Siswati 1996 (SWA96)
30

Sivumelwane lesingenamsebenti saseGibhithe

301

30:1
Isa. 1:2,5
Simakadze utsi:

“Maye kulabo bantfwana labanenkhani,

nakulabo labakha emasu langesiwo ami,

nakulabo labenta sivumelwane kungesiko ngaMoya wami,

bengete sono esonweni,

2

30:2
Isa. 31:1
Jer. 37:7
Hez. 17:15
labo labehlela entasi eGibhithe

babe bangakaceli kimi,

labafunana nelusito kuFaro kutsi abavikele,

nesitfunti saseGibhithe sekuphephela.

3

30:3
Isa. 20:5
36:6
Kodvwa siphephelo saFaro siyakunijabhisa,

sitfunti saseGibhithe siyakunitsela ngelihlazo.

4

30:4
Hla. 78:12
Isa. 19:11,13
Nome banetiphatsimandla eSowani

netigijimi tabo tefika eHanesi,

5

30:5
Jer. 2:36
bonkhe bantfu bayawuba nemahloni

ngenca yebantfu labangenamsebenti kubo,

nalabangasiti ngalutfo nalabangaletsi lutfo

ngaphandle kwenjabhiso nendlisamahloni.”

6Livi lesembulo lelimacondzana netilwane taseNegevu:

Emancusa adzabula eveni lebulukhuni nenjabhiso,

live lemabhubesi lamadvuna nalamasikati,

lemabululu kanye netinyoka letindizako,

ayalidzabula etfwala imicebo yawo ngetimbongolo,

neminotfo yawo ngemalundza emakamela,

aya kuleso sive lesingenanzuzo,

7kuyo iGibhithe lengenalusito lwalutfo.

Ngako-ke ngiyibita ngekutsi nguRahabi, uMenti Welite.

Sive lesingalaleli

8

30:8
Isa. 8:1
Hamba nyalo uyekubabhalela esibhelekeceni,

kucophe encwadzini legocotwako,

kuze kutsi ngemalanga letako

kube bufakazi baphakadze.

9

30:9
2 Khos. 17:14
Neh. 9:16
Babantfu labahlubukako,

bantfwana labanemanga,

nalabangafuni kulalela imiyalo yaSimakadze.

10

30:10
Mik. 2:11
Bakhuluma kubaboniswa batsi:

“Sale ningabe nisayibona imibono,”

nakubaphrofethi batsi:

“Sale ningabe nisasitjela tembulo talokungiko.

Sitjeleni tintfo letikitalakitanako,

phrofethani emanga.

11Yishiyeni lendlela,

nisuke kulomkhondvo,

niyekele nalokumelana natsi

ngaLongcwele waka-Israyeli!”

12Ngako-ke naku lokushiwo nguLongcwele waka-Israyeli, utsi:

“Ngobe niwalile lomlayeto,

netsembela kumcindzeteli,

natesekela ngekuyengwa,

13lesono lesi siyawuba ngangelubondza loluphakeme kini,

loseluklatuka ekhatsi selugobana,

lona lolusuke selutawuhhibika masinyane.

14

30:14
Jer. 19:10
Lutawucetuka tincetu njengeludziwo

loluphihlitwe ngelunya,

kangangekutsi emkhatsini wetincetu talo

ungeke sewutfole ngisho neludzengelo

lwekubutsa emalahle etiko,

nome nje lwekukhelela emanti emgodzini.”

15

30:15
Hla. 37:7
Naku lokushiwo yiNkhosi Simakadze, Longcwele waka-Israyeli, utsi:

“Ekuphendvukeni nasekuphumuleni

ngulapho kunensindziso yenu khona;

ekuthuleni nasekwetsembeni

ngulapho kunemandla enu khona;

kodvwa ningeke nitsandze lutfo lwako.

16

30:16
2 Khos. 25:4
Natsi nine: ‘Cha, tsine sitawubaleka ngemahhashi.’

Ngako-ke nitawubaleka!

Nine natsi: ‘Sitawugibela emahhashini

lagijimisa kwembane.’

Ngako-ke laba labanicoshako nabo

bayawugijimisa kwembane!

17

30:17
Lev. 26:36
Dut. 28:25
32:30
Inkhulungwane iyawubaleka

icoshwe kwetfuswa ngumunye nje,

ngekusonga kwalabasihlanu

niyawubhedvuka nonkhe nibaleke,

nize nisale seninjengesibhonga lesisiboniso

lesisele esicongweni sentsaba,

nanjengendvwangu lephakanyiswe egcumeni.”

18

30:18
Hla. 2:12
34:8
40:4
Taga 16:20
Jer. 17:7
Noko Simakadze ulangatelela kangaka

kutsi abe nemusa kini.

