Siswati 1996 (SWA96)
44

Simakadze nguye yedvwa longuNkulunkulu

441“Kodvwa lalela, wena Jakobe, nceku yami,

Israyeli, wena lengikukhetsile.

2

44:2
Isa. 41:9
43:1,5
Jer. 30:10
46:27
Naku lokushiwo nguSimakadze,

lowo lowakwenta,

wakubumba esiswini,

nalonguyena atakukusita, utsi:

Ungesabi, wena Jakobe, nceku yami,

Jeshuruni, lengimkhetsile.

3

44:3
Isa. 35:6
Jow. 2:28
Joh. 7:38
Imis. 2:17
Ngobe ngiyawutfululela emanti eveni lelomile,

nemifula emhlabatsini lowomile;

ngiyawutfululela Moya wami kubantfwana bakho,

nesibusiso sami etitukulwaneni takho.

4

44:4
Hla. 1:3
87:4
Jer. 17:8
Bayawuhluma njengetjani emadlelweni,

nanjengemabhabhabhulomu ngasemfuleni logeletako.

5Lomunye uyawutsi: ‘Mine ngiwaSimakadze;’

lomunye utatibita ngelibito laJakobe;

nalomunye uyawubhala esandleni sakhe, atsi:

‘NgiwaSimakadze,’

atsatse libito la-Israyeli.”

Simakadze, hhayi tithico

6

44:6
Isa. 41:4
45:5,14,21
48:12
Semb. 1:8,17
22:13
“Naku-ke lokushiwo nguSimakadze,

iNkhosi neMkhululi wema-Israyeli,

Simakadze longuSomandla, utsi:

Mine ngiwekucala newekugcina;

ngaphandle kwami kute Nkulunkulu.

7

44:7
Isa. 41:22
43:9
Ngubani-ke lofanana nami?

Lowo akakumemetele.

Akakumemetele, akubeke embikwami,

loko lokwentekile

kusukela ngasungula sive sami sakadzenidzeni,

naloko lokuseta,

yebo, akasho kucala phela kutsi kutakwentekani.

8

44:8
Dut. 4:35
32:39
1 Sam. 2:2
Hla. 18:31
Isa. 43:10,12
1 Khor. 8:4
Ningatfutfumeli, ningesabi.

Angizange ngikumemetele yini loku,

ngakhuluma ngako kungakenteki kadzeni?

Nine nibofakazi bami.

Kukhona yini lomunye Nkulunkulu ngaphandle kwami?

Cha, kute lelinye Lidvwala,

kute nalinye lengilatiko.”

Kukhonta titfombe kuyaphukutwa

9

44:9
Isa. 41:24,29
Jer. 10:14
51:17
Bonkhe labenta tithico balite,

naletintfo letiligugu kangaka kubo tilite.

Labo lababetikhulumela batimphumphutse,

futsi abati lutfo, lokulihlazo kubo.

10

44:10
Hla. 115:4
135:15
Ngubani lobumba sithico, asente asilolonge kahle,

lesingeke simbuyisele lutfo?

11

44:11
Hla. 97:7
Isa. 1:29
42:17
45:16
Yena nalahambisana nabo bayawuhlaziswa;

tingcweti kutekubumba atisilo lutfo,

kodvwa tibantfu nje.

Ababutsane ndzawonye bonkhe,

beme kuloko labasime kuko;

bayawehliselwa ekwesabekeni

kwelihlazo lalokubi.

12Umfuli utsatsa lithulusi

asebente ngalo emalahleni;

abumbe sithico ngetandvo,

akubetsele ngemandla akhe onkhe.

Uyalamba, aphelelwe ngemandla;

anganatsi ngisho emanti,

bese uyoma aze acaleke.

13

44:13
Isa. 40:19
41:7
Jer. 10:3
Imis. 19:24
Umbati ulinganisa ngentsambo,

ente luhlaka ngelutsi lwekubhala;

akucandvule ngemashizolo,

abekise ngemakhampasi.

