Siswati 1996 (SWA96)
30

Sivumelwane lesingenamsebenti saseGibhithe

301

30:1
Isa. 1:2,5
Simakadze utsi:

“Maye kulabo bantfwana labanenkhani,

nakulabo labakha emasu langesiwo ami,

nakulabo labenta sivumelwane kungesiko ngaMoya wami,

bengete sono esonweni,

2

30:2
Isa. 31:1
Jer. 37:7
Hez. 17:15
labo labehlela entasi eGibhithe

babe bangakaceli kimi,

labafunana nelusito kuFaro kutsi abavikele,

nesitfunti saseGibhithe sekuphephela.

3

30:3
Isa. 20:5
36:6
Kodvwa siphephelo saFaro siyakunijabhisa,

sitfunti saseGibhithe siyakunitsela ngelihlazo.

4

30:4
Hla. 78:12
Isa. 19:11,13
Nome banetiphatsimandla eSowani

netigijimi tabo tefika eHanesi,

5

30:5
Jer. 2:36
bonkhe bantfu bayawuba nemahloni

ngenca yebantfu labangenamsebenti kubo,

nalabangasiti ngalutfo nalabangaletsi lutfo

ngaphandle kwenjabhiso nendlisamahloni.”

6Livi lesembulo lelimacondzana netilwane taseNegevu:

Emancusa adzabula eveni lebulukhuni nenjabhiso,

live lemabhubesi lamadvuna nalamasikati,

lemabululu kanye netinyoka letindizako,

ayalidzabula etfwala imicebo yawo ngetimbongolo,

neminotfo yawo ngemalundza emakamela,

aya kuleso sive lesingenanzuzo,

7kuyo iGibhithe lengenalusito lwalutfo.

Ngako-ke ngiyibita ngekutsi nguRahabi, uMenti Welite.

Sive lesingalaleli

8

30:8
Isa. 8:1
Hamba nyalo uyekubabhalela esibhelekeceni,

kucophe encwadzini legocotwako,

kuze kutsi ngemalanga letako

kube bufakazi baphakadze.

9

30:9
2 Khos. 17:14
Neh. 9:16
Babantfu labahlubukako,

bantfwana labanemanga,

nalabangafuni kulalela imiyalo yaSimakadze.

10

30:10
Mik. 2:11
Bakhuluma kubaboniswa batsi:

“Sale ningabe nisayibona imibono,”

nakubaphrofethi batsi:

“Sale ningabe nisasitjela tembulo talokungiko.

Sitjeleni tintfo letikitalakitanako,

phrofethani emanga.

11Yishiyeni lendlela,

nisuke kulomkhondvo,

niyekele nalokumelana natsi

ngaLongcwele waka-Israyeli!”

12Ngako-ke naku lokushiwo nguLongcwele waka-Israyeli, utsi:

“Ngobe niwalile lomlayeto,

netsembela kumcindzeteli,

natesekela ngekuyengwa,

13lesono lesi siyawuba ngangelubondza loluphakeme kini,

loseluklatuka ekhatsi selugobana,

lona lolusuke selutawuhhibika masinyane.

14

30:14
Jer. 19:10
Lutawucetuka tincetu njengeludziwo

loluphihlitwe ngelunya,

kangangekutsi emkhatsini wetincetu talo

ungeke sewutfole ngisho neludzengelo

lwekubutsa emalahle etiko,

nome nje lwekukhelela emanti emgodzini.”

15

30:15
Hla. 37:7
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, Longcwele waka-Israyeli, utsi:

“Ekuphendvukeni nasekuphumuleni

ngulapho kunensindziso yenu khona;

ekuthuleni nasekwetsembeni

ngulapho kunemandla enu khona;

kodvwa ningeke nitsandze lutfo lwako.

16

30:16
2 Khos. 25:4
Natsi nine: ‘Cha, tsine sitawubaleka ngemahhashi.’

Ngako-ke nitawubaleka!

Nine natsi: ‘Sitawugibela emahhashini

lagijimisa kwembane.’

Ngako-ke laba labanicoshako nabo

bayawugijimisa kwembane!

