Siswati 1996 (SWA96)
23

Livi lesembulo ngeThire

231

23:1
Jer. 47:4
Hez. 26:2
27:2
28:2
Zak. 9:2
Leli livi lesembulo lelimacondzana neThire lelitsi:

Lilani, nine mikhumbi yaseThashishi,

ngobe iThire seyibhujisiwe,

yasala ite indlu nome sikhumulo.

Nivile ngalombiko ngesikhatsi nibuya eSiphrosi.“Siphrosi” ngesiHebheru “Khithimu”

2Bindzani, nine sive sesichingi,

nani bahwebi baseSidoni,

nine leseninjingiswe bashayeli bemikhumbi.

3Sivuno salokutinhlavu

sesigodzi semfula“sigodzi semfula” ngesiHebheru “Shihori” iNayili sefika ngelwandle,

saba sivuno saseThire;

kwatsi ngaso iThire yatsengiselana netive.

4Bani nemahloni, wena Sidoni,

bani nemahloni, nawe nqaba yaselwandle,

ngobe lwandle selukhulumile lwatsi:

“Angikaze ngibe nemhelo,

kantsi futsi angikaze ngitale umntfwana.

Angizange ngikhulise emadvodzana,

nemadvodzakati futsi angizange ngiwakhulise.”

5Nakufika tindzaba eGibhithe,

bayawuba nelusizi lolukhulu,

nabeva umbiko lophuma eThire.

6Yewelani, niye eThashishi,

lilani, nine sive sasesichingini.

7Kungabe leli lidolobha lenu yini,

lenake najabula nitigcabha ngalo,

lelasungulwa kadzenidzeni,

nalelibantfu balo bake bahamba ngetinyawo tabo

bayawucaba emaveni lakhashane?

8

23:8
Semb. 18:23
Ngubani lowahlela lokulwa neThire,

lidolobha lebukhosi,

lelibahwebi balo batikhulu,

nebatsengisi balo bahlonishwa emhlabeni wonkhe?

9NguSimakadze longuSomandla lokuhlelile

kutsi entele phansi ligcabho labo bonkhe bukhatikhati,

nekutsi atfobise bonkhe labadvumile emhlabeni.

10Limani live lenu,

nine baseThashishi, njengabaseNayili.Nome “Dzabulani live lenu, nine baseThashishi, njengeNayili”

Sikhumulo singeke siphindze

sibe yindzawo yekutsenga nekutsengisa.“Sikhumulo singeke siphindze sibe yindzawo yekutsenga nekutsengisa” nome “Ngobe sikhumulo saseThire asisekho, senite sikhumulo semikhumbi”

11Simakadze welule sandla sakhe

wasiphakamisela etikwelwandle,

wenta imibuso yalo yatfutfumela,

wayala namacondzana nelaseFenisiya,“iFenisiya” ngesiHebheru “iKhenani”

kutsi tinqaba tayo atibhujiswe.

12Ukhulumile watsi:

“Ungeke uphindze utijabulise,

wena Ndvodzakati yaseSidoni, sewupitjitiwe!

Sukumani newelele eSiphrosi,“eSiphrosi” ngesiHebheru “eKhithimu”

nakhona lapho ngeke nikutfole kuphumula.”

13Bukani live lemaBhabhulona,

lesive lese silite nyalo!

Ema-Asiriya lelive asalente

laba yindzawo yetilwane telihlane.

Akhe imibhoshongo yekuvimbetela,

ahlubula tinqaba talo,“tinqaba talo” nome “tindlu talo temakhosi” taba tindzala.

14Lilani, nine mikhumbi yaseThashishi,

inqaba yenu seyibhujisiwe!

15Ngaleso sikhatsi iThire iyawukhohlakala iminyaka lengema-70, sikhatsi lesingangekuphila kwenkhosi. Kodvwa ekupheleni kwaleminyaka lengema-70, iThire iyawuba njengengwadla kulengoma letsi:

16“Manje, wena ngwadla asakukhohliwe emadvodza,

tsatsa ilire yakho, uyewuzula edolobheni!

Dlala tingoma letinyenti kakhulu ngelihabhu,

khona emadvodza atekukhumbula.”

