Siswati 1996 (SWA96)
6

Kungaphendvuki kwema-Israyeli

61

6:1
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Jobe 5:18
Isa. 26:16
“Wotani, asibuyele kuSimakadze.

Sewusidzabule saba ticucu,

kodvwa uyawusiphilisa;

usilimatile, kodvwa uyakuwabopha emanceba etfu.

2Emvakwemalanga lamabili utasiphilisa,

ngelilanga lesitsatfu utasivusa,

khona sitewuphila ebukhoneni bakhe.

3Asimhloniphe Simakadze,

sitimisele nekumnaka.

Impela, njengobe kucinisekile kutsi lilanga liphuma ekuseni,

kanjalo naye uyachamuka

ete kitsi njengetimvula tasebusika,

nanjengetimvula tasentfwasahlobo letinisela umhlaba.”

4

6:4
Hos. 13:3
“Ngingentani ngawe, Efrayimu?

Ngingentani ngawe, Juda?

Lutsandvo lwenu lufanana nenkhungu yasekuseni,

lunjengematolo asekuseni lanyamalalako.

5Ngako-ke nganishaya nganijuba ticucu

ngemavi ebaphrofethi bami,

nganibulala ngemavi emlomo wami;

tehlulelo tami timanyata njengembane etikwenu,

tinehlele nome nini.

6

6:6
1 Sam. 15:22
Hla. 50:13
Mat. 9:13
12:7
Ngobe ngifuna sihawu,

hhayi umhlatjelo,

ngifuna nekumati Nkulunkulu

kuneminikelo yekushiswa.

7Njenga-Adamu,“Njenga-Adamu” nome “Njengasedolobheni i-Adamu” nome “Njengaye wonkhe umuntfu”

sebasephulile sivumelwane,

abaketsembeki kimi.

8

6:8
Hos. 12:11
IGileyadi ilidolobha lalabakhohlakele,

linindvwe tinyatselo letinengati.

9Njengobe bosidlani balalela umuntfu endleleni,

tenta njalo neticumbi tebaphristi;

tiyabulalana kulomgwaco loya eShekhemu,

tente budlova lobulihlazo.

10

6:10
1 Khos. 12:28
2 Khos. 17:7
Ngibone intfo leyesabekako endlini yaka-Israyeli:

Efrayimu utinikele ebugwadleni

na-Israyeli sewaba ngulongcolile.

11“Nawe-ke, Juda, ulungiselwe kuvunwa.

“Nase ngifuna kubuyisela inhlalakahle kubantfu bami,