Siswati 1996 (SWA96)
14

Kubuya kwalabatfunjiwe

141

14:1
Isa. 56:3,6
Simakadze utawubonakalisa sihawu sakhe kuJakobe,

utawuphindza futsi akhetse ema-Israyeli,

awabuyisele eveni lawo.

Betive batawutihlanganisa nawo,

batihlanganise nendlu yaJakobe.

2Tive tiyakuwatsatsa tiwamikise endzaweni yawo.

Lababendlu yaka-Israyeli bayawutsatsa betive,

babasebentise njengetigcili tabo letidvuna naletisikati

eveni laSimakadze.

Batfumbi babo bayawubenta batfunjwa babo,

babuse etikwebacindzeteli babo.

Inkhosi yaseBhabhulona eveni lalabafile

3Kuyawutsi ngalelo langa Simakadze layawukuphumuta ngalo, wena Israyeli, ekuhluphekeni kwakho, nasekukhatsatekeni, nasebugcilini lobunesihluku, 4uhlabele siga uphukute inkhosi yaseBhabhulona utsi:

“Ase nibuke kuphela kwemcindzeteli!

Intfukutselo yakhe“intfukutselo yakhe” etincwadzini tekucala lenkhulumo ayicondzakali seyifike ekugcineni!

5

14:5
Isa. 9:4
Simakadze uyephulile indvuku yalababi,

yebo, uyephulile indvuku yebabusi,

6labahlasele tive ngelulaka,

batigadla ngaphandle kwesihe,

batigcobagcoba phansi ngentfukutselo,

baphekehla lutfutfuva bahlasela.

7Manje, njengobe umhlaba wonkhe

usaphumulile unekuthula,

sebayakhululeka bahlabele.

8Ngisho tipheshula nemisedari yaseLebanoni

nayo seyijabula ngawe, Bhabhulona, itsi:

‘Manje, njengaloku sewalaliswa phansi,

sekute ngisho namunye umgawuli lotasijuba.’

9“Indzawo yalabafile“indzawo yalabafile” ngesiHebheru “Sheyoli” ngaphansi

nayo iyanyakata itsakasele

kutsi ikuhlangabete nawuta kuyo.

Lendzawo ivusa umoya walasebalala

kutsi itekuvusela bonkhe labo bebabaholi emhlabeni,

ibente basukume etihlalweni tabo tebukhosi

bonkhe nalababengemakhosi etive.

10“Bonkhe bayawuphendvula batsi kuwe:

‘Nawe sewubutsakatsaka njengatsi,

nawe sewufanana natsi.’

11

14:11
Jobe 21:26
Bonkhe bukhatikhati bakho

nekuhlabela kwemahabhu akho

sekwehliselwe phansi endzaweni yalabafile;“endzaweni yalabafile” ngesiHebheru “eSheyoli”

timphetfu setilicansi lakho,

netibungu setisembatfo sakho.

12“Maye, lokuwa kwakho ezulwini!

Awu, nkhwekhweti yekusa!

Ndvodzana yentsatsakusa!

Ugeciwe walahlwa phansi,

wena lowake walalisa tive lunja!NgesiHebheru lomusho awucondzakali

13Ukhulume enhlitiyweni yakho watsi:

‘Ngiyakwenyukela etulu ezulwini.

Ngiyawuphakamisa sihlalo sami sebukhosi,

sibe ngetulu kwetinkhanyeti taNkulunkulu.

Ngiyawuhlala esihlalweni sebukhosi

etikwentsaba yenhlanganiso yabonkulunkulu,

esicongweni sentsaba lengcwele.“esicongweni sentsaba lengcwele” nome “ekugcineni kwenyakatfo” ngesiHebheru “eSafoni”

14Ngiyakwenyukela ngetulu kweticongo temafu.

Ngiyawutenta ngifanane naNkulunkulu

Losetikwako Konkhe.’

