Siswati 1996 (SWA96)
27

Kukhululwa kwema-Israyeli

271

27:1
Jobe 26:13
40:20
Hez. 29:3
32:2
Ngalelo langa Simakadze uyawujezisa

ngenkemba yakhe leyesabekako,

lenkhulu nalenemandla lamakhulu,

uyawujezisa Leviyathani, inyoka lenyelelako,

yebo, Leviyathani, inyoka letibutsako;

yena uyawubulala silo saselwandle.

2

27:2
Isa. 5:1
Ngalelo langa: “Hlabelani ngesivini lesitselako.

3

27:3
Hla. 121:4
Mat. 21:33
Joh. 15:1
Mine, longuSimakadze, ngiyaselusa,

ngisinisela njalo nje,

ngiselusa imini nebusuku,

kuze kutsi kubete muntfu losonako.

4

27:4
Isa. 10:17
Angikatfukutseli.

Kube mane bekunetinchachabutane

nemanyeva langisukelako!

Bengitawushuca ngiyekuwahlasela emphini;

bengitawahloseka onkhe ngemlilo.

5Nome-ke wona abaleke atewubhaca kimi,

akabuyisane nami, yebo, akabuyisane nami.”

6

27:6
Isa. 37:31
Ngemalanga letako,

Jakobe uyawumila timphandze asime,

Israyeli uyawuhluma achakaze timbali,

agcwalise umhlaba wonkhe ngetitselo.

7Kungabe kambe, Simakadze umgadlile,

njengaloku agadla labo labamgadlako?

Ngabe kambe sewubulewe yini

njengekubulawa kwalabo lababulala yena?

8

27:8
Jer. 18:17
30:11
46:28
KulwaNgesiHebheru akucondzakali kwakhe nebaseJerusalema

kugcina ngekutsi abadvungulule baye ekutfunjweni,

abakhiphe ngesikhahlo sakhe

njengekuhhusha kwemoya wasemphumalanga.

9

27:9
Lev. 26:30
Isa. 2:20
17:7
30:22
31:7
Ngaloku-ke licala lakaJakobe

liyawube selihlawulelwe,

loku kuyawuba sitselo lesiphelele

sekwesulwa kwesono sakhe:

Ngesikhatsi enta onkhe emalati ematje,

kutsi abe njengematje emcakaco,

aphushuke abe timvutfu,

kute nayinye insika ya-Ashera“insika ya-Ashera” lokusho sikhumbuto sesithicokati lesingu-Ashera

nome lilati lemphepho leliyawusala limile.

10Lidolobha leliyinqaba

lisala lite muntfu,

sabelo lesishiyiwe sisale sinjengelihlane,

lapho sekuyabe kudla khona ematfole, alale khona ahlabule,

aphundle emagala akhona aze abe mhlophe.

11Kuyawutsi emagala akhona nasomile, ephulwe,

kufike bafati bawatfote, bayekuwabasa.

Ngobe lesi sive lesingeva emadlebeni,

ngako, uMenti waso akasenamunyu ngaso,

uMdali waso akasenasihawu ngaso.

12Ngalelo langa Simakadze uyawubabhula kusukela emfuleni iYufrathe“iYufrathe” ngesiHebheru “uMfula” kuze kuyewufika emfuleni waseGibhithe, nine-ke ma-Israyeli, niyawubutfwa ngamunye ngamunye. 13

27:13
Isa. 11:11
Ngalelo langa kuyawukhala licilongo lelikhulu. Labo lababelahlekile bedukela e-Asiriya, nalabo lababetfunjelwe eGibhithe bayakuta batewukhonta Simakadze entsabeni lengcwele, eJerusalema.

28

Kwecwayiswa kwembuso wasenyakatfo

281Maye kulowo mchele letitigabatisa ngawo

tidzakwa taka-Efrayimu,

nakuleyo mbali lebunako,

bukhatikhati bebuhle bakhe

lobumiswe enhloko yesigodzi lesivundzile;

maye kulelo dolobha, ligcabho lalabo

lasebalaliswa phansi liwayini!

2

28:2
2 Khos. 17:3,6
18:10
Buka la, Simakadze unaye lonemandla nalocinile.

Njengesangcotfo nesivunguvungu lesibhubhisako,

nanjengemvula lekhukhulako, nesihhuhhula semanti,

uyakulisacata phansi emhlabatsini ngemandla lamakhulu.

3

28:3
Isa. 26:6
Lowo mchele letitigabatisa ngawo

tidzakwa taka-Efrayimu,

uyawugcotjwagcotjwa phansi ngetinyawo.

