Siswati 1996 (SWA96)
38

Kugula kwenkhosi Hezekiya nekuphiliswa kwakhe

(2 Khos. 20:1-11; 2 Khr. 32:24-26)

381

38:1
2 Khos. 20:1
2 Khr. 32:24
Kulawo malanga Hezekiya wagula wabangwa netibi. Umphrofethi Isaya, umsa wa-Amose, waya kuye, wafike watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Sale ulungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakho, ngobe sewutakufa, ngeke usindze.”

2Hezekiya wagucuka wabheka ngaselubondzeni, wathandaza kuSimakadze, watsi: 3“Awu, Simakadze, khumbula kutsi bengihamba ngekwetsembeka lokunjani embikwakho, nekutsi bengitinikele kangakanani embikwakho ngayo yonkhe inhlitiyo yami, ngenta lokuhle emehlweni akho.” Hezekiya wakhala kabuhlungu.

4Livi laSimakadze lefika ku-Isaya, latsi: 5“Hamba uyewutjela Hezekiya, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu weyihlomkhulu, Davide, utsi: Ngiwuvile umthandazo wakho, ngatibona netinyembeti takho. Ngitakwengetela iminyaka leli-15 ebudzeni bemphilo yakho. 6Ngitawukhulula wena kanye nalelidolobha esandleni senkhosi yase-Asiriya. Ngitalivikela lelidolobha.

7“ ‘Nasi sibonakaliso saSimakadze kuwe, sekutsi Simakadze utakwenta loko lakwetsembisile: 8Ngitakwenta sitfunti lesentiwe lilanga siye emuva tinyatselo letilishumi lese sitewuke etitebhisini tekukala sikhatsi ta-Ahazi.’ ” Ngako-ke kukhanya kwelilanga kwafinyela ngetinyatselo letilishumi lebesekutewukile.Ngaleto tikhatsi bekwakhiwa titebhisi tematje letatikhombisa tikhatsi ngelitfunti

9Umbhalo waHezekiya, inkhosi yakaJuda, emvakwekugula nekusindza kwakhe:

10

38:10
Jobe 7:6
Hla. 102:23
Ngatsi mine:

“Kantsi kutawutsi nase ngikhulile nginemandla,

ngiyakwendlula emasangweni ekufa,“ekufa” ngesiHebheru “eSheyoli”

ngidlelelwe incenye yeminyaka lesasele yemphilo yami?”

11Ngatsi mine:

“Angisayiwuphindze ngimbone Simakadze,

ngibone Simakadze eveni lalabaphilako.

Angisayikuphindze ngibabuke bantfu,

nome-ke ngiphindze ngihlale kanye

nalabo labahleti kulomhlaba.“kulomhlaba” letinye tincwadzi tekucala titsi “endzaweni yasemphelandzaba”

12Njengelithende lemelusi,

indlu yami ihhihlitelwe phansi yesuswa kimi.

Njengemeluki imphilo yami uyisongile,“uyisongile” ngesiHebheru “ngiyisongile”

ungincamulile emculwini webudze bemphilo,

busuku nemini wetamana nekungicedza.

13Ngilindzile ngekubeketela kwaze kwadzabuka kusa;

kodvwa yena njengelibhubesi

uwabhobabhobe onkhe ematsambo ami.

Busuku nemini wetamana nekungicedza.

14

38:14
Isa. 59:11
Ngantjilota ngikhalisa kwenkhonjane,

ngabubula ngakhalisa kwelituba,

emehlo ami aba luvitsi,

nangitsi ngibuka etulu emazulwini, ngihluphekile.

Awu Simakadze, wota ungelekelele.”

15Kodvwa ngingatsini nje? Sewungitjelile,

futsi yena cobo lwakhe ukwentile loko.

Ngitawuhamba ngekubonyabonyeka yonkhe iminyaka yami,

ngenca yalobuhlungu bemphefumulo wami.

16Simakadze, bantfu baphila ngetintfo letinje,

nami-ke umoya wami utfola imphilo ngato.

