Siswati 1996 (SWA96)
10

101

10:1
Mik. 7:3
Maye kulabo labashaya imitsetfo lengakalungi,

kulabo labashaya imitsetfo yekucindzetela,

2

10:2
Eks. 23:6
Dut. 16:19
24:17
27:19
bentele kwemuka labamphofu emalungelo abo,

badlelele bantfu bami labacindzetelekile

emalungelo abo emtsetfocotfo,

batsatse imphango kubafelokati,

badlelele labangenaboyise.

3

10:3
Taga 1:26
Niyakwenta njani ngelilanga lekwehlulelwa,

ngesikhatsi sehlakalo sichamuka khashane?

Niyawubalekela kubani nicele lusito?

Niyakuwushiya nabani lomcebo wenu?

4

10:4
Isa. 5:25
9:12,17,21
Kute leningakwenta

ngaphandle kwekushosha phansi

kanye nalabatfunjwako,

nome niwele phansi emkhatsini walababulewe.

Noko ngako konkhe loku,

lulaka lwakhe alukagucuki,

nesandla sakhe sisephakeme.

Kwehlulela kwaNkulunkulu i-Asiriya

5

10:5
Isa. 36:1
“Maye kulo lase-Asiriya,

indvuku yelulaka lwami,

lelisandla salo sifumbetse

sagila selulaka lwami.

6

10:6
Hla. 18:42
83:10
Isa. 5:25
Mik. 7:10
Ngilitfumela esiveni lesingenaNkulunkulu,

ngilikhiphele kubantfu labangitfukutselisako,

kutsi lihlutfule imphango,

litsatse lokuphangiwe,

nekutsi libagcobagcobe phansi njengeludzaka lwendlela.

7Kodvwa loko akusiko lebekuhloswe yinkhosi yase-Asiriya,

akusiko lebekusengcondvweni yayo.

Inhloso yayo kubhubhisa,

nekucedza tive letinyenti.

8Itsi: ‘Akusito tonkhe yini

tindvuna tami lesetingemakhosi?

9

10:9
2 Khos. 18:34
Isa. 36:19
37:11
IKhalno ayikafanani yini neKhakhemishi?

IHamathi ayifanani yini ne-Aphadi?

ISamariya yona ayifanani yini neDamaseko?

10Njengobe sandla sami sayibamba imibuso yetithico,

imibuso leyayimifanekiso yayo

yayendlula leya yaseJerusalema neyaseSamariya,

11ngingeke yini ngimelane nayo iJerusalema

kanye netithico tayo,

njengaloku ngemelana nayo iSamariya netithico tayo?’ ”

12

10:12
2 Khos. 19:35
Isa. 37:36
Simakadze nase acedzile yonkhe imisebenti yakhe lemelene nentsaba iSiyoni neJerusalema, uyakutsi: “Ngiyakuyijezisa inkhosi yase-Asiriya ngenca yeligcabho layo langemabomu lelisenhlitiyweni yayo nangenca yekutiphakamisa kwayo lokusemehlweni ayo. 13Ngobe itsi:

“ ‘Ngemandla esandla sami ngikwentile loku,

nangekuhlakanipha kwami,

ngobe nginako kucondza.

Ngayisusa iminyele yetive, ngayiphanga imicebo yato.

Njengalonemandla ngabawisa“Njengalonemandla ngabawisa” nome “Ngawehlula lanemandla” labakhe khona.“ngabawisa labakhe khona” nome “ngawawisa emakhosi”

14Njengalofinyelela esidlekeni senyoni,

kanjalo sandla sami safinyelela

kuyo imicebo yetive;

njengobe bantfu babutsa emacandza lashiyiwe,

kanjalo nami ngawabutsa onkhe emave,

kute nalinye lelake labhengutisa luphiko

nome lavula umlomo lantjilota.’ ”

15Lizembe liyatiphakamisa yini lona,

libe ngetulu kwalowo lolijikitisako?

Lona lisaha liyamhhongela yini lolisebentisako?

Kube shangatsi umzaca bewungamjikitisa

lowo lowuphetse nome sagila singamjikitisa

lowo longesiso sigodvo!

