Siswati 1996 (SWA96)
34

Nkulunkulu utatijezisa titsa takhe

341

34:1
Isa. 1:2
Sondzelani, nine tive, nitewulalela;

lalelisisani, nine tive!

Umhlaba awuve,

nako konkhe lokukuwo,

umhlaba,

nako konkhe lokuphuma kuwo!

2Simakadze utitfukutselele tonkhe tive;

intfukutselo yakhe isetikwawo onkhe emabutfo ato.

Uyakuwabhubhisa“Uyakuwabhubhisa” ligama lesiHebheru lisho kunikela tintfo nome bantfu kuNkulunkulu lokungaguculwa, imvamisa ngekukubhubhisa kuphele swe; nakuvesi 5. onkhe awacedze,

awanikele kutsi agwazwe.

3

34:3
Jer. 9:22
25:33
Lababulewe bawo bayawulahlwa ngephandle,

tidvumbu tawo tiyawunuka luboti;

tintsaba tiyawucwila engatini yawo.

4

34:4
Semb. 6:14
Tonkhe tinkhanyeti tasemazulwini tiyawuncibilika,

nesibhakabhaka sigocotwe njengencwadzi legocotwako;

tonkhe letinkhanyeti tasesibhakabhakeni tiyakuwa

njengemacembe lomile lahhohloka esihlahleni semvini,

nanjengemakhiwa lasabunile

nakahhohloka esihlahleni semkhiwa.

5Inkemba yami seyinatse yenela emazulwini,

bukani, yehla ngekwehlulela,

yehlela kulaka-Edomu,

sive lengitasibhubhisa ngisicedze.

6

34:6
Isa. 63:1
Inkemba yaSimakadze icwiliswa engatini,

inemanoni yonkhe indzawo,

igcwele ingati yemazinyane etimvu, nengati yetimbuti,

nemanoni lesuka etinsweni tetihhanca.

Ngobe Simakadze unemhlatjelo eBhosra

nekuhlaba lokukhulu kulaka-Edomu.

7Tinkhabi tesiganga tiyakuwa nabo,

tinkunzana kanye netinkunzi letinkhulu.

Live labo liyawucwila engatini,

nelutfuli luyawuba manti emanoni.

8

34:8
Jer. 51:6
Ngobe Simakadze unelilanga lekuphindzisela,

umnyaka wekubuyisela ngenca yendzaba yaseSiyoni.

9Imifudlana yaka-Edomu iyawuba litiyela,

lutfuli lwakhona lube sibabule lesivutsako,

live labo libe litiyela lelivutsako.

10

34:10
Semb. 14:11
19:3
Singeke sicinywe ebusuku nasemini,

intfutfu yaso iyawubhunya phakadze naphakadze,

kusukela etitukulwaneni kuye etitukulwaneni

live liyawuhlala lilihlane,

kute namunye loyawuphindza adzabule ekhatsi kulo.

11

34:11
2 Khos. 21:13
Isa. 14:23
Zef. 2:14
Sahhukulu sasehlane nesahhukulu lesikhalakoEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle

kuyawuyitsatsa lendzawo ibe yako.

Sahhukulu lesikhuluEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle nelihhwabayi

kuyawukwakhela tidleke tako khona lapho.

Nkulunkulu uyakuselula etikwelive laka-Edomu

silinganiso sesiphitsiphitsi,

yebo, nekwekulinganisa lokuyincitsakalo.

12Babusi balo kuyawubate labayawukubita batsi bukhosi,

bonkhe baholi balo bayawunyamalala.

13

34:13
Isa. 13:21
Jer. 50:39
Emanyeva ayakwehlula tigodlo talo,

emanyeva netinchachabutane kunyatsele tinqaba talo.

Kuyawuba yindzawo yekujangaza timphungutja,

nelikhaya letahhukulu.Empeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle

14

34:14
Mat. 12:43
Semb. 18:2
Tilwane tesiganga tiyawuhlangana netimphisi,

netimbuti tesiganga timemetane todvwana,

netilwane tasebusuku“netilwane tasebusuku” kwakulidimoni lelisikati lekwakukholwa kutsi lihlala etindzaweni letilihlane tiyawulala lapho,

tititfolele khona indzawo yekuphumula.

15SahhukuluEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle siyakwakha sidleke saso lapho,

sitalele emacandza,

siwachobosele khona lapho, sifukamele emazini aso,

ngaphansi kwemtfunti wetimphiko taso;

ngisho nabolohheya bayawuhlangana lapho,

ngulowo ahambe nesingani sakhe.

16Ase nibuke encwadzini legocotwako yaSimakadze nifundze.

Kute nakunye kwaloku lokuyawusilela,

kute lokuyakweswela singani sako.

