Siswati 1996 (SWA96)
39

Titfunywa taseBhabhulona

(2 Khos. 20:12-19)

391

39:1
2 Khos. 20:12
2 Khr. 32:23,31
Ngaleso sikhatsi Merodaki Baladani, umsa waBaladani, inkhosi yaseBhabhulona, watfumela Hezekiya tincwadzi nesipho, njengobe abebikelwe ngekugula nangekuphiliswa kwakhe. 2Hezekiya watemukela ngekujabula letitfunywa, watikhombisa loko lokwakusetindlini takhe tengcebo, lekwakuyisiliva, negolide, netinongo tekudla, nemafutsa lamahle, nato tonkhe tikhali takhe tekulwa, nako konkhe lokwakungatfolakala endlini yakhe yengcebo. Kwabate ngisho nakunye lokwakusesigodlweni sakhe nalokwakusembusweni wakhe wonkhe lokwasala wangete watikhombisa kona.

3Umphrofethi Isaya wase uya ku-Hezekiya, inkhosi, wambuta watsi: “Atsiteni lamadvodza, kona abebuyaphi?”

Hezekiya waphendvula watsi: “Abephuma eveni lelikhashane kakhulu, eBhabhulona, ete kimi.”

4Lomphrofethi wabuta watsi: “Baboneni lapha esigodlweni sakho?”

Hezekiya watsi: “Babone konkhe lapha esigodlweni sami. Kute nakunye lokusengcebeni yami lengingakabakhombisi kona.”

5Isaya wase utsi kuHezekiya: “Vani livi laSimakadze longuSomandla. 6

39:6
Isa. 2:12
Sikhatsi sitawufika ngempela, lapho konkhe lokusesigodlweni sakho, nako konkhe loko lokwalondvolotwa boyihlomkhulu kusukela kadzenidzeni kuze kube ngulamuhla, kutakwetfwalwa kuyiswe eBhabhulona. Kute nakunye lokutawusala, kusho Simakadze. 7
39:7
Dan. 1:3
Labanye betitukulwane takho, labayinyama nengati yakho, lewuyawutalelwa bona, bayawutfunjwa bayekwentiwa tigcili, baphakulwe esigodlweni senkhosi yaseBhabhulona.”

8Hezekiya waphendvula watsi: “Livi laSimakadze lolikhulumile lihle,” ngobe abecabanga atsi: “Kutawuba nekuthula nekuvikeleka ngesikhatsi sekuphila kwami.”

40

Emagama ekuvuselela litsemba

401

40:1
Isa. 35:3
“Badvudvuteni, dvudvutani bantfu bami,”

kusho Nkulunkulu wenu.

2“Khulumani kahle kubaseJerusalema,

nimemetele kubo kutsi

umshikashika wabo wemsebenti sewuphelelisiwe,

nekutsi licala lesono sabo selihlawulelwe,

nekutsi sebatfole ngalokuphindziwe

esandleni saSimakadze ngaletono tabo.”

3

40:3
Mat. 3:3
Mak. 1:3
Luk. 1:76
3:4
Joh. 1:23
Livi lalomemetako litsi:

“Lungisani indlela yaSimakadze ehlane;“Livi lalomemetako litsi: Lungisani indlela yaSimakadze ehlane” nome “Livi lalomemeta ehlane litsi: Lungisani indlela yaSimakadze”

yentani ucondze ekhatsi ehlane

umgwaco lomkhulu waNkulunkulu wetfu.

4Tonkhe tigodzi tiyawugcwaliswa;

tonkhe tintsaba nemagcuma kuyakwehliswa.

Umhlaba lomagebhugebhu uyawulinganiswa,

ematsafa latigodzigodzi entiwe abeke.

5Inkhatimulo yaSimakadze iyakwembulwa,

nalo lonkhe luntfu luyakuyibona;

ngobe umlomo waSimakadze sewukhulumile.”

6

40:6
Jobe 14:2
Hla. 90:5
102:11
103:15
1 Phet. 1:24
Jak. 1:10
Livi litsi: “Memeta.”

Mine ngitsi: “Ngimemete kutsini?”

“Bonkhe bantfu banjengetjani,

nako konkhe kudvuma kwabo kunjengembali yesiganga.

7Tjani buyabuna netimbali tiyahhohloka,

ngobe umoya waSimakadze uhhusha etikwako.

Ngempela bantfu batjani.

