Siswati 1996 (SWA96)
3

Incitsakalo yaseJerusalema

31

3:1
Lev. 26:26
Dut. 28:17
Hez. 4:16
5:16
14:13
Buka-ke nyalo,

iNkhosi Simakadze lenguSomandla

seyitawususa eJerusalema nakaJuda

lokungenako nako konkhe lokubasekelako:

konkhe kudla lokungenako

nawo onkhe emanti langenako,

2lichawe nelisotja,

umehluleli nemphrofethi,

sangoma nemholi,

3indvuna yema-50 nendvodza lenesikhundla,

umeluleki nengcweti lenelikhono,

kanye nemtsakatsi lohlakaniphile.

4

3:4
Shu. 10:16
Ngiyakwenta bafana babe tindvuna tabo;

bayawuphatfwa bantfwana nje.

5Bantfu bayawucindzetelana,

umuntfu acindzetele lomunye,

makhelwane acindzetele makhelwane.

Labasha bayawuvukela labadzala,

bantfu phaca bavukele lababaphetse.

6Lomunye uyawubamba umnakabo

emtini weyise, atsi:

“Wena unelijazi,

bani ngumholi wetfu;

busa etikwanansi imfuhlululu!”

7Kodvwa ngalelo langa uyawukhala atsi:

“Ngeke ngibe ngumphilisi!

Ngite kudla nekwekwembatsa endlini yami;

ungangenti umholi wesive.”

8IJerusalema iyayendza, Juda uyawa;

emavi abo kanye netento tabo

kuphambene naSimakadze,

bedzelela nebukhosi bakhe.

9

3:9
Gen. 13:13
18:20
19:5
Jer. 2:17
25:7
Hos. 13:9
Fil. 3:19
Kukhetsa kwabo buso ekwehluleleni

kubufakazi lobumelene nabo;

bashengetisa ngesono sabo njengeSodoma,

abasifihli nakancane.

Maye kubo!

Batiletsele inhlekelele etikwabo.

10

3:10
Hla. 58:11
Taga 10:6
Mal. 3:18
Tjelani labalungile kutsi kutabahambela kahle,

ngobe bayawudla titselo tetento tabo.

11

3:11
Taga 1:31
Rom. 2:6
Maye kulababi!

Inhlekelele isetikwabo!

Kuyawuphindziselwa kubo

njengekwenta kwetandla tabo.

12

3:12
Isa. 9:16
Jer. 50:6
Awu, sive sami,

nicindzetelwa bantfwana,“bantfwana” nome “labakweledwako”

bafati“bafati” nome “labakweledwako” babusa etikwenu.

Awu, sive sami,

labo baholi benu bayanedukisa;

banikhipha endleleni,

lenifanele nihambe ngayo.

Simakadze wehlulela sive sakhe

13

3:13
Hla. 9:8
96:13
98:9
Semb. 1:7
Simakadze utilungiselele kutsetsa emacala;

uyasukuma atekwehlulela sive.“sive” ngesiHebheru “tive”

14

3:14
Isa. 5:7
Mat. 21:33
Simakadze ungena ekwehluleleni,

wehlulela labadzala nebaholi besive sakhe, utsi:

“Ngini lenicedze sivini sami,

imphango leniyitsetse kulabamphofu

igcwele etindlini tenu.

15Nisho kutsini ngalokupitjita sive sami,

nigaye buso balabamphofu?”

kusho iNkhosi, Simakadze longuSomandla.

Secwayiso kubafati baseJerusalema

16Simakadze utsi:

“Bafati baseSiyoni bayatigcabha;

bahamba belule tintsamo,

bacwashacwashata ngemehlo abo,

nabahambako, bashayela etulu,

emacakaleni abo kukhehleta

imihlobiso labayigabile.

17

3:17
Isa. 47:3
Hez. 16:37
23:29
Ngako-ke Simakadze utawuveta tilondza

etinhloko tebafati baseSiyoni;

Simakadze utawucotfula tinhloko tabo,

tibe timphandla.”