17

30:17
Lev. 26:36
Dut. 28:25
32:30
Inkhulungwane iyawubaleka

icoshwe kwetfuswa ngumunye nje,

ngekusonga kwalabasihlanu

niyawubhedvuka nonkhe nibaleke,

nize nisale seninjengesibhonga lesisiboniso

lesisele esicongweni sentsaba,

nanjengendvwangu lephakanyiswe egcumeni.”

18

30:18
Hla. 2:12
34:8
40:4
Taga 16:20
Jer. 17:7
Noko Simakadze ulangatelela kangaka

kutsi abe nemusa kini.

Uyaphakama kutsi anihawukele,

ngobe Simakadze nguNkulunkulu

lowehlulela ngemtsetfocotfo.

Babusisiwe bonkhe labalindzela yena.

Nkulunkulu uyakusibusisa sive sakhe

19

30:19
Isa. 58:9
65:24
Awu, bantfu baseSiyoni, nine lenihlala eJerusalema, anisayikubuye nilile. Maye, uyawuba nemusa kini, nanikhala kuye nicela lusito! Uyakwenelela kuva nje, bese uyaniphendvula. 20Naloku Simakadze anipha sinkhwa sekuhlupheka nje, nemanti etinhlungu, bafundzisi benu abasayikufihlakala, seniyakubabona ngemehlo enu enyama. 21Nome nijikela ngesekudla nome ngesancele, tindlebe tenu tiyakuva livi emvakwenu litsi: “Nansi indlela, hambani ngayo.” 22
30:22
Isa. 2:20
31:7
Niyawube seniyatedzelela letithico tenu letembeswe ngesiliva, naletitfombe tenu letimbonywe ngegolide, niyakutilahla khashane, kube shangatsi tidvwedvwe letingcolile, nitsi kuto: “Sukani la.”

23

30:23
Lev. 26:4
Dut. 11:14
28:12
Utawubuye anitfumelele imvula ngenca yenhlanyelo yenu leseniyihlanyele phansi emhlabatsini, kudla lokuphuma emhlabatsini kutawunona, futsi kube kunyenti. Ngalelo langa tinkhomo tenu tiyawukudla emadlelweni labanti nalaluhlata. 24Tinkhabi netimbongolo letiwusebentako lomhlaba tiyakudla lifolishi neluhlata lolwendlalwe ngetimfologo nangemafosholo. 25
30:25
Isa. 34:2
41:18
Hez. 39:4,17
Semb. 19:17
Ngalelo langa lekuhlaba lokukhulu, ngesikhatsi nakuwa imibhoshongo, imifudlana yemanti iyawugobhota kuto tonkhe tintsaba letiphakeme, nakuwo onkhe emagcuma lamadze. 26Inyanga iyawukhanya njengelilanga, nekukhanya kwelilanga kuyawuphindvwa kasikhombisa, ngangekukhanya kwemalanga lagcwele lasikhombisa, ngesikhatsi Simakadze nakabopha emanceba esive sakhe, elapha tilondza letavetwa nguye.

Nkulunkulu uyawujezisa i-Asiriya

27

30:27
Eks. 24:17
Dut. 4:24
9:3
2 Sam. 22:9
Heb. 12:29
Bukani, Libito laSimakadze lichamuka khashane,

lita nelulaka loluvutsako

nangelifu lelimnyama lentfutfu,

tindzebe temlomo wakhe tigcwele lulaka,

nelulwimi lwakhe lungumlilo lodlako.

28

30:28
Isa. 8:8
Kuphefumula kwakhe kunjengesikhukhula

semanti lesigeletako,

nasikhuphuka size sifike ngasentsanyeni.

Unyakatisa tive esisefeni sakhe sembhubhiso;

ubeka emihlatsini yebantfu litomu

lekubaholela ekwedukeni.

29

30:29
Hla. 42:4
Niyawuhlabela njengalobo busuku

lenenta ngabo lidzili lelingcwele,

tinhlitiyo tenu tiyawujabula

njengesikhatsi bantfu bakhuphuka ngemintjingo,

bakhuphukela eNtsabeni yaSimakadze,

eDvwaleni lema-Israyeli.

