Siswati 1996 (SWA96)
6

Kungaphendvuki kwema-Israyeli

61

6:1
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Jobe 5:18
Isa. 26:16
“Wotani, asibuyele kuSimakadze.

Sewusidzabule saba ticucu,

kodvwa uyawusiphilisa;

usilimatile, kodvwa uyakuwabopha emanceba etfu.

2Emvakwemalanga lamabili utasiphilisa,

ngelilanga lesitsatfu utasivusa,

khona sitewuphila ebukhoneni bakhe.

3Asimhloniphe Simakadze,

sitimisele nekumnaka.

Impela, njengobe kucinisekile kutsi lilanga liphuma ekuseni,

kanjalo naye uyachamuka

ete kitsi njengetimvula tasebusika,

nanjengetimvula tasentfwasahlobo letinisela umhlaba.”

4

6:4
Hos. 13:3
“Ngingentani ngawe, Efrayimu?

Ngingentani ngawe, Juda?

Lutsandvo lwenu lufanana nenkhungu yasekuseni,

lunjengematolo asekuseni lanyamalalako.

5Ngako-ke nganishaya nganijuba ticucu

ngemavi ebaphrofethi bami,

nganibulala ngemavi emlomo wami;

tehlulelo tami timanyata njengembane etikwenu,

tinehlele nome nini.

6

6:6
1 Sam. 15:22
Hla. 50:13
Mat. 9:13
12:7
Ngobe ngifuna sihawu,

hhayi umhlatjelo,

ngifuna nekumati Nkulunkulu

kuneminikelo yekushiswa.

7Njenga-Adamu,“Njenga-Adamu” nome “Njengasedolobheni i-Adamu” nome “Njengaye wonkhe umuntfu”

sebasephulile sivumelwane,

abaketsembeki kimi.

8

6:8
Hos. 12:11
IGileyadi ilidolobha lalabakhohlakele,

linindvwe tinyatselo letinengati.

9Njengobe bosidlani balalela umuntfu endleleni,

tenta njalo neticumbi tebaphristi;

tiyabulalana kulomgwaco loya eShekhemu,

tente budlova lobulihlazo.

10

6:10
1 Khos. 12:28
2 Khos. 17:7
Ngibone intfo leyesabekako endlini yaka-Israyeli:

Efrayimu utinikele ebugwadleni

na-Israyeli sewaba ngulongcolile.

11“Nawe-ke, Juda, ulungiselwe kuvunwa.

“Nase ngifuna kubuyisela inhlalakahle kubantfu bami,

7

71nase ngifuna kuphilisa Israyeli,

tono ta-Efrayimu tibekwa ebaleni,

nemacala eSamariya ayembulwa.

Benta emacebo,

emasela agcekeze tindlu,

tigebengu tibamba inkunzi etitaladini;

2kodvwa ababoni

kutsi ngitikhumbula tonkhe tento tabo letimbi.

Tono tabo tiyabagabudzela,

tisembikwami ngaso sonkhe sikhatsi.”

Luzungu lwekubulala esigodlweni

3“Bajabulisa inkhosi ngebubi babo,

bajabulise nebabusi ngemanga abo.

4Bonkhe batiphingi,

bashisa njengelihhavu lona lelimlilo walo

lophekako akadzingi kuwukhwetela,

kusukela ekubhuceni inhlama ize ikhukhumuke.

5

7:5
Isa. 5:11
Ngelilanga lemkhosi wenkhosi yetfu babusi badzakwa liwayini,

yona yaselulela baphukuti sandla.

6“Tinhlitiyo tabo tinjengelihhavu,

babhekana nayo ngekuvumelana ngemacebo.

Intfukutselo yabo ibobotseka busuku bonkhe;

bese kutsi ekuseni ivutse njengemalangabi emlilo.

7Bonkhe bashisa njengelihhavu,

bashwabudzela babusi babo.

Onkhe emakhosi abo ayawa,

kute namunye emkhatsini wabo locela lusito kimi.”

Israyeli netive

8

7:8
Hla. 106:35
“Efrayimu utihlanganisa netive,

Efrayimu ulicebelengwane lelipatalele,

lelingakaguculwa.

9Betive bamunya emandla akhe,

kodvwa yena akakuboni loko.

Timvu setiyacatsatela enhloko yakhe,

kodvwa yena akakunaki loko.

10

7:10
Hos. 5:5
Kutigcabha kwa-Israyeli kubufakazi lobumelene naye,

kodvwa etikwako konkhe loko

akabuyeli kuSimakadze Nkulunkulu wakhe,

nome-ke amfune.

11

7:11
2 Khos. 15:19
16:7
17:4
Hos. 5:13
12:1
“Efrayimu ufanana nelituba,

usheshe ayengeke, akanangcondvo.