17Ekupheleni kweminyaka lengama-70, Simakadze utayihambela iThire. Itawubuyela emsebentini wayo webugwadla, yonkhe imibuso yemhlaba itawugwadla nayo. 18

23:18
Hla. 45:12
87:4
Noko inzuzo yayo nemali yayo leyitfolako ingeke ibutsiswe ndzawonye, kodvwa iyakwehlukaniselwa Simakadze. Iyakwabelwa labo labakhonta Simakadze, babe nekudla lokunyenti netimphahla letinhle.

24

Simakadze utawujezisa umhlaba

241

24:1
Mik. 7:13
Bukani la, Simakadze

utawubhubhisa umhlaba,

awente ube lihlane.

Umhlaba utawenta ubhidlike,

asakate bonkhe labahlala kuwo.

2

24:2
Hos. 4:9
Bonkhe bantfu bayawuhlupheka ngalokufananako:

Umphristi njengebantfu,

umcashi njengesisebenti,

inkhosikati njengencekukati, umtsengisi njengemtsengi,

umbolekisi njengemboleki, umkweledisi njengemkweledi.

3Umhlaba utawubhidlitwa ube lite, uphangwe nekuphangwa.

Simakadze ulikhulumile lelivi.

4

24:4
Jow. 1:10
Umhlaba uyoma ubune, live lonkhe liyahhohhobala libune,

labaphakeme bemhlaba nabo bayahhohhobala.

5Umhlaba ungcoliswe bantfu bawo.

Umtsetfo waNkulunkulu abawulalelanga,

bephule imiyalo,

bephula sivumelwane saphakadze.

6

24:6
Hez. 7:27
Dan. 9:11
Ngako-ke sicalekiso siyawushwabudzela umhlaba,

bantfu bawo kufanele baletfwale licala labo.

Ngako-ke labahlala emhlabeni bayashiswa,

kusale babe mbalwa kakhulu.

7Liwayini lelisha liyoma,

nemvini uyabuna;

bonkhe labatijabulisako bayabubula.

8

24:8
Jer. 7:34
16:9
25:10
Hez. 26:13
Hos. 2:11
Kutsakasa kwemafahlawane sekubindzisiwe,

nemsindvo walabatijabulisako sewuthulisiwe,

lihabhu lekutjakadvula selibindzile.

9Liwayini abasalinatsi ngengoma,

tjwala sebuyababa kubanatsi babo.

10Lidolobha lelibhidlitiwe,

selisele lilihlane;

onkhe emasango asavaliwe, akusangeni muntfu.

11Etitaladini bakhalela liwayini;

konkhe kujabula sekugucuke kwaba lusizi,

konkhe kutsakasa sekudzingisiwe emhlabeni.

12Lidolobha selisele litindzala,

emasango alo abhidlitwe aba ticucu.

13

24:13
Isa. 17:5
Kuyawuba njalo emhlabeni,

nakuto tonkhe tive

kube njengesihlahla semncumo nasivitsitiwe,

nanjengaloko lokusele nakuvunwa emagelebisi.

14Bantfu baphakamisa emaphimbo abo,

bamemeta ngenjabulo;

kusukela ngasenshonalanga

badvumisa bukhosi baSimakadze.

15Ngako-ke nine basemphumalanga,

nikani Simakadze ludvumo,

niphakamise Libito laSimakadze,

longuNkulunkulu wema-Israyeli,

nimphakamise etichingini taselwandle.“etichingini taselwandle” nome “emaveni lagudla lwandle”

16Siva kuhlabela

kuchamuka emikhawulweni yemhlaba, kutsi:

“Ludvumo kuLolungile!”

Kodvwa mine ngatsi:

“Ngiyahusheka! Ngiyahusheka!

Maye kimi!

Labenta luzungu bachubeka ngeluzungu!

Luzungu lwekutsengisa labanye bantfu!”

17

24:17
Jer. 48:43
Kwesabisa, nemgodzi kanye nelugibe

kulindzele nine, yebo, nine bantfu bemhlaba.

18

24:18
Gen. 7:11
Amo. 5:19
Lowo lobalekela umsindvo wekwesabisa,

uyakuhholokoshela emgodzini;

lowo loyawukhuphuka kulomgodzi,

uyawubanjwa lugibe.

Tivalo temanti emazulwini tivuliwe,

tisekelo temhlaba tiyanyikatiswa.

19Umhlaba wephukile,

umhlaba uchekeke ekhatsi,

umhlaba unyakatiswa kakhulu.

