Siswati 1996 (SWA96)
12

Ingoma yekubonga

121Ngalelo langa uyakutsi:

“Ngiyakudvumisa, wena Simakadze,

lite nome bewungitfukutselele,

kodvwa kutfukutsela kwakho akusekho,

esikhundleni saloko sewungidvudvutile.

2

12:2
Eks. 15:2
Hla. 118:14
Impela, Nkulunkulu uyinsindziso yami;

ngiyakumetsemba ngingesabi,

Simakadze, Simakadze

ungemandla ami nengoma yami;

nguye loyinsindziso yami.”

3

12:3
Isa. 55:1
Joh. 4:14
7:37
Ngekujabula niyawukha emanti

emitfonjeni yensindziso.

4

12:4
1 Khr. 16:8
Hla. 105:1
Ngalelo langa niyawutsi:

“Bongani Simakadze,

nibite Libito lakhe;

yatisani tive ngaloko lakwentile,

nimemetele kutsi Libito lakhe liphakeme.

5Hlabelani kuSimakadze,

ngobe wente tintfo letincomekako;

loku akwatiwe emhlabeni wonkhe.

6

12:6
Zef. 3:14
Zak. 9:9
Memetani kakhulu,

nihlabele ngenjabulo,

nine bantfu baseSiyoni,

ngobe mkhulu

lowo Longcwele waka-Israyeli

losemkhatsini wenu.”