Siswati 1996 (SWA96)
18

Livi lesembulo ngeSudani

181Maye kuwe wena live leligubhutisa timphiko,“timphiko” nome “sikhonyane”

lingesheya kwemifula yaseSudani,“iSudani” letinye tincwadzi titsi “iKushe” leso sifundza lesingaseNayili Lengenhla lesifaka ekhatsi neTopiya

2lelitfumela titfunywa ngelwandle,

tintante ngetikebhe temhlanga etikwemanti, ngitsi:

“Hambani masinyane, mancusa lanematubane,

nibuyele esiveni sakini lesibantfu baso babadze,

kantsi banesikhumba semtimba lesibusheleleti,

sive lesesatjwa kuyo yonkhe indzawo,

sive lesineluchweba nelulwimi lolungatiwa,

sive lesilive laso lehlukaniswe ngimifula.

3“Nonkhe nine tive temhlaba,

nine lenihlala kulomhlaba,

nakuphakanyiswa siboniso semphi entsabeni, nibobuka,

nakukhala licilongo, nilalelisise.

4Naku lokushiwo nguSimakadze kimi:

‘Ngitawuhlala nje ngithule,

ngibuke nje ngisendzaweni yami yekuhlala,

nakuphakama sivuvu ekushiseni kwelilanga,

yebo, sivuvu sematolo lakhuntsisa sivuno.’

5Ngobe, kusengakavunwa,

nase kuhhohloke tishakato,

netimbali setiba titselo lesetivutsiwe temagelebisi,

uyawujuba emahlumela ngesikelo sekutsena tihlahla,

awalalise phansi,

esuse lemiliba leyenabako.

6Iyawusala yonkhe etulu etintsabeni,

idliwe tinyoni tetintsaba netilwane tesiganga.

Tinyoni tiyawutondla ngayo lihlobo lonkhe,

netilwane tesiganga busika bonkhe.”

7

18:7
Hla. 68:31
Ngaleso sikhatsi tipho tiyakwetfulwa

kuSimakadze longuSomandla,

letiphuma esiveni lesibantfu baso babadze,

kantsi banesikhumba semtimba lesibusheleleti,

sive lesesatjwa kuyo yonkhe indzawo,

sive lesineluchweba nelulwimi lolungatiwa,

sive lesilive laso lehlukaniswe ngimifula.

Letipho tiyawumikiswa entsabeni iSiyoni,

indzawo yeLibito laSimakadze longuSomandla.