Bacela lusito eGibhithe,

baze babalekele e-Asiriya!

12Batawutsi nababaleka,

ngijikijele linetha lami etikwabo.

Ngiyawubadvonsela phansi njengetinyoni tasemoyeni.

Nangibeva bancwabelana ndzawonye,

ngiyawubabamba.

13

7:13
Dut. 28:15
Maye kubo! Ngobe besukile kimi!

Imbhubhiso kubo! Ngobe bangihlubukile bemelana nami!

Ngifisa kangaka kubahlenga,

kodvwa bakhuluma emanga ngami.

14Abakhali kimi ngalokusuka etinhlitiyweni tabo,

kodvwa balila emibhedzeni yabo.

Babutsana ndzawonye

babutsanele emabele“babutsanele emabele” letinye tincwadzi tekucala titsi “batisika bona ngekwabo ngenca yemabele” neliwayini lelisha,

kodvwa bangifulatsele mine.

15Ngabacecesha, ngabacinisa,

kodvwa bangakhela luzungu lwebubi.

16

7:16
Hla. 78:57
Khol. 3:1
Abagucukeli kuLongetulu Kwako Konkhe;“Abagucukeli kuLongetulu Kwako Konkhe” nome “Bagucukela esithicweni lesingenamsebenti”

bafanana nebutjoki lobungakacini.

Baholi babo bayawubulawa ngenkemba

ngenca yemagama abo langenanhlonipho.

Ngenca yaloko bayawuba luhleko nelihlazo

eveni laseGibhithe.”

8

Simakadze ulahla Israyeli ngenca yekukhonta tithico

81

8:1
Dut. 28:49
Isa. 58:1
Jer. 4:13
48:40
49:22
“Beka licilongo etindzebeni takho temlomo!

Lusweti lusetikwendlu yaSimakadze,

ngobe sive sisephulile sivumelwane sami,

sawuhlubuka nemtsetfo wami.

2Israyeli ukhala kimi, utsi:

‘Awu Nkulunkulu wetfu, siyakuhlonipha.’

3Kodvwa Israyeli ukulahlile

loko lokungukona kukuhle,

ngako-ke sitsa sitamcosha.

4

8:4
Hos. 2:8
Batibekela emakhosi bangakancutfulisi kimi,

batikhetsela babusi bangakabonwa ngimi.

Ngesiliva yabo nangegolide yabo

batentela tithico letitababhubhisa bona.

5

8:5
1 Khos. 12:28
Awu, Samariya, silahle lesithico sakho selitfole!

Intfukutselo yami iyanivutsela,

kuyawudzimate kube ngunini

solomane nehluleka kuba ngulabamsulwa?

6

8:6
Eks. 32:20
Lesithico siphuma ka-Israyeli!

Lelitfole lentiwe ngumuntfu loyingcweti kutekubata,

alisiye Nkulunkulu.

Litakwephulwa libe ticucu,

lelo tfole laseSamariya.

7

8:7
Hag. 1:6
Gal. 6:7
“Bahlanyela umoya bavune siwunguwungwana.

Luhlanga alunaso sishakato;

lungeke lusivete sivuno.

Kube belungatsela tinhlavu,

betive bebangaluphanga.

8Israyeli umitiwe,

manje sewusemkhatsini wetive njengentfo lengenamsebenti.

9

8:9
Jobe 39:8
Ngobe sebakhuphukele e-Asiriya kuyawufuna lusito

njengembongolo yesiganga lezulazula yodvwana.

Efrayimu sewutitsengise yena emashendeni akhe.

10Nome sebatitsengise bona kubetive,

nyalo sengitababutsela ndzawonye.

Batawucala bondze

ngaphansi kwencindzetelo yenkhosi yase-Asiriya.

11

8:11
Hos. 10:1
“Lite nome Efrayimu akhe emalati lamanyenti eminikelo yesono,

lamalati asagucuke aba ngemalati ekwenta tono.

12Ngababhalela tintfo letinyenti temtsetfo wami,

kodvwa loko bakutsatsa njengentfo lengesiyo yabo.

13

8:13
Taga 15:8
21:27
Isa. 1:11
66:3
Jer. 14:10
Hos. 9:9
Amo. 5:22
Banikela ngemihlatjelo lenikwe mine,

bese badla lenyama,

kodvwa Simakadze akajabuli ngayo.

Manje sewutabukhumbula bubi babo,

abajezisele tono tabo:

Bayawubuyela eGibhithe.

14Israyeli sewumkhohliwe uMenti wakhe, wakha tigodlo;

Juda sewubiyele emadolobha lamanyenti.

Kodvwa ngitawutfumela umlilo

etikwalamadolobha abo,

loyawushisa letinqaba“letinqaba” nome “letindlu letinhle” tabo uticedze.”