Siswati 1996 (SWA96)
1

11

1:1
Eks. 10:4
Dut. 4:26
31:28
32:1,5
Hla. 50:4
Hos. 11:1
Mik. 1:2
Lona ngumbono lowabonwa ngu-Isaya, umsa wa-Amose, ngebakaJuda nangebaseJerusalema ngesikhatsi kusabusa bo-Uziya, naJothamu, na-Ahazi, naHezekiya, emakhosi akaJuda.

Nkulunkulu utsetsisa sive sakhe

2Lalelani, nine mazulu!

Lalela nawe, mhlaba!

Ngobe Simakadze sewukhulume, watsi:

“Bantfwabami ngibondlile ngabakhulisa,

kodvwa sebangihlamukile.

3Inkhabi iyamati umniyo,

nembongolo sibaya semniyo,

kodvwa Israyeli akati lutfo,

sive sami asicondzi.”

4Awu, sive lesonako,

bantfu labasindvwa kona,

nine ntalelwane yalabenta lokubi,

bantfwana labasimilo sabo sonakele.

Simakadze sebamshiyile;

bamhlubukile Longcwele waka-Israyeli,

bagucuka bamfulatsela.

5Kona nisashayelwani nje?

Nisachubekelani nekuhlubuka?

Inhloko yenu yonkhe ilimele,

nenhlitiyo yenu yonkhe ishayiwe.

6Kusukela elutwaneni lwelunyawo lwenu

kuze kuyewufika enhloko yenu,

kute nakunye lokukahle,

kugcwele emanceba, nemihuzuko,

netilondza letikhamisile,

lekungazange kugezwe nome kuboshwe

kubuye kugcotjiswe ngemafutsa.

7

1:7
Isa. 5:5
Live lenu selilihlane,

emadolobha enu asashiswe ngemlilo;

bachamuki batsatsa sivuno semasimi enu

embikwenu nibuka.

Live lenu selilihlane,

labhujiswa ngabo.

8INdvodzakati yaseSiyoniKusho kutsi “takhamiti taseSiyoni” seyisele

njengendlu yekukhosela esivinini,

nanjengelichugwana ensimini yemajoti,

yebo, njengelidolobha lelivinjetelwe.

9

1:9
Gen. 19:24
Sil. 3:22
Rom. 9:29
Kube Simakadze longuSomandla

akasishiyelanga insali,

ngabe sesifanana neSodoma,

yebo, ngabe sesifanana neGomora.

10

1:10
Dut. 32:32
Hez. 16:46
Lalelani livi laSimakadze,

nine babusi baseSodoma;

lalelani imfundziso yaNkulunkulu wetfu,

nine bantfu baseGomora!

11

1:11
Hla. 50:8
Taga 15:8
Isa. 66:3
Jer. 6:20
14:12
Amo. 5:21
Mik. 6:6
Simakadze utsi:

“Lemihlatjelo yenu leminyenti iyini lapha kimi?

Sengesutsi ngiminikelo yekushiswa

yetihhanca neyemanoni etifuyo letikhuluphalisiwe,

futsi angijatjuliswa yingati yetinkunzi,

neyemazinyane etimvu neyetiphongo.

12Nisuke nicelwe ngubani

kutsi ningiletsele leminikelo, nanitengikhonta?

Ngubani lonicele

kutsi nitekudzidzitela lapha ethempelini?

13

1:13
Mal. 1:10
Khawulani kuletsa iminikelo lengasho lutfo!

Imphepho yenu isinengiso kimi.

Imikhosi yenu yekwetfwasa kwenyanga, nemaSabatha,

nemihlangano yenu yekukhonta,

ngingeke ngiyibeketelele

lemihlangano yenu lemibi.

14Emadzili enu ekwetfwasa kwenyanga

nalawo madzili leniwenta ngetikhatsi tawo

umphefumulo wami uyawatondza.

Asangumtfwalo kimi; sengidziniwe kuwetfwala.