Ubuyisele kuphila kwami kimi,

wangenta ngaphila.

17

38:17
Hla. 30:3
86:13
94:19
116:3
Mik. 7:19
Empeleni wentele kusita mine

lokutsi ngive tinhlungu letinje.

Elutsandvweni lwakho

wangisindzisa emgodzini wembhubhiso,

utsatse tonkhe tono tami watilahla emvakwakho.

18

38:18
Hla. 6:5
30:9
88:10
115:17
Ngobe lidliza“lidliza” ngesiHebheru “iSheyoli” lingeke likudvumise,

nekufa ngeke kutigambute tibongo takho;

labo labashona phansi emgodzini

bangeke babeke litsemba labo ekwetsembekeni kwakho.

19

38:19
Hla. 78:4
145:4
Ngulabaphilako, labaphilako bodvwa,

labakudvumisako wena,

njengaloku ngenta nje nami lamuhla.

Bobabe batjela bantfwababo ngekwetsembeka kwakho.

20

38:20
Hla. 63:4
104:33
146:2
Simakadze utangisindzisa;

siyawuhlabela ngetingubhu letinetintsambo

onkhe emalanga emphilo yetfu

sisethempelini laSimakadze.

21Isaya abeshito watsi: “Futfumetani sitfobo semakhiwa, bese nisifaka kulelitfumba, utabe sewuyaphila.”

22Hezekiya abebute watsi: “Sitawuba yini sibonakaliso sekutsi ngitawukhuphukela ethempelini laSimakadze?”

39

Titfunywa taseBhabhulona

(2 Khos. 20:12-19)

391

39:1
2 Khos. 20:12
2 Khr. 32:23,31
Ngaleso sikhatsi Merodaki Baladani, umsa waBaladani, inkhosi yaseBhabhulona, watfumela Hezekiya tincwadzi nesipho, njengobe abebikelwe ngekugula nangekuphiliswa kwakhe. 2Hezekiya watemukela ngekujabula letitfunywa, watikhombisa loko lokwakusetindlini takhe tengcebo, lekwakuyisiliva, negolide, netinongo tekudla, nemafutsa lamahle, nato tonkhe tikhali takhe tekulwa, nako konkhe lokwakungatfolakala endlini yakhe yengcebo. Kwabate ngisho nakunye lokwakusesigodlweni sakhe nalokwakusembusweni wakhe wonkhe lokwasala wangete watikhombisa kona.

3Umphrofethi Isaya wase uya ku-Hezekiya, inkhosi, wambuta watsi: “Atsiteni lamadvodza, kona abebuyaphi?”

Hezekiya waphendvula watsi: “Abephuma eveni lelikhashane kakhulu, eBhabhulona, ete kimi.”

4Lomphrofethi wabuta watsi: “Baboneni lapha esigodlweni sakho?”

Hezekiya watsi: “Babone konkhe lapha esigodlweni sami. Kute nakunye lokusengcebeni yami lengingakabakhombisi kona.”

5Isaya wase utsi kuHezekiya: “Vani livi laSimakadze longuSomandla. 6

39:6
Isa. 2:12
Sikhatsi sitawufika ngempela, lapho konkhe lokusesigodlweni sakho, nako konkhe loko lokwalondvolotwa boyihlomkhulu kusukela kadzenidzeni kuze kube ngulamuhla, kutakwetfwalwa kuyiswe eBhabhulona. Kute nakunye lokutawusala, kusho Simakadze. 7
39:7
Dan. 1:3
Labanye betitukulwane takho, labayinyama nengati yakho, lewuyawutalelwa bona, bayawutfunjwa bayekwentiwa tigcili, baphakulwe esigodlweni senkhosi yaseBhabhulona.”

8Hezekiya waphendvula watsi: “Livi laSimakadze lolikhulumile lihle,” ngobe abecabanga atsi: “Kutawuba nekuthula nekuvikeleka ngesikhatsi sekuphila kwami.”

