Siswati 1996 (SWA96)
36

Kusongelwa kweJerusalema nguSenaheribi

(2 Khos. 18:13-27; 2 Khr. 32:1-19)

361

36:1
2 Khos. 18:13
2 Khr. 32:1
Ngemnyaka weli-14 wekubusa kwenkhosi Hezekiya, kwesuka Senaheribi, inkhosi yase-Asiriya, wahlasela onkhe emadolobha latinqaba akaJuda, wawatfumba. 2
36:2
Isa. 7:3
Inkhosi yase-Asiriya yase itfumela indvuna yayo lenkhulu yemphi kanye nalelikhulu libutfo lemphi lelesuka eLakhishi, laya enkhosini Hezekiya eJerusalema. Kwatsi lendvuna lenkhulu yemphi nayima ngasemseleni wesitiba lesisenhla, emgwacweni loya eNsimini yeMgezi Wetingubo,“eNsimini yeMgezi Wetingubo” ngulapho emadvodza abegezela khona tindvwangu letinsha 3
36:3
Isa. 22:20
kwaphuma bo-Eliyakimu, umsa waHilkiya, indvuna yesigodlo, naShebna labengumabhalane, naJowa, umsa wa-Asafa, umbhalisi, baya kuyo.

4Indvuna lenkhulu yemphi yafike yakhuluma kubo, yatsi: “Tjelani Hezekiya, nitsi:

“ ‘Naku lokushiwo yinkhosi lenkhulu yase-Asiriya, itsi: Ulibeke kubani litsemba lakho? 5Utsi unemasu nemabutfo emphi lanemandla, kodvwa ukhuluma lite nje. Ngubani lona lowetsembele kuye, lokwenta kutsi ngaye ungivukele? 6

36:6
Hez. 29:6
Buka la, nyalo wetsembele eGibhithe, kulolubhatu lwendvuku yemhlanga, lolugwaza sandla semuntfu lumlimate, nakatsi ubambelela kulo! Unjalo-ke Faro, inkhosi yaseGibhithe, kubo bonkhe labetsembela kuye. 7Nangabe utsi kimi: “Setsembele kuSimakadze Nkulunkulu wetfu,” akusiye yini lona Hezekiya ladzilita tindzawo takhe letiphakeme tekukhontela nemalati akhe, atsi kubakaJuda nebaseJerusalema: “Kufanele nikhonte embikwanali lilati leliseJerusalema”?

8“ ‘Buya-ke nyalo, wente sivumelwane nemphatsi wami, inkhosi yase-Asiriya: Ngitakunika emahhashi lati-2 000, nawungaba nebantfu labangawagibela. 9Ungayeyisa yini yona yinye nje kuto tonkhe tindvuna letincane temphatsi wami, nome ngabe wetsembele eGibhithe ngetincola temphi kanye nebagibeli bemahhashi? 10Ngetulu kwaloko nje, kantsi lapha ngitele kutawuhlasela nekubhubhisa lelive ngaphandle kwaSimakadze yini? Simakadze nguye cobo lwakhe longitjele kutsi angishuce ngite kulelive ngitelibhubhisa.’ ”

11Bo-Eliyakimu, naShebna, naJowa bakhuluma kulendvuna lenkhulu, batsi: “Sicela umane ukhulume ngesiSiriya etincekwini takho, ngobe ngulona lulwimi lesiluvako. Ungakhulumi natsi ngesiHebheru kuva bonkhe labantfu labalapha etulu elubondzeni.”

12Kodvwa lendvuna lenkhulu yemphi yaphendvula, yatsi: “Kantsi inkhosi yami beyingitfume kini nalenkhosi yenu nodvwa yini kutsi ngitewukhuluma lamagama? Beyingakangitfumi yini nakubo labantfu labalapha etulu elubondzeni, nabo labanjengani, labatawudla emangcoliso abo, baphindze banatse nemichamo yabo?”