18Ngalelo langa Simakadze uyawubemuka lemihlobiso yabo: emabhengela, nemibhodze leticebedvu kanye nemagcebesha asentsanyeni, 19nemacici, nemasongo, netimvakazi, 20nemaduku enhloko, netigcoko, nebuhlalu basemacakaleni, nemijijimba, nemabhodlela emakha, nabomdvonseni, 21netindandatho tetimphawu, netindandatho tasemakhaleni, 22nemijiva lemihle, netiphika, nemajazi, netipatji, 23netibuko, netingubo telineni lecolisakele, nemishuculo kanye nematjalo.

24Esikhundleni sekunuka kwemakha,

kutawunuka luboti;

esikhundleni semijijimba kube tintsambo,

esikhundleni setinwele letentiwe kahle

kutawuba nemphandla;

esikhundleni setembatfo letinhle

kutawuba ngemasaka;

esikhundleni sebuhle kutawuba nesishadza.

25Emadvodza akho ayawubulawa ngenkemba,

tihlabani takho tifele emphini.

26

3:26
Jer. 14:2
Emasango aseSiyoni ayawukhala alile,

lidolobha selisiganga,

yebo, bantfu balo batawuhlala phantsi emhlabatsini.Nome “lidolobha litawuhlala selite bantfu”

4

41Ngalelo langa labasikati labasikhombisa bayawuhlanganyela indvodza yinye, batsi kuyo: “Sitatidlela kudla kwetfu siphindze sitembatsise; intfo nje, sicela kutsi simane sibitwe ngawe. Susa lelihlazo letfu!”

Ligala laSimakadze

2Ngalelo langa Ligala laSimakadze liyawuba lihle likhatimule, netitselo talelo live tiyawuba ludvumo nebuhle betinsali taka-Israyeli. 3

4:3
Eks. 19:6
Hla. 69:28
Luk. 10:20
1 Phet. 2:9
Semb. 13:8
Labo labashiyiwe eSiyoni, labasasele eJerusalema, bayawubitwa ngekutsi ngulabangcwele, bonkhe labo labayawube babhaliswe nalabaphila eJerusalema. 4
4:4
Isa. 1:25
Simakadze uyawukugeza kungcola kwalabasikati baseSiyoni;“kwalabasikati baseSiyoni” nome “kwetakhamiti taseSiyoni” uyawuhlanta emacabhacabha engati aseJerusalema ngemoya“ngemoya” nome “ngaMoya loNgcwele” wekwehlulela nangemoya“ngemoya” nome “ngaMoya loNgcwele” wemlilo. 5
4:5
Eks. 13:21
Hla. 91:4
105:39
Ngako Simakadze uyawudala lifu emini, intfutfu nelilangabi lemlilo ebusuku, lisibekele iNtsaba yonkhe iSiyoni nabo bonkhe labahlanganela kuyo; etikwayo yonkhe lenkhatimulo kuyawuba nempheme. 6
4:6
Isa. 25:4
Uyawuba sivikelo nemtfunti emini nakushisa lilanga, kube yindzawo yekuphephela neyekukhosela esivunguvungwini nasemvuleni.

5

Ingoma ngesivini

51

5:1
Hla. 80:8
Isa. 27:2
Mat. 21:33
Mak. 12:1
Luk. 20:9
Ngitawuhlabelela lowo

lengimtsandzako

ingoma ngesivini sakhe, ngitsi:

Lowo lengimtsandzako abenesivini

egcumeni lelivundzile.

2Wasimba wesusa onkhe ematje kuso,

wahlanyela kuso imivini yelikhetselo.

Wakha umbhoshongo wekulindza ekhatsi kuso,

wacopha nesikhamo seliwayini edvwaleni.