15Kodvwa sewehliselwe phansi

endzaweni yalabafile,“endzaweni yalabafile” ngesiHebheru “eSheyoli” emajukujukwini emgodzi.

16“Labo labakubonako bayakugolotela

bakucaphele, batsi:

‘Utsi lomuntfu ngabe nguye mbamba

lona lowake wadvungutelisa umhlaba,

wanyakatisa nemibuso?

17Utsi ngabe nguye lowenta umhlaba lihlane,

wabhidlita emadolobha awo,

longazange atikhulule tiboshwa takhe

kutsi tihambe tibuyele emakhaya ato?’

18Onkhe emakhosi etive angcwatjwe ngeludvumo,

nguleyo naleyo ethuneni layo.

19Kodvwa wena ulahliwe wangete wangcwatjwa,

walahlwa njengeligala lelaliwe,

walala encunjini yetidvumbu tebantfu,

lababulewe ngenkemba,

lese bewukele phansi emgodzini wematje.

Njengesidvumbu lesinyatselwa phansi ngetinyawo,

20ungeke usangcwatjwa kanye nalamanye emakhosi,NgesiHebheru “nawo”

ngobe ulibhubhisile live lakho,

wabulala bantfu bakini.

“Situkulwane semuntfu lomubi

ngeke kuphindze kukhulunywe ngaso.

21Ngenca yetono taboyisemkhulu

tilungiseleleni kubulala emadvodzana akhe.

Akukafaneli avuke adle lelive njengelifa,

bese akha emadolobha yonkhe indzawo.”

Nkulunkulu utayibhubhisa iBhabhulona

22

14:22
Jobe 18:19
Hla. 21:10
37:28
Simakadze longuSomandla utsi:

“Ngiyawusukuma ngilwe nabo,

ngiyawubhubhisa iBhabhulona,

ngiyishiye ite libito nemisalela,

ingenabantfwana natitukulwane,”

usho njalo Simakadze.

23

14:23
Isa. 34:11
Zef. 2:14
“Ngiyawuyenta ibe yindzawo yetikhova,

kube yindzawo lelichaphoti.

Ngiyawuyishanyela ngemshanyelo wembhubhiso,”

usho njalo Simakadze longuSomandla.

Nkulunkulu utayibhubhisa i-Asiriya

24Simakadze longuSomandla ufungile, watsi:

“Impela, loku sengikuhlelile,

futsi nakanjani kutakwenteka;

njengobe sengikuhlosile nje,

nakanjani kungeke kugucuke.

25

14:25
Isa. 37:36
Ema-Asiriya ngitakuwapitjita eveni lami,

ngiwagcobagcobele etintsabeni tami.

Lelijoko lawo belibekwe etikwesive sami

litawususwa etikwaso;

nalomtfwalo besetfweswe wona

utakwetfulwa ususwe etikwaso.

26“Loku-ke kuluhlelo lwami

lolucondzene nemhlaba wonkhe jikelele,

loku-ke kusandla sami leselulelwe etikwetive tonkhe,

ngitehlulele.”

27

14:27
2 Khr. 20:6
Jobe 9:12
Isa. 43:13
Dan. 4:32
Ngobe Simakadze longuSomandla sewutimisele ngaloko,

ngubani nje longamvimbela kuloko?

Sandla sakhe selulekile,

ngubani nje longasijikisa?

Nkulunkulu utawabhubhisa emaFilisti

28Leli livi lesembulo lelefika ngemnyaka wekufa kwenkhosi Ahazi, latsi:

29

14:29
2 Khos. 18:8
2 Khr. 28:18
Jer. 47:1
Hez. 25:15
“Ningajabuli, nine nonkhe maFilisti,

ngobe nitsi lendvuku leyanishaya seyephukile;

nanjengobe lokumila kusuka emphandzeni

bese kutsela titselo,

kanjalo nasenyokeni kuyawuvela

libululu lelinesihlungu kabi.Nome “lelindizako”

30Timbhukudvu tetimphuya tiyawutfola emadlelo,

kutsi labeswele bacambalale phansi baphephile.