30

30:30
Eks. 9:23
Josh. 10:11
Isa. 29:6
Simakadze uyakwenta bantfu kutsi

babuve bukhosi belivi lakhe,

uyawubabonisa kwehla kwemkhono wakhe

ngentfukutselo lekhephukako nangemlilo lodlako,

nangekucheketeka kwemafu,

nangekudvuma, nangesangcotfo.

31Livi laSimakadze liyawuphihlita i-Asiriya,

ngendvuku yakhe yebukhosi

uyakuyishaya ayilahle phansi.

32Kuyawutsi njalo indvuku yaSimakadze nayehlela e-Asiriya,

ngisho loluswati lwakhe lwekujezisa,

kuyawuhambisana nekushaywa kwemafahlawane nemahabhu,

asalwa nabo emphini ngengalo yakhe lematima.

33

30:33
2 Khos. 23:10
Jer. 7:31
19:6,13-14
Semb. 19:20
20:14
21:8
IThofethi seyalungiswa kadzeni,

yentiwa yalungela inkhosi.

Umgodzi wayo wemlilo sewagujwa

waba banti wabuye washona,

kwatfotwa netinkhuni letinyenti temlilo;

kuphefumula kwaSimakadze lokugeleta

njengemfula wesibabule lesivutsako

kuyakuyilumeka ivutse.

31

Nkulunkulu utayivikela iJerusalema

311

31:1
Hla. 20:7
Isa. 30:2
Jer. 17:5
Maye kulabo labaya eGibhithe

bayewucela khona lusito,

labetsembela emahhashini,

betsembele nasebunyentini betincola tabo temphi,

nasemandleni lamakhulu ebagibeli babo bemahhashi,

kodvwa bangabuki kuLongcwele waka-Israyeli,

nome-ke bafune lusito kuSimakadze.

2

31:2
Isa. 45:7
Amo. 3:6
Noko naye uhlakaniphile,

futsi angayehlisa inhlekelele,

emavi akhe akaphindzi awabuyise.

Uyawusukuma amelane nendlu yalababi,

emelane nalabo labasita labenta lokubi.

3

31:3
Hla. 33:17
Kodvwa baseGibhithe bantfu nje, abasiye Nkulunkulu,

nemahhashi abo ayinyama nje, akasiwo umoya.

Simakadze utsi nakaphakamisa sandla sakhe,

kutsi lowo lositako akhubatele,

nalowo lositwako yena awe,

babhubhe bonkhe kanyekanye.

4Naku-ke lokushiwo nguSimakadze kimi, utsi:

“Njengobe libhubesi lihhonga,

libhubesi lelikhulu,

nalibambe inyamatane yalo,

ngisho nome sekuhlatjwa umkhosi

kubitwa belusi labanyenti kutsi batekulwa nalo,

aletfuswa kumemeta kwabo,

futsi aliphatanyiswa ngulomsindvo wabo,

kanjalo-ke naSimakadze longuSomandla

uyakwehlela esicongcweni seNtsaba iSiyoni

kutsi atekulwa imphi.

5

31:5
Dut. 32:11
Hla. 91:4
Mat. 23:37
Njengenyoni lendizela etikwesidleke sayo,

Simakadze longuSomandla uyakuvikela iJerusalema;

uyakuyivikela abuye ayisindzise,

uyakwendlula kuyo, ayilamulele.”

6Buyelani kuNkulunkulu,

nine ma-Israyeli,

nine lesenimhlubuke kangaka.

7

31:7
Isa. 2:20
30:22
Ngobe ngalelo langa ngulowo nalowo wenu

uyakutilahla tithico tesiliva netegolide

lenitente ngetandla tenu letigcwele kona.

8

31:8
2 Khos. 19:35
Isa. 37:36
“Ema-Asiriya ayawubhujiswa ngenkemba,

inkemba lengesiyo yendvodza,

inkemba lengesiyo yebantfu lababhubhako,

itawagwinya.

Ayakuyibalekela lenkemba,

nemajaha awo ayawusetjentiswa kamatima.

9Inqaba yawo iyawudzilika ngenca yekwesaba,

netindvuna tawo tiyawutfutfumela kakhulu

ekubonakaleni kwesiboniso semphi,” usho Simakadze,

lomlilo wakhe useSiyoni,

nembutfuma yakhe yemlilo iseJerusalema.

