Siswati 1996 (SWA96)
21

Umbono ngekuwa kweBhabhulona

211Leli livi lesembulo lelimacondzana neBhabhulona, lihlane lelingaselwandle:

Njengetiwunguwungwana tihhusha

tendlula eveni laseningizimu,

kanjalo umhlaseli uchamuka ngasehlane,

eveni lelesabekako.

2Ngikhonjiswe umbono lowesabekako:

Bantfu labangemambuka bayatsengisana,

baphangi batsatsa imphango.

Hlaselani, nine ma-Elamu!

Vimbetelani, nani maMede!

“Ngitakucedza konkhe loko kububula

lobekubangwa baseBhabhulona.”

3Nginelusizi ngalombono lengiwubonile,

buhlungu bungibambile,

njengemhelo ufikela umfati nasatawubeleka.

Kuyangetfusa loko lengikuvako,

ngiyamangala ngaloko lengikubona ngemehlo ami.

4Inhlitiyo yami iyaphatamiseka,

kwesaba kuyangitfutfumelisa;

kuhlwa lebengiloku ngikufisa

sekujike kwaba sesabiso kimi.

5Bendlala ematafula,

bendlale emacansi,

bayadla, banatse!

Bese kuphuma simemetelo sitsi:

“Sukumani, nine tindvuna!

Gcobisani emahawu enu!”

6Naku-ke lokushiwo nguSimakadze kimi, utsi:

“Hamba ubeke umlindzi,

umtjele akubikele ngako konkhe lakubonako.

7Nakabona tincola temphi letiboshelwe,

letinemahhashi laboshelwe ngamabili,

nebagibeli betimbongolo bagibele,

nome bagibeli bemakamela basetulu,

akahlale acaphele ngesineke lesikhulu.”

8

21:8
Hab. 2:1
Lomlindzi“lomlindzi” lenye incwadzi yekucala yesiHebheru itsi “libhubesi” wamemeta watsi:

“Lilanga ngelilanga, nkhosi yami,

ngima etulu embhoshongweni wekulindza,

busuku ngebusuku ngihlala ngisemsebentini wami.

9

21:9
Jer. 51:8
Semb. 14:8
18:2
Asubuke nje, naku kuta umuntfu

ugibele incola yakhe yemphi,

lenemahhashi laboshelwe ngamabili.

Lomuntfu waphendvula watsi:

‘IBhabhulona seyiwile, iwile!

Tonkhe titfombe tetithico tayo

setibhidlikele phansi emhlabatsini!’ ”

10Awu, sive sami, senipitjitelwe phansi

ebaleni lekubhulela kolo,

ngiyanitjela loko lengikuvile

kuSimakadze longuSomandla,

kuNkulunkulu wema-Israyeli.

Livi lesembulo nge-Edomu

11

21:11
Gen. 25:14
Jer. 49:7
Leli livi lesembulo lelimacondzana neDuma“Duma” kusho “kuthula” nome “kubindza” like lisho “Edomu” lelitsi:

Kukhona longimemetako kaSeyiri, utsi:

“Mlindzi, sekusele kangakanani kutsi kuse?

Mlindzi, sekusele kangakanani kutsi kuse?”

12Umlindzi uyaphendvula, utsi:

“Kuyeta kusa, kodvwa kusesebusuku.Nome “nebusuku buyeta”

Nanifuna kubuta, butani,

nibophindze nibuye futsi.”

Livi lesembulo nge-Arabiya

13

21:13
Jer. 49:28
Hez. 27:15,20
Leli livi lesembulo lelimacondzana ne-Arabiya lelitsi:

Nine ludvwendvwe lwemakamela akaDedani,

nine lenimisa emavungwini ase-Arabiya,

14baletseleni emanti laba lasebomile;

nine lenihlala eThema,

baletseleni kudla laba lababalekile.

15Babalekela tinkemba,

yebo, tinkemba letiphakanyisiwe,

nebutjoki lobucishiwe,

nekushisa kwemphi.

16

21:16
Gen. 25:13
Hla. 120:5
Isa. 16:14
Naku-ke lokushiwo nguSimakadze kimi, utsi: “Njengesisebenti lesenta sivumelwane semnyaka munye nemcashi waso, balisisa kahle emalanga, ngobe ekugcineni kwawo lonkhe ludvumo lwakaKhedari lutawuphela. 17Imisalela yemadvodza lanemba ngebutjoki, langemachawe akaKhedari itawuba mbalwa.” Simakadze longuNkulunkulu wa-Israyeli sewukhulumile.

22

Livi lesembulo ngeJerusalema

221

22:1
Jer. 48:38
Leli livi lesembulo lelimacondzana neSigodzi Sembono lelitsi:

Kwentiwa yini kutsi bonkhe bantfu bakho

bakhwele baye etulu etingcongwaneni tetindlu?

2Awu dolobha leligcwele siyaluyalu!

Awu dolobha lemsindvo nekujabula!