40

Emagama ekuvuselela litsemba

401

40:1
Isa. 35:3
“Badvudvuteni, dvudvutani bantfu bami,”

kusho Nkulunkulu wenu.

2“Khulumani kahle kubaseJerusalema,

nimemetele kubo kutsi

umshikashika wabo wemsebenti sewuphelelisiwe,

nekutsi licala lesono sabo selihlawulelwe,

nekutsi sebatfole ngalokuphindziwe

esandleni saSimakadze ngaletono tabo.”

3

40:3
Mat. 3:3
Mak. 1:3
Luk. 1:76
3:4
Joh. 1:23
Livi lalomemetako litsi:

“Lungisani indlela yaSimakadze ehlane;“Livi lalomemetako litsi: Lungisani indlela yaSimakadze ehlane” nome “Livi lalomemeta ehlane litsi: Lungisani indlela yaSimakadze”

yentani ucondze ekhatsi ehlane

umgwaco lomkhulu waNkulunkulu wetfu.

4Tonkhe tigodzi tiyawugcwaliswa;

tonkhe tintsaba nemagcuma kuyakwehliswa.

Umhlaba lomagebhugebhu uyawulinganiswa,

ematsafa latigodzigodzi entiwe abeke.

5Inkhatimulo yaSimakadze iyakwembulwa,

nalo lonkhe luntfu luyakuyibona;

ngobe umlomo waSimakadze sewukhulumile.”

6

40:6
Jobe 14:2
Hla. 90:5
102:11
103:15
1 Phet. 1:24
Jak. 1:10
Livi litsi: “Memeta.”

Mine ngitsi: “Ngimemete kutsini?”

“Bonkhe bantfu banjengetjani,

nako konkhe kudvuma kwabo kunjengembali yesiganga.

7Tjani buyabuna netimbali tiyahhohloka,

ngobe umoya waSimakadze uhhusha etikwako.

Ngempela bantfu batjani.

8

40:8
Hla. 119:89
Mat. 5:18
24:35
Luk. 16:17
21:33
Tjani buyabuna,

netimbali tiyahhohloka,

kodvwa livi laNkulunkulu wetfu

limile kuze kube nguphakadze.”

9Wena loletsa tindzaba letimnandzi eSiyoni,

khuphukela entsabeni lephakeme.

Wena loletse tindzaba letimnandzi eJerusalema,Nome “Yebo, Siyoni, wena loletsa tindzaba letimnandzi, yenyukela entsabeni lephakeme. Wena, Jerusalema, loletsa tindzaba letimnandzi,”

phakamisa livi lakho, umemete, liphakamise, ungesabi.

Tsanini kuwo emadolobha akaJuda:

“Nangu Nkulunkulu wenu!”

10

40:10
Isa. 62:11
Semb. 22:12
Bukani, Simakadze longuSomandla ute ngemandla,

nangemkhono wakhe uyabusa.

Bukani, umvuzo wakhe unaye,

nenkhokhelo yakhe ihamba naye.

11

40:11
Hla. 23:1
80:1
Hez. 34:11,23
37:24
Mik. 7:14
Joh. 10:11,14
Welusa umhlambi wakhe njengemelusi:

Ugona emazinyane akhe ngemikhono yakhe,

awasondzete edvutane nenhlitiyo yakhe;

utihola kahle leto letinemazinyane.

12

40:12
Jobe 38:5
Taga 30:4
Isa. 48:13
Rom. 11:34
1 Khor. 2:16
Ngubani lolinganise emanti

ngentsendze yesandla sakhe,

nome lowatsi ngebubanti besandla sakhe

wemisa imikhawulo yemazulu?

Ngubani lolinganisa lutfuli lwemhlaba ngembita,

nome lowake wakala tintsaba ngesikali,

wakala nemagcuma ngesilinganiso?

13Ngubani loke wacondza Moya“Moya” nome “umoya” nome “ingcondvo” waSimakadze,

nome wamfundzisa angumeluleki wakhe?

