Siswati 1996 (SWA96)
42

Inceku yaSimakadze

421

42:1
Isa. 61:1
Mat. 3:17
12:18
17:5
Simakadze utsi:

“Nayi-ke inceku yami, lengiyicinisako,

lokhetsiwe wami lengijabulako ngaye;

ngiyawubeka Moya wami kuye,

yena uyawuletsa umtsetfocotfo wami etiveni.

2Angeke amemete, futsi ngeke akhale,

nome aphakamise livi lakhe etitaladini.

3Umhlanga lofecekile ngeke awephule;

intsambo yesibane lebhunyako ngeke ayicime.

Ngekwetsembeka kwakhe uyawuletsa umtsetfocotfo,

4ngeke angabate nome ajabhiswe,

aze emise umtsetfocotfo wami emhlabeni.

Tichingi tiyawubeka litsemba lato kulomtsetfo wakhe.”

5

42:5
Neh. 9:6
Jobe 33:4
Isa. 40:22
45:12
Naku lokushiwo nguNkulunkulu longuSimakadze,

yena lowo lowadala emazulu, waweneka,

wendlala nemhlaba nako konkhe lokumila kuwo,

lonika kuphefumula kubantfu labakuwo,

nekuphila kulabo labahamba etikwawo, utsi:

6

42:6
Isa. 9:2
49:6,8
60:3
Luk. 1:79
2:32
“Mine, Simakadze, ngikubite ngekulunga,

ngiyawubamba sandla sakho.

Ngitawugcina ngikwente kutsi

ube sivumelwane sami nesive sami,

ube kukhanya kubetive,

7

42:7
Isa. 35:5
61:1
Mat. 11:5
15:30
Luk. 7:22
uvule emehlo langaboni,

ukhulule tiboshwa ejele,

ubatfukulule emgodzini lolijele

labo labahlala ebumnyameni.

8

42:8
Eks. 6:3
Hla. 83:18
Isa. 48:11
“NginguSimakadze; lelo libito lami!

Inkhatimulo yami ngingeke ngiyinike lomunye,

nome-ke ludvumo lwami etithicweni.

9Buka la, tintfo takucala setentakele,

sengimemetela tintfo letinsha;

tisengakacali kubonakala ebaleni, senginatisa tona.”

Ingoma yekudvumisa Simakadze

10

42:10
Hla. 33:3
40:3
96:1
98:1
149:1
Semb. 5:9
14:3
Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze,

netibongo takhe

kusukela emikhawulweni yemhlaba,

nine lenintjweza ngemikhumbi elwandle,

nako konkhe lokukulo,

nine tichingi,

nani nonkhe lenihlala kuto.

11Lihlane nemadolobha alo

akuphakamise emaphimbo ako;

tabelo, lapho kuhlala khona bakaKhedari, atijabule.

Bantfu baseSela abahlabele ngekujabula,

abamemete baseticongweni tetintsaba.

12Abanike Simakadze ludvumo,

bamemetele ludvumo lwakhe etichingini.“etichingini” nome “emaveni lagudla lwandle”

13Simakadze utawushuca njengendvodza lenemandla,

njengelisotja uyawuchukuluta inshisekelo yakhe;

uyawumemeta ahlabe inyandzaleyo,

titsa takhe atehlule.

Nkulunkulu wetsembisa kusita sive sakhe

14

42:14
Hla. 50:21
Isa. 57:11
Simakadze utsi:

“Sesikhatsi lesidze ngibindzile,

bengibindzile, ngitibambile.

Kodvwa nyalo,

njengemfati nakabeleka,

ngiyakhala, ngiyacucumuka.

15Ngitawucitsa tintsaba nemagcuma,

ngomise konkhe lokumila kuto,

ngitawugucula imifula ibe tichingi,“tichingi” letinye tincwadzi titsi “lihlane”

ngomise emachibi.

16

42:16
Isa. 40:3
Labatimphumphutse ngitabahola

ngetindlela labangazange batati,

ngibahole ngetindlela letingakavami.

Bumnyama ngitabenta bube kukhanya embikwabo,

ngente tindzawo letimagebhugebhu tibe ngematsafa.

Leti tintfo lengitawutenta;

ngingeke ngitiyekele.

17

42:17
Hla. 97:7
Isa. 1:29
44:11
45:16
Kodvwa labo labetsembele etithicweni,

labakhuluma etitfombeni batsi:

‘Nine nibonkulunkulu betfu,’

bayawuncandzekiswa bajabhile bahlazeke kakhulu.”

Baka-Israyeli bangemahlongandlebe

18

42:18
Isa. 43:8
“Vanini, nine tihhulu;

bukani, nine timphumphutse, nibone!

19Ngubani loyimphumphutse ngaphandle kwenceku yami?

Ngubani losihhulu njengesitfunywa lengisitfumako?

Ngubani loyimphumphutse njengalotinikele kimi,“njengalotinikele kimi” nome “njengesisebenti sami” ngesiHebheru akucondzakali

loyimphumphutse njengenceku yaSimakadze?

20

42:20
Isa. 6:9
Mat. 13:13
Rom. 2:21
Ubone tintfo letinyenti,

kodvwa awukanaki,

tindlebe takho tivulekile,

kodvwa awuva lutfo.”

21Kwamjabulisa Simakadze ngenca yekulunga kwakhe

kutsi ente umtsetfo wakhe ube mkhulu,

futsi ube neludvumo.

22Kodvwa lesi sive lesiphangiwe sabuye sahlutjulwa,

bonkhe babambeke emigodzini nome bafihlakele emajele.

Sebayimphango,

kute nalongabephula;

bentiwe baba yimphango,

kwabate nalotsi:

“Bancandzeni.”

23Ngubani emkhatsini wenu lotawulalela loku

akunakisise kulesikhatsi lesitako?

24Ngubani lowanikela Jakobe kutsi abe yimphango,

wanikela Israyeli kubaphangi?

Kwakungesiye yini Simakadze lesone kuye?

Ngobe abazange bahambe ngetindlela takhe,

abazange bawulalele umtsetfo wakhe.

25

42:25
Jer. 7:20
Hez. 20:8
Hos. 5:10
Ngako watfululela etikwabo intfukutselo yakhe levutsako,

nebudlwangudlwangu bemphi.

Yabasibekela ngemalangabi,

noko abazange bacondze;

yabadla, kodvwa abakufakanga enhlitiyweni.