Siswati 1996 (SWA96)
15

Nkulunkulu utalibhubhisa live lakaMowabi

151

15:1
Jer. 48:1
Hez. 25:8
Amo. 2:1
Zef. 2:8
Leli livi lesembulo lelimacondzana neMowabi:

Ngebusuku lekwabhujiswa ngabo i-Ari,

live lonkhe lakaMowabi laphela laba tindzala.

Ngebusuku lekwabhujiswa ngabo iKhiri,

live lonkhe lakaMowabi lasala selitindzala.

2

15:2
Num. 21:30
Hez. 7:18
IDiboni seyenyukele ethempelini,

endzaweni lephakeme yekukhontela, kuyawukhala.

Sive sakaMowabi sikhalela iNebo neMedeba.

Tonkhe tinhloko tihhuliwe,

tonkhe tilevu tihhuliwe.

3Etitaladini bembetse emasaka,

bakhala etikwetindlu,

bakhale nasetinkhundleni,

etihlatsini tabo kugeleta tinyembeti.

4

15:4
Num. 21:23,26
Jer. 48:34
Bantfu baseHeshboni nebase-Eleyale bayakhala,

emaphimbo esililo sabo evakala khashane,

ngisho naseJahasi.

Ngako-ke nemabutfo emphi akaMowabi lahlomile ayakhala,

tinhlitiyo tawo tiyatfutfumela.

5

15:5
Gen. 19:22
Jer. 48:5,36
Inhlitiyo yami ikhalela Mowabi,

bantfu bakhe babaleka kuye bacondza eSowari,

labanye bacondza e-Eglathi Shelishiya.

Benyuka bahamba bakhala baya eLuhithi,

bahamba ngemgwaco baya eHoronayimu,

bakhaliswa kubhujiswa kwabo.

6Emanti aseNimrimu omile,

netjani bubunile;

lokumilako sekuphele konkhe,

sekute lokuluhlata lokusasele.

7Ngako leyo ngcebo yabo

bese bayitfolile bayibutsisa ndzawonye,

bayetfwala, bahamba nayo;

bayawushona ngale kwemfudlana wemabhabhabhulomu.

8Kulila kwabo kuhaza ngesheya kwemnyele wakaMowabi.

Kukhala kwabo kuvakala e-Eglayimu,

kulila kwabo kuvakale eBheri Elimu.

9Emanti aseDiboni“iDiboni” letinye tincwadzi tekucala titsi “iDimoni” agcwele ingati,

kodvwa iDiboni ngisetayengetela;

yebo, libhubesi kulabo lababaleka kaMowabi,

nakulabo labangimisalela kulelo live!

16

161

16:1
2 Sam. 8:2
2 Khos. 3:4
Tfumelani emazinyane etimvu

lesuka eSela, ngasehlane,

aye entsabeni yeNdvodzakati yaseSiyoni,“iNdvodzakati yaseSiyoni” kusho kutsi “baseSiyoni”

abe setfulo enkhosini yelive.

2Njengetinyoni letizulazulako

nangabe tikhishwa etidlekeni,

bayawuba njalo-ke nebafati bakaMowabi

ematubukweni ase-Anoni.

3Batsi kubakaJuda:

“Sinikeni seluleko,

nisentele sincumo.

Nisisibekele ngesitfunti senu

sibe njengebusuku emini, kala bha.

Fihlani labo lababalekile,

ningatsengisi ngalababalekele kini.

4Hlalani nabo lababaleke kulakaMowabi,

nibe sivikelo sabo kumbulali.”

Umcindzeteli utawuphela,

bese iyema imbhubhiso;

umuntfu welutfutfuva utawunyamalala eveni;

5

16:5
Jer. 23:5
33:15
bese sihlalo sebukhosi sima ngelutsandvo;

nangekwetsembeka kuyawuhlala umuntfu kuso,

umuntfu loyawuvela endlini“endlini” ngesiHebheru “ethendeni” yakaDavide,

umehluleli loyakwehlulela ngekungakhetsi,

ayisheshisise indlela yekulunga.

6Sivile ngekutiphakamisa kwebakaMowabi,

nangekuchosha kwabo lokukhulu nekutigcabha kwabo,

nangekutigabatisa kwabo, nekucolosha kwabo;

noko kutishaya sifuba kwabo kulite.

7Ngako-ke emaMowabi ayawutikhalela;

ayawulila ndzawonye ngelakaMowabi.

Lilani nidzabuke ngenca yemakhekhe emagelebisi lomisiwe“ngenca yemakhekhe emagelebisi lomisiwe” nome “ngenca yemadvodza”

langasatfolakali eKhiri Heresi.

8

16:8
Num. 21:32
Jer. 48:32
Emasimi aseHeshboni ayabuna,

nemivini yaseSibima iyoma.

Babusi betive babehlulwa

liwayini lemivini“babehlulwa liwayini lemivini” nome “bayibhucabhucele phansi imivini” yelikhetselo.

Yebo, imivini leyake yenabela naseJaseri,

yadzimate yefika nasehlane,

yenaba yaze yayawufika naselwandle.Kusho “Lwandle Lweluswayi”

9Ngako ngiyakhala,

njengobe kukhala iJaseri,

ngikhalela imivini yaseSibima.

Awu! Heshboni, nawe Eleyale,

nginenye etinyembetini!

