Siswati 1996 (SWA96)
24

Simakadze utawujezisa umhlaba

241

24:1
Mik. 7:13
Bukani la, Simakadze

utawubhubhisa umhlaba,

awente ube lihlane.

Umhlaba utawenta ubhidlike,

asakate bonkhe labahlala kuwo.

2

24:2
Hos. 4:9
Bonkhe bantfu bayawuhlupheka ngalokufananako:

Umphristi njengebantfu,

umcashi njengesisebenti,

inkhosikati njengencekukati, umtsengisi njengemtsengi,

umbolekisi njengemboleki, umkweledisi njengemkweledi.

3Umhlaba utawubhidlitwa ube lite, uphangwe nekuphangwa.

Simakadze ulikhulumile lelivi.

4

24:4
Jow. 1:10
Umhlaba uyoma ubune, live lonkhe liyahhohhobala libune,

labaphakeme bemhlaba nabo bayahhohhobala.

5Umhlaba ungcoliswe bantfu bawo.

Umtsetfo waNkulunkulu abawulalelanga,

bephule imiyalo,

bephula sivumelwane saphakadze.

6

24:6
Hez. 7:27
Dan. 9:11
Ngako-ke sicalekiso siyawushwabudzela umhlaba,

bantfu bawo kufanele baletfwale licala labo.

Ngako-ke labahlala emhlabeni bayashiswa,

kusale babe mbalwa kakhulu.

7Liwayini lelisha liyoma,

nemvini uyabuna;

bonkhe labatijabulisako bayabubula.

8

24:8
Jer. 7:34
16:9
25:10
Hez. 26:13
Hos. 2:11
Kutsakasa kwemafahlawane sekubindzisiwe,

nemsindvo walabatijabulisako sewuthulisiwe,

lihabhu lekutjakadvula selibindzile.

9Liwayini abasalinatsi ngengoma,

tjwala sebuyababa kubanatsi babo.

10Lidolobha lelibhidlitiwe,

selisele lilihlane;

onkhe emasango asavaliwe, akusangeni muntfu.

11Etitaladini bakhalela liwayini;

konkhe kujabula sekugucuke kwaba lusizi,

konkhe kutsakasa sekudzingisiwe emhlabeni.

12Lidolobha selisele litindzala,

emasango alo abhidlitwe aba ticucu.

13

24:13
Isa. 17:5
Kuyawuba njalo emhlabeni,

nakuto tonkhe tive

kube njengesihlahla semncumo nasivitsitiwe,

nanjengaloko lokusele nakuvunwa emagelebisi.

14Bantfu baphakamisa emaphimbo abo,

bamemeta ngenjabulo;

kusukela ngasenshonalanga

badvumisa bukhosi baSimakadze.

15Ngako-ke nine basemphumalanga,

nikani Simakadze ludvumo,

niphakamise Libito laSimakadze,

longuNkulunkulu wema-Israyeli,

nimphakamise etichingini taselwandle.“etichingini taselwandle” nome “emaveni lagudla lwandle”

16Siva kuhlabela

kuchamuka emikhawulweni yemhlaba, kutsi:

“Ludvumo kuLolungile!”

Kodvwa mine ngatsi:

“Ngiyahusheka! Ngiyahusheka!

Maye kimi!

Labenta luzungu bachubeka ngeluzungu!

Luzungu lwekutsengisa labanye bantfu!”

17

24:17
Jer. 48:43
Kwesabisa, nemgodzi kanye nelugibe

kulindzele nine, yebo, nine bantfu bemhlaba.

18

24:18
Gen. 7:11
Amo. 5:19
Lowo lobalekela umsindvo wekwesabisa,

uyakuhholokoshela emgodzini;

lowo loyawukhuphuka kulomgodzi,

uyawubanjwa lugibe.

Tivalo temanti emazulwini tivuliwe,

tisekelo temhlaba tiyanyikatiswa.

19Umhlaba wephukile,

umhlaba uchekeke ekhatsi,

umhlaba unyakatiswa kakhulu.

20Umhlaba uyadzayitela njengesidzakwa,

ujikita njengesidleke senyoni emoyeni.

Umhlaba usindvwa kakhulu licala lawo lekuhlubuka,

sewuze uyawa, futsi ungeke uphindze usukume.

21Ngalelo langa Simakadze uyawujezisa

tiphatsimandla tasemazulwini etulu,

nemakhosi asemhlabeni phansi.

