Siswati 1996 (SWA96)
2

Kuthula kwaphakadze

(Mik. 4:1-3)

21Leli livi lelefika ku-Isaya, umsa wa-Amose, mayelana nesive sakaJuda nesaseJerusalema:

2

2:2
Hla. 68:16
Jer. 3:17
Mik. 4:1
Zak. 8:20
Ngemalanga ekugcina

intsaba yelithempeli laSimakadze iyawucina,

ibe ngulephakeme kwendlula tonkhe tintsaba;

iyawuphakanyiswa ibe ngetulu kwemagcuma,

tonkhe tive tiyawubekelela

tiye kuyo tingasakhawuli.

3

2:3
Hla. 110:2
Isa. 51:4
Bantfu labanyenti bayawufika batsi:

“Wotani, senyukele entsabeni yaSimakadze,

endlini yaNkulunkulu waJakobe.

Utasifundzisa tindlela takhe,

khona sitewuhamba emikhondvweni yakhe.”

Ngobe umtsetfo uyawuphuma eSiyoni,

livi laSimakadze liphume eJerusalema.

4

2:4
Jow. 3:10
Uyakwehlulela emkhatsini wetive,

acatulule imibango yetive letinyenti.

Tona-ke tiyawukhandza tinkemba tato,

titente tibe ngemakhuba,

tikhali tato tibe tikelo tekutsena tihlahla.

Sive singeke sihlasele lesinye ngenkemba,

futsi tive tingeke tisaceceshelwa kulwa imphi.

5Kota, wenandlu yakaJakobe,

sitewuhamba ekukhanyeni kwaSimakadze.

Lilanga laSimakadze

6Ubalahlile bantfu bakho,

indlu yakaJakobe,

ngobe sebagcwele bungoma“bungoma” nome “butsakatsi” nome “batsengisi” basemphumalanga;

bagcwele nekuphengula njengemaFilisti,

bamdzibimunye nemahedeni.

7Live labo ligcwele isiliva negolide;

ingcebo yabo ayinasiphetfo.

Live labo ligcwele emahhashi;

tincola temphi tinyenti kakhulu.

8

2:8
Jer. 2:28
Live labo ligcwele tithico;

bakhotsamela umsebenti wetandla tabo,

loko lokwentiwe ngemino yabo.

9Ngako umuntfu utakwehliswa

neluntfu lonkhe lutfotjiswe,

ungabatsetseleli.“ungabatsetseleli” nome “ungabaphakamisi”

10

2:10
Hos. 10:8
Luk. 23:30
Semb. 6:16
Hambani niyewungena emadvwaleni,

nibhace elutfulini,

nibalekele kwesabeka kwaSimakadze

nebumengemenge bebukhosi bakhe!

11

2:11
Isa. 5:15
Emehlo ebantfu labatikhukhumetako ayawutfotjiswa,

kutsi kutigcabha kwebantfu kwehliswe;

Simakadze yena yedvwa

uyawuphakanyiswa ngalelo langa.

12

2:12
Isa. 40:4
Simakadze longuSomandla umise lilanga,

ulibekele bonkhe labatigcabhako nalabatiphakamisako,

nako konkhe lokuphakanyisiwe,

kuze kutfotjiswe;

13lilanga lelibekelwe yonkhe imisedari yaseLebanoni,

lephakeme naletiphakamisako,

futsi libekelwe onkhe ema-okhi aseBhashani;

14lilanga lelimiselwe tonkhe tintsaba letiphakeme,

futsi limiselwe onkhe emagcuma laphakeme;

15lilanga lelibekelwe yonkhe imibhoshongo lephakeme,

futsi libekelwe tonkhe tibondza letitinqaba;

16lilanga lelimiselwe yonkhe imikhumbi yekuhweba,“imikhumbi yekuhweba” ngesiHebheru kutsi “yonkhe imikhumbi yaseThashishi”

libekelwe yonkhe imikhumbi lemikhulu

letfwele imicebo nemagugu.

