Siswati 1996 (SWA96)
11

Umbuso wekuthula

111

11:1
Isa. 53:2
Jer. 23:5
33:15
Zak. 3:8
6:12
Imis. 13:23
Kuyawuhluma lihlumela esiphuntini sakaJese;

ligala lelimila etimphandzeni takhe

liyawutsela titselo.

2Moya waSimakadze uyawubasetikwakhe,

Moya wekuhlakanipha newekucondza,

Moya wekweluleka newemandla,

Moya welwati newekwesaba Simakadze,

3uyawutijabulisa ekwesabeni Simakadze.

Angeke ehlulele ngalakubona ngemehlo akhe,

nome ente sincumo ngalakuve ngetindlebe takhe;

4

11:4
Jobe 4:9
Hos. 6:5
2 Thes. 2:8
Semb. 2:16
kodvwa labeswele uyawubehlulela ngekwemtsetfocotfo,

labamphofu belive abehlulele ngekungakhetsi.

Uyawushaya umhlaba ngendvuku yemlomo wakhe;

ngekuphefumula kwemlomo wakhe uyawubulala lababi.

5

11:5
Isa. 59:17
Ef. 6:14
Kulunga kuyawuba libhande lakhe,

kwetsembeka kube ngumbhenso welukhalo lwakhe.

6

11:6
Isa. 65:25
Hos. 2:18
Imphisi iyawuhlalisana nelizinyane lemvu,

ingwe iyawulala ndzawonye nembuti;

linkhonyane, nelibhubesi lelincane,

nenkhomo lekhuluphele

kuyawuhlala ndzawonye;

konkhe kuyakweluswa ngumntfwana lomncane.

7Inkhomati iyakudla dlelo linye nelibhele,

emankhonyane ako acambalale ndzawonye,

libhubesi lidle tjani njengenkhabi.

8Luswane luyawudlala ngasemgodzini wemfeti,

kutsi nemntfwana lomncane

afake sandla sakhe emgodzini welibululu.

9

11:9
Hab. 2:14
Kungeke kulimate futsi kungeke kubulale

nome ngangukuphi entsabeni yami lengcwele,

ngobe umhlaba uyawugcwala kwati Simakadze,

njengobe nemanti agcwalisa lwandle.

Sive lesidzingisiwe siyawuphindze sibuye

10

11:10
Rom. 15:12
Semb. 5:5
22:16
Ngalelo langa iMphandze yaJese iyakuma ibe siboniso kubetive, tive tiyawuhlangana kuyo, indzawo yayo yekuphumula ibe neludvumo. 11Ngalelo langa Simakadze uyakwelula sandla sakhe kwesibili atibutsele imisalela yesive sakhe leyawube isasele e-Asiriya, naseGibhithe Lengentansi, neGibhithe Lengenhla,“iGibhithe Lengenhla” ngesiHebheru “iPhathrosi” naseKushe,“iKushe” kusho sifundza lesingaseNayili Lengenhla nase-Elamu, naseBhabhulona,“iBhabhulona” ngesiHebheru “iShinari” naseHamathi, nasemaveni langaselwandle.

12

11:12
Dut. 30:4
Joh. 10:16
Uyakuphakamisela tive siboniso,

abutse batfunjwa baka-Israyeli;

uyawuhlanganisa bantfu bakaJuda

labasakatekele emagumbini omane emhlaba.

13Umona wa-Efrayimu uyawunyamalala,

titsa takaJuda ticedvwe nya;Nome “butsa bakaJuda bucedvwe nya”

Efrayimu angeke aphindze abe nemona ngaJuda,

naJuda angeke aphindze abe nebutsa ku-Efrayimu.

14Bayawukwehla emaceleni aseFilistiya

bawahlasele enshonalanga,

bobabili bayawuphanga bantfu

labahlala emphumalanga.

Bayawulidla live laka-Edomu nelakaMowabi,

babuse etikwema-Amoni.

15

11:15
Zak. 10:10
Simakadze uyakomisa

sihlenge selwandle lwaseGibhithe;

uyakwelula sandla sakhe lesinemandla etikweYufrathe,“etikweYufrathe” ngesiHebheru “etikweMfula”

ayihamule ngemoya loshisako.

Lomfula uyakuwehlukanisa ekhatsi,

ube ngimifula lesikhombisa,

khona bantfu batekwewela bafake tincabule.

16Kuyawuba nemgwaco lomkhulu

wemisalela yesive sakhe

leyawube isele e-Asiriya,

njengobe wawukhona nakubaka-Israyeli

ngesikhatsi baphuma eGibhithe.

12

Ingoma yekubonga

121Ngalelo langa uyakutsi:

“Ngiyakudvumisa, wena Simakadze,

lite nome bewungitfukutselele,

kodvwa kutfukutsela kwakho akusekho,

esikhundleni saloko sewungidvudvutile.

2

12:2
Eks. 15:2
Hla. 118:14
Impela, Nkulunkulu uyinsindziso yami;

ngiyakumetsemba ngingesabi,

Simakadze, Simakadze

ungemandla ami nengoma yami;

nguye loyinsindziso yami.”

3

12:3
Isa. 55:1
Joh. 4:14
7:37
Ngekujabula niyawukha emanti

emitfonjeni yensindziso.

4

12:4
1 Khr. 16:8
Hla. 105:1
Ngalelo langa niyawutsi:

“Bongani Simakadze,

nibite Libito lakhe;

yatisani tive ngaloko lakwentile,

nimemetele kutsi Libito lakhe liphakeme.

