Siswati 1996 (SWA96)
9

Sitalelwe umntfwana

91

9:1
Mat. 4:14
Noko kungeke kusaba nelitfunti kulabo labebahluphekile. Kadzeni walitfobisa live lakaZebuloni nelive lakaNaftali, kodvwa ngesikhatsi lesitako uyakuliphakamisa live laseGalile lebetive, endleleni leya elwandle, ngesheya kweJordane.

2

9:2
Isa. 60:1
Luk. 1:79
Joh. 1:9
Bantfu labahamba ebumnyameni

bakubonile kukhanya lokukhulu;

kulabo labahlala eveni lelitfunti lekufa“eveni lelitfunti lekufa” nome “eveni lebumnyama”

kukhanya sekuchamukile.

3

9:3
Hla. 119:162
Sewusandzisile sive,

wandzisa nekujabula kwaso;

siyajabula embikwakho njengebantfu bajatjuliswa sivuno,

nanjengebantfu nabajatjuliswa kwaba imphango.

4

9:4
Khu. 7:22
Isa. 10:26
14:5
Ngobe njengasemihleni yekwehlulwa kwakaMidiyani,

ulifohlotile lelijoko belingumtfwalo kubo,

nemgcala losindzako lobewusemahlombe abo,

nendvuku yemcindzeteli wabo.

5

9:5
Hla. 46:9
Tonkhe ticatfulo temasotja labetisebentisa emphini,

nato tonkhe tembatfo tawo

letibhucabhucwe engatini titawushiswa,

tibe kudla kwemlilo.

6

9:6
Khu. 13:18
Hla. 45:3
Jer. 32:19
Zak. 9:10
Luk. 1:31
2:7,11
Joh. 3:16
Rom. 8:32
Ef. 2:14
2 Thes. 3:16
Ngobe tsine sitalelwe umntfwana,

siphiwe indvodzana.

Umbuso uyawubasemahlombe akhe.

Uyawutsiwa nguMeluleki Lomangalisako,“nguMeluleki Lomangalisako” nome “nguMmangaliso neMeluleki”

nguNkulunkulu Lonemandla,

nguBabe Waphakadze,

yiNkhosi Yekuthula.

7

9:7
Isa. 37:32
Dan. 7:14
Luk. 1:32
Umbuso wakhe uyawukhula,

kuthula nenhlalakahle kungeke kuphele.

Uyawubusa esihlalweni sebukhosi saDavide,

nasembusweni wakhe.

Uyakuwumisa awusekele

ngekwemtsetfocotfo nangekulunga,

kusukela kuleso sikhatsi

kuze kube nguphakadze naphakadze.

Inshisekelo yaSimakadze longuSomandla

iyawukwenta loko.

Simakadze uyawubajezisa baka-Israyeli

8Simakadze utfume livi

kuyewumelana nebakaJakobe,

liyakwehlela ku-Israyeli.

9Bonkhe bantfu bayakulati,

baka-Efrayimu kanye nalabakhile eSamariya,

labakhuluma bachoshe,

basho nangekutigabatisa kwenhlitiyo, batsi:

10“Titini tidzilikele phansi,

kodvwa tsine sitakwakha kabusha

ngematje labatwe kahle.

Tihlahla temakhiwa tigawuliwe,

kodvwa tsine sitatenana ngetihlahla temisedari.”

11Kodvwa Simakadze ubacinisele titsa takaResiniNome “titsa tabo”

kutsi tikwati kubhekana nabo, wahlohla titsa tabo.

12

9:12
Isa. 5:25
10:4
EmaSiriya ngasemphumalanga

nemaFilisti ngasenshonalanga,

asakhamisele kushwabudzela ema-Israyeli.

Noko ngako konkhe loku

lulaka lwakhe alukagucuki;

sandla sakhe sisephakeme.

13Kodvwa bantfu abakaphendvukeli kuye

lowo lowabashaya,

futsi abakamfunisisi Simakadze longuSomandla.

14

9:14
2 Khos. 17:3
Isa. 10:33
19:15
Ngako Simakadze uyawujuba ka-Israyeli

inhloko nemsila kokubili,

ligala lelisundvu nemhlanga kokubili,

ngalanga linye.

15Labadzala nemadvodza langimisumphe

ngubona bayinhloko.

Baphrofethi labafundzisa emanga

bona bangumsila.

16

9:16
Isa. 3:12
Labo labahola lesive bayasedukisa,

nalabo labaholwako bayalahlekiswa.

17Ngako-ke Simakadze ngeke ajabule ngemajaha abo,“ngeke ajabule ngemajaha abo” nome “ngeke awahawukele emajaha abo”

futsi ngeke abadzabukele labo labangenaboyise

kanye nebafelokati,

ngobe bonkhe abanaNkulunkulu, futsi babi,

bonkhe bakhuluma emanyala.