Ukubumba kube nesimo semuntfu,

kufanane nemuntfu ngebunjalo bakhe bonkhe,

entele kutsi kutewuhlaliswa endlini yetithico.

14Ugawula imisedari,

mhlawumbe atsatse umsayipuresi nome um-okhi.

Uyakuyekela kukhule emkhatsini wetihlahla telihlatsi,

nome ahlanyele sipheshula,

imvula bese iyakukhulisa.

15Umuntfu ukusebentisa ekubaseni umlilo;

lokunye kwako akutsatse atifutfumete ngako,

ubasa umlilo apheke sinkhwa.

Kodvwa uphindze abate nkulunkulu wakhe,

bese uyamkhonta;

wenta sithico, bese ukhotsama kuso.

16Incenye yaleso sigodvo usibasa emlilweni,

alungise kudla kwakhe kulowo mlilo;

wosa inyama yakhe kuwo, ayidle, esutse.

Uphindze otse kuwo, atsi:

“Inhhi! Sengifutfumele;

ngibona umlilo.”

17Kulesigodvo lesisele ubata nkulunkulu,

lekusithico sakhe, akhotsame kuso, asikhonte.

Uthandaza kuso atsi:

“Ngisindzise; wena ungunkulunkulu wami.”

18

44:18
Isa. 45:20
Abati lutfo, abacondzi lutfo;

emehlo abo abhadziwe,

kuze bangetiwubona,

netingcondvo tabo tivaliwe,

khona bangetiwucondzisisa.

19Kute loke eme, acabangisise.

Kute namunye lonelwati; kute nalonekucondza lotsi:

“Incenye yalolukhuni ngiyibasile,

ngidzimate ngapheka nesinkhwa kulamalahle alo,

ngose inyama, ngayidla.

Pho, ngingayenta yini intfo lesinengiso

ngalolukhuni lolusele?

Ngingasikhotsamela yini lesizemuzemu selugodvo?”

20Utondla ngemlotsa, edukiswe yinhlitiyo lekhohlisiwe;

angeke atisindzise nome atsi:

“Lentfo lesesandleni sami sangesekudla

ayisiwo yini emanga?”

Simakadze nguMdali neMsindzisi

21

44:21
Isa. 43:1
“Khumbula letintfo, wena Jakobe,

ngobe uyinceku yami, wena Israyeli.

Ngikwentile, wena uyinceku yami,

ngingeke ngikukhohlwe, wena Israyeli.

22

44:22
Isa. 1:18
43:25
Tikhubekiso takho ngitishanyele njengelifu.

netono takho njengenkhungu yasekuseni.

Buyela kimi, ngobe sengikuhlengile.”

23

44:23
Hla. 96:11
98:7
Isa. 49:13
Hlabelani ngekujabula, nine mazulu,

ngobe loku kwentiwe nguSimakadze;

memetani kakhulu, nine tindzawo temhlaba letijulile.

Hlokomani ngengoma, nine tintsaba,

nine mahlatsi, nato tonkhe tihlahla tenu.

ngobe Simakadze sewuhlenge Jakobe,

ubonakalisa bukhosi bakhe ka-Israyeli.

IJerusalema itakwakhelwa bantfu

24

44:24
Jobe 9:8
Hla. 104:2,5
115:3
135:6
Isa. 40:22
42:5
Jer. 32:17
“Naku lokushiwo nguSimakadze,

uMhlengi wakho,

lowakubumba esiswini, utsi:

NginguSimakadze, lowente tonkhe tintfo,

yena yedvwa loweneke emazulu,

lowendlala umhlaba ayedvwana,

25

44:25
Isa. 29:14
1 Khor. 1:19
lophuntisa tibonakaliso tebaphrofethi bemanga,

labaphengulako abente tilima,

acitse kufundza kwalabahlakaniphile,

akugucule akwente kube ngumbhedvo.

26Ngimi lofeza emavi etinceku takhe,

aphumelelise tiphrofetho tetitfunywa takhe,

lotsi ngeJerusalema: ‘Itawuhlalwa bantfu,’

nangemadolobha akaJuda atsi: ‘Atakwakhiwa,’

nangetindzala tawo atsi: ‘Ngitativusetela.’

27

44:27
Isa. 43:16
Ngimi lokhuluma nekujula kwemanti atsi:

‘Yoma, ngitakomisa imifudlana yakho.’

28

44:28
2 Khr. 36:22
Ezra 1:1
5:13
Isa. 45:1,13
Ngimi futsi lokhuluma ngaKhuresi atsi: ‘Ungumelusi wami,

uyawukwenta konkhe loko lengikutsandzako;

uyawukhuluma ngeJerusalema, atsi: “Ayakhiwe kabusha,”

nangelithempeli atsi: “Akwakhiwe tisekelo talo.” ’ ”

45

Simakadze ubeka Khuresi

451

45:1
Ezra 1:1
“Naku lokushiwo nguSimakadze

kulogcotjiwe wakhe, kuKhuresi,

lengibambe sandla sakhe sangasekudla,

ngentela kwehlula tive embikwakhe,

ngemuke emakhosi tikhali tawo,

ngivule neminyango embikwakhe,

kuze emasango angetiwuvalwa, ngitsi kuye:

2Ngiyawuhamba embikwakho

ngente tintsaba tibeke.Lenkhulumo kayicondzakali

Ngiyakwephula emasango elitfusi,

ngijube imigcala yetinsimbi lengimishudvo.

3Ngiyawukunika ingcebo yebumnyama,

bunjinga lobubekwe etindzaweni letiyimfihlo,

khona utewukwati kutsi mine nginguSimakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

lokubita ngelibito lakho.

4Ngenca yaJakobe, inceku yami,

Israyeli lokhetsiwe wami,

ngikubita ngelibito lakho

ngikunika libito leludvumo,

noko wena awungemukeli.

5

45:5
Dut. 4:35
32:39
Isa. 37:16
43:10
44:6,8
46:9
Jow. 2:27
NginguSimakadze,

futsi kute lomunye,

ngaphandle kwami kute Nkulunkulu;

ngiyawukuhlomisa, wena ungakangemukeli nje,

6

45:6
Isa. 59:10
khona kutewutsi kusukela emphumalanga

kuze kube ngusenshonalanga,

tive tati kutsi kute lomunye ngaphandle kwami.

NginguSimakadze,

futsi kute lomunye.

7

45:7
Isa. 31:2
Amo. 3:6
Ngenta kukhanya, ngidale bumnyama,

ngiletsa lokuhle, ngidale lokubi,

mine Simakadze, ngitenta tonkhe letintfo.”

Simakadze wendalo kanye newemlandvo

8

45:8
Hla. 85:11
Hos. 10:12
“Nisani kulunga, nine mazulu lasetulu;

emafu akakutfululele phansi.

Umhlaba awuvuleke kabanti,

insindziso ayihlume,

kulunga akukhule nayo;

mine, Simakadze, ngikudalile.

9

45:9
Isa. 29:16
Rom. 9:20
Maye kulowo lolwa neMenti wakhe,

kuye lowo loludzengelo nje

emkhatsini wetindzengelo temhlaba.

Libumba like lisho yini kumbumbi walo

litsi: ‘Ubumbani?’

Umsebenti wakho ungake usho yini utsi:

‘Ute tandla’?

10Maye kulowo

lotsi kuyise: ‘Utele ini?’

nome kunina atsi: ‘Yini lena loyitele?’

11“Naku lokushiwo nguSimakadze,

Longcwele waka-Israyeli, neMenti wakhe, utsi:

Macondzana netintfo letitako,

niyangibuta yini ngebantfwabami,

nome ningibekele umtsetfo

ngemsebenti wetandla tami?

