Siswati 1996 (SWA96)
38

Kugula kwenkhosi Hezekiya nekuphiliswa kwakhe

(2 Khos. 20:1-11; 2 Khr. 32:24-26)

381

38:1
2 Khos. 20:1
2 Khr. 32:24
Kulawo malanga Hezekiya wagula wabangwa netibi. Umphrofethi Isaya, umsa wa-Amose, waya kuye, wafike watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Sale ulungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakho, ngobe sewutakufa, ngeke usindze.”

2Hezekiya wagucuka wabheka ngaselubondzeni, wathandaza kuSimakadze, watsi: 3“Awu, Simakadze, khumbula kutsi bengihamba ngekwetsembeka lokunjani embikwakho, nekutsi bengitinikele kangakanani embikwakho ngayo yonkhe inhlitiyo yami, ngenta lokuhle emehlweni akho.” Hezekiya wakhala kabuhlungu.

4Livi laSimakadze lefika ku-Isaya, latsi: 5“Hamba uyewutjela Hezekiya, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu weyihlomkhulu, Davide, utsi: Ngiwuvile umthandazo wakho, ngatibona netinyembeti takho. Ngitakwengetela iminyaka leli-15 ebudzeni bemphilo yakho. 6Ngitawukhulula wena kanye nalelidolobha esandleni senkhosi yase-Asiriya. Ngitalivikela lelidolobha.

7“ ‘Nasi sibonakaliso saSimakadze kuwe, sekutsi Simakadze utakwenta loko lakwetsembisile: 8Ngitakwenta sitfunti lesentiwe lilanga siye emuva tinyatselo letilishumi lese sitewuke etitebhisini tekukala sikhatsi ta-Ahazi.’ ” Ngako-ke kukhanya kwelilanga kwafinyela ngetinyatselo letilishumi lebesekutewukile.Ngaleto tikhatsi bekwakhiwa titebhisi tematje letatikhombisa tikhatsi ngelitfunti

9Umbhalo waHezekiya, inkhosi yakaJuda, emvakwekugula nekusindza kwakhe:

10

38:10
Jobe 7:6
Hla. 102:23
Ngatsi mine:

“Kantsi kutawutsi nase ngikhulile nginemandla,

ngiyakwendlula emasangweni ekufa,“ekufa” ngesiHebheru “eSheyoli”

ngidlelelwe incenye yeminyaka lesasele yemphilo yami?”

11Ngatsi mine:

“Angisayiwuphindze ngimbone Simakadze,

ngibone Simakadze eveni lalabaphilako.

Angisayikuphindze ngibabuke bantfu,

nome-ke ngiphindze ngihlale kanye

nalabo labahleti kulomhlaba.“kulomhlaba” letinye tincwadzi tekucala titsi “endzaweni yasemphelandzaba”

12Njengelithende lemelusi,

indlu yami ihhihlitelwe phansi yesuswa kimi.

Njengemeluki imphilo yami uyisongile,“uyisongile” ngesiHebheru “ngiyisongile”

ungincamulile emculwini webudze bemphilo,

busuku nemini wetamana nekungicedza.

13Ngilindzile ngekubeketela kwaze kwadzabuka kusa;

kodvwa yena njengelibhubesi

uwabhobabhobe onkhe ematsambo ami.

Busuku nemini wetamana nekungicedza.

14

38:14
Isa. 59:11
Ngantjilota ngikhalisa kwenkhonjane,

ngabubula ngakhalisa kwelituba,

emehlo ami aba luvitsi,

nangitsi ngibuka etulu emazulwini, ngihluphekile.

Awu Simakadze, wota ungelekelele.”

15Kodvwa ngingatsini nje? Sewungitjelile,

futsi yena cobo lwakhe ukwentile loko.

Ngitawuhamba ngekubonyabonyeka yonkhe iminyaka yami,

ngenca yalobuhlungu bemphefumulo wami.

16Simakadze, bantfu baphila ngetintfo letinje,

nami-ke umoya wami utfola imphilo ngato.

Ubuyisele kuphila kwami kimi,

wangenta ngaphila.

17

38:17
Hla. 30:3
86:13
94:19
116:3
Mik. 7:19
Empeleni wentele kusita mine

lokutsi ngive tinhlungu letinje.

Elutsandvweni lwakho

wangisindzisa emgodzini wembhubhiso,

utsatse tonkhe tono tami watilahla emvakwakho.

18

38:18
Hla. 6:5
30:9
88:10
115:17
Ngobe lidliza“lidliza” ngesiHebheru “iSheyoli” lingeke likudvumise,

nekufa ngeke kutigambute tibongo takho;

labo labashona phansi emgodzini

bangeke babeke litsemba labo ekwetsembekeni kwakho.

19

38:19
Hla. 78:4
145:4
Ngulabaphilako, labaphilako bodvwa,

labakudvumisako wena,

njengaloku ngenta nje nami lamuhla.

Bobabe batjela bantfwababo ngekwetsembeka kwakho.

20

38:20
Hla. 63:4
104:33
146:2
Simakadze utangisindzisa;

siyawuhlabela ngetingubhu letinetintsambo

onkhe emalanga emphilo yetfu

sisethempelini laSimakadze.

21Isaya abeshito watsi: “Futfumetani sitfobo semakhiwa, bese nisifaka kulelitfumba, utabe sewuyaphila.”

22Hezekiya abebute watsi: “Sitawuba yini sibonakaliso sekutsi ngitawukhuphukela ethempelini laSimakadze?”