Siswati 1996 (SWA96)
15

Nkulunkulu utalibhubhisa live lakaMowabi

151

15:1
Jer. 48:1
Hez. 25:8
Amo. 2:1
Zef. 2:8
Leli livi lesembulo lelimacondzana neMowabi:

Ngebusuku lekwabhujiswa ngabo i-Ari,

live lonkhe lakaMowabi laphela laba tindzala.

Ngebusuku lekwabhujiswa ngabo iKhiri,

live lonkhe lakaMowabi lasala selitindzala.

2

15:2
Num. 21:30
Hez. 7:18
IDiboni seyenyukele ethempelini,

endzaweni lephakeme yekukhontela, kuyawukhala.

Sive sakaMowabi sikhalela iNebo neMedeba.

Tonkhe tinhloko tihhuliwe,

tonkhe tilevu tihhuliwe.

3Etitaladini bembetse emasaka,

bakhala etikwetindlu,

bakhale nasetinkhundleni,

etihlatsini tabo kugeleta tinyembeti.

4

15:4
Num. 21:23,26
Jer. 48:34
Bantfu baseHeshboni nebase-Eleyale bayakhala,

emaphimbo esililo sabo evakala khashane,

ngisho naseJahasi.

Ngako-ke nemabutfo emphi akaMowabi lahlomile ayakhala,

tinhlitiyo tawo tiyatfutfumela.

5

15:5
Gen. 19:22
Jer. 48:5,36
Inhlitiyo yami ikhalela Mowabi,

bantfu bakhe babaleka kuye bacondza eSowari,

labanye bacondza e-Eglathi Shelishiya.

Benyuka bahamba bakhala baya eLuhithi,

bahamba ngemgwaco baya eHoronayimu,

bakhaliswa kubhujiswa kwabo.

6Emanti aseNimrimu omile,

netjani bubunile;

lokumilako sekuphele konkhe,

sekute lokuluhlata lokusasele.

7Ngako leyo ngcebo yabo

bese bayitfolile bayibutsisa ndzawonye,

bayetfwala, bahamba nayo;

bayawushona ngale kwemfudlana wemabhabhabhulomu.

8Kulila kwabo kuhaza ngesheya kwemnyele wakaMowabi.

Kukhala kwabo kuvakala e-Eglayimu,

kulila kwabo kuvakale eBheri Elimu.

9Emanti aseDiboni“iDiboni” letinye tincwadzi tekucala titsi “iDimoni” agcwele ingati,

kodvwa iDiboni ngisetayengetela;

yebo, libhubesi kulabo lababaleka kaMowabi,

nakulabo labangimisalela kulelo live!