Siswati 1996 (SWA96)
17

Kujeziswa kwemaSiriya nema-Israyeli

171

17:1
Jer. 49:23
Amo. 1:3
Livi lesembulo lelimacondzana neDamaseko:

“Buka la,

iDamaseko ingeke isaba lidolobha,

kodvwa seyitawuba yindvundvuma nje yetindzala.

2Emadolobha ase-Siriya“aseSiriya” nome “ase-Aroyeri” atawushiywa

abe ngemadlelo emihlambi yetimvu netimbuti,

lapho iyawulala khona sekute nalotayesabisa.

3

17:3
Isa. 7:8
Lidolobha leliyinqaba

liyawunyamalala kulaka-Efrayimu,

kuphele nebukhosi bendlunkhulu yaseDamaseko.

Insali yaseSiriya iyawuba

njengebukhosi baka-Israyeli,”

kusho Simakadze longuSomandla.

4“Ngalelo langa

bukhosi bakaJakobe buyawunyamalala;

nemitsebe lebhubuka emtimbeni wakhe

iyawuhusheka iphele.

5

17:5
Isa. 24:13
Kuyawuba njengemvuni nakageca tinhlanga letimile,

avuna tibhuluja ngetandla takhe,

kube njengemuntfu lobutsa lokuwa nakavunako

eSigodzini semaRefa.

6Noko letinye tibhuluja tiyawusala,

njenganakuphundlwa sihlahla semncumo,

bese kusala titselo temncumo

letibili nome letitsatfu

emagaleni lasetulu esicongweni sesihlahla,

kusale lamane nome lasihlanu

emagaleni latsele kakhulu,”

kusho Simakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli.

7Ngalelo langa bantfu bayawubuka kuMdali wabo,

bajikise emehlo abo bawabhekise

kuye Longcwele waka-Israyeli.

8Bangeke basabuka emalatini,

lekungimisebenti yetandla tabo,

futsi bangeke basatihlupha

ngekunaka tinsika ta-Ashera“tinsika ta-Ashera” lokusho sikhumbuto sesithicokati lesingu-Ashera

nemalati emphepho labentiwa ngimino yabo.

9Ngalelo langa emadolobha abo latinqaba, lababewashiyiswe ngema-Israyeli, ayawufanana netindzawo lesetishiyelwe tinchachabutane nemitfuma. Onkhe ayawubate bantfu.

10Umkhohliwe Nkulunkulu uMsindzisi wakho;

awukalikhumbuli lidvwala lelisiphephelo sakho.

Ngako-ke nome ungahlanyelela tithico takho

titfombo letinhle kakhulu,

uhlanyele tivini letiphuma kulamanye emave,

11nome ngalelo langa lotihlanyela ngalo

uvele utente tikhule,

kutsi ekuseni nawutihlanyela utente tihlume,

noko sivuno sato siyawufanana nelite

ngelilanga lesifo neletinhlungu letingelapheki.

Kuncotjwa kwetive letititsa

12

17:12
2 Khos. 18:13
Isa. 36:1
Awu, ngekuhlokoma kwetive letinyenti,

tihlokoma njengekuhlokoma kwelwandle!

Awu, kuhokoma kwemsindvo webetive,

tihokoma njengekuhlokoma kwemanti lamanyenti!

13

17:13
Hla. 65:7
93:3
Naloku tive tihokoma

njengekuhokoma kwemabhudlo emanti,

Nkulunkulu nakabatsetsisa, babaleka baye khashane,

bapheshulwe emoyeni njengemakhoba,

nakaphephuka etulu emagcumeni,

nanjengelukhula loluzushuniwe,

nalukhukhulwa sihhuhhula semoya.

14

17:14
2 Khos. 19:35
Isa. 14:25
37:36
Kutsi kungahlwa, bahlanyele budlova!

Kutsi kusa, babe bangasekho!

Lesi sabelo salabo labaphanga tsine,

likoyi lalabo labasiphangako.

