Siswati 1996 (SWA96)
12

Ingoma yekubonga

121Ngalelo langa uyakutsi:

“Ngiyakudvumisa, wena Simakadze,

lite nome bewungitfukutselele,

kodvwa kutfukutsela kwakho akusekho,

esikhundleni saloko sewungidvudvutile.

2

12:2
Eks. 15:2
Hla. 118:14
Impela, Nkulunkulu uyinsindziso yami;

ngiyakumetsemba ngingesabi,

Simakadze, Simakadze

ungemandla ami nengoma yami;

nguye loyinsindziso yami.”

3

12:3
Isa. 55:1
Joh. 4:14
7:37
Ngekujabula niyawukha emanti

emitfonjeni yensindziso.

4

12:4
1 Khr. 16:8
Hla. 105:1
Ngalelo langa niyawutsi:

“Bongani Simakadze,

nibite Libito lakhe;

yatisani tive ngaloko lakwentile,

nimemetele kutsi Libito lakhe liphakeme.

5Hlabelani kuSimakadze,

ngobe wente tintfo letincomekako;

loku akwatiwe emhlabeni wonkhe.

6

12:6
Zef. 3:14
Zak. 9:9
Memetani kakhulu,

nihlabele ngenjabulo,

nine bantfu baseSiyoni,

ngobe mkhulu

lowo Longcwele waka-Israyeli

losemkhatsini wenu.”

13

Nkulunkulu uyakuyijezisa iBhabhulona

131

13:1
Isa. 21:1
Jer. 50:1
51:1
Leli livi lesembulo ngeBhabhulona, lelefika ku-Isaya, umsa wa-Amose, ngembono:

2“Phakamisani siboniso semphi,

nisiphakamisele esicongweni sentsaba.

Memetani kakhulu, nibakhwebe,

khona batewuncandzeka babuye,

bangene emasangweni alabaphakeme.

3Labangcwele bami ngibatfumile,

ngiwabitile emachawe ami lanemandla

kutsi ayewufeza sigwebo sentfukutselo yami,

wona lawo lajabulela kungincobela.

4“Lalelani, umsindvo etintsabeni,

ufanana nalowentiwa sicumbi sebantfu!

Lalelani, sidvumo emkhatsini wemibuso!

Unjengetiphitsiphitsi tetive!

Simakadze longuSomandla uvivisa emabutfo

kutsi aphume ayekulwa imphi.

5Baphuma emaveni lakhashane,

lasekugcineni kwemazulu,

nguye Simakadze netikhali telulaka lwakhe,

utewubhubhisa wonkhe umhlaba.

6

13:6
Jow. 1:15
“Lilani, ngobe lilanga laSimakadze selisondzele,

litawufika liyimbhubhiso levela kuSomandla.NgesiHebheru “Shadayi”

7Ngenca yaloko, tonkhe tandla tiyawujikita,

inhlitiyo yabo bonkhe bantfu iphelelwe ngemandla,

8kutfutfumela kubabambe,

tinhlungu nekucacamba kubantfonye,

bajilajileke njengemfati aphetfwe ngumhelo.

Bayawubukana ngekumangala,

buso babo buvutse emalangabi.

9Bukani, lilanga laSimakadze liyasondzela,

lilanga lelinelulaka, nentfukutselo,

nelulaka lolwesabekako;

litekwenta live libe lihlane,

libuye libhubhise netoni letikulo.

10

13:10
Hez. 32:7
Jow. 2:10,31
3:15
Amo. 5:8
Mat. 24:29
Mak. 13:24
Luk. 21:25
Umtsentse welizulu kanye nato tonkhe

tinkhanyeti ngemabutfo ato

kungeke kukuvete kukhanya kwako.

Lilanga leliphumako litakwentiwa libe mnyama,

ngisho nenyanga iyakwehluleka kukhanyisa.

11“Umhlaba ngiyakuwujezisa ngenca yebubi bawo,

ngijezise nalababi ngenca yetono tabo.

Ngiyakulicedza ligcabho lalabo labatigcabhako,

ngikutfobise kutigcabha kwalabo labanelunya.

12

13:12
1 Khos. 9:28
Jobe 28:16
Umuntfu ngiyakumenta asweleke kakhulu

kunegolide lecengekile,

ngimente abe yindlala kunegolide yase-Ofiri,

lengatfolakali kalula.

13Ngako-ke emazulu ngiyakuwenta atfutfumele,

nemhlaba utanyatanyiswe usuke endzaweni yawo,

ngenca yelulaka lwaSimakadze longuSomandla,

ngalelo langa lentfukutselo yakhe levutsako.

14“Njengenyamatane letingelwako,

nanjengetimvu letingenamelusi,

ngulowo nalowo uyawubalekela esiveni sakubo,

ngulowo nalowo abalekele eveni lakubo.

15Lowo loyawutfunjwa uyawugwazwa;

bonkhe labayawubanjwa bayawudliwa yinkemba.

16

13:16
Hla. 137:8
Tinswane tabo tiyawuphahlatwa tibe ticucu

embikwabo babuka,

tindlu tabo tiyawuphangwa,

nebafati babo badlwengulwe.