8

40:8
Hla. 119:89
Mat. 5:18
24:35
Luk. 16:17
21:33
Tjani buyabuna,

netimbali tiyahhohloka,

kodvwa livi laNkulunkulu wetfu

limile kuze kube nguphakadze.”

9Wena loletsa tindzaba letimnandzi eSiyoni,

khuphukela entsabeni lephakeme.

Wena loletse tindzaba letimnandzi eJerusalema,Nome “Yebo, Siyoni, wena loletsa tindzaba letimnandzi, yenyukela entsabeni lephakeme. Wena, Jerusalema, loletsa tindzaba letimnandzi,”

phakamisa livi lakho, umemete, liphakamise, ungesabi.

Tsanini kuwo emadolobha akaJuda:

“Nangu Nkulunkulu wenu!”

10

40:10
Isa. 62:11
Semb. 22:12
Bukani, Simakadze longuSomandla ute ngemandla,

nangemkhono wakhe uyabusa.

Bukani, umvuzo wakhe unaye,

nenkhokhelo yakhe ihamba naye.

11

40:11
Hla. 23:1
80:1
Hez. 34:11,23
37:24
Mik. 7:14
Joh. 10:11,14
Welusa umhlambi wakhe njengemelusi:

Ugona emazinyane akhe ngemikhono yakhe,

awasondzete edvutane nenhlitiyo yakhe;

utihola kahle leto letinemazinyane.

12

40:12
Jobe 38:5
Taga 30:4
Isa. 48:13
Rom. 11:34
1 Khor. 2:16
Ngubani lolinganise emanti

ngentsendze yesandla sakhe,

nome lowatsi ngebubanti besandla sakhe

wemisa imikhawulo yemazulu?

Ngubani lolinganisa lutfuli lwemhlaba ngembita,

nome lowake wakala tintsaba ngesikali,

wakala nemagcuma ngesilinganiso?

13Ngubani loke wacondza Moya“Moya” nome “umoya” nome “ingcondvo” waSimakadze,

nome wamfundzisa angumeluleki wakhe?

14Ngubani lowake wabutwa nguSimakadze

kutsi akamkhanyisele lokutsite?

Ngubani lowake wamlayela indlela lengiyo?

Ngubani yena lona lowamfundzisa lwati

nome wamlayela indlela yekucondza?

15

40:15
Hla. 62:9
Isa. 46:5
Imis. 17:29
Buka, tive tifanana nelitfonsi embiteni,

titsatfwa njengelutfuli esikalweni;

ukala tichingi kube shangatsi

tilutfuli lolucolisakele.

16Lihlatsi laseLebanoni alikaweneli umlilo wemalati,

netifuyo talo atikaweneli umnikelo wekushiswa.

17Tonkhe tive tinjengelite emehlweni akhe,

kuye titsatseka njengentfo lengenamsebenti,

futsi tingaphansi kwelite.

18Ungamfanisa nabani-ke Nkulunkulu?

Ungamlinganisa nasiphi-ke sitfombe?

19

40:19
Isa. 44:12
Jer. 10:3
Sithico-ke sona, intfo lebunjwa yingcweti,

umfuli nje usembesa ngegolide,

asentele netinketane tesiliva.

20Umuntfu lomphofu lowehluleka kunikela

ngeminikelo lenjena,

ukhetsa lukhuni lolungaboli kalula.

Utifunela ingcweti yembumbi lohlakaniphile

itemmisela sithico lesingeke siwe.

21Anati yini? Anikeva yini?

Anizange senitjelwe yini kona kwasekucaleni?

Anizange nicondzisise yini

kusukela umhlaba wasekelwa?

22

40:22
Jobe 9:8
Hla. 104:2
Isa. 42:5
44:24
45:12
Nkulunkulu uhleti esihlalweni sebukhosi

etikwembulunga lengumhlaba,

nebantfu bakhona bafanana netintsetse.

Wendlala emazulu njengempheme,

awendlale njengeliseyili

entele bantfu kutsi batewuhlala kuwo.

23

40:23
Jobe 12:21
Hla. 107:40
Utsatsa tikhulu atente lite,

ehlise babusi bakulomhlaba babe lite.

24Batsi basengakahlanyelwa,

basengakatjalwa nekutjalwa,

basengakasimi ngisho nasemhlabatsini,

bese uyabaphuphutsa, babune,

kutsi umoya losiwunguwungwane ubaphephule,

ubalahle khashane njengemakhoba.