4Leyo mbali lebunako,

bukhatikhati bebuhle bakhe

lobumiswe enhloko yesigodzi lesivundzile,

iyawuba njengelikhiwa lelivutfwe kungakavunwa,

lekutsi lowo nje lolibone kucala

alikhe ngesandla sakhe,

alifake emlonyeni,

alimite masinyane.

5

28:5
Isa. 10:21
Ngalelo langa Simakadze longuSomandla

uyawuba ngumchele webukhosi,

umchele lomuhle wensali yesive sakhe.

6Uyawuba ngumoya wemtsetfocotfo

kulowo lohlalela kwehlulela,

abe sisusa semandla kulabo

labajikisa imphi esangweni.

Isaya nebaphrofethi bakaJuda labatidzakwa

7Nabo labo bayayendza ngenca yeliwayini,

babhadzatele ngenca yetjwala,

baphristi nebaphrofethi

bayayendza ngenca yetjwala,

basangene ingcondvo ngenca yeliwayini,

badzayiteliswa tjwala,

bayayendza nababona imibono,

bayakhubatela nabakhipha tincumo.

8Onkhe ematafula agcwele emahlante,

kute ngisho lesincane sikhadlana lesingakangcoli.

9“Ngubani yena lona lowetama kumfundzisa,

uwuchazela bani wona lombiko wakhe?

Kubantfwana labesusiwe yini elubisini lwabo,

labo labavele balunyulwa nje emabeleni abonina?

10Uyahhema utsi:

Savu lasavu, savu lasavu,

khavu lakhavu, khavu lakhavu,

ziyere shamu, ziyere shamu.”Lamanye emahumusho atsi: “Yenta nekwenta, yenta nekwenta, umugca ngemugca, umugca ngemugca, kancane la kancane lapha”. NgesiHebheru akucondzakali

11

28:11
1 Khor. 14:21
Kulungile-ke, ngetindzebe temlomo wekuchamuka

nangetilimi letingatiwa

Nkulunkulu uyawukhuluma kulesive,

12

28:12
Jer. 6:16
Mat. 11:28
23:37
lakhuluma kuso watsi:

“Lena yindzawo yekuphumula,

labakhatsele abaphumule kuyo,”

nekutsi: “Lena yindzawo yekucambalala,”

kodvwa bangeke balalele.

13Ngako-ke livi laSimakadze kubo liyawuba kutsi:

“Savu lasavu, savu lasavu,

khavu lakhavu, khavu lakhavu,

ziyere shamu, ziyere shamu,”Lamanye emahumusho atsi: “Yenta nekwenta, yenta nekwenta, umugca ngemugca, umugca ngemugca, kancane la kancane lapha”. NgesiHebheru akucondzakali

kuze batewuhamba baze bawe ngetiphundvu,

balimale babanjwe, bese bayatfunjwa.

Litje laseSiyoni lekusimisa indlu

14Ngako-ke vanini livi laSimakadze,

nine tedzeleli lenibusa lesive eJerusalema.

15Niyatigabatisa nitsi:

“Sesente sivumelwane nekufa,

sente sivumelwane nelithuna.“nelithuna” ngesiHebheru “neSheyoli”

Ngesikhatsi sivunguvungu lesishisako

siphephula sendlula kitsi,

singeke sisitsintse tsine,

ngobe sente emanga aba siphephelo setfu,

sente emacebo aba yindzawo yetfu yekubhaca.”

16

28:16
Hla. 118:22
Mat. 21:42
Imis. 4:11
Rom. 9:33
10:11
Ef. 2:20
1 Phet. 2:6
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Buka la, ngibeka litje eSiyoni,

litje lelihloliwe,

litje leliligugu lekusimisa indlu,

lelisisekelo lesetsembekile sendlu;

lowo lowetsembele kimi ngeke ajabhe.

17Ngitakwenta kwehlulela ngekwemtsetfocotfo

kube ngumugca wekulinganisa,

nekulunga kube ngumugca wekucondzisa,

sangcotfo siyawuhlwitsa

lesiphephelo senu lesingemanga,

nesikhukhula semanti siyakwemukisa

lendzawo yenu yekubhaca.

18Sivumelwane senu lenisente nekufa

siyakwentiwa sibe lite;

sivumelwane senu lenisente nelithuna“nelithuna” ngesiHebheru “neSheyoli” singeke sime.

Kuyawutsi sivunguvungu sekushisa

nasiphephula sendlula kini,

sinishaye sinilahle phansi.

19Njalo nje nasifika nome nini,

siyakwendlula nani sinitfumbe

kusa ngekusa, busuku nemini.”