15

1:15
Taga 1:28
Isa. 59:3
Naniphakamisa tandla tenu niteneka, nithandaza,

ngiyakuwafihla emehlo ami kini;

nome senenta imithandazo leminyenti kangakanani,

ngingeke ngiyilalele.

Tandla tenu tigcwele ingati;

16gezani, nibe ngulabahlantekile.

Susani tento tenu letimbi embikwami!

Yekelani kwenta lokubi,

17

1:17
Dut. 24:17
27:19
Hla. 34:14
68:5
82:3
Amo. 5:15
1 Phet. 3:11
nifundze kwenta lokulungile!

Funani umtsetfocotfo,

nikhutsate labacindzetelwe.“nikhutsate labacindzetelwe” nome “nekhute labacindzeteli”

Vikelani labo labate boyise,

niyimele indzaba yemfelokati.”

18

1:18
Hla. 51:7
Isa. 43:25
44:22
Hez. 18:21
Simakadze utsi:

“Wotani manje sitewubonisana.

Nome tono tenu tibovu njengengati,

titawuba mhlophe njengangcocwane,

nome tibovu tju,

titawuba mhlophe njengeboya bemvu.

19

1:19
Lev. 25:18
Taga 1:33
Nangabe nivuma futsi nilalela,

niyawudla sivuno lesihle kakhulu selive;

20

1:20
Lev. 26:25
kodvwa nanicinisa tinhloko nihlubuka,

nitawudliwa yinkemba.”

Umlomo waSimakadze sewukukhulumile loko.

Lidolobha lelonakele

21

1:21
Hos. 4:14
Ase nibuke kutsi lelidolobha lebeletsembekile

seligucuke laba yingwadla kanjani!

Lona lake lagcwala umtsetfocotfo,

belilikhaya lekulunga,

kodvwa manje seligcwele babulali!

22

1:22
Hez. 22:18
Isiliva yenu seyigucuke yaba ngemanyela,

liwayini lenu selidvungwe ngemanti.

23

1:23
Eks. 22:22
Jer. 5:28
Hos. 9:15
Zak. 7:10
Babusi benu babahlubuki,

babangani bemasela;

bonkhe batsandza imidizo,

balandzelana netipho.

Ababavikeli labo labate boyise;

ngisho nendzaba yemfelokati abayinaki.

24

1:24
Dut. 28:63
Ngako-ke iNkhosi Simakadze lenguSomandla,

lowo longuMnikati Wemandla waka-Israyeli utsi:

“Awu, ngitake ngiphumule etitseni tami,

ngitiphindzisele kulabangitondzako.

25Ngitawugucula sandla sami, ngimelane nani,

ngitawacengisisa onkhe emanyela enu,

ngisuse konkhe kungcola kwenu.

26

1:26
Hez. 21:27
Ngitawubuyisela tikhulu tenu

tifanane naleto beninato ekucaleni,

ngibuyisele beluleki benu,

bafanane nalabo beninabo ekucaleni.

Emvakwaloko nitawubitwa ngekutsi:

Lidolobha Lekulunga, Lidolobha Leletsembekile.”

27

1:27
Jer. 23:6
33:16
ISiyoni itawuhlengwa ngekwemtsetfocotfo,

labatisolako bahlengwe ngekulunga.

28

1:28
Hla. 1:6
92:10
Kodvwa bahlubuki netoni

bayawufohlotwa bonkhe kanyekanye,

nalabo labalahla Simakadze bayawubhubha.

29

1:29
Hos. 4:13,19
“Niyakudliwa ngemahloni

ngenca yema-okhi latithico,

lese nitijabulise ngawo;

niyawuhlazeka ngenca yetingadze tekukhontela tithico,

lese nitikhetsile.

30Niyawufanana nesihlahla se-okhi lesinemacembe labunako,

nibe njengengadze lete emanti.

31

1:31
Jer. 4:4
Hez. 20:47
Amo. 5:6
Emadvodza lanemandla ayawuba timbhaca,

umsebenti wawo ufanane nenhlase:

kokubili kuyawusha ndzawonye,

kubete longawucisha lowo mlilo.”