Siswati 1996 (SWA96)
5

Sehlulelo lesimelene na-Israyeli

51

5:1
1 Khos. 12:32
“Lalelani lapha, nine baphristi!

Nakisisani, nine ma-Israyeli!

Lalelani, ninendlu yebukhosi!

Lesehlulelo simelene nani:

Nibe lugibe eMispa,

naba linetha lelendlalelwe eThabori.

2Tihlubuki tingumgodzi wekubulala.

Tonkhe ngiyakuticondzisa ngemphatfocotfo.

3Ngati konkhe nga-Efrayimu;

Israyeli akafihlakali kimi.

Efrayimu, wena sewugucukele ebugwadleni,

Israyeli sewonakele.”

Hoseya wecwayisa ngekukhonta tithico

4“Tento tabo atibavumeli

kutsi babuyele kuNkulunkulu wabo.

Umoya webugwadla usetinhlitiyweni tabo,

abamhloniphi Simakadze.

5

5:5
Hos. 7:10
Kutigcabha kwema-Israyeli kubufakazi

lobumelene nawo;

ema-Israyeli, ngisho na-Efrayimu,

bayakhubateka esonweni sabo;

ngisho naJuda ukhubateka kanye nabo.

6Nabahamba nemihlambi yabo yetimvu netimbuti

kanye nemihlambi yetinkhomo

kuyawufuna Simakadze,

bangeke bamtfole;

sewutisusile kubo.

7

5:7
Hos. 2:4
Abaketsembeki kuSimakadze;

batala emavezandlebe.

Manje emadzili abo ekwetfwasa kwenyanga

atawubamita bona kanye nemasimi abo.”

Imphi emkhatsini waJuda na-Israyeli

8“Khalisani impalampala eGibeya,

nishaye licilongo eRama.

Hlabani inyandzaleyo eBhethi Aveni,“Bhethi Aveni” kusho kutsi “indlu yebubi” (libito lekuphukuta iBetheli lokusho kutsi “indlu yaNkulunkulu”) nitsi:

Awu, Bhenjamini, basemvakwakho.Nome “Ye Bhenjamini hamba embili” Lomusho awukhanyi kahle ngesiHebheru

9Efrayimu utakwentiwa abe yincitsakalo

ngelilanga lekwehlulelwa.

Emkhatsini wetive tema-Israyeli ngimemetela lokungiko.

10

5:10
Dut. 19:14
27:17
Baholi bakaJuda bafanana

nalabo labakhweshisa ematje emnyele.

Ngiyawulutfululela kubo lulaka lwami njengetikhukhula temanti.

11Efrayimu ucindzetelekile

wagcotjwagcotjwa ngekwehlulelwa,

ngobe utimisele kulandzela tithico.NgesiHebheru leligama alicondzakali

12Ngifanana nemvunya ku-Efrayimu,

ngibe njengekubola esiveni sakaJuda.

13

5:13
2 Khos. 15:19
16:7
Hos. 10:15
12:1
“Watsi kube Efrayimu abone kugula kwakhe,

naJuda abone emanceba akhe,

Efrayimu wase ugucukela e-Asiriya,

watfumela enkhosini lenkhulu kuyawucela lusito.

Kodvwa iyehluleka kunelapha,

iyehluleka kupholisa emanceba enu.

14

5:14
Hos. 13:7
Ngobe ngiyawuba njengelibhubesi ku-Efrayimu,

ngifanane nelibhubesi lelikhulu kuJuda.

Ngiyawubadzabudzabula babe ticucu,

ngisuke lapho ngibashiye.

Ngiyawubetfwala ngibesuse,

kubete nalobalamulelako.

15Ngiyawube sengibuyela endzaweni yami,

baze balivume licala labo.

Bayawufuna buso bami;

baseselusizini lwabo bayawungifunisisa.”

6

Kungaphendvuki kwema-Israyeli

61

6:1
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Jobe 5:18
Isa. 26:16
“Wotani, asibuyele kuSimakadze.

Sewusidzabule saba ticucu,

kodvwa uyawusiphilisa;

usilimatile, kodvwa uyakuwabopha emanceba etfu.

2Emvakwemalanga lamabili utasiphilisa,

ngelilanga lesitsatfu utasivusa,

khona sitewuphila ebukhoneni bakhe.

3Asimhloniphe Simakadze,

sitimisele nekumnaka.

Impela, njengobe kucinisekile kutsi lilanga liphuma ekuseni,

kanjalo naye uyachamuka

ete kitsi njengetimvula tasebusika,

nanjengetimvula tasentfwasahlobo letinisela umhlaba.”

4

6:4
Hos. 13:3
“Ngingentani ngawe, Efrayimu?

Ngingentani ngawe, Juda?

Lutsandvo lwenu lufanana nenkhungu yasekuseni,

lunjengematolo asekuseni lanyamalalako.

5Ngako-ke nganishaya nganijuba ticucu

ngemavi ebaphrofethi bami,

nganibulala ngemavi emlomo wami;

tehlulelo tami timanyata njengembane etikwenu,

tinehlele nome nini.

