Siswati 1996 (SWA96)
33

Umthandazo locela kusitwa

331

33:1
Isa. 37:36
Jer. 30:16
Maye kuwe, wena mbhubhisi, wena losengakabhujiswa!

Maye kuwe, wena lolimbuka, wena losengakatsengiswa!

Nawuyekela kubhubhisa, uyakubhujiswa nawe.

Nawuyekela kutsengisa bantfu, uyakutsengiswa nawe.

2

33:2
Hla. 33:20
70:1,5
Awu Simakadze, bani nemusa kitsi;

tsine silangatelela wena.

Bani ngemandla etfu njalo nje ekuseni,

nensindziso yetfu ngesikhatsi selusizi.

3Ngekubhavumula kweliphimbo lakho,

tive tiyabaleka;

nawuphakama wena,

tive tiyasakateka.

4Imphango yenu, nine tive, iyavunwa,

kube shangatsi kucatsama inkhasa yesikhonyane;

emadvodza ayayibunganyela,

yebo, njengelibulo lesikhonyane.

5

33:5
Isa. 57:15
Simakadze uphakeme,

ngobe uhlala endzaweni lephakeme,

utawugcwalisa iSiyoni ngekwehlulela

ngemtsetfocotfo nangekulunga.

6Utawuba sisekelo sakho lesingusonasona

ngawo onkhe emalanga akho,

abe lifa lakho lensindziso,

nelekuhlakanipha, nelwati.

Kwesaba Simakadze kungumcebo wakhe.Nome “kuligugu lakho”

7Buka la, emadvodza akubo lanesibindzi

akhala kakhulu ngephandle;

emancusa ekuthula akhala kabuhlungu.

8

33:8
Khu. 5:6
2 Khos. 18:14,17
Imigwaco lemikhulu idvutjiwe,

kute tihambi letikuleyo migwaco.

Sivumelwane sephuliwe,

bofakazi baso bayedzelelwa,“bofakazi baso bayedzelelwa” siHebheru sitsi “emadolobha ayedzelelwa”

kute namunye lohlonishwako.

9

33:9
Neh. 1:4
Live liyalila“liyalila” nome “liyoma” ligedvuke,

iLebanoni ihlazekile, iyabuna;

iSharoni ifanana nelihlane i-Arabha,

iBhashani neKhameli kuhhohlota emacembe ayo.

Simakadze wecwayisa titsa takhe

10Simakadze utsi:

“Nyalo sengitawusukuma,

nyalo sengitawuphakanyiswa,

nyalo sengitakwenyuselwa etulu.

11

33:11
Hla. 7:14
Nemitsa emakhoba, nitale tibi;

kuphefumula kwenu kungumlilo lonicotfulako.

12Tive tiyakushiswa kube shangatsi ngumcakaco;

njengetihlahla temanyeva letigawuliwe,

tiyawulunyekwa ngemlilo.”

13Nine lenikhashane,

lalelani loku lengikwentile;

nine lenisedvute,

vumani emandla ami!

14

33:14
Dut. 4:24
Isa. 30:27
Toni taseSiyoni tiyatfutfumela,

kutfutfumela kubabambile labangamesabi Nkulunkulu:

“Ngubani emkhatsini wetfu

longahlala nemlilo locotfulako?

Ngubani emkhatsini wetfu

longahlala nekuvutsa kwaphakadze?”

15

33:15
Hla. 15:2
24:4
Ngulowo lohamba ngekulunga, akhulume lokungiko,

lowo lowala inzuzo yekucindzetela,

logodla sandla sakhe singayemukeli imidizo,

avale tindlebe takhe kulababopha luzungu,

avale emehlo akhe ekubukeni lokubi.

16Ngulowo-ke umuntfu lotawuhlala ekuphakameni,

losiphephelo sakhe kutawuba yinqaba yemadvwala.

Uyakunikwa sinkhwa sakhe,

angawesweli emanti ekunatsa.

Likusasa lelihle

17Emehlo akho ayakuyibona inkhosi ebuhleni bayo,

abuke nelive lelingematsafa lamahle.

18Emicabangweni yakho

uyakuzindla ngekwesatjiswa kwakucala:

“Iphi lendvuna lenkhulu?

Uphi lona abetsatsa imitselo?

Iphi yona lendvuna lebeyibala imibhoshongo?”

19Ungeke uphindze usibone lesive lesinebudlova,

labo bantfu belulwimi lolungatiwa kahle,

labalulwimi lwabo lungatiwa futsi lungevakali.

