Siswati 1996 (SWA96)
40

Emagama ekuvuselela litsemba

401

40:1
Isa. 35:3
“Badvudvuteni, dvudvutani bantfu bami,”

kusho Nkulunkulu wenu.

2“Khulumani kahle kubaseJerusalema,

nimemetele kubo kutsi

umshikashika wabo wemsebenti sewuphelelisiwe,

nekutsi licala lesono sabo selihlawulelwe,

nekutsi sebatfole ngalokuphindziwe

esandleni saSimakadze ngaletono tabo.”

3

40:3
Mat. 3:3
Mak. 1:3
Luk. 1:76
3:4
Joh. 1:23
Livi lalomemetako litsi:

“Lungisani indlela yaSimakadze ehlane;“Livi lalomemetako litsi: Lungisani indlela yaSimakadze ehlane” nome “Livi lalomemeta ehlane litsi: Lungisani indlela yaSimakadze”

yentani ucondze ekhatsi ehlane

umgwaco lomkhulu waNkulunkulu wetfu.

4Tonkhe tigodzi tiyawugcwaliswa;

tonkhe tintsaba nemagcuma kuyakwehliswa.

Umhlaba lomagebhugebhu uyawulinganiswa,

ematsafa latigodzigodzi entiwe abeke.

5Inkhatimulo yaSimakadze iyakwembulwa,

nalo lonkhe luntfu luyakuyibona;

ngobe umlomo waSimakadze sewukhulumile.”

6

40:6
Jobe 14:2
Hla. 90:5
102:11
103:15
1 Phet. 1:24
Jak. 1:10
Livi litsi: “Memeta.”

Mine ngitsi: “Ngimemete kutsini?”

“Bonkhe bantfu banjengetjani,

nako konkhe kudvuma kwabo kunjengembali yesiganga.

7Tjani buyabuna netimbali tiyahhohloka,

ngobe umoya waSimakadze uhhusha etikwako.

Ngempela bantfu batjani.

8

40:8
Hla. 119:89
Mat. 5:18
24:35
Luk. 16:17
21:33
Tjani buyabuna,

netimbali tiyahhohloka,

kodvwa livi laNkulunkulu wetfu

limile kuze kube nguphakadze.”

9Wena loletsa tindzaba letimnandzi eSiyoni,

khuphukela entsabeni lephakeme.

Wena loletse tindzaba letimnandzi eJerusalema,Nome “Yebo, Siyoni, wena loletsa tindzaba letimnandzi, yenyukela entsabeni lephakeme. Wena, Jerusalema, loletsa tindzaba letimnandzi,”

phakamisa livi lakho, umemete, liphakamise, ungesabi.

Tsanini kuwo emadolobha akaJuda:

“Nangu Nkulunkulu wenu!”

10

40:10
Isa. 62:11
Semb. 22:12
Bukani, Simakadze longuSomandla ute ngemandla,

nangemkhono wakhe uyabusa.

Bukani, umvuzo wakhe unaye,

nenkhokhelo yakhe ihamba naye.

11

40:11
Hla. 23:1
80:1
Hez. 34:11,23
37:24
Mik. 7:14
Joh. 10:11,14
Welusa umhlambi wakhe njengemelusi:

Ugona emazinyane akhe ngemikhono yakhe,

awasondzete edvutane nenhlitiyo yakhe;

utihola kahle leto letinemazinyane.

12

40:12
Jobe 38:5
Taga 30:4
Isa. 48:13
Rom. 11:34
1 Khor. 2:16
Ngubani lolinganise emanti

ngentsendze yesandla sakhe,

nome lowatsi ngebubanti besandla sakhe

wemisa imikhawulo yemazulu?

Ngubani lolinganisa lutfuli lwemhlaba ngembita,

nome lowake wakala tintsaba ngesikali,

wakala nemagcuma ngesilinganiso?