Bantfu bakho labafile abakabulawa yinkemba,

futsi abafelanga emphini.

3

22:3
2 Khos. 25:4
Jer. 39:4
Bonkhe baholi bakho babaleke kanyekanye;

batfunjwe bangakalwi nekulwa ngebutjoki.

Nonkhe nine lenibanjiwe naboshwa kanyekanye,

nivele nabaleka,

nome sitsa besisekhashane.“nivele nabaleka, nome sitsa besisekhashane” nome “lite, nome kadze nivele nabalekela khashane nje”

4

22:4
Jer. 14:17
Ngako-ke ngatsi: “Sukani lapha kimi,

ase ngikhale kabuhlungu.

Ningacali netame kungidvudvuta

ngekubhujiswa kwesive sakitsi.”

5INkhosi Simakadze lenguSomandla

ibeke lilanga lesiyaluyalu,

lekugcotjwagcotjwa nelekudzidzeka

eSigodzini Sembono,

lilanga lekuhhihlitwa kwetibondza,

lilanga lekutikhalela etintsabeni.

6Elamu utsatsa umgodla wemicibisholo,

utseleka nebagibeli bakhe betincola kanye nemahhashi;

emadvodza aseKhiri agwabula emahawu.

7Tihosha tenu telikhetselo tigcwele tincola temphi,

nebagibeli bemahhashi babekwe

emasangweni elidolobha;

8

22:8
1 Khos. 7:2
10:17
Juda sewemukwe tonkhe tivikelo takhe.

Ngaleso sikhatsi nahlola tikhali

taseNdlini Yelihlatsi.

9Nabona kutsi Lidolobha laDavide

linetindzawo letinyenti letibhidlikile;

navimbela emanti ema

eSitibeni Lesingentansi.

10

22:10
Jer. 33:4
Nabala tindlu taseJerusalema,

nabhidlita tindlu letinye

nentela kucinisa lubondza.

11

22:11
2 Khos. 19:25
Isa. 37:26
Nakha lidamu emkhatsini wetindvonga letimbili, lidamu

lekugcina emanti eSitiba Lesidzala,

kodvwa anizange nibuke kuLowo lowakwenta

nome nimnake Lowo lowakuhlela endvulo.

12INkhosi Simakadze lenguSomandla

yanibita ngalelo langa kutsi nitewukhala nilile,

kutsi nitewuhhula tinwele tenu, nembatse emasaka.

13

22:13
1 Khor. 15:32
Kodvwa bukani, kuyajatjulwa kubuswe,

kuhlatjwa tinkhomo netimvu,

yebo, kudliwa inyama, kunatfwe liwayini!

Nitsi: “Asidle, sinatse, ngobe kusasa sitakufa!”

14Simakadze longuSomandla ukwembulile loku kimi, ngakuva: “Niyawuze nife solomane lesono singakahlawulelwa”, isho njalo iNkhosi Simakadze lenguSomandla.

Secwayiso kuShebna

15Naku-ke lokushiwo yiNkhosi Simakadze lenguSomandla, itsi:

“Hamba, uye endvuneni,

kuShebna lophetse sigodlo, ufike utsi:

16Wentani lapha,

kona ngubani lokunike lemvume

yekumba lithuna lakho lapha,

nekukapuluta lithuna lakho lapha etulu

ngekucota indzawo yakho yekuphumula

lapha edvwaleni?

17“Caphela-ke, Simakadze sewutakuntfonya

akujikijele khashane,

awu, wena ndvodza lenemandla.

18Utakugicita kamatima njengebhola,

akujikijele eveni lelikhulu.

Ngulapho-ke uyawufela khona,

lapho tincola takho letinhle tiyawusala khona,

wena hlazo lendlu yenkhosi yakho!

19Ngiyawukwehlisa esikhundleni sakho,

ususwe esikhundleni sakho,” kusho Simakadze.

20

22:20
2 Khos. 18:18
Isa. 36:3
“Ngalelo langa ngiyawubita inceku yami, Eliyakimu, umsa waHilkiya. 21Ngiyakumembatsisa ngemjiva wakho, ngimbophe ngelibhande lakho; emandla nemagunya akho ngiwanike yena. Uyawuba nguyise walabo labahlala eJerusalema nakubendlu yakaJuda. 22
22:22
Semb. 3:7
Ngiyawubeka sikhiya sendlu yakaDavide emahlombe akhe; lakuvulako kute loyawukuvala, nalakuvalako kute loyawukuvula. 23Ngiyakumbetsela njengesipikili esikhundleni sakhe, yena uyawuba njengesihlalo“sihlalo” nome “sihlalo sebukhosi” seludvumo emndenini weyise. 24Kuleso sipikili kuyawuphanyekwa sonkhe sisindvo semndeni“sonkhe sisindvo semndeni” nome “wonkhe umtfwalo wemndeni” nome “lonkhe ludvumo lwemndeni” weyise, titukulwane takhe nemiliba yakhe, ngisho tonkhe titja letincane takhona, kusukela etindishini kuye emajekeni.”