13Lendvuna lenkhulu yemphi yase iyasukuma yamemeta ngesiHebheru, yatsi: “Lalelani emavi enkhosi lenkhulu, inkhosi yase-Asiriya! 14Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Ningacali niyengwe nguHezekiya. Angeke akhone kunikhulula! 15

36:15
Isa. 37:10
Ningavumi kutsi Hezekiya aniyenge netsembele kuSimakadze, nakatsi: “Simakadze utasephula ngempela, lelidolobha lingeke linikelwe esandleni senkhosi yase-Asiriya.” ’

16“Inkhosi yase-Asiriya itsi: ‘Ningamlaleli Hezekiya, yentani sivumelwane nami, niphume nite kimi, nguleyo naleyo ndvodza-ke iyawube seyitidlela kahle esivinini sayo, nasemkhiwaneni wayo, inatse nemanti laphuma emtfonjeni wayo, 17ngize ngifike nginitsatse nginimikise eveni lelifanana nelenu, live lelinalokutinhlavu, nalelineliwayini lelisha, live lesinkhwa neletivini.’

18

36:18
Isa. 10:10
37:12
“Ningavumi kutsi Hezekiya anedukise, nakatsi: ‘Simakadze utasikhulula.’ Ukhona yini nkulunkulu wanome ngusiphi sive lowake wakhulula live lakhe esandleni senkhosi yase-Asiriya? 19Baphi nje bonkulunkulu baseHamathi, nebase-Aphadi? Baphi bonkulunkulu baseSefavayimu? Bayisindzisile yini iSamariya esandleni sami? 20Ngumuphi kubo bonkhe labonkulunkulu balamave lowake wakhona kusindzisa live lakhe esandleni sami? Simakadze-ke yena angayisindzisa kanjani iJerusalema esandleni sami?”

21Kodvwa labantfu babindza nje bambuka bangete basho lutfo, ngobe inkhosi yayibadvonse ngendlebe yatsi: “Ningacali nimphendvule.”

22Bo-Eliyakimu, umsa waHilkiya, labeyindvuna yesigodlo, naShebna, labengumabhalane, kanye naJowa, umsa wa-Asafa, labengulobhalisako, bahamba bayawubikela Hezekiya sebadzabule tingubo tabo, bafike bamtjela konkhe lokwakushiwo yindvuna lenkhulu yemphi yase-Asiriya.

37

Inkhosi Hezekiya icela seluleko sa-Isaya

(2 Khos. 19:1-7)

371

37:1
2 Khos. 19:1
Hezekiya, inkhosi, watsi kube akuve loko, wadzabula tingubo takhe wembatsa emasaka, wahamba wangena ethempelini laSimakadze. 2Watfumela bo-Eliyakimu, indvuna yasesigodlweni, naShebna, labengumabhalane, kanye nebaholi bebaphristi, bonkhe bagcoke emasaka baya kumphrofethi Isaya, umsa wa-Amose. 3
37:3
Hos. 13:13
Jow. 2:2
Zef. 1:15
Bamtjela batsi: “Naku lokushiwo nguHezekiya, utsi: ‘Lelilanga lalamuhla lilanga lenjabhiso, nekutsetsiswa, nelihlazo, njenganakufika tikhatsi tekubelekwa kwebantfwana kube kute emandla ekubabeleka. 4
37:4
Isa. 36:13
Kungenteka kube Simakadze Nkulunkulu wakho utaweva emavi endvuna lenkhulu, letfunywe ngumphatsi wayo, inkhosi yase-Asiriya, kutsi itewuhlazisa Nkulunkulu lophilako, nekutsi yena utayitsetsisela emavi Simakadze Nkulunkulu wakho lawevile. Ngako-ke thandazela lensali lesolomane isasele.’ ”

5Tatsi letindvuna takaHezekiya natifika ku-Isaya, 6Isaya wakhuluma kuto, watsi: “Tjelani inkhosi yenu nitsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze utsi: Ningesatjiswa nguloko lenikuvile, lawo mavi ledzelelako etinceku tenkhosi yase-Asiriya letingihlambalate ngawo. 7Lalelani! Ngitawufaka kuye umoya lotamenta kutsi atsi nakeva umbiko lotsite, ancandzeke abuyele eveni lakhe, ngulapho-ke ngiyawumenta kutsi afele khona ngenkemba.’ ”

Ema-Asiriya aphindze asongela Hezekiya

(2 Khos. 19:8-13)

8Lendvuna lenkhulu yemphi yatsi kube ive kutsi inkhosi yase-Asiriya ayisekho eLakhishi, yase iyancandzeka nayo, yakhandza inkhosi ibambene etulu neLibna.