20

33:20
Hla. 122:4
125:1
Isa. 32:18
Buka iSiyoni, lidolobha lemadzili etfu;

emehlo akho ayakuyibona iJerusalema,

indzawo yekuhlala lenekuthula,

nelithende lelingeke lisuswe;

tikhonkhwane talo tingeke tisishulwe,

kungeke kudzabuke ngisho nayinye yetindophi talo.

21Lapho-ke Simakadze uyawuba nguLonemandla wetfu.

Kuyawufanana nendzawo lenemifula lebanti nemifudlana.

Kute sikebhe lesinetigwedlo lesiyawuhamba kuyo,

kute ngisho nemkhumbi lonemandla lotawuntjweza kuyo.NgesiHebheru lelivesi alicondzakali

22Ngobe Simakadze ngumehluleli wetfu;

Simakadze nguyena sishayamtsetfo setfu,

Simakadze yinkhosi yetfu,

nguye lotasisindzisa.

23Tindophi takho tekubopha liseyili setiyaceka:

Insika yemkhumbi ayikaboshwa yacina,

liseyili alikendlaleki.

Imphango lenyenti itakwehlukaniswa,

ngisho nalochutako uyakuyitfola imphango.

24

33:24
Jow. 3:10
Zak. 12:8
Kute lohlala eSiyoni loyakutsi: “Ngiyagula,”

netono talabo labahlala khona tiyawutsetselelwa.

34

Nkulunkulu utatijezisa titsa takhe

341

34:1
Isa. 1:2
Sondzelani, nine tive, nitewulalela;

lalelisisani, nine tive!

Umhlaba awuve,

nako konkhe lokukuwo,

umhlaba,

nako konkhe lokuphuma kuwo!

2Simakadze utitfukutselele tonkhe tive;

intfukutselo yakhe isetikwawo onkhe emabutfo ato.

Uyakuwabhubhisa“Uyakuwabhubhisa” ligama lesiHebheru lisho kunikela tintfo nome bantfu kuNkulunkulu lokungaguculwa, imvamisa ngekukubhubhisa kuphele swe; nakuvesi 5. onkhe awacedze,

awanikele kutsi agwazwe.

3

34:3
Jer. 9:22
25:33
Lababulewe bawo bayawulahlwa ngephandle,

tidvumbu tawo tiyawunuka luboti;

tintsaba tiyawucwila engatini yawo.

4

34:4
Semb. 6:14
Tonkhe tinkhanyeti tasemazulwini tiyawuncibilika,

nesibhakabhaka sigocotwe njengencwadzi legocotwako;

tonkhe letinkhanyeti tasesibhakabhakeni tiyakuwa

njengemacembe lomile lahhohloka esihlahleni semvini,

nanjengemakhiwa lasabunile

nakahhohloka esihlahleni semkhiwa.

5Inkemba yami seyinatse yenela emazulwini,

bukani, yehla ngekwehlulela,

yehlela kulaka-Edomu,

sive lengitasibhubhisa ngisicedze.

6

34:6
Isa. 63:1
Inkemba yaSimakadze icwiliswa engatini,

inemanoni yonkhe indzawo,

igcwele ingati yemazinyane etimvu, nengati yetimbuti,

nemanoni lesuka etinsweni tetihhanca.

Ngobe Simakadze unemhlatjelo eBhosra

nekuhlaba lokukhulu kulaka-Edomu.

7Tinkhabi tesiganga tiyakuwa nabo,

tinkunzana kanye netinkunzi letinkhulu.

Live labo liyawucwila engatini,

nelutfuli luyawuba manti emanoni.

8

34:8
Jer. 51:6
Ngobe Simakadze unelilanga lekuphindzisela,

umnyaka wekubuyisela ngenca yendzaba yaseSiyoni.

9Imifudlana yaka-Edomu iyawuba litiyela,

lutfuli lwakhona lube sibabule lesivutsako,

live labo libe litiyela lelivutsako.

10

34:10
Semb. 14:11
19:3
Singeke sicinywe ebusuku nasemini,

intfutfu yaso iyawubhunya phakadze naphakadze,

kusukela etitukulwaneni kuye etitukulwaneni

live liyawuhlala lilihlane,

kute namunye loyawuphindza adzabule ekhatsi kulo.

11

34:11
2 Khos. 21:13
Isa. 14:23
Zef. 2:14
Sahhukulu sasehlane nesahhukulu lesikhalakoEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle

kuyawuyitsatsa lendzawo ibe yako.

Sahhukulu lesikhuluEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle nelihhwabayi

kuyawukwakhela tidleke tako khona lapho.

Nkulunkulu uyakuselula etikwelive laka-Edomu

silinganiso sesiphitsiphitsi,

yebo, nekwekulinganisa lokuyincitsakalo.