6

6:6
1 Sam. 15:22
Hla. 50:13
Mat. 9:13
12:7
Ngobe ngifuna sihawu,

hhayi umhlatjelo,

ngifuna nekumati Nkulunkulu

kuneminikelo yekushiswa.

7Njenga-Adamu,“Njenga-Adamu” nome “Njengasedolobheni i-Adamu” nome “Njengaye wonkhe umuntfu”

sebasephulile sivumelwane,

abaketsembeki kimi.

8

6:8
Hos. 12:11
IGileyadi ilidolobha lalabakhohlakele,

linindvwe tinyatselo letinengati.

9Njengobe bosidlani balalela umuntfu endleleni,

tenta njalo neticumbi tebaphristi;

tiyabulalana kulomgwaco loya eShekhemu,

tente budlova lobulihlazo.

10

6:10
1 Khos. 12:28
2 Khos. 17:7
Ngibone intfo leyesabekako endlini yaka-Israyeli:

Efrayimu utinikele ebugwadleni

na-Israyeli sewaba ngulongcolile.

11“Nawe-ke, Juda, ulungiselwe kuvunwa.

“Nase ngifuna kubuyisela inhlalakahle kubantfu bami,

7

71nase ngifuna kuphilisa Israyeli,

tono ta-Efrayimu tibekwa ebaleni,

nemacala eSamariya ayembulwa.

Benta emacebo,

emasela agcekeze tindlu,

tigebengu tibamba inkunzi etitaladini;

2kodvwa ababoni

kutsi ngitikhumbula tonkhe tento tabo letimbi.

Tono tabo tiyabagabudzela,

tisembikwami ngaso sonkhe sikhatsi.”

Luzungu lwekubulala esigodlweni

3“Bajabulisa inkhosi ngebubi babo,

bajabulise nebabusi ngemanga abo.

4Bonkhe batiphingi,

bashisa njengelihhavu lona lelimlilo walo

lophekako akadzingi kuwukhwetela,

kusukela ekubhuceni inhlama ize ikhukhumuke.

5

7:5
Isa. 5:11
Ngelilanga lemkhosi wenkhosi yetfu babusi badzakwa liwayini,

yona yaselulela baphukuti sandla.

6“Tinhlitiyo tabo tinjengelihhavu,

babhekana nayo ngekuvumelana ngemacebo.

Intfukutselo yabo ibobotseka busuku bonkhe;

bese kutsi ekuseni ivutse njengemalangabi emlilo.

7Bonkhe bashisa njengelihhavu,

bashwabudzela babusi babo.

Onkhe emakhosi abo ayawa,

kute namunye emkhatsini wabo locela lusito kimi.”

Israyeli netive

8

7:8
Hla. 106:35
“Efrayimu utihlanganisa netive,

Efrayimu ulicebelengwane lelipatalele,

lelingakaguculwa.

9Betive bamunya emandla akhe,

kodvwa yena akakuboni loko.

Timvu setiyacatsatela enhloko yakhe,

kodvwa yena akakunaki loko.

10

7:10
Hos. 5:5
Kutigcabha kwa-Israyeli kubufakazi lobumelene naye,

kodvwa etikwako konkhe loko

akabuyeli kuSimakadze Nkulunkulu wakhe,

nome-ke amfune.

11

7:11
2 Khos. 15:19
16:7
17:4
Hos. 5:13
12:1
“Efrayimu ufanana nelituba,

usheshe ayengeke, akanangcondvo.

Bacela lusito eGibhithe,

baze babalekele e-Asiriya!

12Batawutsi nababaleka,

ngijikijele linetha lami etikwabo.

Ngiyawubadvonsela phansi njengetinyoni tasemoyeni.

Nangibeva bancwabelana ndzawonye,

ngiyawubabamba.

13

7:13
Dut. 28:15
Maye kubo! Ngobe besukile kimi!

Imbhubhiso kubo! Ngobe bangihlubukile bemelana nami!

Ngifisa kangaka kubahlenga,

kodvwa bakhuluma emanga ngami.

14Abakhali kimi ngalokusuka etinhlitiyweni tabo,

kodvwa balila emibhedzeni yabo.

Babutsana ndzawonye

babutsanele emabele“babutsanele emabele” letinye tincwadzi tekucala titsi “batisika bona ngekwabo ngenca yemabele” neliwayini lelisha,

kodvwa bangifulatsele mine.

15Ngabacecesha, ngabacinisa,

kodvwa bangakhela luzungu lwebubi.

16

7:16
Hla. 78:57
Khol. 3:1
Abagucukeli kuLongetulu Kwako Konkhe;“Abagucukeli kuLongetulu Kwako Konkhe” nome “Bagucukela esithicweni lesingenamsebenti”

bafanana nebutjoki lobungakacini.

Baholi babo bayawubulawa ngenkemba

ngenca yemagama abo langenanhlonipho.

Ngenca yaloko bayawuba luhleko nelihlazo

eveni laseGibhithe.”