Abetsembe kutsi sitawutsela emagelebisi lamahle,

kodvwa satsela emagelebisi esiganga lamunyu.

3“Nine lenihlala eJerusalema,

nani madvodza akaJuda,

yehlulelani emkhatsini wami nesivini sami.

4

5:4
Jer. 2:21
Bekufanele ngenteni lokunye kulesivini sami,

ngetulu kwaloku lese ngikwentile?

Pho, kwentiwe yini kutsi nangifuna

emagelebisi lamahle kuso,

sona sitsele emagelebisi esiganga lamunyu?

5

5:5
Hla. 80:12
Manje-ke senginitjela

kutsi ngitakwentani kulesivini sami:

Ngitawususa lolutsango lwaso,

lesivini sibhujiswe,

ngitawuhhihlita nalolubondza lwaso,

sinyatselwe phansi.

6Ngitawusenta sibe siganga lesingenalutfo,

nemvini longatsenwa,

nemhlaba waso awuyikulinywa.

Kuyawukwena tinchachabutane nemanyeva.

Ngitawuyala nemafu kutsi anganisi imvula kuso.”

7Phela, sivini saSimakadze longuSomandla

yindlu yaka-Israyeli,

kantsi sive sakaJuda

sona sititfombo tekujabula kwakhe.

Abebheke umtsetfocotfo,

kodvwa wakhandza kucitfwa kwengati,

wabheka kulunga,

kodvwa weva kukhala kwelusizi.

Bubi lobentiwa bantfu

8

5:8
Jer. 22:13
Amo. 8:6
Mik. 2:2
Maye kini nine lenengeta indlu kulenye indlu,

nengete insimi kulenye insimi,

kuze kubete nesikhadlana nje lesisalako,

bese nihlala nodvwana eveni.

9Simakadze longuSomandla

ufunge etindlebeni tami, watsi:

“Impela tindlu letinyenti titawuba tindzala,

netindlu letinkhulu naletinhle tisale tingenamuntfu.

10Sivini lesingalinywa tinkhabi letimbili

ngemalanga lalishumi“sivini lesingalinywa tinkhabi letimbili ngemalanga lalishumi” nome “lesingalinywa tinkhabi letingemashumi lamabili ngelilanga”

siyawuba nesivuno

lesilibhasikidi linye nje“libhasikidi linye” nome “ibhathi” lemagelebisi,

nelisaka“lisaka” nome “ihomeri” lenhlanyelo

liyawuba nesivuno lesiyimbita yinye“imbita yinye” nome “i-efa” kuphela.”

11

5:11
Taga 23:30
Maye kulabo labavuka ekuseni ngeluvivi

bagijimele etinatfweni letidzakanako,

batihlalele kuze kube ngusebusuku kakhulu,

badzimate behlulwe nguleliwayini labo.

12

5:12
Hla. 28:5
Amo. 6:5
Banemahabhu nemalire emadzilini abo,

nemafahlawane nemintjingozi kanye neliwayini,

kodvwa abatinaki tento taSimakadze,

abayiboni imisebenti yetandla takhe.

13Ngako-ke lesive sami sitawutfunjwa

ngenca yekubate kucondza,

emadvodza aso lanetikhundla

atakuwa abulawe yindlala,

tincumbi taso tiyawuhashulwa komela emanti.

14

5:14
Num. 16:30
Hab. 2:5
Ngako-ke lithuna“lithuna” ngesiHebheru “Sheyoli” selandzise kakhulu

kukhanuka kwalo kudla,

selivule umlomo walo ngalokwengcile;

bahlonishwa baso bayakwehlela khona

kanye nabo bonkhe bantfu baso

nabo bonkhe labajabulako babanga umsindvo lomkhulu.

15

5:15
Isa. 2:9,11,17
Ngako umuntfu uyakwehliselwa phansi,

neluntfu lonkhe lutfotjiswe;

nemehlo alabanekutigcabha ayawutfotjiswa.