12Babusi balo kuyawubate labayawukubita batsi bukhosi,

bonkhe baholi balo bayawunyamalala.

13

34:13
Isa. 13:21
Jer. 50:39
Emanyeva ayakwehlula tigodlo talo,

emanyeva netinchachabutane kunyatsele tinqaba talo.

Kuyawuba yindzawo yekujangaza timphungutja,

nelikhaya letahhukulu.Empeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle

14

34:14
Mat. 12:43
Semb. 18:2
Tilwane tesiganga tiyawuhlangana netimphisi,

netimbuti tesiganga timemetane todvwana,

netilwane tasebusuku“netilwane tasebusuku” kwakulidimoni lelisikati lekwakukholwa kutsi lihlala etindzaweni letilihlane tiyawulala lapho,

tititfolele khona indzawo yekuphumula.

15SahhukuluEmpeleni kwehlukanisela kahle kwaloluhlobo lwetinyoni kute siciniseko kahle siyakwakha sidleke saso lapho,

sitalele emacandza,

siwachobosele khona lapho, sifukamele emazini aso,

ngaphansi kwemtfunti wetimphiko taso;

ngisho nabolohheya bayawuhlangana lapho,

ngulowo ahambe nesingani sakhe.

16Ase nibuke encwadzini legocotwako yaSimakadze nifundze.

Kute nakunye kwaloku lokuyawusilela,

kute lokuyakweswela singani sako.

Ngobe ngumlomo wakhe lona lokhiphe lomyalo,

naMoya wakhe uyawukubutsela ndzawonye.

17Ukunika tabelo tako ngenkatho,

sandla sakhe siyakwabela live njengekwesilinganiso,

seliyawuba lako kokuphela,

kuhlale khona situkulwane ngesitukulwane.

35

Indlela yebungcwele

351

35:1
Isa. 29:17
32:15
Lihlane nelive lelihamukile kuyawujabula,

lugwadvule luyawujabula luchakaze timbali.

2Njengembali luyawuchakaza lube lusha;

luyawutfokota kakhulu,

lumemete ngenjabulo.

Ludvumo lweLebanoni luyawunikwa lona,

yebo, luyawunikwa ludvumo lweKhameli nelweSharoni;

bantfu bayawubona bukhosi baSimakadze,

nebukhatikhati baNkulunkulu wetfu.

3

35:3
Jobe 4:3
Heb. 12:12
Cinisani tandla letibutsakatsaka,

nikhutsate emadvolo lacekako.

4

35:4
Hla. 94:1
Isa. 34:8
40:1,9
Khulumani kulabanetinhlitiyo letesabako nitsi:

“Cinani, ningesabi,

Nkulunkulu wenu uyeta,

uyawufika nekuphindzisela nekujezisa kwakhe,

utawufika atenisindzisa.”

5

35:5
Isa. 29:18
Mat. 11:5
Mak. 7:37
Luk. 7:22
Emehlo etimphumphutse ayawuvuleka,

netindlebe tetihhulu tiyawuva.

6Labachutako bayawusuka emagonso njengenyamatane,

nelulwimi lwesimungulu luyawumemeta ngenjabulo.

Emanti ayawugeleta ehlane,

kube nemifudlana elugwadvule.

7

35:7
Hla. 107:35
Isa. 41:18
Sihlabatsi lesishisako siyawuba sitiba,

umhlabatsi lowomile uphetfuke tiyalu.

Nalapho kwake kwahlala timphungutja khona,

kuyawumila tjani nemhlanga,

kanye nemhlanga iphaphira.

8

35:8
Joh. 14:6
Semb. 21:27
Kuyawuba khona umgwaco lomkhulu lapho,

uyawubitwa ngekutsi Yindlela Yebungcwele.

Labangcolile ngeke bahambe ngawo,

uyakuba walabo labahamba ngawo lomgwaco,

tilima letikhohlakele ngeke tihambahambe ngawo.“tilima letikhohlakele ngeke tihambahambe ngawo” nome “labalibele ngeke besuke kuwo”

9

35:9
Isa. 11:6
65:25
Kuyawubate libhubesi lapho,

kute ngisho nesilwane lesinelulaka,

lesiyawutfolakala kuwo.

Kodvwa ngulabahlengiwe bodvwa

labayawuhamba kulowo mgwaco,

10

35:10
Isa. 51:11
65:18
Joh. 16:22
Semb. 21:4
labahlengiwe baSimakadze bayawubuya.

Bayawungena eSiyoni ngekuhlabela,

nangekujabula kwaphakadze

lokuyawuba ngumchele etinhloko tabo.

Bayawuhamba ngekutfokota nangekujabula,

lusizi nekububula kuyawubaleka.