Siswati 1996 (SWA96)
25

Liculo lekudvumisa

251

25:1
Hla. 63:1
Awu, Simakadze, wena unguNkulunkulu wami,

ngiyakukuphakamisa,

ngilidvumise Libito lakho,

ngobe ngekwetsembeka kwakho lokuphelele

wente tintfo letimangalisako,

tintfo letahlelwa endvulo.

2

25:2
Isa. 26:5
Lidolobha ulente laba yindvundvuma yemfuhlululu,

yebo, lidolobha lelibiyelwe laba tindzala;

siphephelo sebetive sangabe sisaba ngilo lidolobha,

lingeke liphindze lakhiwe kabusha.

3Ngako-ke tive letinemandla tiyawukudvumisa,

emadolobha etive letinelunya ayawukuhlonipha.

4

25:4
Isa. 4:6
Jer. 16:19
Bewusiphephelo salabamphofu,

siphephelo salabeswele elusizini lwabo,

siphephelo sekuvikela etivunguvungwini,

nemtfunti ekushiseni kwelilanga.

Ngobe kuphefumula kwalabanelunya

kufanana nesivunguvungu lesitimukula elubondzeni;

5kunjengekushisa kwelihlane.

Wena ubindzisa lutfutfuva lwebetive;

njengekushisa nakuphotiswa litfunti lelifu,

ibindziswa kanjalo-ke ingoma yalabanelunya.

6

25:6
Hla. 22:26
Mat. 22:2
Luk. 14:16
Semb. 19:7,9
Kulentsaba Simakadze longuSomandla

utakwentela bantfu bonkhe

lidzili lalokukhuluphele, lelimnandzi,

yebo, lidzili leliwayini lelidzala lakadzeni,

inyama lenhle kakhulu,

netinhlobo letimnandzi teliwayini.

7

25:7
Isa. 60:2
2 Khor. 3:15
Kulentsaba uyawususa simbonyo

lesisibekele tonkhe tive,

nalendvwangu“nalendvwangu” kusho kutsi “indvwangu yekuphutsa sidvumbu” lembonye tonkhe tive,

8

25:8
1 Khor. 15:26,54
2 Thim. 1:10
Semb. 7:17
21:4
amite kufa phakadze naphakadze.

Somandla longuSimakadze uyawukwesula

tinyembeti kubo bonkhe buso;

uyawususa lihlazo lesive sakhe emhlabeni wonkhe.

Simakadze sewukhulumile.

9

25:9
Hla. 33:21
63:7
Ngalelo langa bayakutsi:

“Ngempela, lona nguNkulunkulu wetfu,

besetsembela kuye, naye wasisindzisa.

Lona nguSimakadze lebesetsembele kuye;

asijabule sitfokote ngensindziso yakhe.”

10Emandla aSimakadze ayakuyengama lentsaba,

kodvwa Mowabi utawunyatselwa phansi ngetinyawo,

njengetibi natigcotjwagcotjwa emcubeni.

11Bayawukweneka tandla tabo ekhatsi kuwo

njengemuntfu lohlambako nakeneka tandla takhe.

Nkulunkulu uyakulidzilita ligcabo labo,

abubukele phansi bucwephesheNgesiHebheru lelivi alicondzakali betandla tabo.

12

25:12
Isa. 26:5
Uyakudzilitela phansi tibondza takaMowabi

letiphakeme naletitinqaba, atihhihlitele phansi;

uyakutihhihlitela phansi elutfulini.

26

Ingoma yekudvumisa

261

26:1
Hla. 46:5
Isa. 60:18
Ngalelo langa kuyawuhlatjelelwa ingoma kaJuda, letsi:

“Sinelidolobha lelicinile;

Nkulunkulu usentela insindziso

ngetibondza talo netinqaba talo.”

2

26:2
Hla. 118:19
Vulani emasango, kuze sitewungena sive lesilungile,

sive lesigcina kukholwa.

3

26:3
Rom. 5:1
Wena Simakadze, lowo lotimiselako ngawe uyamlondvolota,

umuphe kuthula nenhlalakahle,

ngobe abeke litsemba lakhe kuwe.