16Ngako-ke, iNkhosi Simakadze lenguSomandla

iyawutfumela sifo lesondzisanako

kulabo labanemandla base-Asiriya;

ngephansi kwalokutikhukhumeta kwabo

kuyakokheleka umlilo,

yebo, umlilo lofanana nemalangabi lavutsako.

17Kukhanya kwa-Israyeli kuyawuba ngumlilo,

Longcwele wakhe abe lilangabi.

Ngelilanga linye uyawuvutsa,

udle emanyeva akhe netitfwetfwe takhe.

18Uyawucedza buhle bemahlatsi akhe,

nemasimi akhe lavundzile,

kuphele umtimba nemphefumulo,

kube njengekuphela kwemuntfu logulako.

19Nemisalela yetihlahla telihlatsi lakhe

iyawuba mbalwa kangangekutsi

ngisho nemntfwana angatibhala phansi.

Imisalela yaka-Israyeli

20Ngalelo langa insali yaka-Israyeli,

ngisho labo labasasele bendlu yakaJakobe,

bangeke basetsembela kuye

lowo lowabashaya balahleka phansi;

kodvwa bayakwetsembela ngeliciniso

kuSimakadze, Longcwele waka-Israyeli.

21Insali iyawubuyelaNgesiHebheru “Sheyari Jashubi” emuva,

insali yakaJakobe iyawubuyela

kuSomandla longuNkulunkulu.

22

10:22
Rom. 9:27
Nome sive sakho, wena Israyeli,

singaba sinyenti ngangesihlabatsi

saselugwini lwelwandle,

kuyawubuyela insaliNgesiHebheru “Sheyari Jashubi” kuphela.

Imbhubhiso ikhishwe,

iphuphume ngekulunga.

23

10:23
Isa. 28:22
INkhosi Simakadze lenguSomandla

nguye loyawuchuba lembhubhiso lekhishiwe

kulo lonkhe live.

24Ngako-ke naku lokushiwo yiNkhosi, Simakadze lenguSomandla, itsi:

“Awu, sive sami lesihlala eSiyoni,

ningawesabi ema-Asiriya

wona lanishaya ngendvuku aniphakamisele sagila,

njengobe kwakwenta baseGibhithe.

25Masinyane intfukutselo yami kini itawuncamuka.

Intfukutselo yami

seyiyawumelana nema-Asiriya, iwabhubhise.”

26

10:26
Eks. 7:19
14:26
Khu. 7:25
Isa. 9:4
Simakadze longuSomandla uyakuwashaya ngesiswebhu,

njengamzukwana ashaya emaMidiyani

edvwaleni lase-Orebi,

uyawuphakamisa indvuku yakhe ngetulu kwemanti,

njengobe enta eGibhithe.

27Ngalelo langa umtfwalo wema-Asiriya

uyawususwa emahlombe enu,

nelijoko lawo lisuswe entsanyeni yenu;

lijoko litakwephulwa njengobe

senikhuluphele kangaka nje.“litakwephulwa njengobe senikhuluphele kangaka nje” letinye tincwadzi tekucala titsi “litakwephulwa lisuswe emahlombe enu”

28Ema-Asiriya angena e-Aya, adzabula eMigroni,

alondvolota imphahla yawo eMikmashi.

29Angena emsahweni atsi:

“Sitawumisa busuku bunye eGeba.”

IRama iyatfutfumela,

iGibeya yakaSawula iyabaleka.

30Khala, Ndvodzakati yaseGalimu!“Ndvodzakati yaseGalimu” kusho takhamiti taseGalimu

Lalela, nawe Layisha!

Nine base-Anathothi labahluphekile.“labahluphekile” nome “baphendvuleni”

31IMadmena iyabaleka;

baseGebimu bagijimela kubhaca.

32Lamuhla nje ema-Asiriya ayawumisa eNobi;

ayawujikitisa tibhakela tawo

entsabeni yeNdvodzakati yaseSiyoni,

egcumeni laseJerusalema.

33

10:33
Isa. 9:14
Amo. 2:9
Bukani la, iNkhosi Simakadze lenguSomandla

iyawujuba emagala ngemandla lamakhulu.

Tihlahla letiphakeme tiyawugawulwa,

leto letidze tiyawuwiswa phansi.

34Uyawugawula tihlahla telihlatsi ngelizembe;

iLebanoni iyakuwa embikwakhe Lonemandla Onkhe.