25“Ningangilinganisa nabani nje mine?

Nome-ke ngubani lofanana nami?”

kusho Yena Longcwele.

26

40:26
Hla. 147:4
Phakamiselani emehlo enu ezulwini:

Ngubani lowadala konkhe loku?

Nguye lokhipha emabutfo etinkhanyeti ngayinye ngayinye,

atibite tonkhe tinkhanyeti

nguleyo naleyo ngelibito layo.

Ngenca yemandla akhe lamakhulu

nangebukhulu bemandla akhe,

kute nome yinye lesilelako.

27Ukhononelani, wena Jakobe?

Wena Israyeli, usolelani ngekutsi:

“Indlela yami ifihlakele kuSimakadze;

lilungelo lami alikanakeki kuNkulunkulu wami”?

28Awati yini? Awukeva yini?

Simakadze unguNkulunkulu waphakadze,

uMdali wemikhawulo yemhlaba.

Angeke adzinwe, futsi ngeke akhatsale,

nekucondza kwakhe kute longakuphenyisisa.

29Ubapha emandla labo labakhatsele,

awandzise emandla alababutsakatsaka.

30Nalabasha bayaphela emandla, badzinwe,

nemajaha ayakhubatela awe,

31

40:31
Hla. 25:3
103:5
kodvwa labo labetsembele kuSimakadze

batfola emandla lamasha.

Bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinsweti,

bayawugijima bangadzinwa,

bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla.

41

Setsembiso saNkulunkulu ku-Israyeli

411

41:1
Isa. 1:18
43:26
“Thulani embikwami, nine tichingi!“tichingi” nome “emave lagudla lwandle”

Tive ativuselele emandla ato!

Atiphumele ebaleni tikhulume,

asihlangane kanyekanye endzaweni yekwehlulela.

2

41:2
Isa. 45:1
Ngubani lochukulute lomunye kutsi esuke emphumalanga,

wambitela ekulungeni kutsi ahlangabetane nekuncoba

kuso sonkhe sinyatselo?Nome “ngekulunga wambitela enkonzweni yakhe?”

Tive utinikela kuye,

atfobise emakhosi embikwakhe.

Ngenkemba yakhe uyabagucula babe lutfuli,

nangebutjoki bakhe uyabaphephula njengemakhoba.

3Ubalandzela ngemuva angavinjwa lutfo,

abacoshe ngendlela langazange asanyatsele kuyo.

4

41:4
Isa. 43:10
44:6,8
48:12
Semb. 1:8,17
22:13
Ngubani lowente loku wadzimate wakuphumelelisa,

wabita titukulwane kusukela ekucaleni?

Mine, Simakadze, lengangikhona ekucaleni

nalengiyawube ngikhona nasekugcineni, solo nginguye.”

5Tichingi“tichingi” nome “emave lagudla lwandle” tikubonile tesaba,

imikhawulo yemhlaba iyatfutfumela,

bantfu bayasondzela,

baphumela ebaleni.

6Ngulowo usita lomunye,

akhulume kumnakabo atsi: “Cina!”

7Ingcweti kutekubata ikhutsata umbumbi wetegolide,

nalowo lobetsela ngesandvo

ushiyela kulowo locandvulako.

Kulowo loshiselako utsi: “Kuhle.”

Ubetsela sithico khona singetikuwa.

8

41:8
Eks. 19:5
Dut. 7:6
10:15
14:2
2 Khr. 20:7
Luk. 1:54
Jak. 2:23
“Kodvwa wena, Israyeli, nceku yami,

Jakobe, wena lengikukhetsile,

wena situkulwane sa-Abrahama umngani wami,

9

41:9
Isa. 43:1
44:1
ngakutsatsa emaphetselweni emhlaba,

ngakubita emagunjini awo lakhashane.

Ngakubita ngatsi: ‘Wena uyinceku yami,’

ngikukhetsile, ngangete ngakwala.

10

41:10
Hla. 63:8
Isa. 43:5
Ngako-ke ungesabi, ngobe mine nginawe;

ungajabhi, ngobe mine nginguNkulunkulu wakho.

Ngitakucinisa ngikusite,

ngiyakukubamba ngesandla sami sekudla lesilungile.

11

41:11
Eks. 23:22
Jobe 8:22
“Bonkhe labakubhavumulelako,

impela, bayakudliwa ngemahloni, bahlazeke;

labo labemelene nawe bayawuba lite, babhubhe baphele.