17Kutiphakamisa kwebantfu

kuyakwehliselwa phansi,

nekutigcabha kwebantfu kutfotjiswe;

Simakadze yena yedvwa

uyawuphakanyiswa ngalelo langa,

18netithico tiyawunyamalala tiphele nya.

19Bantfu bayawubalekela emigedzeni yasemadvwaleni,

nasemigodzini lesemhlabatsini,

babalekele kwesabeka kwaSimakadze

nebumengemenge bebukhosi bakhe,

nakasukumela kunyakatisa umhlaba.

20

2:20
Isa. 30:22
31:7
Ngalelo langa bantfu bayawulahla tithico tabo

emagundvwaneni nasemalulwaneni;

yebo, tithico tabo tesiliva

kanye netithico tabo tegolide,

lababetentele kutikhonta.

21Bayawubalekela emihumeni lesemadvwaleni

kanye naseticongweni tetihhehle,

babalekela kwesabeka kwaSimakadze

nebumengemenge bebukhosi bakhe,

nakasukumela kunyakatisa umhlaba.

22

2:22
Hla. 146:3
Jer. 17:5
Yekelani kwetsembela kubantfu,

emakhaleni abo kunekuphefumula nje.

Empeleni bayini nje?

3

Incitsakalo yaseJerusalema

31

3:1
Lev. 26:26
Dut. 28:17
Hez. 4:16
5:16
14:13
Buka-ke nyalo,

iNkhosi Simakadze lenguSomandla

seyitawususa eJerusalema nakaJuda

lokungenako nako konkhe lokubasekelako:

konkhe kudla lokungenako

nawo onkhe emanti langenako,

2lichawe nelisotja,

umehluleli nemphrofethi,

sangoma nemholi,

3indvuna yema-50 nendvodza lenesikhundla,

umeluleki nengcweti lenelikhono,

kanye nemtsakatsi lohlakaniphile.

4

3:4
Shu. 10:16
Ngiyakwenta bafana babe tindvuna tabo;

bayawuphatfwa bantfwana nje.

5Bantfu bayawucindzetelana,

umuntfu acindzetele lomunye,

makhelwane acindzetele makhelwane.

Labasha bayawuvukela labadzala,

bantfu phaca bavukele lababaphetse.

6Lomunye uyawubamba umnakabo

emtini weyise, atsi:

“Wena unelijazi,

bani ngumholi wetfu;

busa etikwanansi imfuhlululu!”

7Kodvwa ngalelo langa uyawukhala atsi:

“Ngeke ngibe ngumphilisi!

Ngite kudla nekwekwembatsa endlini yami;

ungangenti umholi wesive.”

8IJerusalema iyayendza, Juda uyawa;

emavi abo kanye netento tabo

kuphambene naSimakadze,

bedzelela nebukhosi bakhe.

9

3:9
Gen. 13:13
18:20
19:5
Jer. 2:17
25:7
Hos. 13:9
Fil. 3:19
Kukhetsa kwabo buso ekwehluleleni

kubufakazi lobumelene nabo;

bashengetisa ngesono sabo njengeSodoma,

abasifihli nakancane.

Maye kubo!

Batiletsele inhlekelele etikwabo.

10

3:10
Hla. 58:11
Taga 10:6
Mal. 3:18
Tjelani labalungile kutsi kutabahambela kahle,

ngobe bayawudla titselo tetento tabo.

11

3:11
Taga 1:31
Rom. 2:6
Maye kulababi!

Inhlekelele isetikwabo!

Kuyawuphindziselwa kubo

njengekwenta kwetandla tabo.

12

3:12
Isa. 9:16
Jer. 50:6
Awu, sive sami,

nicindzetelwa bantfwana,“bantfwana” nome “labakweledwako”

bafati“bafati” nome “labakweledwako” babusa etikwenu.

Awu, sive sami,

labo baholi benu bayanedukisa;

banikhipha endleleni,

lenifanele nihambe ngayo.

Simakadze wehlulela sive sakhe

13

3:13
Hla. 9:8
96:13
98:9
Semb. 1:7
Simakadze utilungiselele kutsetsa emacala;

uyasukuma atekwehlulela sive.“sive” ngesiHebheru “tive”

14

3:14
Isa. 5:7
Mat. 21:33
Simakadze ungena ekwehluleleni,

wehlulela labadzala nebaholi besive sakhe, utsi:

“Ngini lenicedze sivini sami,

imphango leniyitsetse kulabamphofu

igcwele etindlini tenu.