18

Livi lesembulo ngeSudani

181Maye kuwe wena live leligubhutisa timphiko,“timphiko” nome “sikhonyane”

lingesheya kwemifula yaseSudani,“iSudani” letinye tincwadzi titsi “iKushe” leso sifundza lesingaseNayili Lengenhla lesifaka ekhatsi neTopiya

2lelitfumela titfunywa ngelwandle,

tintante ngetikebhe temhlanga etikwemanti, ngitsi:

“Hambani masinyane, mancusa lanematubane,

nibuyele esiveni sakini lesibantfu baso babadze,

kantsi banesikhumba semtimba lesibusheleleti,

sive lesesatjwa kuyo yonkhe indzawo,

sive lesineluchweba nelulwimi lolungatiwa,

sive lesilive laso lehlukaniswe ngimifula.

3“Nonkhe nine tive temhlaba,

nine lenihlala kulomhlaba,

nakuphakanyiswa siboniso semphi entsabeni, nibobuka,

nakukhala licilongo, nilalelisise.

4Naku lokushiwo nguSimakadze kimi:

‘Ngitawuhlala nje ngithule,

ngibuke nje ngisendzaweni yami yekuhlala,

nakuphakama sivuvu ekushiseni kwelilanga,

yebo, sivuvu sematolo lakhuntsisa sivuno.’

5Ngobe, kusengakavunwa,

nase kuhhohloke tishakato,

netimbali setiba titselo lesetivutsiwe temagelebisi,

uyawujuba emahlumela ngesikelo sekutsena tihlahla,

awalalise phansi,

esuse lemiliba leyenabako.

6Iyawusala yonkhe etulu etintsabeni,

idliwe tinyoni tetintsaba netilwane tesiganga.

Tinyoni tiyawutondla ngayo lihlobo lonkhe,

netilwane tesiganga busika bonkhe.”

7

18:7
Hla. 68:31
Ngaleso sikhatsi tipho tiyakwetfulwa

kuSimakadze longuSomandla,

letiphuma esiveni lesibantfu baso babadze,

kantsi banesikhumba semtimba lesibusheleleti,

sive lesesatjwa kuyo yonkhe indzawo,

sive lesineluchweba nelulwimi lolungatiwa,

sive lesilive laso lehlukaniswe ngimifula.

Letipho tiyawumikiswa entsabeni iSiyoni,

indzawo yeLibito laSimakadze longuSomandla.

19

Livi lesembulo ngeGibhithe

191

19:1
Jer. 46:2
Hez. 29:2
Livi lesembulo lelimacondzana nelive laseGibhithe:

Buka la, Simakadze ugibela

lifu leligijima kakhulu,

ubange kulaseGibhithe.

Tithico taseGibhithe tiyawutfutfumela embikwakhe,

netinhlitiyo tebantfu baseGibhithe

tiyancibilika ngekhatsi kwabo.

2“Ngitawuchukuluta umGibhithe avukele umGibhithe,

umnakabo uyakulwa nemnakabo,

makhelwane acabane namakhelwane,

lidolobha lihlasele lidolobha,

umbuso uvukele umbuso.

3EmaGibhithe ayawuphelelwa ngemandla;

emasu awo ngiyawuwacedza atsi nya.

Ayawuya etithicweni ayewuphengula,

aze ayewufuna labaphansi,

netangoma, nalababhulako.

4BaseGibhithe ngitabanikela

etandleni tenkhosi lenemandla nalenelulaka.

Bayawubuswa yinkhosi leyesabekako,”

kusho iNkhosi Simakadze lenguSomandla.

5

19:5
Jobe 14:11
Emanti emfula iNayili ayakusha ome,

nekujula kwemfula kuyawukoma;

yebo, kuyawusala kusebaleni.

6Imisele yemanti iyawunuka luvundze,

yebo, imifula yonkhe yaseGibhithe iyawubotja yome.

Umhlanga nelikhwane kuyawubuna,

7yebo, nayo yonkhe intfo lehlumako

eceleni kwemfula lomkhulu iNayili,

ekungeneleni kwawo elwandle.

Tonkhe tivandze letihlanyelwe ngasemfuleni iNayili

tiyawuhamuka tome, tingaphindzi tibonwe.

8Badwebi betinhlanti bayawukhala, balile,

bonkhe labajika emahhuka abo emfuleni iNayili,

labo labajika emanetha abo emantini,

yebo, bayawujabha baphelelwe ngemandla.

