Siswati 1996 (SWA96)
5

Sehlulelo lesimelene na-Israyeli

51

5:1
1 Khos. 12:32
“Lalelani lapha, nine baphristi!

Nakisisani, nine ma-Israyeli!

Lalelani, ninendlu yebukhosi!

Lesehlulelo simelene nani:

Nibe lugibe eMispa,

naba linetha lelendlalelwe eThabori.

2Tihlubuki tingumgodzi wekubulala.

Tonkhe ngiyakuticondzisa ngemphatfocotfo.

3Ngati konkhe nga-Efrayimu;

Israyeli akafihlakali kimi.

Efrayimu, wena sewugucukele ebugwadleni,

Israyeli sewonakele.”

Hoseya wecwayisa ngekukhonta tithico

4“Tento tabo atibavumeli

kutsi babuyele kuNkulunkulu wabo.

Umoya webugwadla usetinhlitiyweni tabo,

abamhloniphi Simakadze.

5

5:5
Hos. 7:10
Kutigcabha kwema-Israyeli kubufakazi

lobumelene nawo;

ema-Israyeli, ngisho na-Efrayimu,

bayakhubateka esonweni sabo;

ngisho naJuda ukhubateka kanye nabo.

6Nabahamba nemihlambi yabo yetimvu netimbuti

kanye nemihlambi yetinkhomo

kuyawufuna Simakadze,

bangeke bamtfole;

sewutisusile kubo.

7

5:7
Hos. 2:4
Abaketsembeki kuSimakadze;

batala emavezandlebe.

Manje emadzili abo ekwetfwasa kwenyanga

atawubamita bona kanye nemasimi abo.”

Imphi emkhatsini waJuda na-Israyeli

8“Khalisani impalampala eGibeya,

nishaye licilongo eRama.

Hlabani inyandzaleyo eBhethi Aveni,“Bhethi Aveni” kusho kutsi “indlu yebubi” (libito lekuphukuta iBetheli lokusho kutsi “indlu yaNkulunkulu”) nitsi:

Awu, Bhenjamini, basemvakwakho.Nome “Ye Bhenjamini hamba embili” Lomusho awukhanyi kahle ngesiHebheru

9Efrayimu utakwentiwa abe yincitsakalo

ngelilanga lekwehlulelwa.

Emkhatsini wetive tema-Israyeli ngimemetela lokungiko.

10

5:10
Dut. 19:14
27:17
Baholi bakaJuda bafanana

nalabo labakhweshisa ematje emnyele.

Ngiyawulutfululela kubo lulaka lwami njengetikhukhula temanti.

11Efrayimu ucindzetelekile

wagcotjwagcotjwa ngekwehlulelwa,

ngobe utimisele kulandzela tithico.NgesiHebheru leligama alicondzakali

12Ngifanana nemvunya ku-Efrayimu,

ngibe njengekubola esiveni sakaJuda.

13

5:13
2 Khos. 15:19
16:7
Hos. 10:15
12:1
“Watsi kube Efrayimu abone kugula kwakhe,

naJuda abone emanceba akhe,

Efrayimu wase ugucukela e-Asiriya,

watfumela enkhosini lenkhulu kuyawucela lusito.

Kodvwa iyehluleka kunelapha,

iyehluleka kupholisa emanceba enu.

14

5:14
Hos. 13:7
Ngobe ngiyawuba njengelibhubesi ku-Efrayimu,

ngifanane nelibhubesi lelikhulu kuJuda.

Ngiyawubadzabudzabula babe ticucu,

ngisuke lapho ngibashiye.

Ngiyawubetfwala ngibesuse,

kubete nalobalamulelako.

15Ngiyawube sengibuyela endzaweni yami,

baze balivume licala labo.

Bayawufuna buso bami;

baseselusizini lwabo bayawungifunisisa.”