15Nisho kutsini ngalokupitjita sive sami,

nigaye buso balabamphofu?”

kusho iNkhosi, Simakadze longuSomandla.

Secwayiso kubafati baseJerusalema

16Simakadze utsi:

“Bafati baseSiyoni bayatigcabha;

bahamba belule tintsamo,

bacwashacwashata ngemehlo abo,

nabahambako, bashayela etulu,

emacakaleni abo kukhehleta

imihlobiso labayigabile.

17

3:17
Isa. 47:3
Hez. 16:37
23:29
Ngako-ke Simakadze utawuveta tilondza

etinhloko tebafati baseSiyoni;

Simakadze utawucotfula tinhloko tabo,

tibe timphandla.”

18Ngalelo langa Simakadze uyawubemuka lemihlobiso yabo: emabhengela, nemibhodze leticebedvu kanye nemagcebesha asentsanyeni, 19nemacici, nemasongo, netimvakazi, 20nemaduku enhloko, netigcoko, nebuhlalu basemacakaleni, nemijijimba, nemabhodlela emakha, nabomdvonseni, 21netindandatho tetimphawu, netindandatho tasemakhaleni, 22nemijiva lemihle, netiphika, nemajazi, netipatji, 23netibuko, netingubo telineni lecolisakele, nemishuculo kanye nematjalo.

24Esikhundleni sekunuka kwemakha,

kutawunuka luboti;

esikhundleni semijijimba kube tintsambo,

esikhundleni setinwele letentiwe kahle

kutawuba nemphandla;

esikhundleni setembatfo letinhle

kutawuba ngemasaka;

esikhundleni sebuhle kutawuba nesishadza.

25Emadvodza akho ayawubulawa ngenkemba,

tihlabani takho tifele emphini.

26

3:26
Jer. 14:2
Emasango aseSiyoni ayawukhala alile,

lidolobha selisiganga,

yebo, bantfu balo batawuhlala phantsi emhlabatsini.Nome “lidolobha litawuhlala selite bantfu”

4

41Ngalelo langa labasikati labasikhombisa bayawuhlanganyela indvodza yinye, batsi kuyo: “Sitatidlela kudla kwetfu siphindze sitembatsise; intfo nje, sicela kutsi simane sibitwe ngawe. Susa lelihlazo letfu!”

Ligala laSimakadze

2Ngalelo langa Ligala laSimakadze liyawuba lihle likhatimule, netitselo talelo live tiyawuba ludvumo nebuhle betinsali taka-Israyeli. 3

4:3
Eks. 19:6
Hla. 69:28
Luk. 10:20
1 Phet. 2:9
Semb. 13:8
Labo labashiyiwe eSiyoni, labasasele eJerusalema, bayawubitwa ngekutsi ngulabangcwele, bonkhe labo labayawube babhaliswe nalabaphila eJerusalema. 4
4:4
Isa. 1:25
Simakadze uyawukugeza kungcola kwalabasikati baseSiyoni;“kwalabasikati baseSiyoni” nome “kwetakhamiti taseSiyoni” uyawuhlanta emacabhacabha engati aseJerusalema ngemoya“ngemoya” nome “ngaMoya loNgcwele” wekwehlulela nangemoya“ngemoya” nome “ngaMoya loNgcwele” wemlilo. 5
4:5
Eks. 13:21
Hla. 91:4
105:39
Ngako Simakadze uyawudala lifu emini, intfutfu nelilangabi lemlilo ebusuku, lisibekele iNtsaba yonkhe iSiyoni nabo bonkhe labahlanganela kuyo; etikwayo yonkhe lenkhatimulo kuyawuba nempheme. 6
4:6
Isa. 25:4
Uyawuba sivikelo nemtfunti emini nakushisa lilanga, kube yindzawo yekuphephela neyekukhosela esivunguvungwini nasemvuleni.