Noko ngako konkhe loku,

lulaka lwakhe alukagucuki,

sandla sakhe sisephakeme.

18Ngempela bubi buvutsa njengemlilo;

budla bucotfule tinchachabutane nemanyeva,

bulumeka emahlatsi etihlahla ngemalangabi,

kutsi titewushunca tibheke etulu

ngaletikhulu tikhatsa tentfutfu.

19Ngelulaka lwaSimakadze longuSomandla

live liyawugagadzeka,

nebantfu bayawuba tinkhuni temlilo;

kute loyawuphephisa umnakabo.

20Ngesekudla bayawushwabudzela,

kodvwa bachubeke balambe;

ngesancele bayawudla, kodvwa bangeke besutse.

Ngulowo nalowo uyakutondla

ngenyama yentalelwane yakakhe;Nome “yengalo yakhe”

21bakaManase bayawutondla ngebaka-Efrayimu,

nebaka-Efrayimu batondle ngebakaManase,

bonkhe bayawugucukela bakaJuda.

Noko ngako konkhe loku,

lulaka lwakhe alukagucuki,

sandla sakhe sisephakeme.

10

101

10:1
Mik. 7:3
Maye kulabo labashaya imitsetfo lengakalungi,

kulabo labashaya imitsetfo yekucindzetela,

2

10:2
Eks. 23:6
Dut. 16:19
24:17
27:19
bentele kwemuka labamphofu emalungelo abo,

badlelele bantfu bami labacindzetelekile

emalungelo abo emtsetfocotfo,

batsatse imphango kubafelokati,

badlelele labangenaboyise.

3

10:3
Taga 1:26
Niyakwenta njani ngelilanga lekwehlulelwa,

ngesikhatsi sehlakalo sichamuka khashane?

Niyawubalekela kubani nicele lusito?

Niyakuwushiya nabani lomcebo wenu?

4

10:4
Isa. 5:25
9:12,17,21
Kute leningakwenta

ngaphandle kwekushosha phansi

kanye nalabatfunjwako,

nome niwele phansi emkhatsini walababulewe.

Noko ngako konkhe loku,

lulaka lwakhe alukagucuki,

nesandla sakhe sisephakeme.

Kwehlulela kwaNkulunkulu i-Asiriya

5

10:5
Isa. 36:1
“Maye kulo lase-Asiriya,

indvuku yelulaka lwami,

lelisandla salo sifumbetse

sagila selulaka lwami.

6

10:6
Hla. 18:42
83:10
Isa. 5:25
Mik. 7:10
Ngilitfumela esiveni lesingenaNkulunkulu,

ngilikhiphele kubantfu labangitfukutselisako,

kutsi lihlutfule imphango,

litsatse lokuphangiwe,

nekutsi libagcobagcobe phansi njengeludzaka lwendlela.

7Kodvwa loko akusiko lebekuhloswe yinkhosi yase-Asiriya,

akusiko lebekusengcondvweni yayo.

Inhloso yayo kubhubhisa,

nekucedza tive letinyenti.

8Itsi: ‘Akusito tonkhe yini

tindvuna tami lesetingemakhosi?

9

10:9
2 Khos. 18:34
Isa. 36:19
37:11
IKhalno ayikafanani yini neKhakhemishi?

IHamathi ayifanani yini ne-Aphadi?

ISamariya yona ayifanani yini neDamaseko?

10Njengobe sandla sami sayibamba imibuso yetithico,

imibuso leyayimifanekiso yayo

yayendlula leya yaseJerusalema neyaseSamariya,

11ngingeke yini ngimelane nayo iJerusalema

kanye netithico tayo,

njengaloku ngemelana nayo iSamariya netithico tayo?’ ”

12

10:12
2 Khos. 19:35
Isa. 37:36
Simakadze nase acedzile yonkhe imisebenti yakhe lemelene nentsaba iSiyoni neJerusalema, uyakutsi: “Ngiyakuyijezisa inkhosi yase-Asiriya ngenca yeligcabho layo langemabomu lelisenhlitiyweni yayo nangenca yekutiphakamisa kwayo lokusemehlweni ayo. 13Ngobe itsi:

“ ‘Ngemandla esandla sami ngikwentile loku,

nangekuhlakanipha kwami,

ngobe nginako kucondza.

Ngayisusa iminyele yetive, ngayiphanga imicebo yato.