22Bayawubutselwa ndzawonye

njengetiboshwa letiboshelwe ekhulukuthu,

bayawuvalelwa ejele,

bajeziswe“bajeziswe” nome “bakhululwe” emvakwemalanga lamanyenti.

23

24:23
Isa. 13:10
Hez. 32:7
Jow. 2:31
3:15
Inyanga iyawufiphala,

lilanga lidliwe ngemahloni;

ngobe Simakadze longuSomandla uyawubusa

eNtsabeni yaseSiyoni naseJerusalema,

yebo, abuse ngeludvumo embikwebaholi bayo.

25

Liculo lekudvumisa

251

25:1
Hla. 63:1
Awu, Simakadze, wena unguNkulunkulu wami,

ngiyakukuphakamisa,

ngilidvumise Libito lakho,

ngobe ngekwetsembeka kwakho lokuphelele

wente tintfo letimangalisako,

tintfo letahlelwa endvulo.

2

25:2
Isa. 26:5
Lidolobha ulente laba yindvundvuma yemfuhlululu,

yebo, lidolobha lelibiyelwe laba tindzala;

siphephelo sebetive sangabe sisaba ngilo lidolobha,

lingeke liphindze lakhiwe kabusha.

3Ngako-ke tive letinemandla tiyawukudvumisa,

emadolobha etive letinelunya ayawukuhlonipha.

4

25:4
Isa. 4:6
Jer. 16:19
Bewusiphephelo salabamphofu,

siphephelo salabeswele elusizini lwabo,

siphephelo sekuvikela etivunguvungwini,

nemtfunti ekushiseni kwelilanga.

Ngobe kuphefumula kwalabanelunya

kufanana nesivunguvungu lesitimukula elubondzeni;

5kunjengekushisa kwelihlane.

Wena ubindzisa lutfutfuva lwebetive;

njengekushisa nakuphotiswa litfunti lelifu,

ibindziswa kanjalo-ke ingoma yalabanelunya.

6

25:6
Hla. 22:26
Mat. 22:2
Luk. 14:16
Semb. 19:7,9
Kulentsaba Simakadze longuSomandla

utakwentela bantfu bonkhe

lidzili lalokukhuluphele, lelimnandzi,

yebo, lidzili leliwayini lelidzala lakadzeni,

inyama lenhle kakhulu,

netinhlobo letimnandzi teliwayini.

7

25:7
Isa. 60:2
2 Khor. 3:15
Kulentsaba uyawususa simbonyo

lesisibekele tonkhe tive,

nalendvwangu“nalendvwangu” kusho kutsi “indvwangu yekuphutsa sidvumbu” lembonye tonkhe tive,

8

25:8
1 Khor. 15:26,54
2 Thim. 1:10
Semb. 7:17
21:4
amite kufa phakadze naphakadze.

Somandla longuSimakadze uyawukwesula

tinyembeti kubo bonkhe buso;

uyawususa lihlazo lesive sakhe emhlabeni wonkhe.

Simakadze sewukhulumile.

9

25:9
Hla. 33:21
63:7
Ngalelo langa bayakutsi:

“Ngempela, lona nguNkulunkulu wetfu,

besetsembela kuye, naye wasisindzisa.

Lona nguSimakadze lebesetsembele kuye;

asijabule sitfokote ngensindziso yakhe.”

10Emandla aSimakadze ayakuyengama lentsaba,

kodvwa Mowabi utawunyatselwa phansi ngetinyawo,

njengetibi natigcotjwagcotjwa emcubeni.

11Bayawukweneka tandla tabo ekhatsi kuwo

njengemuntfu lohlambako nakeneka tandla takhe.

Nkulunkulu uyakulidzilita ligcabo labo,

abubukele phansi bucwephesheNgesiHebheru lelivi alicondzakali betandla tabo.

12

25:12
Isa. 26:5
Uyakudzilitela phansi tibondza takaMowabi

letiphakeme naletitinqaba, atihhihlitele phansi;

uyakutihhihlitela phansi elutfulini.

26

Ingoma yekudvumisa

261

26:1
Hla. 46:5
Isa. 60:18
Ngalelo langa kuyawuhlatjelelwa ingoma kaJuda, letsi:

“Sinelidolobha lelicinile;

Nkulunkulu usentela insindziso

ngetibondza talo netinqaba talo.”

2

26:2
Hla. 118:19
Vulani emasango, kuze sitewungena sive lesilungile,

sive lesigcina kukholwa.

3

26:3
Rom. 5:1
Wena Simakadze, lowo lotimiselako ngawe uyamlondvolota,

umuphe kuthula nenhlalakahle,

ngobe abeke litsemba lakhe kuwe.

