Siswati 1996 (SWA96)
24

Simakadze utawujezisa umhlaba

241

24:1
Mik. 7:13
Bukani la, Simakadze

utawubhubhisa umhlaba,

awente ube lihlane.

Umhlaba utawenta ubhidlike,

asakate bonkhe labahlala kuwo.

2

24:2
Hos. 4:9
Bonkhe bantfu bayawuhlupheka ngalokufananako:

Umphristi njengebantfu,

umcashi njengesisebenti,

inkhosikati njengencekukati, umtsengisi njengemtsengi,

umbolekisi njengemboleki, umkweledisi njengemkweledi.

3Umhlaba utawubhidlitwa ube lite, uphangwe nekuphangwa.

Simakadze ulikhulumile lelivi.

4

24:4
Jow. 1:10
Umhlaba uyoma ubune, live lonkhe liyahhohhobala libune,

labaphakeme bemhlaba nabo bayahhohhobala.

5Umhlaba ungcoliswe bantfu bawo.

Umtsetfo waNkulunkulu abawulalelanga,

bephule imiyalo,

bephula sivumelwane saphakadze.

6

24:6
Hez. 7:27
Dan. 9:11
Ngako-ke sicalekiso siyawushwabudzela umhlaba,

bantfu bawo kufanele baletfwale licala labo.

Ngako-ke labahlala emhlabeni bayashiswa,

kusale babe mbalwa kakhulu.

7Liwayini lelisha liyoma,

nemvini uyabuna;

bonkhe labatijabulisako bayabubula.

8

24:8
Jer. 7:34
16:9
25:10
Hez. 26:13
Hos. 2:11
Kutsakasa kwemafahlawane sekubindzisiwe,

nemsindvo walabatijabulisako sewuthulisiwe,

lihabhu lekutjakadvula selibindzile.

9Liwayini abasalinatsi ngengoma,

tjwala sebuyababa kubanatsi babo.

10Lidolobha lelibhidlitiwe,

selisele lilihlane;

onkhe emasango asavaliwe, akusangeni muntfu.

11Etitaladini bakhalela liwayini;

konkhe kujabula sekugucuke kwaba lusizi,

konkhe kutsakasa sekudzingisiwe emhlabeni.

12Lidolobha selisele litindzala,

emasango alo abhidlitwe aba ticucu.

13

24:13
Isa. 17:5
Kuyawuba njalo emhlabeni,

nakuto tonkhe tive

kube njengesihlahla semncumo nasivitsitiwe,

nanjengaloko lokusele nakuvunwa emagelebisi.

14Bantfu baphakamisa emaphimbo abo,

bamemeta ngenjabulo;

kusukela ngasenshonalanga

badvumisa bukhosi baSimakadze.

15Ngako-ke nine basemphumalanga,

nikani Simakadze ludvumo,

niphakamise Libito laSimakadze,

longuNkulunkulu wema-Israyeli,

nimphakamise etichingini taselwandle.“etichingini taselwandle” nome “emaveni lagudla lwandle”

16Siva kuhlabela

kuchamuka emikhawulweni yemhlaba, kutsi:

“Ludvumo kuLolungile!”

Kodvwa mine ngatsi:

“Ngiyahusheka! Ngiyahusheka!

Maye kimi!

Labenta luzungu bachubeka ngeluzungu!

Luzungu lwekutsengisa labanye bantfu!”

17

24:17
Jer. 48:43
Kwesabisa, nemgodzi kanye nelugibe

kulindzele nine, yebo, nine bantfu bemhlaba.

18

24:18
Gen. 7:11
Amo. 5:19
Lowo lobalekela umsindvo wekwesabisa,

uyakuhholokoshela emgodzini;

lowo loyawukhuphuka kulomgodzi,

uyawubanjwa lugibe.

Tivalo temanti emazulwini tivuliwe,

tisekelo temhlaba tiyanyikatiswa.

19Umhlaba wephukile,

umhlaba uchekeke ekhatsi,

umhlaba unyakatiswa kakhulu.

20Umhlaba uyadzayitela njengesidzakwa,

ujikita njengesidleke senyoni emoyeni.

Umhlaba usindvwa kakhulu licala lawo lekuhlubuka,

sewuze uyawa, futsi ungeke uphindze usukume.

21Ngalelo langa Simakadze uyawujezisa

tiphatsimandla tasemazulwini etulu,

nemakhosi asemhlabeni phansi.

22Bayawubutselwa ndzawonye

njengetiboshwa letiboshelwe ekhulukuthu,

bayawuvalelwa ejele,

bajeziswe“bajeziswe” nome “bakhululwe” emvakwemalanga lamanyenti.

23

24:23
Isa. 13:10
Hez. 32:7
Jow. 2:31
3:15
Inyanga iyawufiphala,

lilanga lidliwe ngemahloni;

ngobe Simakadze longuSomandla uyawubusa

eNtsabeni yaseSiyoni naseJerusalema,

yebo, abuse ngeludvumo embikwebaholi bayo.