25Simakadze longuSomandla uyakhuluma utsi: “Ngalelo langa lesipikili besiyawushayelwa sishone sisime, siyawuphuma siwe, bese kutsi lomtfwalo bewuphanyekwe kuso udzilikele phansi emhlabatsini.” Simakadze ukhulumile.

23

Livi lesembulo ngeThire

231

23:1
Jer. 47:4
Hez. 26:2
27:2
28:2
Zak. 9:2
Leli livi lesembulo lelimacondzana neThire lelitsi:

Lilani, nine mikhumbi yaseThashishi,

ngobe iThire seyibhujisiwe,

yasala ite indlu nome sikhumulo.

Nivile ngalombiko ngesikhatsi nibuya eSiphrosi.“Siphrosi” ngesiHebheru “Khithimu”

2Bindzani, nine sive sesichingi,

nani bahwebi baseSidoni,

nine leseninjingiswe bashayeli bemikhumbi.

3Sivuno salokutinhlavu

sesigodzi semfula“sigodzi semfula” ngesiHebheru “Shihori” iNayili sefika ngelwandle,

saba sivuno saseThire;

kwatsi ngaso iThire yatsengiselana netive.

4Bani nemahloni, wena Sidoni,

bani nemahloni, nawe nqaba yaselwandle,

ngobe lwandle selukhulumile lwatsi:

“Angikaze ngibe nemhelo,

kantsi futsi angikaze ngitale umntfwana.

Angizange ngikhulise emadvodzana,

nemadvodzakati futsi angizange ngiwakhulise.”

5Nakufika tindzaba eGibhithe,

bayawuba nelusizi lolukhulu,

nabeva umbiko lophuma eThire.

6Yewelani, niye eThashishi,

lilani, nine sive sasesichingini.

7Kungabe leli lidolobha lenu yini,

lenake najabula nitigcabha ngalo,

lelasungulwa kadzenidzeni,

nalelibantfu balo bake bahamba ngetinyawo tabo

bayawucaba emaveni lakhashane?

8

23:8
Semb. 18:23
Ngubani lowahlela lokulwa neThire,

lidolobha lebukhosi,

lelibahwebi balo batikhulu,

nebatsengisi balo bahlonishwa emhlabeni wonkhe?

9NguSimakadze longuSomandla lokuhlelile

kutsi entele phansi ligcabho labo bonkhe bukhatikhati,

nekutsi atfobise bonkhe labadvumile emhlabeni.

10Limani live lenu,

nine baseThashishi, njengabaseNayili.Nome “Dzabulani live lenu, nine baseThashishi, njengeNayili”

Sikhumulo singeke siphindze

sibe yindzawo yekutsenga nekutsengisa.“Sikhumulo singeke siphindze sibe yindzawo yekutsenga nekutsengisa” nome “Ngobe sikhumulo saseThire asisekho, senite sikhumulo semikhumbi”

11Simakadze welule sandla sakhe

wasiphakamisela etikwelwandle,

wenta imibuso yalo yatfutfumela,

wayala namacondzana nelaseFenisiya,“iFenisiya” ngesiHebheru “iKhenani”

kutsi tinqaba tayo atibhujiswe.

12Ukhulumile watsi:

“Ungeke uphindze utijabulise,

wena Ndvodzakati yaseSidoni, sewupitjitiwe!

Sukumani newelele eSiphrosi,“eSiphrosi” ngesiHebheru “eKhithimu”

nakhona lapho ngeke nikutfole kuphumula.”

13Bukani live lemaBhabhulona,

lesive lese silite nyalo!

Ema-Asiriya lelive asalente

laba yindzawo yetilwane telihlane.

Akhe imibhoshongo yekuvimbetela,

ahlubula tinqaba talo,“tinqaba talo” nome “tindlu talo temakhosi” taba tindzala.

14Lilani, nine mikhumbi yaseThashishi,

inqaba yenu seyibhujisiwe!

15Ngaleso sikhatsi iThire iyawukhohlakala iminyaka lengema-70, sikhatsi lesingangekuphila kwenkhosi. Kodvwa ekupheleni kwaleminyaka lengema-70, iThire iyawuba njengengwadla kulengoma letsi:

16“Manje, wena ngwadla asakukhohliwe emadvodza,

tsatsa ilire yakho, uyewuzula edolobheni!

Dlala tingoma letinyenti kakhulu ngelihabhu,

khona emadvodza atekukhumbula.”

17Ekupheleni kweminyaka lengama-70, Simakadze utayihambela iThire. Itawubuyela emsebentini wayo webugwadla, yonkhe imibuso yemhlaba itawugwadla nayo. 18

23:18
Hla. 45:12
87:4
Noko inzuzo yayo nemali yayo leyitfolako ingeke ibutsiswe ndzawonye, kodvwa iyakwehlukaniselwa Simakadze. Iyakwabelwa labo labakhonta Simakadze, babe nekudla lokunyenti netimphahla letinhle.