20Umhlaba uyadzayitela njengesidzakwa,

ujikita njengesidleke senyoni emoyeni.

Umhlaba usindvwa kakhulu licala lawo lekuhlubuka,

sewuze uyawa, futsi ungeke uphindze usukume.

21Ngalelo langa Simakadze uyawujezisa

tiphatsimandla tasemazulwini etulu,

nemakhosi asemhlabeni phansi.

22Bayawubutselwa ndzawonye

njengetiboshwa letiboshelwe ekhulukuthu,

bayawuvalelwa ejele,

bajeziswe“bajeziswe” nome “bakhululwe” emvakwemalanga lamanyenti.

23

24:23
Isa. 13:10
Hez. 32:7
Jow. 2:31
3:15
Inyanga iyawufiphala,

lilanga lidliwe ngemahloni;

ngobe Simakadze longuSomandla uyawubusa

eNtsabeni yaseSiyoni naseJerusalema,

yebo, abuse ngeludvumo embikwebaholi bayo.

25

Liculo lekudvumisa

251

25:1
Hla. 63:1
Awu, Simakadze, wena unguNkulunkulu wami,

ngiyakukuphakamisa,

ngilidvumise Libito lakho,

ngobe ngekwetsembeka kwakho lokuphelele

wente tintfo letimangalisako,

tintfo letahlelwa endvulo.

2

25:2
Isa. 26:5
Lidolobha ulente laba yindvundvuma yemfuhlululu,

yebo, lidolobha lelibiyelwe laba tindzala;

siphephelo sebetive sangabe sisaba ngilo lidolobha,

lingeke liphindze lakhiwe kabusha.

3Ngako-ke tive letinemandla tiyawukudvumisa,

emadolobha etive letinelunya ayawukuhlonipha.

4

25:4
Isa. 4:6
Jer. 16:19
Bewusiphephelo salabamphofu,

siphephelo salabeswele elusizini lwabo,

siphephelo sekuvikela etivunguvungwini,

nemtfunti ekushiseni kwelilanga.

Ngobe kuphefumula kwalabanelunya

kufanana nesivunguvungu lesitimukula elubondzeni;

5kunjengekushisa kwelihlane.

Wena ubindzisa lutfutfuva lwebetive;

njengekushisa nakuphotiswa litfunti lelifu,

ibindziswa kanjalo-ke ingoma yalabanelunya.

6

25:6
Hla. 22:26
Mat. 22:2
Luk. 14:16
Semb. 19:7,9
Kulentsaba Simakadze longuSomandla

utakwentela bantfu bonkhe

lidzili lalokukhuluphele, lelimnandzi,

yebo, lidzili leliwayini lelidzala lakadzeni,

inyama lenhle kakhulu,

netinhlobo letimnandzi teliwayini.

7

25:7
Isa. 60:2
2 Khor. 3:15
Kulentsaba uyawususa simbonyo

lesisibekele tonkhe tive,

nalendvwangu“nalendvwangu” kusho kutsi “indvwangu yekuphutsa sidvumbu” lembonye tonkhe tive,

8

25:8
1 Khor. 15:26,54
2 Thim. 1:10
Semb. 7:17
21:4
amite kufa phakadze naphakadze.

Somandla longuSimakadze uyawukwesula

tinyembeti kubo bonkhe buso;

uyawususa lihlazo lesive sakhe emhlabeni wonkhe.

Simakadze sewukhulumile.

9

25:9
Hla. 33:21
63:7
Ngalelo langa bayakutsi:

“Ngempela, lona nguNkulunkulu wetfu,

besetsembela kuye, naye wasisindzisa.

Lona nguSimakadze lebesetsembele kuye;

asijabule sitfokote ngensindziso yakhe.”

10Emandla aSimakadze ayakuyengama lentsaba,

kodvwa Mowabi utawunyatselwa phansi ngetinyawo,

njengetibi natigcotjwagcotjwa emcubeni.

11Bayawukweneka tandla tabo ekhatsi kuwo

njengemuntfu lohlambako nakeneka tandla takhe.

Nkulunkulu uyakulidzilita ligcabo labo,

abubukele phansi bucwephesheNgesiHebheru lelivi alicondzakali betandla tabo.

12

25:12
Isa. 26:5
Uyakudzilitela phansi tibondza takaMowabi

letiphakeme naletitinqaba, atihhihlitele phansi;

uyakutihhihlitela phansi elutfulini.