14Ngubani lowake wabutwa nguSimakadze

kutsi akamkhanyisele lokutsite?

Ngubani lowake wamlayela indlela lengiyo?

Ngubani yena lona lowamfundzisa lwati

nome wamlayela indlela yekucondza?

15

40:15
Hla. 62:9
Isa. 46:5
Imis. 17:29
Buka, tive tifanana nelitfonsi embiteni,

titsatfwa njengelutfuli esikalweni;

ukala tichingi kube shangatsi

tilutfuli lolucolisakele.

16Lihlatsi laseLebanoni alikaweneli umlilo wemalati,

netifuyo talo atikaweneli umnikelo wekushiswa.

17Tonkhe tive tinjengelite emehlweni akhe,

kuye titsatseka njengentfo lengenamsebenti,

futsi tingaphansi kwelite.

18Ungamfanisa nabani-ke Nkulunkulu?

Ungamlinganisa nasiphi-ke sitfombe?

19

40:19
Isa. 44:12
Jer. 10:3
Sithico-ke sona, intfo lebunjwa yingcweti,

umfuli nje usembesa ngegolide,

asentele netinketane tesiliva.

20Umuntfu lomphofu lowehluleka kunikela

ngeminikelo lenjena,

ukhetsa lukhuni lolungaboli kalula.

Utifunela ingcweti yembumbi lohlakaniphile

itemmisela sithico lesingeke siwe.

21Anati yini? Anikeva yini?

Anizange senitjelwe yini kona kwasekucaleni?

Anizange nicondzisise yini

kusukela umhlaba wasekelwa?

22

40:22
Jobe 9:8
Hla. 104:2
Isa. 42:5
44:24
45:12
Nkulunkulu uhleti esihlalweni sebukhosi

etikwembulunga lengumhlaba,

nebantfu bakhona bafanana netintsetse.

Wendlala emazulu njengempheme,

awendlale njengeliseyili

entele bantfu kutsi batewuhlala kuwo.

23

40:23
Jobe 12:21
Hla. 107:40
Utsatsa tikhulu atente lite,

ehlise babusi bakulomhlaba babe lite.

24Batsi basengakahlanyelwa,

basengakatjalwa nekutjalwa,

basengakasimi ngisho nasemhlabatsini,

bese uyabaphuphutsa, babune,

kutsi umoya losiwunguwungwane ubaphephule,

ubalahle khashane njengemakhoba.

25“Ningangilinganisa nabani nje mine?

Nome-ke ngubani lofanana nami?”

kusho Yena Longcwele.

26

40:26
Hla. 147:4
Phakamiselani emehlo enu ezulwini:

Ngubani lowadala konkhe loku?

Nguye lokhipha emabutfo etinkhanyeti ngayinye ngayinye,

atibite tonkhe tinkhanyeti

nguleyo naleyo ngelibito layo.

Ngenca yemandla akhe lamakhulu

nangebukhulu bemandla akhe,

kute nome yinye lesilelako.

27Ukhononelani, wena Jakobe?

Wena Israyeli, usolelani ngekutsi:

“Indlela yami ifihlakele kuSimakadze;

lilungelo lami alikanakeki kuNkulunkulu wami”?

28Awati yini? Awukeva yini?

Simakadze unguNkulunkulu waphakadze,

uMdali wemikhawulo yemhlaba.

Angeke adzinwe, futsi ngeke akhatsale,

nekucondza kwakhe kute longakuphenyisisa.

29Ubapha emandla labo labakhatsele,

awandzise emandla alababutsakatsaka.

30Nalabasha bayaphela emandla, badzinwe,

nemajaha ayakhubatela awe,

31

40:31
Hla. 25:3
103:5
kodvwa labo labetsembele kuSimakadze

batfola emandla lamasha.

Bayawukhuphuka ngemaphiko njengetinsweti,

bayawugijima bangadzinwa,

bayawuhamba bangaphelelwa ngemandla.