Siswati 1996 (SWA96)
34

Nkulunkulu utatijezisa titsa takhe

341

34:1
Isa. 1:2
Sondzelani, nine tive, nitewulalela;

lalelisisani, nine tive!

Umhlaba awuve,

nako konkhe lokukuwo,

umhlaba,

nako konkhe lokuphuma kuwo!

2Simakadze utitfukutselele tonkhe tive;

intfukutselo yakhe isetikwawo onkhe emabutfo ato.

Uyakuwabhubhisa“Uyakuwabhubhisa” ligama lesiHebheru lisho kunikela tintfo nome bantfu kuNkulunkulu lokungaguculwa, imvamisa ngekukubhubhisa kuphele swe; nakuvesi 5. onkhe awacedze,

awanikele kutsi agwazwe.

3

34:3
Jer. 9:22
25:33
Lababulewe bawo bayawulahlwa ngephandle,

tidvumbu tawo tiyawunuka luboti;

tintsaba tiyawucwila engatini yawo.

4

34:4
Semb. 6:14
Tonkhe tinkhanyeti tasemazulwini tiyawuncibilika,

nesibhakabhaka sigocotwe njengencwadzi legocotwako;

tonkhe letinkhanyeti tasesibhakabhakeni tiyakuwa

njengemacembe lomile lahhohloka esihlahleni semvini,

nanjengemakhiwa lasabunile

nakahhohloka esihlahleni semkhiwa.

5Inkemba yami seyinatse yenela emazulwini,

bukani, yehla ngekwehlulela,

yehlela kulaka-Edomu,

sive lengitasibhubhisa ngisicedze.

6

34:6
Isa. 63:1
Inkemba yaSimakadze icwiliswa engatini,

inemanoni yonkhe indzawo,

igcwele ingati yemazinyane etimvu, nengati yetimbuti,

nemanoni lesuka etinsweni tetihhanca.

Ngobe Simakadze unemhlatjelo eBhosra

nekuhlaba lokukhulu kulaka-Edomu.

7Tinkhabi tesiganga tiyakuwa nabo,

tinkunzana kanye netinkunzi letinkhulu.

Live labo liyawucwila engatini,

nelutfuli luyawuba manti emanoni.

8

34:8
Jer. 51:6
Ngobe Simakadze unelilanga lekuphindzisela,

umnyaka wekubuyisela ngenca yendzaba yaseSiyoni.

9Imifudlana yaka-Edomu iyawuba litiyela,

lutfuli lwakhona lube sibabule lesivutsako,

live labo libe litiyela lelivutsako.

10

34:10
Semb. 14:11
19:3
Singeke sicinywe ebusuku nasemini,

intfutfu yaso iyawubhunya phakadze naphakadze,

kusukela etitukulwaneni kuye etitukulwaneni

live liyawuhlala lilihlane,

kute namunye loyawuphindza adzabule ekhatsi kulo.

11

34:11
2 Khos. 21:13
Isa. 14:23
Zef. 2:14
Sahhukulu sasehlane nesahhukulu lesikhalakoEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle

kuyawuyitsatsa lendzawo ibe yako.

Sahhukulu lesikhuluEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle nelihhwabayi

kuyawukwakhela tidleke tako khona lapho.

Nkulunkulu uyakuselula etikwelive laka-Edomu

silinganiso sesiphitsiphitsi,

yebo, nekwekulinganisa lokuyincitsakalo.

12Babusi balo kuyawubate labayawukubita batsi bukhosi,

bonkhe baholi balo bayawunyamalala.

13

34:13
Isa. 13:21
Jer. 50:39
Emanyeva ayakwehlula tigodlo talo,

emanyeva netinchachabutane kunyatsele tinqaba talo.

Kuyawuba yindzawo yekujangaza timphungutja,

nelikhaya letahhukulu.Empeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle

14

34:14
Mat. 12:43
Semb. 18:2
Tilwane tesiganga tiyawuhlangana netimphisi,

netimbuti tesiganga timemetane todvwana,

netilwane tasebusuku“netilwane tasebusuku” kwakulidimoni lelisikati lekwakukholwa kutsi lihlala etindzaweni letilihlane tiyawulala lapho,

tititfolele khona indzawo yekuphumula.

15SahhukuluEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle siyakwakha sidleke saso lapho,

sitalele emacandza,

siwachobosele khona lapho, sifukamele emazini aso,

ngaphansi kwemtfunti wetimphiko taso;

ngisho nabolohheya bayawuhlangana lapho,

ngulowo ahambe nesingani sakhe.

16Ase nibuke encwadzini legocotwako yaSimakadze nifundze.

Kute nakunye kwaloku lokuyawusilela,

kute lokuyakweswela singani sako.

Ngobe ngumlomo wakhe lona lokhiphe lomyalo,

naMoya wakhe uyawukubutsela ndzawonye.

17Ukunika tabelo tako ngenkatho,

sandla sakhe siyakwabela live njengekwesilinganiso,

seliyawuba lako kokuphela,

kuhlale khona situkulwane ngesitukulwane.