Siswati 1996 (SWA96)
28

Kwecwayiswa kwembuso wasenyakatfo

281Maye kulowo mchele letitigabatisa ngawo

tidzakwa taka-Efrayimu,

nakuleyo mbali lebunako,

bukhatikhati bebuhle bakhe

lobumiswe enhloko yesigodzi lesivundzile;

maye kulelo dolobha, ligcabho lalabo

lasebalaliswa phansi liwayini!

2

28:2
2 Khos. 17:3,6
18:10
Buka la, Simakadze unaye lonemandla nalocinile.

Njengesangcotfo nesivunguvungu lesibhubhisako,

nanjengemvula lekhukhulako, nesihhuhhula semanti,

uyakulisacata phansi emhlabatsini ngemandla lamakhulu.

3

28:3
Isa. 26:6
Lowo mchele letitigabatisa ngawo

tidzakwa taka-Efrayimu,

uyawugcotjwagcotjwa phansi ngetinyawo.

4Leyo mbali lebunako,

bukhatikhati bebuhle bakhe

lobumiswe enhloko yesigodzi lesivundzile,

iyawuba njengelikhiwa lelivutfwe kungakavunwa,

lekutsi lowo nje lolibone kucala

alikhe ngesandla sakhe,

alifake emlonyeni,

alimite masinyane.

5

28:5
Isa. 10:21
Ngalelo langa Simakadze longuSomandla

uyawuba ngumchele webukhosi,

umchele lomuhle wensali yesive sakhe.

6Uyawuba ngumoya wemtsetfocotfo

kulowo lohlalela kwehlulela,

abe sisusa semandla kulabo

labajikisa imphi esangweni.

Isaya nebaphrofethi bakaJuda labatidzakwa

7Nabo labo bayayendza ngenca yeliwayini,

babhadzatele ngenca yetjwala,

baphristi nebaphrofethi

bayayendza ngenca yetjwala,

basangene ingcondvo ngenca yeliwayini,

badzayiteliswa tjwala,

bayayendza nababona imibono,

bayakhubatela nabakhipha tincumo.

8Onkhe ematafula agcwele emahlante,

kute ngisho lesincane sikhadlana lesingakangcoli.

9“Ngubani yena lona lowetama kumfundzisa,

uwuchazela bani wona lombiko wakhe?

Kubantfwana labesusiwe yini elubisini lwabo,

labo labavele balunyulwa nje emabeleni abonina?

10Uyahhema utsi:

Savu lasavu, savu lasavu,

khavu lakhavu, khavu lakhavu,

ziyere shamu, ziyere shamu.”Lamanye emahumusho atsi: “Yenta nekwenta, yenta nekwenta, umugca ngemugca, umugca ngemugca, kancane la kancane lapha”. NgesiHebheru akucondzakali

11

28:11
1 Khor. 14:21
Kulungile-ke, ngetindzebe temlomo wekuchamuka

nangetilimi letingatiwa

Nkulunkulu uyawukhuluma kulesive,

12

28:12
Jer. 6:16
Mat. 11:28
23:37
lakhuluma kuso watsi:

“Lena yindzawo yekuphumula,

labakhatsele abaphumule kuyo,”

nekutsi: “Lena yindzawo yekucambalala,”

kodvwa bangeke balalele.

13Ngako-ke livi laSimakadze kubo liyawuba kutsi:

“Savu lasavu, savu lasavu,

khavu lakhavu, khavu lakhavu,

ziyere shamu, ziyere shamu,”Lamanye emahumusho atsi: “Yenta nekwenta, yenta nekwenta, umugca ngemugca, umugca ngemugca, kancane la kancane lapha”. NgesiHebheru akucondzakali

kuze batewuhamba baze bawe ngetiphundvu,

balimale babanjwe, bese bayatfunjwa.

Litje laseSiyoni lekusimisa indlu

14Ngako-ke vanini livi laSimakadze,

nine tedzeleli lenibusa lesive eJerusalema.