Njengalonemandla ngabawisa“Njengalonemandla ngabawisa” nome “Ngawehlula lanemandla” labakhe khona.“ngabawisa labakhe khona” nome “ngawawisa emakhosi”

14Njengalofinyelela esidlekeni senyoni,

kanjalo sandla sami safinyelela

kuyo imicebo yetive;

njengobe bantfu babutsa emacandza lashiyiwe,

kanjalo nami ngawabutsa onkhe emave,

kute nalinye lelake labhengutisa luphiko

nome lavula umlomo lantjilota.’ ”

15Lizembe liyatiphakamisa yini lona,

libe ngetulu kwalowo lolijikitisako?

Lona lisaha liyamhhongela yini lolisebentisako?

Kube shangatsi umzaca bewungamjikitisa

lowo lowuphetse nome sagila singamjikitisa

lowo longesiso sigodvo!

16Ngako-ke, iNkhosi Simakadze lenguSomandla

iyawutfumela sifo lesondzisanako

kulabo labanemandla base-Asiriya;

ngephansi kwalokutikhukhumeta kwabo

kuyakokheleka umlilo,

yebo, umlilo lofanana nemalangabi lavutsako.

17Kukhanya kwa-Israyeli kuyawuba ngumlilo,

Longcwele wakhe abe lilangabi.

Ngelilanga linye uyawuvutsa,

udle emanyeva akhe netitfwetfwe takhe.

18Uyawucedza buhle bemahlatsi akhe,

nemasimi akhe lavundzile,

kuphele umtimba nemphefumulo,

kube njengekuphela kwemuntfu logulako.

19Nemisalela yetihlahla telihlatsi lakhe

iyawuba mbalwa kangangekutsi

ngisho nemntfwana angatibhala phansi.

Imisalela yaka-Israyeli

20Ngalelo langa insali yaka-Israyeli,

ngisho labo labasasele bendlu yakaJakobe,

bangeke basetsembela kuye

lowo lowabashaya balahleka phansi;

kodvwa bayakwetsembela ngeliciniso

kuSimakadze, Longcwele waka-Israyeli.

21Insali iyawubuyelaNgesiHebheru “Sheyari Jashubi” emuva,

insali yakaJakobe iyawubuyela

kuSomandla longuNkulunkulu.

22

10:22
Rom. 9:27
Nome sive sakho, wena Israyeli,

singaba sinyenti ngangesihlabatsi

saselugwini lwelwandle,

kuyawubuyela insaliNgesiHebheru “Sheyari Jashubi” kuphela.

Imbhubhiso ikhishwe,

iphuphume ngekulunga.

23

10:23
Isa. 28:22
INkhosi Simakadze lenguSomandla

nguye loyawuchuba lembhubhiso lekhishiwe

kulo lonkhe live.

24Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi, Simakadze lenguSomandla, itsi:

“Awu, sive sami lesihlala eSiyoni,

ningawesabi ema-Asiriya

wona lanishaya ngendvuku aniphakamisele sagila,

njengobe kwakwenta baseGibhithe.

25Masinyane intfukutselo yami kini itawuncamuka.

Intfukutselo yami

seyiyawumelana nema-Asiriya, iwabhubhise.”

26

10:26
Eks. 7:19
14:26
Khu. 7:25
Isa. 9:4
Simakadze longuSomandla uyakuwashaya ngesiswebhu,

njengamzukwana ashaya emaMidiyani

edvwaleni lase-Orebi,

uyawuphakamisa indvuku yakhe ngetulu kwemanti,

njengobe enta eGibhithe.

27Ngalelo langa umtfwalo wema-Asiriya

uyawususwa emahlombe enu,

nelijoko lawo lisuswe entsanyeni yenu;

lijoko litakwephulwa njengobe

senikhuluphele kangaka nje.“litakwephulwa njengobe senikhuluphele kangaka nje” letinye tincwadzi tekucala titsi “litakwephulwa lisuswe emahlombe enu”

28Ema-Asiriya angena e-Aya, adzabula eMigroni,

alondvolota imphahla yawo eMikmashi.

29Angena emsahweni atsi:

“Sitawumisa busuku bunye eGeba.”

IRama iyatfutfumela,

iGibeya yakaSawula iyabaleka.

30Khala, Ndvodzakati yaseGalimu!“Ndvodzakati yaseGalimu” kusho takhamiti taseGalimu

Lalela, nawe Layisha!

Nine base-Anathothi labahluphekile.“labahluphekile” nome “baphendvuleni”

31IMadmena iyabaleka;

baseGebimu bagijimela kubhaca.

32Lamuhla nje ema-Asiriya ayawumisa eNobi;

ayawujikitisa tibhakela tawo

entsabeni yeNdvodzakati yaseSiyoni,

egcumeni laseJerusalema.

33

10:33
Isa. 9:14
Amo. 2:9
Bukani la, iNkhosi Simakadze lenguSomandla

iyawujuba emagala ngemandla lamakhulu.

Tihlahla letiphakeme tiyawugawulwa,

leto letidze tiyawuwiswa phansi.