4

26:4
Dut. 32:4
Hla. 18:1
Yetsembelani kuSimakadze kuze kube phakadze,

ngobe Simakadze nguSimakadze loLidvwala laphakadze.

5

26:5
Isa. 21:9
25:2
Jer. 51:8
Semb. 14:8
18:2
Uyabatfobisa labo labahlala ekuphakameni,

ulalisa phansi lidolobha leliphakeme,

alente lilingane nemhlabatsi,

alilahle phansi elutfulini.

6Ulenta linyatselwe phansi ngetinyawo,

yebo, ngetinyawo talabacindzetelwe,

ngetinyatselo talabamphofu.

7

26:7
Taga 16:17
Indlela yalolungile ibekile.

Awu, wena Locondzile,

wenta indlela yalolungile icondze.

8

26:8
Hla. 119:10,47
Yebo, Simakadze, sihamba endleleni

yemitsetfo yakho,“yemitsetfo yakho” nome “yetehlulelo takho” silindzela wena;

Libito lakho neludvumo lwakho

ngutona tifiso tetinhlitiyo tetfu.

9

26:9
Hla. 63:6
88:14
130:6
Umphefumulo wami ulangatelela wena ebusuku;

ekuseni umoya wami ulangatelela wena.

Ngesikhatsi tehlulelo takho tehlela etikwemhlaba,

tive temhlaba tifundza kulunga.

10Naloku umusa sewuphiwe lababi,

bona solo abakufundzi kulunga;

ngisho naseveni lebucotfo bachubeka benta lokubi,

bangabunaki bukhosi baSimakadze.

11Simakadze, sandla sakho siphakamele etulu,

kodvwa noko abasiboni.

Bente babone inshisekelo yakho ngesive sakho,

batewudliwa ngemahloni.

Akutsi umlilo lowugcinele titsa takho

udle bona ubacedze.

12Simakadze, wena usentela kuthula,

konkhe loku lesiphumelele kukwenta,

sikwentelwe nguwe.

13Awu, Simakadze, Nkulunkulu wetfu,

lamanye emakhosi langasiye wena

abusile etikwetfu;

kodvwa Libito lakho,

ngilo lodvwa lesilihloniphako.

14

26:14
Dut. 32:26
Jobe 14:14
18:17
Hla. 88:10
Nyalo asafile lawo makhosi,

akasaphili,

lowo moya wawo lowanyamalala

awube usaphindza uvuke.

Wawajezisa wawabhubhisa,

wesula konkhe kukhunjulwa kwawo.

15Simakadze, usikhulisile sive,

yebo, wena usandzisile sive.

Utizuzele wena ludvumo.

Uyinwebile yonkhe iminyele yelive.

16

26:16
Hla. 18:6
77:2
Hos. 5:15
Simakadze, beta kuwe ekudzabukeni kwabo,

ngesikhatsi ubajezisa babehluleka

ngisho nekuhebeta umkhuleko.“babehluleka ngisho nekuhebeta umkhuleko” ngesiHebheru lomusho awucondzakali

17Njengemfati lokhulelwe nasatawubeleka,

uyajilajileka, akhale ngenca yemihelo,

natsi sasinjalo ebukhoneni bakho,

awu, Simakadze!

18Sasikhulelwe, sajilajileka ngetinhlungu,

kodvwa sesuka satala umoya.

Asikayiletsi insindziso emhlabeni;

asikatitali tive letisemhlabeni.NgesiHebheru lomusho awucondzakali

19

26:19
Hez. 37:3
Kodvwa labafile bakho bayawuphila;

imitimba yabo iyawuvuka.

Nine lenihleti elutfulini lwemhlaba,

vukani nimemete ngenjabulo.

Ematolo akho anjengematolo asekuseni laphilisako,

umhlaba uyawubakhipha labafile bawo.

Kwehlulela

20

26:20
Hla. 30:5
Balekani, sive sami,

ngenani etindlini tenu,

nitivalele ngekhatsi.

Tifihleni ngekhatsi kwesikhashana,

kuze kwendlule lulaka lwakhe.

