

angizange ngikhulume emasitseleni,

ngalesikhatsi nakwenteka,

mine ngisuke sengikhona.”

Manje-ke, iNkhosi Simakadze

ingitfumile kanye naMoya wayo.

17

48:17
Hla. 25:12
32:8
Naku lokushiwo nguSimakadze,

uMhlengi wenu, Longcwele waka-Israyeli, utsi:

“NginguSimakadze Nkulunkulu wenu,

longuyena anifundzisa kutsi ngukuphi

lokuncono kunako konkhe kini,

lonilayela indlela lekufanele nihambe ngayo.

18

48:18
Hla. 81:13
Kube mane naniyilalela imiyalo yami,

kuthula nenhlalakahle yenu ngabe kunjengemifula,

kulunga kwenu kube njengemagagasi elwandle.

19

48:19
Gen. 22:17
28:14
Titukulwane tenu ngabe tingangetihlabatsi.

Bantfwabenu ngabe bangangetinhlavu letingenakubalwa,

emabito abo abengayiwuncanyulwa lutfo,

abengayiwubhujiswa embikwami.”

20

48:20
Isa. 52:11
Jer. 50:8
51:6,45
Semb. 18:4
Sukani lapha eBhabhulona.

Wabalekeleni emaBhabhulona.

Kumemeteleni loku ngenjabulo lenkhulu, nikubabate,

kutfumeleni emikhawulweni yemhlaba, nitsi:

“Simakadze umhlengile Jakobe, inceku yakhe.”

21

48:21
Eks. 17:6
Num. 20:11
Dut. 8:15
Hla. 78:15
105:41
114:8
1 Khor. 10:4
Abazange sebome ngesikhatsi abahola ehlane;

wabavulela emanti agobhota edvwaleni,

wacheketa lidvwala, kwampompota emanti.

22

48:22
Isa. 57:21
Simakadze utsi: “Kute kuthula kulababi.”

49

Israyeli ukukhanya kubetive

491

49:1
Jer. 1:5
Mat. 1:20
Luk. 1:31
Lalelani kimi, nine tichingi,

vanini loku, nine tive letikhashane,

Simakadze wangibita ngisengakatalwa,

kusukela ekutalweni walibita libito lami.

2Umlomo wami wawenta

waba njengenkemba leloliwe,

wangitfukusa emtfuntini wesandla sakhe;

wangenta ngaba ngumcibisholo lololongiwe,

wangivalela emgodleni wetikhali takhe.

3Watsi kimi: “Wena uyinceku yami.

Israyeli nguloyo lengiyawukhombisa kuye

inkhatimulo yami.”

4Kodvwa ngatsi: “Ngisebentele lite.

Titfukutfuku tami ngitijulukele lite,

ngisebentele emahhala.

Kodvwa lilungelo lami lisesandleni saSimakadze;

nemvuzo wami ukuNkulunkulu wami.”

5Manje-ke utsi Simakadze,

lowo lowangibumba esiswini kutsi ngibe yinceku yakhe,

kuze ngitewubuyisela Jakobe kuye,

ngibutsele ema-Israyeli kuye,

ngobe ngihloniphekile emehlweni aSimakadze,

naNkulunkulu wami waba ngemandla ami,

6

49:6
Hla. 22:27
Isa. 42:6
45:22
60:3
Luk. 1:79
2:32
Imis. 13:47
utsi: “Kuyintfo lelula kakhulu kuwe

kuba yinceku yami kubuyisela tive takaJakobe,

nekubuyisa labo labasasele bema-Israyeli

lengitigcinele bona.

Ngitakwenta futsi ube kukhanya kubetive,

kuze utewumikisa insindziso yami

emikhawulweni yonkhe yemhlaba.”

7

49:7
Isa. 52:14
53:3
Naku lokushiwo nguSimakadze,

uMhlengi, naLongcwele waka-Israyeli,

kuye lowake wedzelelwa wenyanywa sive,

kuyo inceku yebabusi, utsi:

“Emakhosi ayawukubona asukume,

tikhulu tiyawukubona tikhotsame,

ngenca yaSimakadze lowetsembekile,

Longcwele waka-Israyeli, lokukhetsile.”

Kubuyiselwa kwa-Israyeli

8

49:8
Isa. 42:6
2 Khor. 6:2
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Ngiyawukuphendvula ngesikhatsi sami lengisitsandzako,

nangelilanga lensindziso ngiyawukusita.