4

26:4
Dut. 32:4
Hla. 18:1
Yetsembelani kuSimakadze kuze kube phakadze,

ngobe Simakadze nguSimakadze loLidvwala laphakadze.

5

26:5
Isa. 21:9
25:2
Jer. 51:8
Semb. 14:8
18:2
Uyabatfobisa labo labahlala ekuphakameni,

ulalisa phansi lidolobha leliphakeme,

alente lilingane nemhlabatsi,

alilahle phansi elutfulini.

6Ulenta linyatselwe phansi ngetinyawo,

yebo, ngetinyawo talabacindzetelwe,

ngetinyatselo talabamphofu.

7

26:7
Taga 16:17
Indlela yalolungile ibekile.

Awu, wena Locondzile,

wenta indlela yalolungile icondze.

8

26:8
Hla. 119:10,47
Yebo, Simakadze, sihamba endleleni

yemitsetfo yakho,“yemitsetfo yakho” nome “yetehlulelo takho” silindzela wena;

Libito lakho neludvumo lwakho

ngutona tifiso tetinhlitiyo tetfu.

9

26:9
Hla. 63:6
88:14
130:6
Umphefumulo wami ulangatelela wena ebusuku;

ekuseni umoya wami ulangatelela wena.

Ngesikhatsi tehlulelo takho tehlela etikwemhlaba,

tive temhlaba tifundza kulunga.

10Naloku umusa sewuphiwe lababi,

bona solo abakufundzi kulunga;

ngisho naseveni lebucotfo bachubeka benta lokubi,

bangabunaki bukhosi baSimakadze.

11Simakadze, sandla sakho siphakamele etulu,

kodvwa noko abasiboni.

Bente babone inshisekelo yakho ngesive sakho,

batewudliwa ngemahloni.

Akutsi umlilo lowugcinele titsa takho

udle bona ubacedze.

12Simakadze, wena usentela kuthula,

konkhe loku lesiphumelele kukwenta,

sikwentelwe nguwe.

13Awu, Simakadze, Nkulunkulu wetfu,

lamanye emakhosi langasiye wena

abusile etikwetfu;

kodvwa Libito lakho,

ngilo lodvwa lesilihloniphako.

14

26:14
Dut. 32:26
Jobe 14:14
18:17
Hla. 88:10
Nyalo asafile lawo makhosi,

akasaphili,

lowo moya wawo lowanyamalala

awube usaphindza uvuke.

Wawajezisa wawabhubhisa,

wesula konkhe kukhunjulwa kwawo.

15Simakadze, usikhulisile sive,

yebo, wena usandzisile sive.

Utizuzele wena ludvumo.

Uyinwebile yonkhe iminyele yelive.

16

26:16
Hla. 18:6
77:2
Hos. 5:15
Simakadze, beta kuwe ekudzabukeni kwabo,

ngesikhatsi ubajezisa babehluleka

ngisho nekuhebeta umkhuleko.“babehluleka ngisho nekuhebeta umkhuleko” ngesiHebheru lomusho awucondzakali

17Njengemfati lokhulelwe nasatawubeleka,

uyajilajileka, akhale ngenca yemihelo,

natsi sasinjalo ebukhoneni bakho,

awu, Simakadze!

18Sasikhulelwe, sajilajileka ngetinhlungu,

kodvwa sesuka satala umoya.

Asikayiletsi insindziso emhlabeni;

asikatitali tive letisemhlabeni.NgesiHebheru lomusho awucondzakali

19

26:19
Hez. 37:3
Kodvwa labafile bakho bayawuphila;

imitimba yabo iyawuvuka.

Nine lenihleti elutfulini lwemhlaba,

vukani nimemete ngenjabulo.

Ematolo akho anjengematolo asekuseni laphilisako,

umhlaba uyawubakhipha labafile bawo.

Kwehlulela

20

26:20
Hla. 30:5
Balekani, sive sami,

ngenani etindlini tenu,

nitivalele ngekhatsi.

Tifihleni ngekhatsi kwesikhashana,

kuze kwendlule lulaka lwakhe.

21

26:21
Gen. 4:10
Shu. 12:14
Mik. 1:3
Mat. 23:35
Bukani, Simakadze uphumela ngephandle

kwendzawo yakhe yekuhlala,

utewujezisa tive temhlaba ngenca yetono tato.

Umhlaba utawuveta ebaleni

yonkhe ingati leyacitsekela kuwo,

lababulewe kuwo ungeke usabafihla.