16

5:16
Semb. 16:5
Kodvwa Simakadze longuSomandla utawuphakanyiswa

ngekwehlulela kwakhe lokumsulwa.

Nkulunkulu longcwele utabubonakalisa

bungcwele bakhe ngekulunga kwakhe.

17Timvu tiyakudla

kube shangatsi ngusemadlelweni ato;

emazinyane etimvu ayakudlaNgesiHebheru “tihambi tiyawukudla” ngesiHebheru lelivesi alicondzakali

emkhatsini wetindzala talabanjingile.

18Maye kulabo labahudvula sono

ngetintsambo temacebo, badvonse bubi

kube shangatsi kungetintsambo tetincola,

19

5:19
2 Phet. 3:3
maye kulabo labatsi:

“Nkulunkulu akasheshise,

akaphangise umsebenti wakhe,

khona sitewubona.

Longcwele waka-Israyeli akakwente masinyane

loko latimisele kukwenta,

khona sitekwati.”

20

5:20
Taga 17:15
Maye kulabo labatsi lokubi kuhle,

nalokuhle batsi kubi,

lababeka bumnyama bube kukhanya,

babeke kukhanya kube bumnyama,

lababeka lokubabako kube ngulokunongotelako,

babeke lokunongotelako kube ngulokubabako.

21

5:21
Taga 3:7
Rom. 12:16
Maye kulabo labatibona

bahlakaniphile emehlweni abo,

batibone bona kutsi bahlakaniphile.

22Maye kulabo labangemachawe

ekunatseni liwayini,

nakulabo labangemachawe

ekudidiyeleni sinatfo lesinemandla,

23

5:23
Taga 24:23
Hez. 13:19
labemukela umdizo,

khona batawukhulula labo labanelicala,

kuze babalahle ngelicala labo labate licala.

24

5:24
Eks. 15:7
Ngako-ke, njengobe lulwimi lwemlilo

lukhotsa tibi,

nanjengobe tjani lobomile bushona phansi,

nabushiswa ngemalangabi,

kanjalo timphandze tabo tiyawubola,

netimbali tabo tiphephuke njengelutfuli;

ngobe bawalile umtsetfo waSimakadze longuSomandla,

bedzelela livi laLongcwele waka-Israyeli.

25

5:25
Isa. 9:12,17,21
10:4
Ngako-ke intfukutselo yaSimakadze

yasivutsela sive sakhe;

waphakamisa sandla sakhe

wabashaya wabalahla phansi,

tintsaba tatamatama.

Tidvumbu tabo

taba njengemfuhlululu etitaladini.

Noko ngako konkhe loku

lulaka lwakhe alukagucuki,

sandla sakhe sisephakeme.

26

5:26
Isa. 7:18
11:12
Tive letikhashane uyakutiphakamisela siboniso,

ashaye impembe atibite khona emaphetselweni emhlaba.

Ngekushesha lokukhulu tiyakuta.

27Kute lodziniwe, kute lokhubatelako,

kute lowetelako nome lolalako,

kute lonelibhande lelicekako elukhalweni,

kute lonencabule lenemchilo lodzabukile;

28imicibisholo yabo iyakhalipha,

bonkhe butjoki babo sebugotjiwe,

tinselo temahhashi abo tilukhuni njengematje,

emasondvo etincola tabo temphi

afanana nesiwunguwungwana semoya.

29Kubhodla kwabo kufanana nekwemabhubesi,

yebo, babhodla njengemabhubesi lamancane,

atsi ahhonga abe abamba imphango yawo,

ayetfwale ahambe nayo kubete longayisindzisa.

30Ngalelo langa bayawubhodla etikwa-Israyeli

njengekubhodla kwelwandle.

Umuntfu uyawutsi nakabuka live,

abone bumnyama lobesabekako;

ngisho nekukhanya imbala

emafu ayawukwenta kube bumnyama.