9Senaheribi watfola umbiko wekutsi Thihakha, inkhosi yaseKushe,“eKushe” kusho sifundza lesingaseNayili Lengenhla nayo iyashuca itewuhlasela yena. Watsi nakeva loku, watfumela tigijimi kuHezekiya nelivi lelitsi: 10

37:10
Isa. 36:15
“Tjelani Hezekiya, inkhosi yakaJuda, nitsi: ‘Ungayengwa ngulonkulunkulu wakho lometsembako nakatsi: “IJerusalema ngeke inikelwe etandleni tenkhosi yase-Asiriya.” 11Angitsi sewuvile kutsi entani emakhosi ase-Asiriya kuwo onkhe lamanye emave, acotfula imbokodvo nesisekelo kuwo. Wena-ke ungaphepha kanjani? 12Labonkulunkulu betive letabhujiswa bobabemkhulu, batikhulula yini letive tabo, bonkulunkulu baseGozani, nebaseHarani, nebaseResefu kanye nebebantfu base-Edeni lababeseThelasari? 13Iphi inkhosi yaseHamathi, nenkhosi yase-Aphadi, nenkhosi yelidolobha laseSefavayimu, neyaseHena, neyase-Ava?’ ”“Ava” nome “Iva”

Umkhuleko waHezekiya

(2 Khos. 19:14-19)

14Hezekiya watsatsa lencwadzi kuletigijimi wayifundza, wase ukhuphukela nayo ethempelini laSimakadze, wafike wayendlala embikwaSimakadze. 15Hezekiya wase uyathandaza kuSimakadze watsi: 16

37:16
1 Khr. 29:11
Hla. 80:1
115:15
146:6
“Awu, Simakadze Somandla, Nkulunkulu wesive sema-Israyeli, wena lohleli emkhatsini wemakherubhi, wena wedvwa unguNkulunkulu etikwayo yonkhe imibuso yemhlaba. Wena wadala lizulu nemhlaba. 17Vula indlebe yakho! Awu, Simakadze, vani; uvule emehlo akho, Simakadze, ubone; lalela onkhe emavi latfunyelwe nguSenaheribi ekwetfuka wena, Nkulunkulu lophilako.

18“Kuliciniso kona, Simakadze, kutsi emakhosi ase-Asiriya atibhubhisile tonkhe letive kanye nemave ato. 19

37:19
Hla. 115:4
135:15
Bajikijele bonkulunkulu bato emlilweni, bababhubhisa, ngobe bebangesibo bonkulunkulu sibili, bekutingodvo nje nematje labatwe tandla tebantfu. 20Manje-ke, Simakadze Nkulunkulu wetfu, sephule esandleni sakhe, kuze yonkhe imibuso yemhlaba yati kutsi wena wedvwa, Simakadze, unguNkulunkulu.”“wena wedvwa, Simakadze, unguNkulunkulu” lenye incwadzi yekucala yesiHebheru itsi “wena wedvwa unguSimakadze”

Umlayeto wa-Isaya kuHezekiya, inkhosi

(2 Khos. 19:20-37)

21Isaya, umsa wa-Amose, wase utfumela kuHezekiya, atsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu wema-Israyeli, utsi: Njengobe uthandaze kimi mayelana naSenaheribi, inkhosi yase-Asiriya, 22nali-ke livi lelikhulunywe nguSimakadze lelimelene naye, litsi:

“INdvodzakati yaseSiyoni

iyakwedzelela, ikubukela phansi.

INdvodzakati yaseJerusalema

igencetisa inhloko yayo nawubaleka.

23Ngubani lona lometfukile wamhlambalata?

Ngubani lona bewumbhodlela umetfwalela emehlo?

NguLongcwele waka-Israyeli!

24Ngetigijimi takho umpongise tindvundvuma

tetinhlamba kuSimakadze, futsi watsi:

‘Ngetincola tami temphi letinyenti

ngigibele ticongo tetintsaba,

ticongo letiphakeme kakhulu taseLebanoni.

Ngijube imisedari yakhona lemidze kakhulu,

kanye netipheshula telikhetselo.

Ngifinyelele kuletikhashane tindzawo takhona,

emahlatsi akhona elikhetselo.

25Ngimbe imitfombo emaveni etive,“emaveni etive” lamagama kute kuletinye tincwadzi tekucala

nganatsa nemanti ayo khona lapho.

Ngetitsendze tetinyawo tami

ngomise yonkhe imifula yaseGibhithe.’

26“Awuzange uve yini?

Ngakumisa kadzeni.

Ngakuhlela ngemalanga asendvulo,

manje sesikhatsi sekutsi kwenteke,

kutsi ugucule emadolobha latinqaba,

wawaphihlita aba tindvundvuma tematje.