15Niyatigabatisa nitsi:

“Sesente sivumelwane nekufa,

sente sivumelwane nelithuna.“nelithuna” ngesiHebheru “neSheyoli”

Ngesikhatsi sivunguvungu lesishisako

siphephula sendlula kitsi,

singeke sisitsintse tsine,

ngobe sente emanga aba siphephelo setfu,

sente emacebo aba yindzawo yetfu yekubhaca.”

16

28:16
Hla. 118:22
Mat. 21:42
Imis. 4:11
Rom. 9:33
10:11
Ef. 2:20
1 Phet. 2:6
Ngako-ke naku lokushiwo nguSimakadze longuSomandla, utsi:

“Buka la, ngibeka litje eSiyoni,

litje lelihloliwe,

litje leliligugu lekusimisa indlu,

lelisisekelo lesetsembekile sendlu;

lowo lowetsembele kimi ngeke ajabhe.

17Ngitakwenta kwehlulela ngekwemtsetfocotfo

kube ngumugca wekulinganisa,

nekulunga kube ngumugca wekucondzisa,

sangcotfo siyawuhlwitsa

lesiphephelo senu lesingemanga,

nesikhukhula semanti siyakwemukisa

lendzawo yenu yekubhaca.

18Sivumelwane senu lenisente nekufa

siyakwentiwa sibe lite;

sivumelwane senu lenisente nelithuna“nelithuna” ngesiHebheru “neSheyoli” singeke sime.

Kuyawutsi sivunguvungu sekushisa

nasiphephula sendlula kini,

sinishaye sinilahle phansi.

19Njalo nje nasifika nome nini,

siyakwendlula nani sinitfumbe

kusa ngekusa, busuku nemini.”

Kuvakala kwalomlayeto kuyawuletsa kwesaba

nekutfutfumela kuphela nje.

20Umbhedze mfishane kakhulu kutsi ungenaba kuwo,

netingubo tingumntjuntju kakhulu

kutsi umuntfu angatishumphetela ngato.

21

28:21
Josh. 10:10
2 Sam. 5:20,25
1 Khr. 14:11,16
Simakadze utawuvuka,

njengobe wake wenta eNtsabeni yasePherasimu,

lulaka lwakhe luyakumvuselela

njengaseSigodzini saseGibeyoni,

kutsi ente umsebenti wakhe,

yebo, umsebenti wakhe lomangalisako

kutsi aphelelisele umsebenti wakhe,

yebo, umsebenti wakhe longaketayeleki.

22

28:22
Isa. 10:23
Rom. 9:28
Nyalo-ke yekelani lokuphukuta kwenu,

nakungenjalo, tinketane tenu titakuba matima,

iNkhosi Simakadze lenguSomandla

ingitjelile ngembhubhiso leseyimiselwe live lonkhe.

Inhlakanipho yaNkulunkulu

23Lalelani, nive livi lami;

linakekeleni, nive kutsi ngitsini.

24Umlimi nakalima atawuhlanyela,

uyaye alibale kulima yini?

Vele, ulibala kugucula yini

ahhalige umhlaba wakhe?

25Nase awulime kahle umhlabatsi wakhe

wawuhlanganisa waba kahle,

uyaye angabe asayihlanyela yini

inhlanyelo yakhe yetinandzisi,

asakate nekhumini“ikhumini” luhlobo lwesinandzisi yakhe?

Akahlanyeli kolo yini endzaweni yakhe,

nebhali ensimini yayo,

nemabele ensimini yawo?

26Nkulunkulu wakhe uyamtjela

amfundzise indlela lelungile.

27Ikhumini“ikhumini” luhlobo lwesinandzisi ayibhulwa ngesihliphi,

kanjalo nekhumini lemnyama

ayibhulwa ngekuhambisa inkalishi etikwayo;

kodvwa ikhumini ibhulwa ngesibhulo,

kutsi ikhumini lemnyama ibhulwe ngendvuku.

28Lokutinhlavu kufanele kusilwe kutekwentiwa sinkhwa;

ngako-ke akulitjalwa kukubhula siphelane.

Nome achuba emasondvo

enkalishi yakhe yekubhula etikwako,

emahhashi akhe akakusili.

29Konkhe loku kuphuma kuSimakadze longuSomandla,

lomangalisako ekwelulekeni kwakhe,

nalobabatekako ngenhlakanipho yakhe.