Siswati 1996 (SWA96)
26

Ingoma yekudvumisa

261

26:1
Hla. 46:5
Isa. 60:18
Ngalelo langa kuyawuhlatjelelwa ingoma kaJuda, letsi:

“Sinelidolobha lelicinile;

Nkulunkulu usentela insindziso

ngetibondza talo netinqaba talo.”

2

26:2
Hla. 118:19
Vulani emasango, kuze sitewungena sive lesilungile,

sive lesigcina kukholwa.

3

26:3
Rom. 5:1
Wena Simakadze, lowo lotimiselako ngawe uyamlondvolota,

umuphe kuthula nenhlalakahle,

ngobe abeke litsemba lakhe kuwe.

4

26:4
Dut. 32:4
Hla. 18:1
Yetsembelani kuSimakadze kuze kube phakadze,

ngobe Simakadze nguSimakadze loLidvwala laphakadze.

5

26:5
Isa. 21:9
25:2
Jer. 51:8
Semb. 14:8
18:2
Uyabatfobisa labo labahlala ekuphakameni,

ulalisa phansi lidolobha leliphakeme,

alente lilingane nemhlabatsi,

alilahle phansi elutfulini.

6Ulenta linyatselwe phansi ngetinyawo,

yebo, ngetinyawo talabacindzetelwe,

ngetinyatselo talabamphofu.

7

26:7
Taga 16:17
Indlela yalolungile ibekile.

Awu, wena Locondzile,

wenta indlela yalolungile icondze.

8

26:8
Hla. 119:10,47
Yebo, Simakadze, sihamba endleleni

yemitsetfo yakho,“yemitsetfo yakho” nome “yetehlulelo takho” silindzela wena;

Libito lakho neludvumo lwakho

ngutona tifiso tetinhlitiyo tetfu.

9

26:9
Hla. 63:6
88:14
130:6
Umphefumulo wami ulangatelela wena ebusuku;

ekuseni umoya wami ulangatelela wena.

Ngesikhatsi tehlulelo takho tehlela etikwemhlaba,

tive temhlaba tifundza kulunga.

10Naloku umusa sewuphiwe lababi,

bona solo abakufundzi kulunga;

ngisho naseveni lebucotfo bachubeka benta lokubi,

bangabunaki bukhosi baSimakadze.

11Simakadze, sandla sakho siphakamele etulu,

kodvwa noko abasiboni.

Bente babone inshisekelo yakho ngesive sakho,

batewudliwa ngemahloni.

Akutsi umlilo lowugcinele titsa takho

udle bona ubacedze.

12Simakadze, wena usentela kuthula,

konkhe loku lesiphumelele kukwenta,

sikwentelwe nguwe.

13Awu, Simakadze, Nkulunkulu wetfu,

lamanye emakhosi langasiye wena

abusile etikwetfu;

kodvwa Libito lakho,

ngilo lodvwa lesilihloniphako.

14

26:14
Dut. 32:26
Jobe 14:14
18:17
Hla. 88:10
Nyalo asafile lawo makhosi,

akasaphili,

lowo moya wawo lowanyamalala

awube usaphindza uvuke.

Wawajezisa wawabhubhisa,

wesula konkhe kukhunjulwa kwawo.

15Simakadze, usikhulisile sive,

yebo, wena usandzisile sive.

Utizuzele wena ludvumo.

Uyinwebile yonkhe iminyele yelive.

16

26:16
Hla. 18:6
77:2
Hos. 5:15
Simakadze, beta kuwe ekudzabukeni kwabo,

ngesikhatsi ubajezisa babehluleka

ngisho nekuhebeta umkhuleko.“babehluleka ngisho nekuhebeta umkhuleko” ngesiHebheru lomusho awucondzakali

17Njengemfati lokhulelwe nasatawubeleka,

uyajilajileka, akhale ngenca yemihelo,

natsi sasinjalo ebukhoneni bakho,

awu, Simakadze!

18Sasikhulelwe, sajilajileka ngetinhlungu,

kodvwa sesuka satala umoya.

Asikayiletsi insindziso emhlabeni;

asikatitali tive letisemhlabeni.NgesiHebheru lomusho awucondzakali

19

26:19
Hez. 37:3
Kodvwa labafile bakho bayawuphila;

imitimba yabo iyawuvuka.

Nine lenihleti elutfulini lwemhlaba,

vukani nimemete ngenjabulo.

Ematolo akho anjengematolo asekuseni laphilisako,

umhlaba uyawubakhipha labafile bawo.

Kwehlulela

20

26:20
Hla. 30:5
Balekani, sive sami,

ngenani etindlini tenu,

nitivalele ngekhatsi.

Tifihleni ngekhatsi kwesikhashana,

kuze kwendlule lulaka lwakhe.

21

26:21
Gen. 4:10
Shu. 12:14
Mik. 1:3
Mat. 23:35
Bukani, Simakadze uphumela ngephandle

kwendzawo yakhe yekuhlala,

utewujezisa tive temhlaba ngenca yetono tato.

Umhlaba utawuveta ebaleni

yonkhe ingati leyacitsekela kuwo,

lababulewe kuwo ungeke usabafihla.