27

37:27
Hla. 129:5
Bantfu bawo baphelelwe ngemandla,

badzangele, batselwa ngelihlazo.

Bafanana netihlahla tesiganga,

banjengemidvumba leluhlata yemahlumela,

emahlumela etjani lobusungula etikwetindlu,

base bubhadliswa lilanga“base bubhadliswa lilanga” letinye tincwadzi tekucala titsi “nasemasimini lanetibebesi” busamila.

28

37:28
Hla. 139:2
“Kodvwa ngiyati kutsi uhlalaphi,

ngikwati nawungena nome uphuma,

nekutsi ungibhodlela kanjani.

29

37:29
Hez. 29:4
38:4
Njengobe uyangibhodlela,

nanjengobe kungicoloshela kwakho

sekufikile etindlebeni tami,

ngitawufaka umkhala wami ekhaleni lakho,

nelitomu lami emlonyeni wakho.

Ngiyawukuncandzekisa ngaleyo ndlela lote ngayo.

30

37:30
Lev. 25:5
“Loku-ke kuyawuba sibonakaliso kuwe, Hezekiya:

“Kulomnyaka utawudla loko lokutimilele,

ngemnyaka wesibili udle emahlumela ako,

kodvwa ngemnyaka wesitsatfu uyawuhlanyela uvune,

uyawuhlanyela tivini ubuye udle emagelebisi ato.

31Insali yendlu yakaJuda iyawuphindza futsi

ifake timphandze tayo phansi,

ngetulu itsele titselo tayo.

32

37:32
Isa. 9:7
Ngobe eJerusalema kuyawuvela insali.

ESiyoni kuyawuvela libutfo lalabasindze ekufeni.

Kushisekela kwaSimakadze longuSomandla

kuyawukuphelelisa loko.

33“Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze macondzana nenkhosi yase-Asiriya:

“Ngeke ingene kulelidolobha

nome icibishele imicibisholo kulo.

Ngeke ime embikwalo ngelihawu,

futsi ngeke yente lutfo lwekulivimbetela.

34Iyawuncandzeka ngaleyo ndlela lete ngayo.

Ngeke ingene kulelidolobha,” kusho Simakadze.

35

37:35
Isa. 38:6
“Ngitalivikela lelidolobha ngilisindzise,

ngenca yami nangenca yenceku yami Davide.”

36Ngako ingilosi yaSimakadze yaphuma yabhubhisa emadvodza lati-185 000, labesenkambu yema-Asiriya. Batsi bantfu nabavuka ekuseni ngakusasa, bakhangwa lucaca lwetidvumbu! 37Ngako-ke Senaheribi, inkhosi yase-Asiriya, wadzilita inkambu yakhe, wahamba wabuyela eNineve, wayawuhlala khona.

38Kwatsi ngalelinye lilanga aselibele kukhonta ethempelini lankulunkulu wakhe Nisroki, kwesuka emadvodzana akhe, bo-Adrameleki naShareseri, bamjuba ngenkemba, besuka lapho babalekela eveni lase-Ararathi. Esahadoni, umsa wakhe, waba yinkhosi yase-Asiriya esikhundleni sakhe.

38

Kugula kwenkhosi Hezekiya nekuphiliswa kwakhe

(2 Khos. 20:1-11; 2 Khr. 32:24-26)

381

38:1
2 Khos. 20:1
2 Khr. 32:24
Kulawo malanga Hezekiya wagula wabangwa netibi. Umphrofethi Isaya, umsa wa-Amose, waya kuye, wafike watsi: “Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi: Sale ulungisa kahle tonkhe tintfo tasemndenini wakakho, ngobe sewutakufa, ngeke usindze.”

2Hezekiya wagucuka wabheka ngaselubondzeni, wathandaza kuSimakadze, watsi: 3“Awu, Simakadze, khumbula kutsi bengihamba ngekwetsembeka lokunjani embikwakho, nekutsi bengitinikele kangakanani embikwakho ngayo yonkhe inhlitiyo yami, ngenta lokuhle emehlweni akho.” Hezekiya wakhala kabuhlungu.