Ngiyawukugcina, ngikwente ube sivumelwane sami nebantfu,

kuze kubuyiselwe live,

banikwe kabusha emafa labese acitsekile.

9

49:9
Isa. 61:1
Utawutsi kulabatfunjiwe: ‘Phumani!’

nakulabo labasebumnyameni: ‘Khululekani!’

“Bayawudlela eceleni kwemigwaco,

batfole emadlelo kuto tonkhe

tintsatjana letigagadzekile.

10

49:10
Hla. 121:6
Semb. 7:16
Abaseyikulamba, abaseyikoma;

nekushisa kwaselugwadvule

nekwelilanga akuseyikubashaya.

Lowo lonesihawu nabo uyakubahola,

abahambise ngasemitfonjeni yemanti.

11Ngiyawugucula tonkhe tintsaba tami

tibe ngimigwaco,

nemigwaco yami lemikhulu iyawuphakanyiswa.

12

49:12
Isa. 43:6
60:4
Buka la: Bayawuchamuka khashane,

labanye enyakatfo,

labanye enshonalanga,

labanye etigodzini taseSinimu.”“iSinimu” nome “iSiyene” lokusho “i-Aswani” i-Aswani beyilidolobha eningizimu neGibhithe, labekwakhe khona emaJuda lamanyenti

13

49:13
Isa. 44:23
Memetani ngenjabulo, mazulu!

Tsakasa, nawe mhlaba!

Klabalazani nihlabele, nani tintsaba!

Ngobe Simakadze uyabadvudvuta bantfu bakhe,

futsi uyawuba nesihawu

kulabo labadzabukisiwe bakhe.

14

49:14
Hla. 13:1
42:9
Kodvwa iSiyoni yatsi:

“Simakadze ungifulatsele,

Simakadze ungikhohliwe.”

15

49:15
1 Khos. 3:26
“Umfati angalukhohlwa yini luswane

lolusesebeleni lakhe

nekutsi abete sihawu

kumntfwana lamtalako?

Nome angakhohlwa,

kodvwa mine ngingeke ngikukhohlwe wena.

16Buka la;

ngikucophe entsendzeni yetandla tami;

tibondza takho tisembikwami njalo.

17Bantfwabakho bancandzeka ngekushesha,

nalabo labakwenta lite

nalabalwa nawe bayawukubalekela.

18

49:18
Isa. 60:4
Phakamisa emehlo akho ucalate,

bonkhe bantfwana bakho bayabutsana,

babuyele kuwe.”

Simakadze utsi:

“Ngifunga kuphila kwami,

impela uyakubembatsa bonkhe

njengemhlobiso wemvunulo, uyakubagcoka njengamakoti.

19“Naloku wawuhhihlitelwe phansi,

wasala ebaleni,

live lakho lasala lingasenamsebenti;

nyalo-ke sewutawuba mncane kakhulu

kubantfu bakho,

nalabo labake bakudla bayawuba khashane kakhulu.

20

49:20
Isa. 54:1
Bantfwana labatelwe ngetikhatsi tekuhlupheka kwakho

bayawukhuluma uva, batsi:

‘Lendzawo seyincane kakhulu kitsi,

sinike indzawo lenkhulu yekuhlala.’

21Uyawucabanga enhlitiyweni yakho utsi:

‘Ngubani lowangitalela laba,

njengobe ngangihluphekile ngiyinyumba,

ngangitfunjiwe futsi ngilahliwe?

Bakhuliswa ngubani kepha laba?

Ngasala ngingedvwa vo,

kodvwa laba nyalo, sebaphumaphi?’ ”

22

49:22
Isa. 13:2
62:10
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, itsi:

“Buka la; ngiyawuchweba betive,

ngiyawuphakamisa siboniso sami kubantfu.

Bayawuletsa emadvodzana akho bawagodle ngemikhono,

betfwele emadvodzakati akho emahlombe.

23

49:23
Hla. 25:3
72:9
Isa. 60:14,16
Emakhosi ayawuba bacizeli bakho,

nemakhosikati awo amunyise bantfwabakho.

Bayawuguca embikwakho,

buso babo bubheke phansi emhlabatsini,

bayawukhotsa lutfuli lwetinyawo takho ngelulwimi.

Uyawube sewuyati-ke lapho

kutsi mine nginguSimakadze.

Labo labetsembela kimi bangeke bajabhiswe.”