Kuvakala kwalomlayeto kuyawuletsa kwesaba

nekutfutfumela kuphela nje.

20Umbhedze mfishane kakhulu kutsi ungenaba kuwo,

netingubo tingumntjuntju kakhulu

kutsi umuntfu angatishumphetela ngato.

21

28:21
Josh. 10:10
2 Sam. 5:20,25
1 Khr. 14:11,16
Simakadze utawuvuka,

njengobe wake wenta eNtsabeni yasePherasimu,

lulaka lwakhe luyakumvuselela

njengaseSigodzini saseGibeyoni,

kutsi ente umsebenti wakhe,

yebo, umsebenti wakhe lomangalisako

kutsi aphelelisele umsebenti wakhe,

yebo, umsebenti wakhe longaketayeleki.

22

28:22
Isa. 10:23
Rom. 9:28
Nyalo-ke yekelani lokuphukuta kwenu,

nakungenjalo, tinketane tenu titakuba matima,

iNkhosi Simakadze lenguSomandla

ingitjelile ngembhubhiso leseyimiselwe live lonkhe.

Inhlakanipho yaNkulunkulu

23Lalelani, nive livi lami;

linakekeleni, nive kutsi ngitsini.

24Umlimi nakalima atawuhlanyela,

uyaye alibale kulima yini?

Vele, ulibala kugucula yini

ahhalige umhlaba wakhe?

25Nase awulime kahle umhlabatsi wakhe

wawuhlanganisa waba kahle,

uyaye angabe asayihlanyela yini

inhlanyelo yakhe yetinandzisi,

asakate nekhumini“ikhumini” luhlobo lwesinandzisi yakhe?

Akahlanyeli kolo yini endzaweni yakhe,

nebhali ensimini yayo,

nemabele ensimini yawo?

26Nkulunkulu wakhe uyamtjela

amfundzise indlela lelungile.

27Ikhumini“ikhumini” luhlobo lwesinandzisi ayibhulwa ngesihliphi,

kanjalo nekhumini lemnyama

ayibhulwa ngekuhambisa inkalishi etikwayo;

kodvwa ikhumini ibhulwa ngesibhulo,

kutsi ikhumini lemnyama ibhulwe ngendvuku.

28Lokutinhlavu kufanele kusilwe kutekwentiwa sinkhwa;

ngako-ke akulitjalwa kukubhula siphelane.

Nome achuba emasondvo

enkalishi yakhe yekubhula etikwako,

emahhashi akhe akakusili.

29Konkhe loku kuphuma kuSimakadze longuSomandla,

lomangalisako ekwelulekeni kwakhe,

nalobabatekako ngenhlakanipho yakhe.

29

Sehlakalo saseJerusalema

291Maye kuwe, Ariyeli, Ariyeli,

lidolobha lapho kwafike

kwangenisa Davide khona!

Yengetani umnyaka ngemnyaka,

vumelani umjikeleto wemadzili enu uchubeke.

2Noko ngiyakuvimbetela i-Ariyeli,

iyawukhala ilile kimi,

iyawuba njengelilati lemlilo.“njengelilati lemlilo” nome “njengelitiko lemlilo” ngesiHebheru leligama livakala shangatsi lifanana nekutsi “Ariyeli”

3Ngiyawumisa emabutfo ami akutungelete.

Ngiyawukutungeleta ngemibhoshongo,

ngimise tindvonga tekukuvimbetela.

4Uyawukhuluma sewulele phansi sengikwehlisile;

inkhulumo yakho kuyawuba kuvungama nje kwaselutfulini.

Liphimbo lakho liyawuvakala njengelesipoko emhlabatsini;

livi lakho liyawuvumbuka livela elutfulini.

5

29:5
Jobe 21:18
Hla. 1:4
Isa. 17:13
37:36
Kodvwa titsa takho letinyenti

titawuba njengelutfuli lwemhlabatsi,

leticumbi tebantfu labanelunya

tiyawuba njengemakhoba lapheshulwa ngumoya.

Ngekushesha, ngekuphatima kweliso

6

29:6
Isa. 30:30
Simakadze longuSomandla uyakuta

ngekudvuma nangekutamatama kwemhlaba,

nangemsindvo lomkhulu,

nangesikhukhula semoya nesihhushuhhushu,

nangemalangabi emlilo lodlako.

7Ngako lemilalandle yato tonkhe tive

lelwa ne-Ariyeli naleyihlaselako

kanye netinqaba tayo, iyivimbetele,

iyawuba njengeliphupho,

nanjengembono ebusuku.