Ngobe ngumlomo wakhe lona lokhiphe lomyalo,

naMoya wakhe uyawukubutsela ndzawonye.

17Ukunika tabelo tako ngenkatho,

sandla sakhe siyakwabela live njengekwesilinganiso,

seliyawuba lako kokuphela,

kuhlale khona situkulwane ngesitukulwane.

35

Indlela yebungcwele

351

35:1
Isa. 29:17
32:15
Lihlane nelive lelihamukile kuyawujabula,

lugwadvule luyawujabula luchakaze timbali.

2Njengembali luyawuchakaza lube lusha;

luyawutfokota kakhulu,

lumemete ngenjabulo.

Ludvumo lweLebanoni luyawunikwa lona,

yebo, luyawunikwa ludvumo lweKhameli nelweSharoni;

bantfu bayawubona bukhosi baSimakadze,

nebukhatikhati baNkulunkulu wetfu.

3

35:3
Jobe 4:3
Heb. 12:12
Cinisani tandla letibutsakatsaka,

nikhutsate emadvolo lacekako.

4

35:4
Hla. 94:1
Isa. 34:8
40:1,9
Khulumani kulabanetinhlitiyo letesabako nitsi:

“Cinani, ningesabi,

Nkulunkulu wenu uyeta,

uyawufika nekuphindzisela nekujezisa kwakhe,

utawufika atenisindzisa.”

5

35:5
Isa. 29:18
Mat. 11:5
Mak. 7:37
Luk. 7:22
Emehlo etimphumphutse ayawuvuleka,

netindlebe tetihhulu tiyawuva.

6Labachutako bayawusuka emagonso njengenyamatane,

nelulwimi lwesimungulu luyawumemeta ngenjabulo.

Emanti ayawugeleta ehlane,

kube nemifudlana elugwadvule.

7

35:7
Hla. 107:35
Isa. 41:18
Sihlabatsi lesishisako siyawuba sitiba,

umhlabatsi lowomile uphetfuke tiyalu.

Nalapho kwake kwahlala timphungutja khona,

kuyawumila tjani nemhlanga,

kanye nemhlanga iphaphira.

8

35:8
Joh. 14:6
Semb. 21:27
Kuyawuba khona umgwaco lomkhulu lapho,

uyawubitwa ngekutsi Yindlela Yebungcwele.

Labangcolile ngeke bahambe ngawo,

uyakuba walabo labahamba ngawo lomgwaco,

tilima letikhohlakele ngeke tihambahambe ngawo.“tilima letikhohlakele ngeke tihambahambe ngawo” nome “labalibele ngeke besuke kuwo”

9

35:9
Isa. 11:6
65:25
Kuyawubate libhubesi lapho,

kute ngisho nesilwane lesinelulaka,

lesiyawutfolakala kuwo.

Kodvwa ngulabahlengiwe bodvwa

labayawuhamba kulowo mgwaco,

10

35:10
Isa. 51:11
65:18
Joh. 16:22
Semb. 21:4
labahlengiwe baSimakadze bayawubuya.

Bayawungena eSiyoni ngekuhlabela,

nangekujabula kwaphakadze

lokuyawuba ngumchele etinhloko tabo.

Bayawuhamba ngekutfokota nangekujabula,

lusizi nekububula kuyawubaleka.

36

Kusongelwa kweJerusalema nguSenaheribi

(2 Khos. 18:13-27; 2 Khr. 32:1-19)

361

36:1
2 Khos. 18:13
2 Khr. 32:1
Ngemnyaka weli-14 wekubusa kwenkhosi Hezekiya, kwesuka Senaheribi, inkhosi yase-Asiriya, wahlasela onkhe emadolobha latinqaba akaJuda, wawatfumba. 2
36:2
Isa. 7:3
Inkhosi yase-Asiriya yase itfumela indvuna yayo lenkhulu yemphi kanye nalelikhulu libutfo lemphi lelesuka eLakhishi, laya enkhosini Hezekiya eJerusalema. Kwatsi lendvuna lenkhulu yemphi nayima ngasemseleni wesitiba lesisenhla, emgwacweni loya eNsimini yeMgezi Wetingubo,“eNsimini yeMgezi Wetingubo” ngulapho emadvodza abegezela khona tindvwangu letinsha 3
36:3
Isa. 22:20
kwaphuma bo-Eliyakimu, umsa waHilkiya, indvuna yesigodlo, naShebna labengumabhalane, naJowa, umsa wa-Asafa, umbhalisi, baya kuyo.