13Ngubani loke wacondza Moya“Moya” nome “umoya” nome “ingcondvo” waSimakadze,

nome wamfundzisa angumeluleki wakhe?

14Ngubani lowake wabutwa nguSimakadze

kutsi akamkhanyisele lokutsite?

Ngubani lowake wamlayela indlela lengiyo?

Ngubani yena lona lowamfundzisa lwati

nome wamlayela indlela yekucondza?

15

40:15
Hla. 62:9
Isa. 46:5
Imis. 17:29
Buka, tive tifanana nelitfonsi embiteni,

titsatfwa njengelutfuli esikalweni;

ukala tichingi kube shangatsi

tilutfuli lolucolisakele.

16Lihlatsi laseLebanoni alikaweneli umlilo wemalati,

netifuyo talo atikaweneli umnikelo wekushiswa.

17Tonkhe tive tinjengelite emehlweni akhe,

kuye titsatseka njengentfo lengenamsebenti,

futsi tingaphansi kwelite.

18Ungamfanisa nabani-ke Nkulunkulu?

Ungamlinganisa nasiphi-ke sitfombe?

19

40:19
Isa. 44:12
Jer. 10:3
Sithico-ke sona, intfo lebunjwa yingcweti,

umfuli nje usembesa ngegolide,

asentele netinketane tesiliva.

20Umuntfu lomphofu lowehluleka kunikela

ngeminikelo lenjena,

ukhetsa lukhuni lolungaboli kalula.

Utifunela ingcweti yembumbi lohlakaniphile

itemmisela sithico lesingeke siwe.

21Anati yini? Anikeva yini?

Anizange senitjelwe yini kona kwasekucaleni?

Anizange nicondzisise yini

kusukela umhlaba wasekelwa?

22

40:22
Jobe 9:8
Hla. 104:2
Isa. 42:5
44:24
45:12
Nkulunkulu uhleti esihlalweni sebukhosi

etikwembulunga lengumhlaba,

nebantfu bakhona bafanana netintsetse.

Wendlala emazulu njengempheme,

awendlale njengeliseyili

entele bantfu kutsi batewuhlala kuwo.

23

40:23
Jobe 12:21
Hla. 107:40
Utsatsa tikhulu atente lite,

ehlise babusi bakulomhlaba babe lite.

24Batsi basengakahlanyelwa,

basengakatjalwa nekutjalwa,

basengakasimi ngisho nasemhlabatsini,

bese uyabaphuphutsa, babune,

kutsi umoya losiwunguwungwane ubaphephule,

ubalahle khashane njengemakhoba.

25“Ningangilinganisa nabani nje mine?

Nome-ke ngubani lofanana nami?”

kusho Yena Longcwele.

26

40:26
Hla. 147:4
Phakamiselani emehlo enu ezulwini:

Ngubani lowadala konkhe loku?

Nguye lokhipha emabutfo etinkhanyeti ngayinye ngayinye,

atibite tonkhe tinkhanyeti

nguleyo naleyo ngelibito layo.

Ngenca yemandla akhe lamakhulu

nangebukhulu bemandla akhe,

kute nome yinye lesilelako.

27Ukhononelani, wena Jakobe?

Wena Israyeli, usolelani ngekutsi:

“Indlela yami ifihlakele kuSimakadze;

lilungelo lami alikanakeki kuNkulunkulu wami”?

28Awati yini? Awukeva yini?

Simakadze unguNkulunkulu waphakadze,

uMdali wemikhawulo yemhlaba.

Angeke adzinwe, futsi ngeke akhatsale,

nekucondza kwakhe kute longakuphenyisisa.

29Ubapha emandla labo labakhatsele,

awandzise emandla alababutsakatsaka.

30Nalabasha bayaphela emandla, badzinwe,

nemajaha ayakhubatela awe,

31

40:31
Hla. 25:3
103:5
kodvwa labo labetsembele kuSimakadze

batfola emandla lamasha.

Bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinsweti,

bayawugijima bangadzinwa,

bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla.