Siswati 1996 (SWA96)
45

Simakadze ubeka Khuresi

451

45:1
Ezra 1:1
“Naku lokushiwo nguSimakadze

kulogcotjiwe wakhe, kuKhuresi,

lengibambe sandla sakhe sangasekudla,

ngentela kwehlula tive embikwakhe,

ngemuke emakhosi tikhali tawo,

ngivule neminyango embikwakhe,

kuze emasango angetiwuvalwa, ngitsi kuye:

2Ngiyawuhamba embikwakho

ngente tintsaba tibeke.Lenkhulumo kayicondzakali

Ngiyakwephula emasango elitfusi,

ngijube imigcala yetinsimbi lengimishudvo.

3Ngiyawukunika ingcebo yebumnyama,

bunjinga lobubekwe etindzaweni letiyimfihlo,

khona utewukwati kutsi mine nginguSimakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

lokubita ngelibito lakho.

4Ngenca yaJakobe, inceku yami,

Israyeli lokhetsiwe wami,

ngikubita ngelibito lakho

ngikunika libito leludvumo,

noko wena awungemukeli.

5

45:5
Dut. 4:35
32:39
Isa. 37:16
43:10
44:6,8
46:9
Jow. 2:27
NginguSimakadze,

futsi kute lomunye,

ngaphandle kwami kute Nkulunkulu;

ngiyawukuhlomisa, wena ungakangemukeli nje,

6

45:6
Isa. 59:10
khona kutewutsi kusukela emphumalanga

kuze kube ngusenshonalanga,

tive tati kutsi kute lomunye ngaphandle kwami.

NginguSimakadze,

futsi kute lomunye.

7

45:7
Isa. 31:2
Amo. 3:6
Ngenta kukhanya, ngidale bumnyama,

ngiletsa lokuhle, ngidale lokubi,

mine Simakadze, ngitenta tonkhe letintfo.”

Simakadze wendalo kanye newemlandvo

8

45:8
Hla. 85:11
Hos. 10:12
“Nisani kulunga, nine mazulu lasetulu;

emafu akakutfululele phansi.

Umhlaba awuvuleke kabanti,

insindziso ayihlume,

kulunga akukhule nayo;

mine, Simakadze, ngikudalile.

9

45:9
Isa. 29:16
Rom. 9:20
Maye kulowo lolwa neMenti wakhe,

kuye lowo loludzengelo nje

emkhatsini wetindzengelo temhlaba.

Libumba like lisho yini kumbumbi walo

litsi: ‘Ubumbani?’

Umsebenti wakho ungake usho yini utsi:

‘Ute tandla’?

10Maye kulowo

lotsi kuyise: ‘Utele ini?’

nome kunina atsi: ‘Yini lena loyitele?’

11“Naku lokushiwo nguSimakadze,

Longcwele waka-Israyeli, neMenti wakhe, utsi:

Macondzana netintfo letitako,

niyangibuta yini ngebantfwabami,

nome ningibekele umtsetfo

ngemsebenti wetandla tami?

12

45:12
Isa. 40:22
42:5
44:24
Ngimi lowenta umhlaba,

ngadala nebantfu bonkhe labahlala kuwo.

Tandla tami taweneka emazulu,

ngalawula nemabutfo awo etinkhanyeti.

13

45:13
Isa. 44:28
Ngiyawuvusa Khuresi“Ngiyawuvusa Khuresi” ngesiHebheru “Ngiyakumvusa” ngekulunga kwami;

ngiyakwenta tonkhe tindlela takhe ticondze.

Uyawulakha kabusha lidolobha lami,

akhulule labatfunjiwe bami,

kodvwa loko akwente ngaphandle kwentsengo nemvuzo,

kusho Simakadze longuSomandla.”

14

45:14
Isa. 43:3
Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:

“Umkhicito waseGibhithe nalokuhwebiwe kwaseKushe,“iKushe” kusho sifundza seNayili Lengenhla

kanye nalawo maSeba,

bantfu labadze,

kuyawuta kuwe kube kwakho, Siyoni,

bayawuhamba badzembuluka emvakwakho,

bete kuwe baboshwe ngetinketane.

Bayawukhotsama embikwakho bakuncenge, batsi:

‘Ngempela Nkulunkulu unani, futsi kute lomunye,

kute lomunye Nkulunkulu.’ ”

15

45:15
Jobe 11:7
Rom. 11:33
Ngempela unguNkulunkulu lotifihlako,

awu, Nkulunkulu, neMsindzisi wema-Israyeli.

16

45:16
Isa. 42:17
44:9
Bonkhe babumbi betithico

bayawuhlaziswa, bahlazeke;

bayawulahlwa badliwe ngemahloni kanyekanye.

17Kodvwa Israyeli uyawusindziswa nguSimakadze

ngensindziso yaphakadze;

ningeke nidliwe ngemahloni

nome nihlazeke phakadze naphakadze.

18Ngobe naku lokushiwo nguSimakadze,

lowo lowadala emazulu, unguNkulunkulu,

lowo lowadala wabumba umhlaba, wawusekela;

akazange awudalele kutsi ubete lutfo,

kodvwa wawubumbela kutsi uhlale bantfu, utsi:

“NginguSimakadze, kute lomunye.

19

45:19
Dut. 30:11
Isa. 48:16
Joh. 18:20
Angikakhulumi ekusitsekeni,

kulenye indzawo lelive lebumnyama.

Angikasho etitukulwaneni taJakobe, ngatsi:

‘Ngifuneleni lite.’Nome “endzaweni lelite”

Mine, Simakadze,

ngikhuluma liciniso,

ngikhuluma loko lokulungile.”

20

45:20
Khu. 10:14
Isa. 44:18
46:7
“Butsanani ndzawonye, nite;

hlanganani, nine lenibaleke etiveni.

Abati lutfo labo labetfwala tithico tetingodvo,

bathandaze etithicweni letingeke tisindzise.

21

45:21
Isa. 41:22
43:9
Shanoni loko lokutako, nikwetfule;

abelulekane kanyekanye.

Ngubani lowase wakhuluma ngaloku kungakenteki kadzeni,

wakukhuluma kusesekhashane endvulo?

Kwakungesimi yini, Simakadze?

Futsi kute lomunye Nkulunkulu ngaphandle kwami,

Nkulunkulu lolungile nalonguMsindzisi;

kute lomunye ngaphandle kwami.

22

45:22
Hla. 22:27
“Buyani kimi, nisindziswe,

nonkhe nine mikhawulo yemhlaba;

ngobe nginguNkulunkulu,

futsi kute lomunye.

23

45:23
Isa. 19:18
Rom. 14:11
Fil. 2:9
Ngitifunge mine,

umlomo wami ukhulume ngabo bonkhe bucotfo

livi lelingeke liphindze liguculwe, litsi:

Emadvolo onkhe ayawukhotsama embikwami;

tonkhe tilimi tiyawufunga ngami.

24

45:24
Isa. 41:11
Bayawukhuluma ngami, batsi:

‘KuSimakadze kuphela kunekulunga nemandla.’ ”

Bonkhe labemelene naye

bayawuta kuye badliwe ngemahloni.

25Kodvwa kuSimakadze

tonkhe titukulwane taka-Israyeli

tiyawusindziswa, futsi tiyawumdvumisa.