17“Bukani la, ngiyawuvusa emaMede kutsi abahlasele,

bantfu labangatsengeki ngesiliva

nalabangeke balingwe ngegolide.

18Ngebutjoki babo lobugobile bayawudubula emajaha,

abanamusa ngetinswane,

futsi bate nesihawu ngebantfwana.

19

13:19
Gen. 19:24
Isa. 1:9
Jer. 49:18
50:40
IBhabhulona ligugu lemibuso,

ibuhle beligcabho lemaBhabhulona,

Nkulunkulu uyakuyiketula

iwe njengeSodoma neGomora.

20Kungeke kuphindze kuhlale muntfu kuyo,

kute loyawuphindze ahlale kuyo

titukulwane ngetitukulwane;

kute um-Arabu loyawumisa lithende lakhe lapho,

kute nemelusi loyawuphumulisa

imihlambi yakhe kuyo.

21

13:21
Isa. 34:13
Jer. 50:39
Semb. 18:2
Kodvwa tilwane tasehlane tiyawulala khona,

timphungutja tiyawugcwala etindlini takhona,

tikhova tiyawuhlala khona,

netimbuti tesiganga tiyawutjakadvula khona.

22Timphisi tiyawushaya umkhulungwane

kuleto tinqaba tayo,

kanjalo netimphungutja etigodlweni tayo.

Sikhatsi sayo sesisondzele,

nemalanga ayo angeke andziswe.”

14

Kubuya kwalabatfunjiwe

141

14:1
Isa. 56:3,6
Simakadze utawubonakalisa sihawu sakhe kuJakobe,

utawuphindza futsi akhetse ema-Israyeli,

awabuyisele eveni lawo.

Betive batawutihlanganisa nawo,

batihlanganise nendlu yaJakobe.

2Tive tiyakuwatsatsa tiwamikise endzaweni yawo.

Lababendlu yaka-Israyeli bayawutsatsa betive,

babasebentise njengetigcili tabo letidvuna naletisikati

eveni laSimakadze.

Batfumbi babo bayawubenta batfunjwa babo,

babuse etikwebacindzeteli babo.

Inkhosi yaseBhabhulona eveni lalabafile

3Kuyawutsi ngalelo langa Simakadze layawukuphumuta ngalo, wena Israyeli, ekuhluphekeni kwakho, nasekukhatsatekeni, nasebugcilini lobunesihluku, 4uhlabele siga uphukute inkhosi yaseBhabhulona utsi:

“Ase nibuke kuphela kwemcindzeteli!

Intfukutselo yakhe“intfukutselo yakhe” etincwadzini tekucala lenkhulumo ayicondzakali seyifike ekugcineni!

5

14:5
Isa. 9:4
Simakadze uyephulile indvuku yalababi,

yebo, uyephulile indvuku yebabusi,

6labahlasele tive ngelulaka,

batigadla ngaphandle kwesihe,

batigcobagcoba phansi ngentfukutselo,

baphekehla lutfutfuva bahlasela.

7Manje, njengobe umhlaba wonkhe

usaphumulile unekuthula,

sebayakhululeka bahlabele.

8Ngisho tipheshula nemisedari yaseLebanoni

nayo seyijabula ngawe, Bhabhulona, itsi:

‘Manje, njengaloku sewalaliswa phansi,

sekute ngisho namunye umgawuli lotasijuba.’

9“Indzawo yalabafile“indzawo yalabafile” ngesiHebheru “Sheyoli” ngaphansi

nayo iyanyakata itsakasele

kutsi ikuhlangabete nawuta kuyo.

Lendzawo ivusa umoya walasebalala

kutsi itekuvusela bonkhe labo bebabaholi emhlabeni,

ibente basukume etihlalweni tabo tebukhosi

bonkhe nalababengemakhosi etive.

10“Bonkhe bayawuphendvula batsi kuwe:

‘Nawe sewubutsakatsaka njengatsi,

nawe sewufanana natsi.’

11

14:11
Jobe 21:26
Bonkhe bukhatikhati bakho

nekuhlabela kwemahabhu akho

sekwehliselwe phansi endzaweni yalabafile;“endzaweni yalabafile” ngesiHebheru “eSheyoli”

timphetfu setilicansi lakho,

netibungu setisembatfo sakho.

12“Maye, lokuwa kwakho ezulwini!

Awu, nkhwekhweti yekusa!

Ndvodzana yentsatsakusa!

Ugeciwe walahlwa phansi,

wena lowake walalisa tive lunja!NgesiHebheru lomusho awucondzakali

13Ukhulume enhlitiyweni yakho watsi:

‘Ngiyakwenyukela etulu ezulwini.

Ngiyawuphakamisa sihlalo sami sebukhosi,

sibe ngetulu kwetinkhanyeti taNkulunkulu.

Ngiyawuhlala esihlalweni sebukhosi

etikwentsaba yenhlanganiso yabonkulunkulu,

esicongweni sentsaba lengcwele.“esicongweni sentsaba lengcwele” nome “ekugcineni kwenyakatfo” ngesiHebheru “eSafoni”

14Ngiyakwenyukela ngetulu kweticongo temafu.

