Siswati 1996 (SWA96)
3

Incitsakalo yaseJerusalema

31

3:1
Lev. 26:26
Dut. 28:17
Hez. 4:16
5:16
14:13
Buka-ke nyalo,

iNkhosi Simakadze lenguSomandla

seyitawususa eJerusalema nakaJuda

lokungenako nako konkhe lokubasekelako:

konkhe kudla lokungenako

nawo onkhe emanti langenako,

2lichawe nelisotja,

umehluleli nemphrofethi,

sangoma nemholi,

3indvuna yema-50 nendvodza lenesikhundla,

umeluleki nengcweti lenelikhono,

kanye nemtsakatsi lohlakaniphile.

4

3:4
Shu. 10:16
Ngiyakwenta bafana babe tindvuna tabo;

bayawuphatfwa bantfwana nje.

5Bantfu bayawucindzetelana,

umuntfu acindzetele lomunye,

makhelwane acindzetele makhelwane.

Labasha bayawuvukela labadzala,

bantfu phaca bavukele lababaphetse.

6Lomunye uyawubamba umnakabo

emtini weyise, atsi:

“Wena unelijazi,

bani ngumholi wetfu;

busa etikwanansi imfuhlululu!”

7Kodvwa ngalelo langa uyawukhala atsi:

“Ngeke ngibe ngumphilisi!

Ngite kudla nekwekwembatsa endlini yami;

ungangenti umholi wesive.”

8IJerusalema iyayendza, Juda uyawa;

emavi abo kanye netento tabo

kuphambene naSimakadze,

bedzelela nebukhosi bakhe.

9

3:9
Gen. 13:13
18:20
19:5
Jer. 2:17
25:7
Hos. 13:9
Fil. 3:19
Kukhetsa kwabo buso ekwehluleleni

kubufakazi lobumelene nabo;

bashengetisa ngesono sabo njengeSodoma,

abasifihli nakancane.

Maye kubo!

Batiletsele inhlekelele etikwabo.

10

3:10
Hla. 58:11
Taga 10:6
Mal. 3:18
Tjelani labalungile kutsi kutabahambela kahle,

ngobe bayawudla titselo tetento tabo.

11

3:11
Taga 1:31
Rom. 2:6
Maye kulababi!

Inhlekelele isetikwabo!

Kuyawuphindziselwa kubo

njengekwenta kwetandla tabo.

12

3:12
Isa. 9:16
Jer. 50:6
Awu, sive sami,

nicindzetelwa bantfwana,“bantfwana” nome “labakweledwako”

bafati“bafati” nome “labakweledwako” babusa etikwenu.

Awu, sive sami,

labo baholi benu bayanedukisa;

banikhipha endleleni,

lenifanele nihambe ngayo.

Simakadze wehlulela sive sakhe

13

3:13
Hla. 9:8
96:13
98:9
Semb. 1:7
Simakadze utilungiselele kutsetsa emacala;

uyasukuma atekwehlulela sive.“sive” ngesiHebheru “tive”

14

3:14
Isa. 5:7
Mat. 21:33
Simakadze ungena ekwehluleleni,

wehlulela labadzala nebaholi besive sakhe, utsi:

“Ngini lenicedze sivini sami,

imphango leniyitsetse kulabamphofu

igcwele etindlini tenu.

15Nisho kutsini ngalokupitjita sive sami,

nigaye buso balabamphofu?”

kusho iNkhosi, Simakadze longuSomandla.

Secwayiso kubafati baseJerusalema

16Simakadze utsi:

“Bafati baseSiyoni bayatigcabha;

bahamba belule tintsamo,

bacwashacwashata ngemehlo abo,

nabahambako, bashayela etulu,

emacakaleni abo kukhehleta

imihlobiso labayigabile.

17

3:17
Isa. 47:3
Hez. 16:37
23:29
Ngako-ke Simakadze utawuveta tilondza

etinhloko tebafati baseSiyoni;

Simakadze utawucotfula tinhloko tabo,

tibe timphandla.”

18Ngalelo langa Simakadze uyawubemuka lemihlobiso yabo: emabhengela, nemibhodze leticebedvu kanye nemagcebesha asentsanyeni, 19nemacici, nemasongo, netimvakazi, 20nemaduku enhloko, netigcoko, nebuhlalu basemacakaleni, nemijijimba, nemabhodlela emakha, nabomdvonseni, 21netindandatho tetimphawu, netindandatho tasemakhaleni, 22nemijiva lemihle, netiphika, nemajazi, netipatji, 23netibuko, netingubo telineni lecolisakele, nemishuculo kanye nematjalo.

24Esikhundleni sekunuka kwemakha,

kutawunuka luboti;

esikhundleni semijijimba kube tintsambo,

esikhundleni setinwele letentiwe kahle

kutawuba nemphandla;

esikhundleni setembatfo letinhle

kutawuba ngemasaka;

esikhundleni sebuhle kutawuba nesishadza.

25Emadvodza akho ayawubulawa ngenkemba,

tihlabani takho tifele emphini.

26

3:26
Jer. 14:2
Emasango aseSiyoni ayawukhala alile,

lidolobha selisiganga,

yebo, bantfu balo batawuhlala phantsi emhlabatsini.Nome “lidolobha litawuhlala selite bantfu”