Kumemeta kwenjabulo ngetitselo tenu

lesetivutsiwe kuthulisiwe,

kwabindziswa nenjabulo ngetivuno tenu.

10Injabulo nekutsakasa kususiwe

emahlatsini etitselo lahlanyelwe;

kute namunye losahlabela amemete etivinini,

sekute losahluta liwayini ematjeni ekulihluta,

ngobe ngikucedzile kumemeta.

11

16:11
Isa. 15:5
Jer. 48:36
Inhlitiyo yami ililela iMowabi,

ikhala njengelihabhu,

lingekhatsi lami lilila ngeKhiri Heresi.

12Ngesikhatsi bakaMowabi babonakala

endzaweni yabo lephakeme

bavele batigugise bona nje;

ngesikhatsi bayewukhuleka

kuletithico tabo,

abasasitakali ngalutfo.

13

16:13
Amo. 2:1
Leli livi Simakadze lasavele alikhulumile macondzana nebakaMowabi. 14Kodvwa nyalo Simakadze utsi: “Njengesisebenti lesenta sivumelwane seminyaka lemitsatfu nemcashi waso, balisisa kahle emalanga, ngobe ekugcineni kwaleso sikhatsi ludvumo lwakaMowabi luyawuba lihlazo, nalabo labayawube basele bayawuba mbalwa kakhulu futsi nabo bawombile.”

17

Kujeziswa kwemaSiriya nema-Israyeli

171

17:1
Jer. 49:23
Amo. 1:3
Livi lesembulo lelimacondzana neDamaseko:

“Buka la,

iDamaseko ingeke isaba lidolobha,

kodvwa seyitawuba yindvundvuma nje yetindzala.

2Emadolobha ase-Siriya“aseSiriya” nome “ase-Aroyeri” atawushiywa

abe ngemadlelo emihlambi yetimvu netimbuti,

lapho iyawulala khona sekute nalotayesabisa.

3

17:3
Isa. 7:8
Lidolobha leliyinqaba

liyawunyamalala kulaka-Efrayimu,

kuphele nebukhosi bendlunkhulu yaseDamaseko.

Insali yaseSiriya iyawuba

njengebukhosi baka-Israyeli,”

kusho Simakadze longuSomandla.

4“Ngalelo langa

bukhosi bakaJakobe buyawunyamalala;

nemitsebe lebhubuka emtimbeni wakhe

iyawuhusheka iphele.

5

17:5
Isa. 24:13
Kuyawuba njengemvuni nakageca tinhlanga letimile,

avuna tibhuluja ngetandla takhe,

kube njengemuntfu lobutsa lokuwa nakavunako

eSigodzini semaRefa.

6Noko letinye tibhuluja tiyawusala,

njenganakuphundlwa sihlahla semncumo,

bese kusala titselo temncumo

letibili nome letitsatfu

emagaleni lasetulu esicongweni sesihlahla,

kusale lamane nome lasihlanu

emagaleni latsele kakhulu,”

kusho Simakadze longuNkulunkulu wema-Israyeli.

7Ngalelo langa bantfu bayawubuka kuMdali wabo,

bajikise emehlo abo bawabhekise

kuye Longcwele waka-Israyeli.

8Bangeke basabuka emalatini,

lekungimisebenti yetandla tabo,

futsi bangeke basatihlupha

ngekunaka tinsika ta-Ashera“tinsika ta-Ashera” lokusho sikhumbuto sesithicokati lesingu-Ashera

nemalati emphepho labentiwa ngimino yabo.

9Ngalelo langa emadolobha abo latinqaba, lababewashiyiswe ngema-Israyeli, ayawufanana netindzawo lesetishiyelwe tinchachabutane nemitfuma. Onkhe ayawubate bantfu.

10Umkhohliwe Nkulunkulu uMsindzisi wakho;

awukalikhumbuli lidvwala lelisiphephelo sakho.

Ngako-ke nome ungahlanyelela tithico takho

titfombo letinhle kakhulu,

uhlanyele tivini letiphuma kulamanye emave,

11nome ngalelo langa lotihlanyela ngalo

uvele utente tikhule,

kutsi ekuseni nawutihlanyela utente tihlume,

noko sivuno sato siyawufanana nelite

ngelilanga lesifo neletinhlungu letingelapheki.

Kuncotjwa kwetive letititsa

12

17:12
2 Khos. 18:13
Isa. 36:1
Awu, ngekuhlokoma kwetive letinyenti,

tihlokoma njengekuhlokoma kwelwandle!

Awu, kuhokoma kwemsindvo webetive,

tihokoma njengekuhlokoma kwemanti lamanyenti!

13

17:13
Hla. 65:7
93:3
Naloku tive tihokoma

njengekuhokoma kwemabhudlo emanti,

Nkulunkulu nakabatsetsisa, babaleka baye khashane,

bapheshulwe emoyeni njengemakhoba,

nakaphephuka etulu emagcumeni,

nanjengelukhula loluzushuniwe,

nalukhukhulwa sihhuhhula semoya.

14

17:14
2 Khos. 19:35
Isa. 14:25
37:36
Kutsi kungahlwa, bahlanyele budlova!

Kutsi kusa, babe bangasekho!

Lesi sabelo salabo labaphanga tsine,

likoyi lalabo labasiphangako.