32

Inkhosi lenebucotfo

321Buka la, inkhosi iyawubusa ngekulunga,

nebabusi bayawubusa ngekwemtsetfocotfo.

2

32:2
Isa. 25:4
Ngulowo nalowo wabo uyawufanana nesiphephelo emoyeni,

abe ngumkhoselisi kuso sivunguvungu,

abe njengemifula yemanti ehlane,

afanane nelitfunti lelidvwala lelikhulu

eveni lelomele emanti.

3

32:3
Isa. 29:18
Emehlo alabo lababonako angeke asavaleka,

netindlebe talabo labevako setiyawulalela.

4Ingcondvo yalabanematata

iyawukwati ibuye icondze,

nelulwimi lolungingitako luyawusheshisa

kukhuluma kahle nangalokuvakalako.

5Silima singeke siphindze

sibitwe ngekutsi ngumhlonishwa,

yebo, nasidlani angeke ahlonishwe kakhulu.

6Ngobe silima sikhuluma bulima,

ingcondvo yaso ishikaneka ngalokubi,

siphila ngekungamesabi Nkulunkulu,

sisakate emanga ngaSimakadze;

lolambile simshiya angenalutfo,

kutsi nalowomile singamniki emanti.

7Emasu asidlani mabi,

wakha emacebo ebubi

ekubhubhisa labamphofu ngemanga,

ngisho nome sikhalo saloweswele sicotfo.

8Kodvwa umuntfu locotfo wakha emasu lacotfo;

imisebenti yakhe lehloniphekile imente eme.

Kwehlulelwa nekubuyiselwa

9Nine bafati labakhibikile,

sukumani nilalele kimi,

nine madvodzakati lenitivela niphephile,

lalelani naku lengitakusho!

10Ngesikhatsi nje lesingetudlwana kwemnyaka

nine lenitiva niphephile nitawutfutfumela;

sivuno semagelebisi siyawuba sibi,

kutawubate nesivuno setitselo.

11Tfutfumelani, nine bafati labakhibikile;

yesabani, nine madvodzakati lenitivela niphephile!

Khumulani kwekwembatsa kwenu.

Vunulani emasaka etinkhalo tenu.

12Yetfwalani tandla enhloko,

ngenca yemasimi lamahle,

nangenca yetitselo tenu letinhle temivini,

13nangenca yelive lesive sami,

live lelene emanyeva netinchachabutane,

yebo, lilelani tonkhe tindlu tekutijabulisa

kanye nalelidolobha lekutijabulisa.

14

32:14
2 Khr. 27:3
Neh. 3:26
Inqaba iyawusala yodvwa,“inqaba iyawusala yodvwa” nome “sigodlo siyawusala sodvwa”

lidolobha lemsindvo lisale likhala libhungane,

indlu leyinqaba kanye nembhoshongo

kuyawuba lihlane lelingenalutfo phakadze naphakadze,

kube kujabula kwetimbongolo nelidlelo lemihlambi,

15

32:15
Isa. 29:17
35:1
44:3
Hez. 39:29
Jow. 2:28
aze Moya wasezulwini atfululelwe etikwetfu,

bese kutsi lihlane libe yinsimi levundzile,

nensimi levundzile ifanane nelihlatsi.

16Umtsetfocotfo uyawuhlala ehlane,

kulunga kuhlale ensimini levundzile.

17Sitselo sekulunga siyawuba kuthula nenhlalakahle,

umphumela wekulunga uyawuba kuphumula

nekulondvoloteka phakadze naphakadze.

18

32:18
Isa. 33:20
Jer. 33:16
Sive sami siyawuhlala etindzaweni tekuthula,

emakhaya laphephile,

etindzaweni tekuphumula letite lokuphatamisako.

19Nome sangcotfo singalivitsita lihlatsi,

nelidolobha silibhidlite liphele nya,

20maye, nine niyawubusiswa,

nihlanyele inhlanyelo yenu eceleni kwayo yonkhe imifula,

nikhulule tinkhabi tenu netimbongolo tenu,

tidle ngekutsandza.