Siswati 1996 (SWA96)
47

Kwehlulelwa kweBhabhulona

471

47:1
Isa. 26:5
Simakadze utsi:

“Yehla, uhlale elutfulini,

wena Ndvodzakati yaseBhabhulona.“Ndvodzakati yaseBhabhulona” kusho kutsi “dolobha laseBhabhulona”

Hlala emhlabatsini,

ungasahlali esihlalweni sebukhosi,

Ndvodzakati yebaseBhabhulona.

Awusayikubitwa ngekutsi

ungulobutsakatsaka nalotsambile.

2Tsatsa ematje ekusila, usile fulaha,

yembula liveyili lakho.

Phakamisa tidvwaba takho,

uhlubule imilente yakho,

wewele udzabule imifula.Kungahle kusho “uyiswe ekutfunjweni”

3

47:3
Isa. 3:17
Nah. 3:5
Bungcunu bakho buyawubekeka ebaleni,

lihlazo lakho lembuleke.

Ngiyawuphindzisela,

futsi kute loyawusala.”

4UMhlengi wetfu, Simakadze longuSomandla libito lakhe,

unguLongcwele waka-Israyeli.

5“Hlala uthule, ungene ebumnyameni,

Ndvodzakati yemaBhabhulona,“Ndvodzakati yaseBhabhulona” kusho kutsi “dolobha laseBhabhulona”

awusayikuphindza ubitwe ngekutsi

Ndlovukazi yemibuso.

6Ngangisitfukutselele sive sami,

ngalilahla lifa lami,

ngabanikela esandleni sakho,

nawe awuzange ubahawukele ngemusa;

ngisho nalasebagugile,

wabagaca ngelijoko lelimatima.

7

47:7
Semb. 18:7
Watsi wena:

‘Ngiyawuchubeka ngibe yindlovukazi kokuphela,’

kodvwa awuzange uticaphele letintfo

nome sewubone loko lokungahle kwenteke.

8

47:8
Zef. 2:15
“Nyalo-ke, lalela, wena mtsandzi wekukhibika,

wena lotibusa ngekuvikeleka kwakho,

ucabange utsi: ‘Ngimi ngimi, futsi kute lomunye.

Ngingeke ngize ngibe ngumfelokati,

nome ngive kufelwa bantfwana.’

9

47:9
Isa. 51:19
Kokubili-ke loko kuyawukukhandza

ngesikhashana nje, ngalanga linye,

kufelwa bantfwana nebufelokati.

Kuyawukufikela ngemandla lamakhulu,

ngetulu kwebunyenti bekutsakatsa kwakho,

nasemkhatsini webunyenti bemalumbo akho.

10Wetsembele ebubini bakho, watsi:

‘Kute namunye longibonako.’

Kuhlakanipha nekwati kwakho kuyakonisa,

nawuticabanga utsi: ‘Ngimi ngimi,

kute lomunye ngaphandle kwami.’

11Sehlakalo siyawukufikela,

futsi awuyikwati kutsi uyawusicosha kanjani.

Incitsakalo iyakwehlela etikwakho,

ungakwati kuphunyula kuyo ngisho nangenhlawulo.

Inhlekelele longasoze wayibona iseta,

iyakwehlela kuwe ngekushesha.

12“Chubeka-ke manje nalamaloyo akho,

nebunyenti bekutsakatsa kwakho,

lowakushikashikela kusukela ebuntfwaneni;

mhlawumbe uyawuphumelela,

encenye utibangele kwesaba titsa takho.

13Tonkhe teluleko lotitfolile temacebo setikugugisile.

Abavele ebaleni phela lababhuli bakho,

labo labahlola tinkhanyeti,

bese bayakutjela inyanga ngenyanga

kutsi utakwehlelwa yini,

abakusindzise kuloko lokutakwehlela.

14Empeleni banjengemabibi etinhlanga

layakusha onkhe ngemlilo,

bangeke batisindzise kwabona kulamandla elilangabi.

Lapha kute emalahle ekufutfumeta umuntfu,

kute nemlilo longawotsa.

15Nguloko nje kuphela labangakwentela kona,

labo lebewushikashikeka nabo,

solomane uhambisene nabo

kusukela ebuntfwaneni.

Ngulowo nalowo atichubekela ngekwakakhe kona;

kute namunye longakusindzisa.”