4Indvuna lenkhulu yemphi yafike yakhuluma kubo, yatsi: “Tjelani Hezekiya, nitsi:

“ ‘Naku lokushiwo yinkhosi lenkhulu yase-Asiriya, itsi: Ulibeke kubani litsemba lakho? 5Utsi unemasu nemabutfo emphi lanemandla, kodvwa ukhuluma lite nje. Ngubani lona lowetsembele kuye, lokwenta kutsi ngaye ungivukele? 6

36:6
Hez. 29:6
Buka la, nyalo wetsembele eGibhithe, kulolubhatu lwendvuku yemhlanga, lolugwaza sandla semuntfu lumlimate, nakatsi ubambelela kulo! Unjalo-ke Faro, inkhosi yaseGibhithe, kubo bonkhe labetsembela kuye. 7Nangabe utsi kimi: “Setsembele kuSimakadze Nkulunkulu wetfu,” akusiye yini lona Hezekiya ladzilita tindzawo takhe letiphakeme tekukhontela nemalati akhe, atsi kubakaJuda nebaseJerusalema: “Kufanele nikhonte embikwanali lilati leliseJerusalema”?

8“ ‘Buya-ke nyalo, wente sivumelwane nemphatsi wami, inkhosi yase-Asiriya: Ngitakunika emahhashi lati-2 000, nawungaba nebantfu labangawagibela. 9Ungayeyisa yini yona yinye nje kuto tonkhe tindvuna letincane temphatsi wami, nome ngabe wetsembele eGibhithe ngetincola temphi kanye nebagibeli bemahhashi? 10Ngetulu kwaloko nje, kantsi lapha ngitele kutawuhlasela nekubhubhisa lelive ngaphandle kwaSimakadze yini? Simakadze nguye cobo lwakhe longitjele kutsi angishuce ngite kulelive ngitelibhubhisa.’ ”

11Bo-Eliyakimu, naShebna, naJowa bakhuluma kulendvuna lenkhulu, batsi: “Sicela umane ukhulume ngesiSiriya etincekwini takho, ngobe ngulona lulwimi lesiluvako. Ungakhulumi natsi ngesiHebheru kuva bonkhe labantfu labalapha etulu elubondzeni.”

12Kodvwa lendvuna lenkhulu yemphi yaphendvula, yatsi: “Kantsi inkhosi yami beyingitfume kini nalenkhosi yenu nodvwa yini kutsi ngitewukhuluma lamagama? Beyingakangitfumi yini nakubo labantfu labalapha etulu elubondzeni, nabo labanjengani, labatawudla emangcoliso abo, baphindze banatse nemichamo yabo?”

13Lendvuna lenkhulu yemphi yase iyasukuma yamemeta ngesiHebheru, yatsi: “Lalelani emavi enkhosi lenkhulu, inkhosi yase-Asiriya! 14Naku lokushiwo yinkhosi, itsi: ‘Ningacali niyengwe nguHezekiya. Angeke akhone kunikhulula! 15

36:15
Isa. 37:10
Ningavumi kutsi Hezekiya aniyenge netsembele kuSimakadze, nakatsi: “Simakadze utasephula ngempela, lelidolobha lingeke linikelwe esandleni senkhosi yase-Asiriya.” ’

16“Inkhosi yase-Asiriya itsi: ‘Ningamlaleli Hezekiya, yentani sivumelwane nami, niphume nite kimi, nguleyo naleyo ndvodza-ke iyawube seyitidlela kahle esivinini sayo, nasemkhiwaneni wayo, inatse nemanti laphuma emtfonjeni wayo, 17ngize ngifike nginitsatse nginimikise eveni lelifanana nelenu, live lelinalokutinhlavu, nalelineliwayini lelisha, live lesinkhwa neletivini.’

18

36:18
Isa. 10:10
37:12
“Ningavumi kutsi Hezekiya anedukise, nakatsi: ‘Simakadze utasikhulula.’ Ukhona yini nkulunkulu wanome ngusiphi sive lowake wakhulula live lakhe esandleni senkhosi yase-Asiriya? 19Baphi nje bonkulunkulu baseHamathi, nebase-Aphadi? Baphi bonkulunkulu baseSefavayimu? Bayisindzisile yini iSamariya esandleni sami? 20Ngumuphi kubo bonkhe labonkulunkulu balamave lowake wakhona kusindzisa live lakhe esandleni sami? Simakadze-ke yena angayisindzisa kanjani iJerusalema esandleni sami?”

21Kodvwa labantfu babindza nje bambuka bangete basho lutfo, ngobe inkhosi yayibadvonse ngendlebe yatsi: “Ningacali nimphendvule.”

22Bo-Eliyakimu, umsa waHilkiya, labeyindvuna yesigodlo, naShebna, labengumabhalane, kanye naJowa, umsa wa-Asafa, labengulobhalisako, bahamba bayawubikela Hezekiya sebadzabule tingubo tabo, bafike bamtjela konkhe lokwakushiwo yindvuna lenkhulu yemphi yase-Asiriya.