Siswati 1996 (SWA96)
29

Sehlakalo saseJerusalema

291Maye kuwe, Ariyeli, Ariyeli,

lidolobha lapho kwafike

kwangenisa Davide khona!

Yengetani umnyaka ngemnyaka,

vumelani umjikeleto wemadzili enu uchubeke.

2Noko ngiyakuvimbetela i-Ariyeli,

iyawukhala ilile kimi,

iyawuba njengelilati lemlilo.“njengelilati lemlilo” nome “njengelitiko lemlilo” ngesiHebheru leligama livakala shangatsi lifanana nekutsi “Ariyeli”

3Ngiyawumisa emabutfo ami akutungelete.

Ngiyawukutungeleta ngemibhoshongo,

ngimise tindvonga tekukuvimbetela.

4Uyawukhuluma sewulele phansi sengikwehlisile;

inkhulumo yakho kuyawuba kuvungama nje kwaselutfulini.

Liphimbo lakho liyawuvakala njengelesipoko emhlabatsini;

livi lakho liyawuvumbuka livela elutfulini.

5

29:5
Jobe 21:18
Hla. 1:4
Isa. 17:13
37:36
Kodvwa titsa takho letinyenti

titawuba njengelutfuli lwemhlabatsi,

leticumbi tebantfu labanelunya

tiyawuba njengemakhoba lapheshulwa ngumoya.

Ngekushesha, ngekuphatima kweliso

6

29:6
Isa. 30:30
Simakadze longuSomandla uyakuta

ngekudvuma nangekutamatama kwemhlaba,

nangemsindvo lomkhulu,

nangesikhukhula semoya nesihhushuhhushu,

nangemalangabi emlilo lodlako.

7Ngako lemilalandle yato tonkhe tive

lelwa ne-Ariyeli naleyihlaselako

kanye netinqaba tayo, iyivimbetele,

iyawuba njengeliphupho,

nanjengembono ebusuku.

8Njengemuntfu losabulewe yindlala nakabhudza adla,

kodvwa utsi navuka ekuseni

akhandze indlala imphetse,

nanjengemuntfu nakomile abhudze anatsa,

kodvwa atsi navuka ekuseni

atikhandze afile koma,

kuyawuba njalo-ke nangalemilalandle

yato tonkhe tive letilwa neNtsaba yaseSiyoni.

Secwayiso ngekwedzelela

9Yetfukani nimangale,

banini timphumphutse nibe ngulabangenamehlo,

dzakwani, kodvwa hhayi ngenca yeliwayini,

yendzani, kodvwa ningayendziswa tjwala.

10

29:10
Rom. 11:8
Simakadze wehlisele etikwenu butfongo lobukhulu:

Uwavalile emehlo enu, baphrofethi,

utimbonyile tinhloko tenu, baboniswa.

11

29:11
Semb. 5:1
Kini wonkhe nje lombono awusilo lutfo, ngaphandle kwemagama nje lavalelwe encwadzini legocotwako. Naninika lomunye, lokwatiko kufundza, lencwadzi legocotwako, nitsi: “Fundza naku, tsine,” uyawuphendvula atsi: “Ngingeke ngikhone, ivaliwe yananyatsiselwa.” 12Nome-ke naninganika lomunye longakwati kufundza lencwadzi legocotwako, nitsi: “Fundza naku, tsine,” angaphendvula atsi: “Angikwati kufundza.”

13

29:13
Mat. 15:8
Mak. 7:6
Simakadze utsi:

“Labantfu basondzela kimi ngemilomo yabo,

bangihlonipha ngetindzebe temilomo yabo kuphela;

kodvwa tinhlitiyo tabo tikhashane kabi nami.

Kungikhonta kwabo kukwenta nje

leyo mitsetfo lefundziswa bantfu.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Bangikhontela lite; timfundziso tabo ngimitsetfo nje leshaywe bantfu”

14

29:14
Isa. 44:25
Oba. 8
1 Khor. 1:19
Ngako-ke ngisetawuphindze ngibamangalise labantfu

ngetigigaba etikwetigigaba.

Inhlakanipho yetihlakaniphi tabo itawuphela,

kukhalipha kwemcondvo kwalabanengcondvo

lekhaliphile kutawuphela.”

Litsemba ngelikusasa

15

29:15
Jobe 24:15
Hla. 10:11,13
94:7
Hez. 8:12
Maye kulabo labaya ematfunjini emhlaba,

bayewufihla emasu abo,

bawafihlele Simakadze,

labentela imisebenti yabo ebumnyameni,

bacabange batsi:

“Ngubani nje losibonako?

Ngubani loyawukwati?”

16

29:16
Isa. 45:9
Rom. 9:20
Niguculela tintfo,

liphansi libheke etulu,

nente shangatsi ngumbumbi longuyena afanana nelibumba!

Loko lokwentiwe, kungasho yini kulomenti wako kutsi:

“Akazange asangente mine”?

Ludziwo lungasho yini kumbumbi walo kutsi:

“Akati lutfo loyo”?

17

29:17
Isa. 32:15
ILebanoni ingete yaguculwa

yini ngesikhashana lesincane nje ibe yinsimi levundzile,

nensimi levundzile ibonakale seyinjengelihlatsi?

18

29:18
Isa. 35:5
Mat. 11:5
Ngalelo langa tihhulu tiyakuva

emavi alencwadzi legocotwako;

ekhatsi ebumnyameni kahlongasibi

emehlo etimphumphutse ayawubona.

19Labatfobekile bayawubuye bajabule ngaSimakadze;

labeswele bayawujabula ngaLongcwele waka-Israyeli.

20Labanelunya bayawunyamalala,

baphukuti bayawuphela,

bonkhe labaneliso lengulube bayawuncanyulwa,

21labo labenta umuntfu adliwe licala

ngeligama linye nje,

bambekele lugibe lowo lotsetsa emacala enkhundleni,

ngebufakazi bemanga baphambukise umtsetfocotfo,

badlelele longenacala.

22Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze lowahlenga Abrahama, macondzana nendlu yakaJakobe Simakadze utsi:

“Jakobe akasayikuba nemahloni;

nebuso babo abusayikuphaphatseka.

23

29:23
Isa. 8:13
Nababona emkhatsini wabo bantfwababo,

umsebenti wetandla tami,

bayawuligcina lingcwele Libito lami;

bayawubuhlonipha bungcwele baLongcwele wakaJakobe,

bamangale ngaNkulunkulu wema-Israyeli.

24Labo labanhlanhlatselako emoyeni bayawuba nelwati,

labo labakhononako bayakwetsabela kufundziswa.”