Uyaphakama kutsi anihawukele,

ngobe Simakadze nguNkulunkulu

lowehlulela ngemtsetfocotfo.

Babusisiwe bonkhe labalindzela yena.

Nkulunkulu uyakusibusisa sive sakhe

19

30:19
Isa. 58:9
65:24
Awu, bantfu baseSiyoni, nine lenihlala eJerusalema, anisayikubuye nilile. Maye, uyawuba nemusa kini, nanikhala kuye nicela lusito! Uyakwenelela kuva nje, bese uyaniphendvula. 20Naloku Simakadze anipha sinkhwa sekuhlupheka nje, nemanti etinhlungu, bafundzisi benu abasayikufihlakala, seniyakubabona ngemehlo enu enyama. 21Nome nijikela ngesekudla nome ngesancele, tindlebe tenu tiyakuva livi emvakwenu litsi: “Nansi indlela, hambani ngayo.” 22
30:22
Isa. 2:20
31:7
Niyawube seniyatedzelela letithico tenu letembeswe ngesiliva, naletitfombe tenu letimbonywe ngegolide, niyakutilahla khashane, kube shangatsi tidvwedvwe letingcolile, nitsi kuto: “Sukani la.”

23

30:23
Lev. 26:4
Dut. 11:14
28:12
Utawubuye anitfumelele imvula ngenca yenhlanyelo yenu leseniyihlanyele phansi emhlabatsini, kudla lokuphuma emhlabatsini kutawunona, futsi kube kunyenti. Ngalelo langa tinkhomo tenu tiyawukudla emadlelweni labanti nalaluhlata. 24Tinkhabi netimbongolo letiwusebentako lomhlaba tiyakudla lifolishi neluhlata lolwendlalwe ngetimfologo nangemafosholo. 25
30:25
Isa. 34:2
41:18
Hez. 39:4,17
Semb. 19:17
Ngalelo langa lekuhlaba lokukhulu, ngesikhatsi nakuwa imibhoshongo, imifudlana yemanti iyawugobhota kuto tonkhe tintsaba letiphakeme, nakuwo onkhe emagcuma lamadze. 26Inyanga iyawukhanya njengelilanga, nekukhanya kwelilanga kuyawuphindvwa kasikhombisa, ngangekukhanya kwemalanga lagcwele lasikhombisa, ngesikhatsi Simakadze nakabopha emanceba esive sakhe, elapha tilondza letavetwa nguye.

Nkulunkulu uyawujezisa i-Asiriya

27

30:27
Eks. 24:17
Dut. 4:24
9:3
2 Sam. 22:9
Heb. 12:29
Bukani, Libito laSimakadze lichamuka khashane,

lita nelulaka loluvutsako

nangelifu lelimnyama lentfutfu,

tindzebe temlomo wakhe tigcwele lulaka,

nelulwimi lwakhe lungumlilo lodlako.

28

30:28
Isa. 8:8
Kuphefumula kwakhe kunjengesikhukhula

semanti lesigeletako,

nasikhuphuka size sifike ngasentsanyeni.

Unyakatisa tive esisefeni sakhe sembhubhiso;

ubeka emihlatsini yebantfu litomu

lekubaholela ekwedukeni.

29

30:29
Hla. 42:4
Niyawuhlabela njengalobo busuku

lenenta ngabo lidzili lelingcwele,

tinhlitiyo tenu tiyawujabula

njengesikhatsi bantfu bakhuphuka ngemintjingo,

bakhuphukela eNtsabeni yaSimakadze,

eDvwaleni lema-Israyeli.

30

30:30
Eks. 9:23
Josh. 10:11
Isa. 29:6
Simakadze uyakwenta bantfu kutsi

babuve bukhosi belivi lakhe,

uyawubabonisa kwehla kwemkhono wakhe

ngentfukutselo lekhephukako nangemlilo lodlako,

nangekucheketeka kwemafu,

nangekudvuma, nangesangcotfo.

31Livi laSimakadze liyawuphihlita i-Asiriya,

ngendvuku yakhe yebukhosi

uyakuyishaya ayilahle phansi.

32Kuyawutsi njalo indvuku yaSimakadze nayehlela e-Asiriya,

ngisho loluswati lwakhe lwekujezisa,

kuyawuhambisana nekushaywa kwemafahlawane nemahabhu,

asalwa nabo emphini ngengalo yakhe lematima.

33

30:33
2 Khos. 23:10
Jer. 7:31
19:6,13-14
Semb. 19:20
20:14
21:8
IThofethi seyalungiswa kadzeni,

yentiwa yalungela inkhosi.

Umgodzi wayo wemlilo sewagujwa

waba banti wabuye washona,

kwatfotwa netinkhuni letinyenti temlilo;

kuphefumula kwaSimakadze lokugeleta

njengemfula wesibabule lesivutsako

kuyakuyilumeka ivutse.