Ngiyawutenta ngifanane naNkulunkulu

Losetikwako Konkhe.’

15Kodvwa sewehliselwe phansi

endzaweni yalabafile,“endzaweni yalabafile” ngesiHebheru “eSheyoli” emajukujukwini emgodzi.

16“Labo labakubonako bayakugolotela

bakucaphele, batsi:

‘Utsi lomuntfu ngabe nguye mbamba

lona lowake wadvungutelisa umhlaba,

wanyakatisa nemibuso?

17Utsi ngabe nguye lowenta umhlaba lihlane,

wabhidlita emadolobha awo,

longazange atikhulule tiboshwa takhe

kutsi tihambe tibuyele emakhaya ato?’

18Onkhe emakhosi etive angcwatjwe ngeludvumo,

nguleyo naleyo ethuneni layo.

19Kodvwa wena ulahliwe wangete wangcwatjwa,

walahlwa njengeligala lelaliwe,

walala encunjini yetidvumbu tebantfu,

lababulewe ngenkemba,

lese bewukele phansi emgodzini wematje.

Njengesidvumbu lesinyatselwa phansi ngetinyawo,

20ungeke usangcwatjwa kanye nalamanye emakhosi,NgesiHebheru “nawo”

ngobe ulibhubhisile live lakho,

wabulala bantfu bakini.

“Situkulwane semuntfu lomubi

ngeke kuphindze kukhulunywe ngaso.

21Ngenca yetono taboyisemkhulu

tilungiseleleni kubulala emadvodzana akhe.

Akukafaneli avuke adle lelive njengelifa,

bese akha emadolobha yonkhe indzawo.”

Nkulunkulu utayibhubhisa iBhabhulona

22

14:22
Jobe 18:19
Hla. 21:10
37:28
Simakadze longuSomandla utsi:

“Ngiyawusukuma ngilwe nabo,

ngiyawubhubhisa iBhabhulona,

ngiyishiye ite libito nemisalela,

ingenabantfwana natitukulwane,”

usho njalo Simakadze.

23

14:23
Isa. 34:11
Zef. 2:14
“Ngiyawuyenta ibe yindzawo yetikhova,

kube yindzawo lelichaphoti.

Ngiyawuyishanyela ngemshanyelo wembhubhiso,”

usho njalo Simakadze longuSomandla.

Nkulunkulu utayibhubhisa i-Asiriya

24Simakadze longuSomandla ufungile, watsi:

“Impela, loku sengikuhlelile,

futsi nakanjani kutakwenteka;

njengobe sengikuhlosile nje,

nakanjani kungeke kugucuke.

25

14:25
Isa. 37:36
Ema-Asiriya ngitakuwapitjita eveni lami,

ngiwagcobagcobele etintsabeni tami.

Lelijoko lawo belibekwe etikwesive sami

litawususwa etikwaso;

nalomtfwalo besetfweswe wona

utakwetfulwa ususwe etikwaso.

26“Loku-ke kuluhlelo lwami

lolucondzene nemhlaba wonkhe jikelele,

loku-ke kusandla sami leselulelwe etikwetive tonkhe,

ngitehlulele.”

27

14:27
2 Khr. 20:6
Jobe 9:12
Isa. 43:13
Dan. 4:32
Ngobe Simakadze longuSomandla sewutimisele ngaloko,

ngubani nje longamvimbela kuloko?

Sandla sakhe selulekile,

ngubani nje longasijikisa?

Nkulunkulu utawabhubhisa emaFilisti

28Leli livi lesembulo lelefika ngemnyaka wekufa kwenkhosi Ahazi, latsi:

29

14:29
2 Khos. 18:8
2 Khr. 28:18
Jer. 47:1
Hez. 25:15
“Ningajabuli, nine nonkhe maFilisti,

ngobe nitsi lendvuku leyanishaya seyephukile;

nanjengobe lokumila kusuka emphandzeni

bese kutsela titselo,

kanjalo nasenyokeni kuyawuvela

libululu lelinesihlungu kabi.Nome “lelindizako”

30Timbhukudvu tetimphuya tiyawutfola emadlelo,

kutsi labeswele bacambalale phansi baphephile.

Kodvwa titukulwane tenu, maFilisti,

ngiyakutibhubhisa ngendlala lenkhulu

leyawuhhela ngisho nemisalela.

31“Awu, sango,“lisango” bekuyindzawo lebeyisemcoka edolobheni, igcwele bantfu lila!

Awu, dolobha, hhewula!

Ttutfumela, wena Filistiya!

Ngobe emabutfo emphi lenemandla ayeta,

aphumaNome “lifu lentfutfu liyeta, liphuma” ngasenyakatfo;

ate ngisho nome linye lisotja leliligwala.“leliligwala” nome “leliphuma esichemeni salo”

32

14:32
Hla. 87:1
“Sitawuphendvula sitsini kuletitfunywa

letiphuma kulesive? Sitawusho, sitsi:

Simakadze sewuyakhile yatinta iSiyoni,

ngulapho sive sakhe lebesihlushwa

sitawuphephela khona.”