34Uyawugawula tihlahla telihlatsi ngelizembe;

iLebanoni iyakuwa embikwakhe Lonemandla Onkhe.

11

Umbuso wekuthula

111

11:1
Isa. 53:2
Jer. 23:5
33:15
Zak. 3:8
6:12
Imis. 13:23
Kuyawuhluma lihlumela esiphuntini sakaJese;

ligala lelimila etimphandzeni takhe

liyawutsela titselo.

2Moya waSimakadze uyawubasetikwakhe,

Moya wekuhlakanipha newekucondza,

Moya wekweluleka newemandla,

Moya welwati newekwesaba Simakadze,

3uyawutijabulisa ekwesabeni Simakadze.

Angeke ehlulele ngalakubona ngemehlo akhe,

nome ente sincumo ngalakuve ngetindlebe takhe;

4

11:4
Jobe 4:9
Hos. 6:5
2 Thes. 2:8
Semb. 2:16
kodvwa labeswele uyawubehlulela ngekwemtsetfocotfo,

labamphofu belive abehlulele ngekungakhetsi.

Uyawushaya umhlaba ngendvuku yemlomo wakhe;

ngekuphefumula kwemlomo wakhe uyawubulala lababi.

5

11:5
Isa. 59:17
Ef. 6:14
Kulunga kuyawuba libhande lakhe,

kwetsembeka kube ngumbhenso welukhalo lwakhe.

6

11:6
Isa. 65:25
Hos. 2:18
Imphisi iyawuhlalisana nelizinyane lemvu,

ingwe iyawulala ndzawonye nembuti;

linkhonyane, nelibhubesi lelincane,

nenkhomo lekhuluphele

kuyawuhlala ndzawonye;

konkhe kuyakweluswa ngumntfwana lomncane.

7Inkhomati iyakudla dlelo linye nelibhele,

emankhonyane ako acambalale ndzawonye,

libhubesi lidle tjani njengenkhabi.

8Luswane luyawudlala ngasemgodzini wemfeti,

kutsi nemntfwana lomncane

afake sandla sakhe emgodzini welibululu.

9

11:9
Hab. 2:14
Kungeke kulimate futsi kungeke kubulale

nome ngangukuphi entsabeni yami lengcwele,

ngobe umhlaba uyawugcwala kwati Simakadze,

njengobe nemanti agcwalisa lwandle.

Sive lesidzingisiwe siyawuphindze sibuye

10

11:10
Rom. 15:12
Semb. 5:5
22:16
Ngalelo langa iMphandze yaJese iyakuma ibe siboniso kubetive, tive tiyawuhlangana kuyo, indzawo yayo yekuphumula ibe neludvumo. 11Ngalelo langa Simakadze uyakwelula sandla sakhe kwesibili atibutsele imisalela yesive sakhe leyawube isasele e-Asiriya, naseGibhithe Lengentansi, neGibhithe Lengenhla,“iGibhithe Lengenhla” ngesiHebheru “iPhathrosi” naseKushe,“iKushe” kusho sifundza lesingaseNayili Lengenhla nase-Elamu, naseBhabhulona,“iBhabhulona” ngesiHebheru “iShinari” naseHamathi, nasemaveni langaselwandle.

12

11:12
Dut. 30:4
Joh. 10:16
Uyakuphakamisela tive siboniso,

abutse batfunjwa baka-Israyeli;

uyawuhlanganisa bantfu bakaJuda

labasakatekele emagumbini omane emhlaba.

13Umona wa-Efrayimu uyawunyamalala,

titsa takaJuda ticedvwe nya;Nome “butsa bakaJuda bucedvwe nya”

Efrayimu angeke aphindze abe nemona ngaJuda,

naJuda angeke aphindze abe nebutsa ku-Efrayimu.

14Bayawukwehla emaceleni aseFilistiya

bawahlasele enshonalanga,

bobabili bayawuphanga bantfu

labahlala emphumalanga.

Bayawulidla live laka-Edomu nelakaMowabi,

babuse etikwema-Amoni.

15

11:15
Zak. 10:10
Simakadze uyakomisa

sihlenge selwandle lwaseGibhithe;

uyakwelula sandla sakhe lesinemandla etikweYufrathe,“etikweYufrathe” ngesiHebheru “etikweMfula”

ayihamule ngemoya loshisako.

Lomfula uyakuwehlukanisa ekhatsi,

ube ngimifula lesikhombisa,

khona bantfu batekwewela bafake tincabule.

16Kuyawuba nemgwaco lomkhulu

wemisalela yesive sakhe

leyawube isele e-Asiriya,

njengobe wawukhona nakubaka-Israyeli

ngesikhatsi baphuma eGibhithe.