Siswati 1996 (SWA96)
39

Titfunywa taseBhabhulona

(2 Khos. 20:12-19)

391

39:1
2 Khos. 20:12
2 Khr. 32:23,31
Ngaleso sikhatsi Merodaki Baladani, umsa waBaladani, inkhosi yaseBhabhulona, watfumela Hezekiya tincwadzi nesipho, njengobe abebikelwe ngekugula nangekuphiliswa kwakhe. 2Hezekiya watemukela ngekujabula letitfunywa, watikhombisa loko lokwakusetindlini takhe tengcebo, lekwakuyisiliva, negolide, netinongo tekudla, nemafutsa lamahle, nato tonkhe tikhali takhe tekulwa, nako konkhe lokwakungatfolakala endlini yakhe yengcebo. Kwabate ngisho nakunye lokwakusesigodlweni sakhe nalokwakusembusweni wakhe wonkhe lokwasala wangete watikhombisa kona.

3Umphrofethi Isaya wase uya ku-Hezekiya, inkhosi, wambuta watsi: “Atsiteni lamadvodza, kona abebuyaphi?”

Hezekiya waphendvula watsi: “Abephuma eveni lelikhashane kakhulu, eBhabhulona, ete kimi.”

4Lomphrofethi wabuta watsi: “Baboneni lapha esigodlweni sakho?”

Hezekiya watsi: “Babone konkhe lapha esigodlweni sami. Kute nakunye lokusengcebeni yami lengingakabakhombisi kona.”

5Isaya wase utsi kuHezekiya: “Vani livi laSimakadze longuSomandla. 6

39:6
Isa. 2:12
Sikhatsi sitawufika ngempela, lapho konkhe lokusesigodlweni sakho, nako konkhe loko lokwalondvolotwa boyihlomkhulu kusukela kadzenidzeni kuze kube ngulamuhla, kutakwetfwalwa kuyiswe eBhabhulona. Kute nakunye lokutawusala, kusho Simakadze. 7
39:7
Dan. 1:3
Labanye betitukulwane takho, labayinyama nengati yakho, lewuyawutalelwa bona, bayawutfunjwa bayekwentiwa tigcili, baphakulwe esigodlweni senkhosi yaseBhabhulona.”

8Hezekiya waphendvula watsi: “Livi laSimakadze lolikhulumile lihle,” ngobe abecabanga atsi: “Kutawuba nekuthula nekuvikeleka ngesikhatsi sekuphila kwami.”