4Livi laSimakadze lefika ku-Isaya, latsi: 5“Hamba uyewutjela Hezekiya, utsi: ‘Naku lokushiwo nguSimakadze, Nkulunkulu weyihlomkhulu, Davide, utsi: Ngiwuvile umthandazo wakho, ngatibona netinyembeti takho. Ngitakwengetela iminyaka leli-15 ebudzeni bemphilo yakho. 6Ngitawukhulula wena kanye nalelidolobha esandleni senkhosi yase-Asiriya. Ngitalivikela lelidolobha.

7“ ‘Nasi sibonakaliso saSimakadze kuwe, sekutsi Simakadze utakwenta loko lakwetsembisile: 8Ngitakwenta sitfunti lesentiwe lilanga siye emuva tinyatselo letilishumi lese sitewuke etitebhisini tekukala sikhatsi ta-Ahazi.’ ” Ngako-ke kukhanya kwelilanga kwafinyela ngetinyatselo letilishumi lebesekutewukile.Ngaleto tikhatsi bekwakhiwa titebhisi tematje letatikhombisa tikhatsi ngelitfunti

9Umbhalo waHezekiya, inkhosi yakaJuda, emvakwekugula nekusindza kwakhe:

10

38:10
Jobe 7:6
Hla. 102:23
Ngatsi mine:

“Kantsi kutawutsi nase ngikhulile nginemandla,

ngiyakwendlula emasangweni ekufa,“ekufa” ngesiHebheru “eSheyoli”

ngidlelelwe incenye yeminyaka lesasele yemphilo yami?”

11Ngatsi mine:

“Angisayiwuphindze ngimbone Simakadze,

ngibone Simakadze eveni lalabaphilako.

Angisayikuphindze ngibabuke bantfu,

nome-ke ngiphindze ngihlale kanye

nalabo labahleti kulomhlaba.“kulomhlaba” letinye tincwadzi tekucala titsi “endzaweni yasemphelandzaba”

12Njengelithende lemelusi,

indlu yami ihhihlitelwe phansi yesuswa kimi.

Njengemeluki imphilo yami uyisongile,“uyisongile” ngesiHebheru “ngiyisongile”

ungincamulile emculwini webudze bemphilo,

busuku nemini wetamana nekungicedza.

13Ngilindzile ngekubeketela kwaze kwadzabuka kusa;

kodvwa yena njengelibhubesi

uwabhobabhobe onkhe ematsambo ami.

Busuku nemini wetamana nekungicedza.

14

38:14
Isa. 59:11
Ngantjilota ngikhalisa kwenkhonjane,

ngabubula ngakhalisa kwelituba,

emehlo ami aba luvitsi,

nangitsi ngibuka etulu emazulwini, ngihluphekile.

Awu Simakadze, wota ungelekelele.”

15Kodvwa ngingatsini nje? Sewungitjelile,

futsi yena cobo lwakhe ukwentile loko.

Ngitawuhamba ngekubonyabonyeka yonkhe iminyaka yami,

ngenca yalobuhlungu bemphefumulo wami.

16Simakadze, bantfu baphila ngetintfo letinje,

nami-ke umoya wami utfola imphilo ngato.

Ubuyisele kuphila kwami kimi,

wangenta ngaphila.

17

38:17
Hla. 30:3
86:13
94:19
116:3
Mik. 7:19
Empeleni wentele kusita mine

lokutsi ngive tinhlungu letinje.

Elutsandvweni lwakho

wangisindzisa emgodzini wembhubhiso,

utsatse tonkhe tono tami watilahla emvakwakho.

18

38:18
Hla. 6:5
30:9
88:10
115:17
Ngobe lidliza“lidliza” ngesiHebheru “iSheyoli” lingeke likudvumise,

nekufa ngeke kutigambute tibongo takho;

labo labashona phansi emgodzini

bangeke babeke litsemba labo ekwetsembekeni kwakho.

19

38:19
Hla. 78:4
145:4
Ngulabaphilako, labaphilako bodvwa,

labakudvumisako wena,

njengaloku ngenta nje nami lamuhla.

Bobabe batjela bantfwababo ngekwetsembeka kwakho.

20

38:20
Hla. 63:4
104:33
146:2
Simakadze utangisindzisa;

siyawuhlabela ngetingubhu letinetintsambo

onkhe emalanga emphilo yetfu

sisethempelini laSimakadze.

21Isaya abeshito watsi: “Futfumetani sitfobo semakhiwa, bese nisifaka kulelitfumba, utabe sewuyaphila.”

22Hezekiya abebute watsi: “Sitawuba yini sibonakaliso sekutsi ngitawukhuphukela ethempelini laSimakadze?”