5Hlabelani kuSimakadze,

ngobe wente tintfo letincomekako;

loku akwatiwe emhlabeni wonkhe.

6

12:6
Zef. 3:14
Zak. 9:9
Memetani kakhulu,

nihlabele ngenjabulo,

nine bantfu baseSiyoni,

ngobe mkhulu

lowo Longcwele waka-Israyeli

losemkhatsini wenu.”

13

Nkulunkulu uyakuyijezisa iBhabhulona

131

13:1
Isa. 21:1
Jer. 50:1
51:1
Leli livi lesembulo ngeBhabhulona, lelefika ku-Isaya, umsa wa-Amose, ngembono:

2“Phakamisani siboniso semphi,

nisiphakamisele esicongweni sentsaba.

Memetani kakhulu, nibakhwebe,

khona batewuncandzeka babuye,

bangene emasangweni alabaphakeme.

3Labangcwele bami ngibatfumile,

ngiwabitile emachawe ami lanemandla

kutsi ayewufeza sigwebo sentfukutselo yami,

wona lawo lajabulela kungincobela.

4“Lalelani, umsindvo etintsabeni,

ufanana nalowentiwa sicumbi sebantfu!

Lalelani, sidvumo emkhatsini wemibuso!

Unjengetiphitsiphitsi tetive!

Simakadze longuSomandla uvivisa emabutfo

kutsi aphume ayekulwa imphi.

5Baphuma emaveni lakhashane,

lasekugcineni kwemazulu,

nguye Simakadze netikhali telulaka lwakhe,

utewubhubhisa wonkhe umhlaba.

6

13:6
Jow. 1:15
“Lilani, ngobe lilanga laSimakadze selisondzele,

litawufika liyimbhubhiso levela kuSomandla.NgesiHebheru “Shadayi”

7Ngenca yaloko, tonkhe tandla tiyawujikita,

inhlitiyo yabo bonkhe bantfu iphelelwe ngemandla,

8kutfutfumela kubabambe,

tinhlungu nekucacamba kubantfonye,

bajilajileke njengemfati aphetfwe ngumhelo.

Bayawubukana ngekumangala,

buso babo buvutse emalangabi.

9Bukani, lilanga laSimakadze liyasondzela,

lilanga lelinelulaka, nentfukutselo,

nelulaka lolwesabekako;

litekwenta live libe lihlane,

libuye libhubhise netoni letikulo.

10

13:10
Hez. 32:7
Jow. 2:10,31
3:15
Amo. 5:8
Mat. 24:29
Mak. 13:24
Luk. 21:25
Umtsentse welizulu kanye nato tonkhe

tinkhanyeti ngemabutfo ato

kungeke kukuvete kukhanya kwako.

Lilanga leliphumako litakwentiwa libe mnyama,

ngisho nenyanga iyakwehluleka kukhanyisa.

11“Umhlaba ngiyakuwujezisa ngenca yebubi bawo,

ngijezise nalababi ngenca yetono tabo.

Ngiyakulicedza ligcabho lalabo labatigcabhako,

ngikutfobise kutigcabha kwalabo labanelunya.

12

13:12
1 Khos. 9:28
Jobe 28:16
Umuntfu ngiyakumenta asweleke kakhulu

kunegolide lecengekile,

ngimente abe yindlala kunegolide yase-Ofiri,

lengatfolakali kalula.

13Ngako-ke emazulu ngiyakuwenta atfutfumele,

nemhlaba utanyatanyiswe usuke endzaweni yawo,

ngenca yelulaka lwaSimakadze longuSomandla,

ngalelo langa lentfukutselo yakhe levutsako.

14“Njengenyamatane letingelwako,

nanjengetimvu letingenamelusi,

ngulowo nalowo uyawubalekela esiveni sakubo,

ngulowo nalowo abalekele eveni lakubo.

15Lowo loyawutfunjwa uyawugwazwa;

bonkhe labayawubanjwa bayawudliwa yinkemba.

16

13:16
Hla. 137:8
Tinswane tabo tiyawuphahlatwa tibe ticucu

embikwabo babuka,

tindlu tabo tiyawuphangwa,

nebafati babo badlwengulwe.

17“Bukani la, ngiyawuvusa emaMede kutsi abahlasele,

bantfu labangatsengeki ngesiliva

nalabangeke balingwe ngegolide.

18Ngebutjoki babo lobugobile bayawudubula emajaha,

abanamusa ngetinswane,

futsi bate nesihawu ngebantfwana.

19

13:19
Gen. 19:24
Isa. 1:9
Jer. 49:18
50:40
IBhabhulona ligugu lemibuso,

ibuhle beligcabho lemaBhabhulona,

Nkulunkulu uyakuyiketula

iwe njengeSodoma neGomora.

20Kungeke kuphindze kuhlale muntfu kuyo,

kute loyawuphindze ahlale kuyo

titukulwane ngetitukulwane;

kute um-Arabu loyawumisa lithende lakhe lapho,

kute nemelusi loyawuphumulisa

imihlambi yakhe kuyo.

21

13:21
Isa. 34:13
Jer. 50:39
Semb. 18:2
Kodvwa tilwane tasehlane tiyawulala khona,

timphungutja tiyawugcwala etindlini takhona,

tikhova tiyawuhlala khona,

netimbuti tesiganga tiyawutjakadvula khona.

22Timphisi tiyawushaya umkhulungwane

kuleto tinqaba tayo,

kanjalo netimphungutja etigodlweni tayo.

Sikhatsi sayo sesisondzele,

nemalanga ayo angeke andziswe.”