12

45:12
Isa. 40:22
42:5
44:24
Ngimi lowenta umhlaba,

ngadala nebantfu bonkhe labahlala kuwo.

Tandla tami taweneka emazulu,

ngalawula nemabutfo awo etinkhanyeti.

13

45:13
Isa. 44:28
Ngiyawuvusa Khuresi“Ngiyawuvusa Khuresi” ngesiHebheru “Ngiyakumvusa” ngekulunga kwami;

ngiyakwenta tonkhe tindlela takhe ticondze.

Uyawulakha kabusha lidolobha lami,

akhulule labatfunjiwe bami,

kodvwa loko akwente ngaphandle kwentsengo nemvuzo,

kusho Simakadze longuSomandla.”

14

45:14
Isa. 43:3
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Umkhicito waseGibhithe nalokuhwebiwe kwaseKushe,“iKushe” kusho sifundza seNayili Lengenhla

kanye nalawo maSeba,

bantfu labadze,

kuyawuta kuwe kube kwakho, Siyoni,

bayawuhamba badzembuluka emvakwakho,

bete kuwe baboshwe ngetinketane.

Bayawukhotsama embikwakho bakuncenge, batsi:

‘Ngempela Nkulunkulu unani, futsi kute lomunye,

kute lomunye Nkulunkulu.’ ”

15

45:15
Jobe 11:7
Rom. 11:33
Ngempela unguNkulunkulu lotifihlako,

awu, Nkulunkulu, neMsindzisi wema-Israyeli.

16

45:16
Isa. 42:17
44:9
Bonkhe babumbi betithico

bayawuhlaziswa, bahlazeke;

bayawulahlwa badliwe ngemahloni kanyekanye.

17Kodvwa Israyeli uyawusindziswa nguSimakadze

ngensindziso yaphakadze;

ningeke nidliwe ngemahloni

nome nihlazeke phakadze naphakadze.

18Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze,

lowo lowadala emazulu, unguNkulunkulu,

lowo lowadala wabumba umhlaba, wawusekela;

akazange awudalele kutsi ubete lutfo,

kodvwa wawubumbela kutsi uhlale bantfu, utsi:

“NginguSimakadze, kute lomunye.

19

45:19
Dut. 30:11
Isa. 48:16
Joh. 18:20
Angikakhulumi ekusitsekeni,

kulenye indzawo lelive lebumnyama.

Angikasho etitukulwaneni taJakobe, ngatsi:

‘Ngifuneleni lite.’Nome “endzaweni lelite”

Mine, Simakadze,

ngikhuluma liciniso,

ngikhuluma loko lokulungile.”

20

45:20
Khu. 10:14
Isa. 44:18
46:7
“Butsanani ndzawonye, nite;

hlanganani, nine lenibaleke etiveni.

Abati lutfo labo labetfwala tithico tetingodvo,

bathandaze etithicweni letingeke tisindzise.

21

45:21
Isa. 41:22
43:9
Shanoni loko lokutako, nikwetfule;

abelulekane kanyekanye.

Ngubani lowase wakhuluma ngaloku kungakenteki kadzeni,

wakukhuluma kusesekhashane endvulo?

Kwakungesimi yini, Simakadze?

Futsi kute lomunye Nkulunkulu ngaphandle kwami,

Nkulunkulu lolungile nalonguMsindzisi;

kute lomunye ngaphandle kwami.

22

45:22
Hla. 22:27
“Buyani kimi, nisindziswe,

nonkhe nine mikhawulo yemhlaba;

ngobe nginguNkulunkulu,

futsi kute lomunye.

23

45:23
Isa. 19:18
Rom. 14:11
Fil. 2:9
Ngitifunge mine,

umlomo wami ukhulume ngabo bonkhe bucotfo

livi lelingeke liphindze liguculwe, litsi:

Emadvolo onkhe ayawukhotsama embikwami;

tonkhe tilimi tiyawufunga ngami.