Kodvwa titukulwane tenu, maFilisti,

ngiyakutibhubhisa ngendlala lenkhulu

leyawuhhela ngisho nemisalela.

31“Awu, sango,“lisango” bekuyindzawo lebeyisemcoka edolobheni, igcwele bantfu lila!

Awu, dolobha, hhewula!

Ttutfumela, wena Filistiya!

Ngobe emabutfo emphi lenemandla ayeta,

aphumaNome “lifu lentfutfu liyeta, liphuma” ngasenyakatfo;

ate ngisho nome linye lisotja leliligwala.“leliligwala” nome “leliphuma esichemeni salo”

32

14:32
Hla. 87:1
“Sitawuphendvula sitsini kuletitfunywa

letiphuma kulesive? Sitawusho, sitsi:

Simakadze sewuyakhile yatinta iSiyoni,

ngulapho sive sakhe lebesihlushwa

sitawuphephela khona.”

15

Nkulunkulu utalibhubhisa live lakaMowabi

151

15:1
Jer. 48:1
Hez. 25:8
Amo. 2:1
Zef. 2:8
Leli livi lesembulo lelimacondzana neMowabi:

Ngebusuku lekwabhujiswa ngabo i-Ari,

live lonkhe lakaMowabi laphela laba tindzala.

Ngebusuku lekwabhujiswa ngabo iKhiri,

live lonkhe lakaMowabi lasala selitindzala.

2

15:2
Num. 21:30
Hez. 7:18
IDiboni seyenyukele ethempelini,

endzaweni lephakeme yekukhontela, kuyawukhala.

Sive sakaMowabi sikhalela iNebo neMedeba.

Tonkhe tinhloko tihhuliwe,

tonkhe tilevu tihhuliwe.

3Etitaladini bembetse emasaka,

bakhala etikwetindlu,

bakhale nasetinkhundleni,

etihlatsini tabo kugeleta tinyembeti.

4

15:4
Num. 21:23,26
Jer. 48:34
Bantfu baseHeshboni nebase-Eleyale bayakhala,

emaphimbo esililo sabo evakala khashane,

ngisho naseJahasi.

Ngako-ke nemabutfo emphi akaMowabi lahlomile ayakhala,

tinhlitiyo tawo tiyatfutfumela.

5

15:5
Gen. 19:22
Jer. 48:5,36
Inhlitiyo yami ikhalela Mowabi,

bantfu bakhe babaleka kuye bacondza eSowari,

labanye bacondza e-Eglathi Shelishiya.

Benyuka bahamba bakhala baya eLuhithi,

bahamba ngemgwaco baya eHoronayimu,

bakhaliswa kubhujiswa kwabo.

6Emanti aseNimrimu omile,

netjani bubunile;

lokumilako sekuphele konkhe,

sekute lokuluhlata lokusasele.

7Ngako leyo ngcebo yabo

bese bayitfolile bayibutsisa ndzawonye,

bayetfwala, bahamba nayo;

bayawushona ngale kwemfudlana wemabhabhabhulomu.

8Kulila kwabo kuhaza ngesheya kwemnyele wakaMowabi.

Kukhala kwabo kuvakala e-Eglayimu,

kulila kwabo kuvakale eBheri Elimu.

9Emanti aseDiboni“iDiboni” letinye tincwadzi tekucala titsi “iDimoni” agcwele ingati,

kodvwa iDiboni ngisetayengetela;

yebo, libhubesi kulabo lababaleka kaMowabi,

nakulabo labangimisalela kulelo live!

16

161

16:1
2 Sam. 8:2
2 Khos. 3:4
Tfumelani emazinyane etimvu

lesuka eSela, ngasehlane,

aye entsabeni yeNdvodzakati yaseSiyoni,“iNdvodzakati yaseSiyoni” kusho kutsi “baseSiyoni”

abe setfulo enkhosini yelive.