24

49:24
Luk. 11:21
Emabutfo angemukwa yini imphango

nome tigcili letitfunjiwe tisindziswe kulabanelunya?“kulabanelunya” nome “kulabacindzeteli” siHebheru sitsi “kulabalungile”

25Kodvwa naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Yebo, emabutfo ayakwemukwa labatfunjiwe,

nalabanelunya bemukwe imphango.

Kodvwa ngiyakulwa nalabo labalwa nawe,

ngibasindzise bantfwabakho.

26Bacindzeteli bakho ngiyakubenta

badle inyama yemtimba wabo,

bayawudzakwa kunatsa ingati yabo

kube shangatsi bebanatsa liwayini.

Tive tonkhe-ke tiyawube setiyati

kutsi mine Simakadze nginguMsindzisi wakho,

uMhlengi wakho, longuSomandla waJakobe.”

50

Sono sema-Israyeli

501

50:1
Dut. 24:1
Jer. 2:19
3:1,8
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Iphi incwadzi yenyoko yesehlukaniso,

lengamcosha ngayo kutsi ahambe?

Nome-ke nganitsengisa kumuphi kulengibakweledako?

Natsengiswa ngenca yetono tenu,

ngenca yemacala enu unyoko wacoshwa.

2

50:2
Eks. 14:21
Num. 11:23
Josh. 3:5,16
Isa. 59:1
Kwaya ngani ngingakhandzi muntfu nangifika?

Ngesikhatsi ngimemeta,

kwabate leni losabelako?

Ingalo yami yayiyimfisha kakhulu yini

kwekutsi yayinganisindzisa?

Ngite yini mine emandla ekunephula?

Mine ngekhuta kanye nje kome lwandle,

ngigucula imifula ibe lugwadvule,

tinhlanti tayo tibole ngenca yekweswela emanti,

tife, tibulawe koma.

3

50:3
Eks. 10:22
Isa. 13:10
Mat. 24:29
27:45
Semb. 6:12
Ngembatsisa sibhakabhaka ngebumnyama,

ngente emasaka kube simbonyo saso.”

Kulalela kwenceku yaSimakadze

4

50:4
Isa. 52:7
INkhosi Simakadze

inginike lulwimi lolufundzisiwe,

kuze ngati livi lekucinisa

labamadvolo abo asaceka.

Ungivusa njalo nje, ekuseni

avuse indlebe yami itewulalela,

njengemuntfu nakafundziswa.

5

50:5
Hla. 40:6
Joh. 14:31
Fil. 2:8
INkhosi Simakadze

itivulile tindlebe tami,

nami angikayivuseli umdlonga,

angikagucuki kuyo.

6

50:6
Mat. 26:67
27:30
Mak. 14:65
15:19
Nganikela ngemhlane wami

kulabo labebangishaya,

ngabanika tihlatsi labo lababengidvonsa ngesilevu.

Angizange ngibufihle buso bami

ekuphukutweni nasekukhafulelweni ngematse.

7Ngobe iNkhosi Simakadze iyangisita,

ngingeke ngihlazeke, ngijabhiswe.

Ngaloko-ke sengacinisa buso bami,

baze baba njengelitje lemlilo,

futsi ngiyati kutsi ngeke ngihlazeke, ngijabhe.

8

50:8
Rom. 8:33
Lowo longivikelako sewusedvutane.

Ngubani-ke longangibeka emacala?

Asibhekane buso nebuso!

Ngubani ummangaleli wami?

Akangisukele phela!

9

50:9
Hla. 102:26
Isa. 51:6,8
YiNkhosi Simakadze lengisitako.

Ngubani-ke lowo longangilahla ngelicala?

Bayawuguga bonkhe njengengubo,

bayawucedvwa ngimivunya.

10Ngubani emkhatsini wenu lowesaba Simakadze

nalolalela livi lenceku yakhe?

Lowo lohamba ebumnyameni,

longenako kukhanya,

aketsembele kulo Libito laSimakadze,

asime kuNkulunkulu wakhe.

11Kodvwa nyalo, nonkhe nine lenilumekela imilidlwana,

nitentele nine tidlwane letivutsako,

hambani-ke ningene kuloko kukhanya

kwaleyo milidlwana yenu

nekwaleto tidlwane tenu lesenitilumekele tona.

Naku leniyawukutfola esandleni sami:

Niyawulala phansi etinhlungwini letimatima.