12

41:12
Hla. 37:36
Nome sewutiphenyisisa titsa takho, ungeke utitfole.

Labo labaphekehla imphi nawe bayawuba lite lelite.

13

41:13
Dut. 31:6
Josh. 1:9
Ngobe mine nginguSimakadze, Nkulunkulu wakho,

lobamba sandla sakho sangesekudla,

atsi kuwe: ‘Ungesabi, ngitakusita.’

14

41:14
Jobe 25:6
Luk. 12:32
Ungesabi, wena mphetfu, Jakobe,

awu, mntfwanyana, Israyeli,

ngobe mine matfupha ngitakusita,”

kusho Simakadze, uMhlengi wakho,

Longcwele waka-Israyeli.

15“Buka la, ngitakwenta ube sihhudlo sekubhula kolo,

lesisha nalesikhaliphako lesinematinyo lamanyenti.

Uyawushaya tintsaba utifohlote,

wehlise emagcuma abe ngemakhoba.

16Uyakuwela, umoya uwakhetse,

sivunguvungu siyakuwaphephula.

Kodvwa wena uyawujabula ngaSimakadze,

utibonge ngaLongcwele waka-Israyeli.

17“Labamphofu nalabeswele batfungatsa emanti,

kodvwa kute;

tilwimi tabo tomile ngenca yekweswela emanti.

Kodvwa mine Simakadze ngitabevela,

mine, Nkulunkulu waka-Israyeli, ngingeke ngibashiye.

18

41:18
Hla. 107:35
Isa. 35:7
Ngiyawukwenta imifula igelete

etindzaweni letiphakeme letilugwadvule,

netiyalu ekhatsi etihosheni.

Ngiyawugucula lihlane libe titiba temanti,

nemhlaba logagadzekile ube netiyalu temanti.

19

41:19
Isa. 55:13
Ehlane ngiyawubeka

umsedari, nemgamba, nemabovana, nemncumo.

Ngiyawumilisa tipheshula eveni leligagadzekile

imferi“imferi” luhlobo lwesihlahla lesimila eYurophu nemsayipuresi kanyekanye,

20kuze bantfu batewubona bati futsi,

bacabange bese bayacondza

kutsi sandla saSimakadze lesente loku,

nekutsi Longcwele waka-Israyeli ukudalile loku.”

Insayeya yaSimakadze kubonkulunkulu bemanga

21Simakadze utsi:

“Bekani indzaba yenu.”

INkhosi yakaJakobe itsi:

“Khulumani kutsi niphika nitsini.”

22

41:22
Isa. 43:9
44:7
Ngenisani tithico tenu

titesitjela kutsi kutakwentekani.

Tisitjele kutsi tintfo takucala kwakuyini,

kuze natsi siteticabanga sati siphetfo sato.

23Nome-ke nisitjele ngetintfo letitakwenteka,

nisitjele kutsi likusasa liphetseni,

kuze sitekwati kutsi nibonkulunkulu.

Ase nente lutfo, loluhle nome lolubi,

kuze sitewujabha sesabe.

24Kodvwa nibancane kabi kunelite,

nemisebenti yenu ilite nje.

Lowo lokhetsa nine unengekile.

25“Ngivuse longasenyakatfo, futsi uyeta

lomunye lophuma ngasemphumalanga lobita Libito lami.

Unyatsela etikwebabusi

kube shangatsi baludzaka nje,

kube shangatsi yena ungumbumbi nakanyatsela libumba.

26Ngubani lowase wakhuluma ngaloku

kusukela ekucaleni, kuze sitewukwati,

nome-ke kwasendvulo,

kuze natsi sitekusho sitsi: ‘Abecinisile’?

Kute lowase wasitjela ngaloku,

kute nalowakusho kungakenteki,

kute lowake weva emavi enu.

27Ngaba wekucala kutjela iSiyoni, ngatsi:

‘Bukani, naba!’

IJerusalema ngayipha sitfunywa setindzaba letimnandzi.

28Ngiyabuka, kodvwa kute namunye,

kute namunye emkhatsini wabo longeluleka,

kute longaphendvula nangibabuta.

29

41:29
Isa. 44:9
Jer. 10:3,14
51:17
Bukani la, bonkhe balite!

Tento tabo tilite;

titfombe tabo tingumoya nesiphitsiphitsi.”