2Njengetinyoni letizulazulako

nangabe tikhishwa etidlekeni,

bayawuba njalo-ke nebafati bakaMowabi

ematubukweni ase-Anoni.

3Batsi kubakaJuda:

“Sinikeni seluleko,

nisentele sincumo.

Nisisibekele ngesitfunti senu

sibe njengebusuku emini, kala bha.

Fihlani labo lababalekile,

ningatsengisi ngalababalekele kini.

4Hlalani nabo lababaleke kulakaMowabi,

nibe sivikelo sabo kumbulali.”

Umcindzeteli utawuphela,

bese iyema imbhubhiso;

umuntfu welutfutfuva utawunyamalala eveni;

5

16:5
Jer. 23:5
33:15
bese sihlalo sebukhosi sima ngelutsandvo;

nangekwetsembeka kuyawuhlala umuntfu kuso,

umuntfu loyawuvela endlini“endlini” ngesiHebheru “ethendeni” yakaDavide,

umehluleli loyakwehlulela ngekungakhetsi,

ayisheshisise indlela yekulunga.

6Sivile ngekutiphakamisa kwebakaMowabi,

nangekuchosha kwabo lokukhulu nekutigcabha kwabo,

nangekutigabatisa kwabo, nekucolosha kwabo;

noko kutishaya sifuba kwabo kulite.

7Ngako-ke emaMowabi ayawutikhalela;

ayawulila ndzawonye ngelakaMowabi.

Lilani nidzabuke ngenca yemakhekhe emagelebisi lomisiwe“ngenca yemakhekhe emagelebisi lomisiwe” nome “ngenca yemadvodza”

langasatfolakali eKhiri Heresi.

8

16:8
Num. 21:32
Jer. 48:32
Emasimi aseHeshboni ayabuna,

nemivini yaseSibima iyoma.

Babusi betive babehlulwa

liwayini lemivini“babehlulwa liwayini lemivini” nome “bayibhucabhucele phansi imivini” yelikhetselo.

Yebo, imivini leyake yenabela naseJaseri,

yadzimate yefika nasehlane,

yenaba yaze yayawufika naselwandle.Kusho “Lwandle Lweluswayi”

9Ngako ngiyakhala,

njengobe kukhala iJaseri,

ngikhalela imivini yaseSibima.

Awu! Heshboni, nawe Eleyale,

nginenye etinyembetini!

Kumemeta kwenjabulo ngetitselo tenu

lesetivutsiwe kuthulisiwe,

kwabindziswa nenjabulo ngetivuno tenu.

10Injabulo nekutsakasa kususiwe

emahlatsini etitselo lahlanyelwe;

kute namunye losahlabela amemete etivinini,

sekute losahluta liwayini ematjeni ekulihluta,

ngobe ngikucedzile kumemeta.

11

16:11
Isa. 15:5
Jer. 48:36
Inhlitiyo yami ililela iMowabi,

ikhala njengelihabhu,

lingekhatsi lami lilila ngeKhiri Heresi.

12Ngesikhatsi bakaMowabi babonakala

endzaweni yabo lephakeme

bavele batigugise bona nje;

ngesikhatsi bayewukhuleka

kuletithico tabo,

abasasitakali ngalutfo.

13

16:13
Amo. 2:1
Leli livi Simakadze lasavele alikhulumile macondzana nebakaMowabi. 14Kodvwa nyalo Simakadze utsi: “Njengesisebenti lesenta sivumelwane seminyaka lemitsatfu nemcashi waso, balisisa kahle emalanga, ngobe ekugcineni kwaleso sikhatsi ludvumo lwakaMowabi luyawuba lihlazo, nalabo labayawube basele bayawuba mbalwa kakhulu futsi nabo bawombile.”