24

45:24
Isa. 41:11
Bayawukhuluma ngami, batsi:

‘KuSimakadze kuphela kunekulunga nemandla.’ ”

Bonkhe labemelene naye

bayawuta kuye badliwe ngemahloni.

25Kodvwa kuSimakadze

tonkhe titukulwane taka-Israyeli

tiyawusindziswa, futsi tiyawumdvumisa.

46

Bonkulunkulu baseBhabhulona

461

46:1
Isa. 45:20
Beli uyaguca, Nebo uyakhotsama.

Titfombe tabo tetfwelwe tilwane tekwetfwala.“tetfwelwe tilwane tekwetfwala” nome “titilwane netinkhomo”

Letitfombe tabo lababetetfwala setiyasindza,

tingumtfwalo kuletilwane letidziniwe.

2Tiyakhotsama tiguce phansi kanyekanye

tehluleke kuyetfula lemitfwalo letitfombe tato,

tona cobo lwato tiyahamba tiye ekutfunjweni.

3

46:3
Eks. 19:4
Dut. 1:31
32:11
Hla. 71:18
Isa. 63:9
“Lalelani kimi, awu ninendlu yakaJakobe,

nonkhe nine lenisasele bendlu yaka-Israyeli,

nine lesolo nganetfwala kwasesiswini,

lenganetfwala kusukela ekutalweni kwenu.

4Ngisho nasebudzaleni benu

nome senimphunga,

nginguye, nginguloyo loyakunisimisa.

Nginentile, futsi ngitanetfwala;

ngitanilondvolota, nginisindzise.

5

46:5
Isa. 40:18,25
“Nitangilinganisa nabani-ke,

nome-ke ngubani lengilingana naye?

Nitangifananisa nabani kwekutsi

singaze silinganiswe naye?

6

46:6
Khu. 17:4
Isa. 40:19
41:7
44:9,12
Jer. 10:3
Labanye batfulula igolide etikhwameni tabo,

balinganise isiliva etikalini tabo,

bacashe umbumbi wetegolide

kutsi abentele kube sithico,

bese baguca kuso basikhonte.

7Basibeka emahlombe abo basetfwale,

basibeke endzaweni yaso,

bese siyema kuleyo ndzawo,

asikwati nekutsi khushu.

Nome umuntfu angamemeta kanjani kuso atikhalela,

asikwati kumphendvula;

singeke simsindzise umuntfu etinhluphekweni takhe.

8“Khumbulani loku, nime nicinile,

nikufake etinhlitiyweni,

nine bahlubuki.

9

46:9
Isa. 45:5
Khumbulani tintfo takadzeni,

leto takadzenidzeni.

Ngobe nginguNkulunkulu,

futsi kute lomunye;

nginguNkulunkulu,

futsi kute lonjengami.

10

46:10
Isa. 42:9
Ngimemetela siphetfo kusukela ekucaleni,

kusukela etikhatsini takadzeni

ngimemetela loko lokutakwenteka.

Ngitsi mine: ‘Injongo yami iyakuma,

ngiyawukwenta konkhe loko lese ngikuhlelile.’

11Ngibita lingce emphumalanga,

eveni lelikhashane ngibite umuntfu

atewufeza injongo yami.

Loko lese ngikushito, nguloko lengiyawukuphumelelisa;

loko lese ngikuhlelile,

nguloko lengiyawukwenta.

12Lalelani kimi,

nine bonhlitiyo letinenkhani,

nine lenikhashane nekulunga.

13

46:13
Hla. 98:2
Isa. 56:1
62:1
Ngisondzeta kulunga kwami edvutane,

akusekho khashane,

nekusindzisa kwami kungeke kwephute.

Ngitawupha iSiyoni insindziso,

nenkhatimulo yami kuma-Israyeli.”