8Njengemuntfu losabulewe yindlala nakabhudza adla,

kodvwa utsi navuka ekuseni

akhandze indlala imphetse,

nanjengemuntfu nakomile abhudze anatsa,

kodvwa atsi navuka ekuseni

atikhandze afile koma,

kuyawuba njalo-ke nangalemilalandle

yato tonkhe tive letilwa neNtsaba yaseSiyoni.

Secwayiso ngekwedzelela

9Yetfukani nimangale,

banini timphumphutse nibe ngulabangenamehlo,

dzakwani, kodvwa hhayi ngenca yeliwayini,

yendzani, kodvwa ningayendziswa tjwala.

10

29:10
Rom. 11:8
Simakadze wehlisele etikwenu butfongo lobukhulu:

Uwavalile emehlo enu, baphrofethi,

utimbonyile tinhloko tenu, baboniswa.

11

29:11
Semb. 5:1
Kini wonkhe nje lombono awusilo lutfo, ngaphandle kwemagama nje lavalelwe encwadzini legocotwako. Naninika lomunye, lokwatiko kufundza, lencwadzi legocotwako, nitsi: “Fundza naku, tsine,” uyawuphendvula atsi: “Ngingeke ngikhone, ivaliwe yananyatsiselwa.” 12Nome-ke naninganika lomunye longakwati kufundza lencwadzi legocotwako, nitsi: “Fundza naku, tsine,” angaphendvula atsi: “Angikwati kufundza.”

13

29:13
Mat. 15:8
Mak. 7:6
Simakadze utsi:

“Labantfu basondzela kimi ngemilomo yabo,

bangihlonipha ngetindzebe temilomo yabo kuphela;

kodvwa tinhlitiyo tabo tikhashane kabi nami.

Kungikhonta kwabo kukwenta nje

leyo mitsetfo lefundziswa bantfu.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Bangikhontela lite; timfundziso tabo ngimitsetfo nje leshaywe bantfu”

14

29:14
Isa. 44:25
Oba. 8
1 Khor. 1:19
Ngako-ke ngisetawuphindze ngibamangalise labantfu

ngetigigaba etikwetigigaba.

Inhlakanipho yetihlakaniphi tabo itawuphela,

kukhalipha kwemcondvo kwalabanengcondvo

lekhaliphile kutawuphela.”

Litsemba ngelikusasa

15

29:15
Jobe 24:15
Hla. 10:11,13
94:7
Hez. 8:12
Maye kulabo labaya ematfunjini emhlaba,

bayewufihla emasu abo,

bawafihlele Simakadze,

labentela imisebenti yabo ebumnyameni,

bacabange batsi:

“Ngubani nje losibonako?

Ngubani loyawukwati?”

16

29:16
Isa. 45:9
Rom. 9:20
Niguculela tintfo,

liphansi libheke etulu,

nente shangatsi ngumbumbi longuyena afanana nelibumba!

Loko lokwentiwe, kungasho yini kulomenti wako kutsi:

“Akazange asangente mine”?

Ludziwo lungasho yini kumbumbi walo kutsi:

“Akati lutfo loyo”?

17

29:17
Isa. 32:15
ILebanoni ingete yaguculwa

yini ngesikhashana lesincane nje ibe yinsimi levundzile,

nensimi levundzile ibonakale seyinjengelihlatsi?

18

29:18
Isa. 35:5
Mat. 11:5
Ngalelo langa tihhulu tiyakuva

emavi alencwadzi legocotwako;

ekhatsi ebumnyameni kahlongasibi

emehlo etimphumphutse ayawubona.

19Labatfobekile bayawubuye bajabule ngaSimakadze;

labeswele bayawujabula ngaLongcwele waka-Israyeli.

20Labanelunya bayawunyamalala,

baphukuti bayawuphela,

bonkhe labaneliso lengulube bayawuncanyulwa,

21labo labenta umuntfu adliwe licala

ngeligama linye nje,

bambekele lugibe lowo lotsetsa emacala enkhundleni,

ngebufakazi bemanga baphambukise umtsetfocotfo,

badlelele longenacala.

22Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze lowahlenga Abrahama, macondzana nendlu yakaJakobe Simakadze utsi:

“Jakobe akasayikuba nemahloni;

nebuso babo abusayikuphaphatseka.

23

29:23
Isa. 8:13
Nababona emkhatsini wabo bantfwababo,

umsebenti wetandla tami,

bayawuligcina lingcwele Libito lami;

bayawubuhlonipha bungcwele baLongcwele wakaJakobe,

bamangale ngaNkulunkulu wema-Israyeli.

24Labo labanhlanhlatselako emoyeni bayawuba nelwati,

labo labakhononako bayakwetsabela kufundziswa.”