9Labo bafati labankwefa imitiya yelineni

bayawujabha,

bephotseli labeluka ilineni lemhlophe

bayawuphelelwa litsemba.

10EmaGibhithe latfungako ayawuphela emandla,

nabo bonkhe labahola ngelilanga

bayawudzabuka etinhlitiyweni.

11Tiphatsimandla taseSowani atisilo lutfo,

kuphela nje, titibhungayeti;

beluleki labahlakaniphile bakaFaro

beluleka ngeteluleko letingenangcondvo.

Ungasho kanjani kuFaro utsi:

“Ngingulomunye walabahlakaniphile,

intalo yemakhosi akadzeni”?

12Aphi nyalo emadvodza akho lahlakaniphile?

Akakukhombise, akwatise loko,

Nkulunkulu longuSomandla

lasahlose kukwenta ngeGibhithe.

13Tiphatsimandla taseSowani setitibhungayeti,

baholi baseMemfisi“Memfisi” ngesiHebheru “Nofi” sebakhohlisiwe;

imisumphe yebantfu bakhona

seyedukise lonkhe live laseGibhithe.

14Simakadze sewutfululele kubo umoya wekudzidzeka;

benta iGibhithe iyendze

kuko konkhe leyikwentako,

iyendze njengesidzakwa emahlanteni aso.

15

19:15
Isa. 9:14
Kute lokungabe kusentiwa yiGibhithe,

inhloko nome umsila,

ligala lelisundvu nome umhlanga.

16Ngalelo langa baseGibhithe bayawuba njengebafati. Bayawutfutfumela ngenca yekwesaba ingalo yaSimakadze longuSomandla leyawube iphakanyiselwe kumelana nabo. 17Live lakaJuda liyawutsela kwesaba kubantfu baseGibhithe; bonkhe labayakuva nje kuphatfwa lelibito laJuda, bayakwetfuka, ngenca yaloko Simakadze longuSomandla losahlose kukwenta kubo.

18

19:18
Isa. 45:23
Ngalelo langa emadolobha lasihlanu aseGibhithe ayawukhuluma siHebheru, lulwimi lwaseKhenani, ente sifungo kuSimakadze longuSomandla. Lelinye lawo kuyawutsiwa liDolobha Lembhubhiso.“liDolobha Lembhubhiso” letinye tincwadzi tekucala titsi: “liDolobha Lelilanga” lokusho “iHeliyopholisi”

19Ngalelo langa kuyawuba nelilati laSimakadze ekhatsi eveni laseGibhithe, nensika lesikhumbuto saSimakadze eminyeleni yaseGibhithe. 20Kuyawuba tibonakaliso letikhumbuta ngaSimakadze longuSomandla eveni laseGibhithe. Nase bakhala kuSimakadze ngenca yebacindzeteli babo, uyawubatfumelela umsindzisi nemvikeli, yena loyawufike abephule. 21

19:21
Hla. 68:31
Isa. 45:14
Ngako Simakadze uyakwenta kutsi emaGibhithe amati; ngalelo langa bayawumhlonipha Simakadze. Bayawumkhonta ngemihlatjelo nangeminikelo yalokutinhlavu, bayakwenta tetsembiso kuSimakadze, futsi bayawutigcina. 22Simakadze uyawushaya iGibhithe ngesifo lesibulalanako; uyawubashaya ngaso, aphindze abaphilise. Bayawuphendvukela kuSimakadze, naye uyawukuva kuncusa kwabo, bese uyabaphilisa.

23Ngalelo langa kuyawuba nemgwaco losuka eGibhithe uye e-Asiriya. Base-Asiriya bayakuya eGibhithe, nebaseGibhithe bayakuya e-Asiriya. Bantfu baseGibhithe nebase-Asiriya bayakukhonta ndzawonye. 24Ngalelo langa Israyeli uyawuba ngewesitsatfu kanye neGibhithe ne-Asiriya, kube sibusiso emhlabeni. 25Simakadze longuSomandla uyawubabusisa, atsi: “Ayibusiswe iGibhithe, sive sami, ne-Asiriya lengumsebenti wetandla tami, na-Israyeli lolifa lami.”