Siswati 1996 (SWA96)
22

Livi lesembulo ngeJerusalema

221

22:1
Jer. 48:38
Leli livi lesembulo lelimacondzana neSigodzi Sembono lelitsi:

Kwentiwa yini kutsi bonkhe bantfu bakho

bakhwele baye etulu etingcongwaneni tetindlu?

2Awu dolobha leligcwele siyaluyalu!

Awu dolobha lemsindvo nekujabula!

Bantfu bakho labafile abakabulawa yinkemba,

futsi abafelanga emphini.

3

22:3
2 Khos. 25:4
Jer. 39:4
Bonkhe baholi bakho babaleke kanyekanye;

batfunjwe bangakalwi nekulwa ngebutjoki.

Nonkhe nine lenibanjiwe naboshwa kanyekanye,

nivele nabaleka,

nome sitsa besisekhashane.“nivele nabaleka, nome sitsa besisekhashane” nome “lite, nome kadze nivele nabalekela khashane nje”

4

22:4
Jer. 14:17
Ngako-ke ngatsi: “Sukani lapha kimi,

ase ngikhale kabuhlungu.

Ningacali netame kungidvudvuta

ngekubhujiswa kwesive sakitsi.”

5INkhosi Simakadze lenguSomandla

ibeke lilanga lesiyaluyalu,

lekugcotjwagcotjwa nelekudzidzeka

eSigodzini Sembono,

lilanga lekuhhihlitwa kwetibondza,

lilanga lekutikhalela etintsabeni.

6Elamu utsatsa umgodla wemicibisholo,

utseleka nebagibeli bakhe betincola kanye nemahhashi;

emadvodza aseKhiri agwabula emahawu.

7Tihosha tenu telikhetselo tigcwele tincola temphi,

nebagibeli bemahhashi babekwe

emasangweni elidolobha;

8

22:8
1 Khos. 7:2
10:17
Juda sewemukwe tonkhe tivikelo takhe.

Ngaleso sikhatsi nahlola tikhali

taseNdlini Yelihlatsi.

9Nabona kutsi Lidolobha laDavide

linetindzawo letinyenti letibhidlikile;

navimbela emanti ema

eSitibeni Lesingentansi.

10

22:10
Jer. 33:4
Nabala tindlu taseJerusalema,

nabhidlita tindlu letinye

nentela kucinisa lubondza.

11

22:11
2 Khos. 19:25
Isa. 37:26
Nakha lidamu emkhatsini wetindvonga letimbili, lidamu

lekugcina emanti eSitiba Lesidzala,

kodvwa anizange nibuke kuLowo lowakwenta

nome nimnake Lowo lowakuhlela endvulo.

12INkhosi Simakadze lenguSomandla

yanibita ngalelo langa kutsi nitewukhala nilile,

kutsi nitewuhhula tinwele tenu, nembatse emasaka.

13

22:13
1 Khor. 15:32
Kodvwa bukani, kuyajatjulwa kubuswe,

kuhlatjwa tinkhomo netimvu,

yebo, kudliwa inyama, kunatfwe liwayini!

Nitsi: “Asidle, sinatse, ngobe kusasa sitakufa!”

14Simakadze longuSomandla ukwembulile loku kimi, ngakuva: “Niyawuze nife solomane lesono singakahlawulelwa”, isho njalo iNkhosi Simakadze lenguSomandla.

Secwayiso kuShebna

15Naku-ke lokushiwo yiNkhosi Simakadze lenguSomandla, itsi:

“Hamba, uye endvuneni,

kuShebna lophetse sigodlo, ufike utsi:

16Wentani lapha,

kona ngubani lokunike lemvume

yekumba lithuna lakho lapha,

nekukapuluta lithuna lakho lapha etulu

ngekucota indzawo yakho yekuphumula

lapha edvwaleni?

17“Caphela-ke, Simakadze sewutakuntfonya

akujikijele khashane,

awu, wena ndvodza lenemandla.

18Utakugicita kamatima njengebhola,

akujikijele eveni lelikhulu.

Ngulapho-ke uyawufela khona,

lapho tincola takho letinhle tiyawusala khona,

wena hlazo lendlu yenkhosi yakho!

19Ngiyawukwehlisa esikhundleni sakho,

ususwe esikhundleni sakho,” kusho Simakadze.

20

22:20
2 Khos. 18:18
Isa. 36:3
“Ngalelo langa ngiyawubita inceku yami, Eliyakimu, umsa waHilkiya. 21Ngiyakumembatsisa ngemjiva wakho, ngimbophe ngelibhande lakho; emandla nemagunya akho ngiwanike yena. Uyawuba nguyise walabo labahlala eJerusalema nakubendlu yakaJuda. 22
22:22
Semb. 3:7
Ngiyawubeka sikhiya sendlu yakaDavide emahlombe akhe; lakuvulako kute loyawukuvala, nalakuvalako kute loyawukuvula. 23Ngiyakumbetsela njengesipikili esikhundleni sakhe, yena uyawuba njengesihlalo“sihlalo” nome “sihlalo sebukhosi” seludvumo emndenini weyise. 24Kuleso sipikili kuyawuphanyekwa sonkhe sisindvo semndeni“sonkhe sisindvo semndeni” nome “wonkhe umtfwalo wemndeni” nome “lonkhe ludvumo lwemndeni” weyise, titukulwane takhe nemiliba yakhe, ngisho tonkhe titja letincane takhona, kusukela etindishini kuye emajekeni.”

25Simakadze longuSomandla uyakhuluma utsi: “Ngalelo langa lesipikili besiyawushayelwa sishone sisime, siyawuphuma siwe, bese kutsi lomtfwalo bewuphanyekwe kuso udzilikele phansi emhlabatsini.” Simakadze ukhulumile.