21

26:21
Gen. 4:10
Shu. 12:14
Mik. 1:3
Mat. 23:35
Bukani, Simakadze uphumela ngephandle

kwendzawo yakhe yekuhlala,

utewujezisa tive temhlaba ngenca yetono tato.

Umhlaba utawuveta ebaleni

yonkhe ingati leyacitsekela kuwo,

lababulewe kuwo ungeke usabafihla.

27

Kukhululwa kwema-Israyeli

271

27:1
Jobe 26:13
40:20
Hez. 29:3
32:2
Ngalelo langa Simakadze uyawujezisa

ngenkemba yakhe leyesabekako,

lenkhulu nalenemandla lamakhulu,

uyawujezisa Leviyathani, inyoka lenyelelako,

yebo, Leviyathani, inyoka letibutsako;

yena uyawubulala silo saselwandle.

2

27:2
Isa. 5:1
Ngalelo langa: “Hlabelani ngesivini lesitselako.

3

27:3
Hla. 121:4
Mat. 21:33
Joh. 15:1
Mine, longuSimakadze, ngiyaselusa,

ngisinisela njalo nje,

ngiselusa imini nebusuku,

kuze kutsi kubete muntfu losonako.

4

27:4
Isa. 10:17
Angikatfukutseli.

Kube mane bekunetinchachabutane

nemanyeva langisukelako!

Bengitawushuca ngiyekuwahlasela emphini;

bengitawahloseka onkhe ngemlilo.

5Nome-ke wona abaleke atewubhaca kimi,

akabuyisane nami, yebo, akabuyisane nami.”

6

27:6
Isa. 37:31
Ngemalanga letako,

Jakobe uyawumila timphandze asime,

Israyeli uyawuhluma achakaze timbali,

agcwalise umhlaba wonkhe ngetitselo.

7Kungabe kambe, Simakadze umgadlile,

njengaloku agadla labo labamgadlako?

Ngabe kambe sewubulewe yini

njengekubulawa kwalabo lababulala yena?

8

27:8
Jer. 18:17
30:11
46:28
KulwaNgesiHebheru akucondzakali kwakhe nebaseJerusalema

kugcina ngekutsi abadvungulule baye ekutfunjweni,

abakhiphe ngesikhahlo sakhe

njengekuhhusha kwemoya wasemphumalanga.

9

27:9
Lev. 26:30
Isa. 2:20
17:7
30:22
31:7
Ngaloku-ke licala lakaJakobe

liyawube selihlawulelwe,

loku kuyawuba sitselo lesiphelele

sekwesulwa kwesono sakhe:

Ngesikhatsi enta onkhe emalati ematje,

kutsi abe njengematje emcakaco,

aphushuke abe timvutfu,

kute nayinye insika ya-Ashera“insika ya-Ashera” lokusho sikhumbuto sesithicokati lesingu-Ashera

nome lilati lemphepho leliyawusala limile.

10Lidolobha leliyinqaba

lisala lite muntfu,

sabelo lesishiyiwe sisale sinjengelihlane,

lapho sekuyabe kudla khona ematfole, alale khona ahlabule,

aphundle emagala akhona aze abe mhlophe.

11Kuyawutsi emagala akhona nasomile, ephulwe,

kufike bafati bawatfote, bayekuwabasa.

Ngobe lesi sive lesingeva emadlebeni,

ngako, uMenti waso akasenamunyu ngaso,

uMdali waso akasenasihawu ngaso.

12Ngalelo langa Simakadze uyawubabhula kusukela emfuleni iYufrathe“iYufrathe” ngesiHebheru “uMfula” kuze kuyewufika emfuleni waseGibhithe, nine-ke ma-Israyeli, niyawubutfwa ngamunye ngamunye. 13

27:13
Isa. 11:11
Ngalelo langa kuyawukhala licilongo lelikhulu. Labo lababelahlekile bedukela e-Asiriya, nalabo lababetfunjelwe eGibhithe bayakuta batewukhonta Simakadze entsabeni lengcwele, eJerusalema.