Siswati 1996 (SWA96)
48

Siphrofetho ngetintfo letinsha

481

48:1
Hla. 68:26
Jer. 4:2
“Lalelani lapha, ninendlu yakaJakobe,

nine lenibitwa ngelibito la-Israyeli,

futsi niyintalelwane yakaJuda,

nine lenenta tifungo egameni laSimakadze,

nikhonte Nkulunkulu wema-Israyeli,

kodvwa kungabi ngeliciniso nangekulunga,

2

48:2
Mik. 3:11
nine lenitibita ngekutsi nitakhamiti

tasedolobheni lelingcwele,

netsembele kuNkulunkulu wema-Israyeli,

Simakadze longuSomandla libito lakhe,

lalelani naku:

3Ngakhuluma ngetintfo takucala tingakefiki,

ngakhuluma ngato kadzeni,

umlomo wami watimemetela, ngatenta tatiwa;

ngase ngiyatenta masinyane,

tavele tenteka.

4

48:4
Eks. 32:9
33:5
Jer. 6:28
Hez. 2:4
3:7
Ngobe nganginati kutsi ninenkhani kangakanani.

Imisipha yetintsamo tenu kutinsimbi,

nemabunti enu kungewelitfusi.

5Nginitjele tonkhe-ke letintfo kadzenidzeni,

kucala tingakenteki ngatimemetela kini,

kuze ningetikusho kutsi:

‘Tithico tami takwenta loku;

titfombe tami tetigodvo

nabonkulunkulu lababunjwe ngensimbi bakulayeta.’

6Nitivile tonkhe-ke letintfo,

tibukeni tonkhe.

Ningete nativuma yini?

“Kusukela nyalo sengitabonitjela tintfo letinsha,

tintfo letifihlakele kini, leningatati,

7tintfo letidalwe nyalo, hhayi kadzeni,

anizange senive ngato phambilini.

Ngako-ke ningeke nisho kutsi:

‘Yebo, mine ngangivele ngati ngato.’

8Anikeva, futsi anikacondzi,

kusukela endvulo tindlebe tenu

tatisolomane tivalekile.

Empeleni bengati kahle hle kutsi naniyengana kanjani,

nanibitwa ngekutsi nibahlubuki kusukela ekutalweni.

9Ngenca yeLibito lami ngiyalwephutisa lulaka lwami,

ngenca yeludvumo lwami ngiyalubamba,

ngingalwehliseli kini,

kuze ngingetikunicedza.

10

48:10
Taga 17:3
Bukani la, nginicolisisile,

noko hhayi njengesiliva;

nginivivinyile ngemlilo wetinhlupheko.

11

48:11
Isa. 42:8
Ngenca yami, nangekwami ngiyakwenta loku.

Ngingeke ngivume kutsi Libito lami lihlazeke.

Ngingeke nginike lomunye inkhatimulo yami.”

Kukhululwa kwema-Israyeli

12

48:12
Isa. 41:4
43:10,13
44:6
46:4
Semb. 1:8,17
21:6
22:13
“Lalela kimi, wena Jakobe,

wena Israyeli lengakubita: Nginguye.

Ngiwekucala, futsi ngiwekugcina.

13

48:13
Hla. 33:9
Isa. 44:24
Heb. 1:10
Tandla tami tatibeka tisekelo temhlaba.

Sandla sami sangesekudla sawendlala emazulu;

nangikubita, kuyavela konkhe kanyekanye.

14

48:14
Isa. 41:22
44:28
“Butsanani nonkhe, nitewulalela:

Ngusiphi saletithico

lesake satisho letintfo tingakenteki?

Sihlobo lesikhetsiwe saSimakadze

siyakuyifeza injongo yakhe simelane neBhabhulona.

Ingalo yaso iyawumelana nebaseBhabhulona.

15Mine, yebo mine ngekwami, sengishito,

yebo sengimbitile, ngitamletsa,

futsi utawuphumelela kulomsebenti wakhe.

16

48:16
Isa. 45:19
Joh. 8:25
18:20
“Sondzelani edvutane nami, nilalele naku:

“Kusukela esimemetelweni sekucala

angizange ngikhulume emasitseleni,

ngalesikhatsi nakwenteka,

mine ngisuke sengikhona.”

Manje-ke, iNkhosi Simakadze

ingitfumile kanye naMoya wayo.

17

48:17
Hla. 25:12
32:8
Naku lokushiwo nguSimakadze,

uMhlengi wenu, Longcwele waka-Israyeli, utsi:

“NginguSimakadze Nkulunkulu wenu,

longuyena anifundzisa kutsi ngukuphi

lokuncono kunako konkhe kini,

lonilayela indlela lekufanele nihambe ngayo.

18

48:18
Hla. 81:13
Kube mane naniyilalela imiyalo yami,

kuthula nenhlalakahle yenu ngabe kunjengemifula,

kulunga kwenu kube njengemagagasi elwandle.

19

48:19
Gen. 22:17
28:14
Titukulwane tenu ngabe tingangetihlabatsi.

Bantfwabenu ngabe bangangetinhlavu letingenakubalwa,

emabito abo abengayiwuncanyulwa lutfo,

abengayiwubhujiswa embikwami.”

20

48:20
Isa. 52:11
Jer. 50:8
51:6,45
Semb. 18:4
Sukani lapha eBhabhulona.

Wabalekeleni emaBhabhulona.

Kumemeteleni loku ngenjabulo lenkhulu, nikubabate,

kutfumeleni emikhawulweni yemhlaba, nitsi:

“Simakadze umhlengile Jakobe, inceku yakhe.”

21

48:21
Eks. 17:6
Num. 20:11
Dut. 8:15
Hla. 78:15
105:41
114:8
1 Khor. 10:4
Abazange sebome ngesikhatsi abahola ehlane;

wabavulela emanti agobhota edvwaleni,

wacheketa lidvwala, kwampompota emanti.

22

48:22
Isa. 57:21
Simakadze utsi: “Kute kuthula kulababi.”