Siswati 1996 (SWA96)
3

Kubuyisana kwaHoseya nemkakhe

31Simakadze wakhuluma kimi watsi: “Hamba, uphindze umtsandze umkakho, lite nome asatsandvwe ngulomunye futsi, ayingwadla. Mtsandze wena njengobe Simakadze atsandza ema-Israyeli, kwala nome sebagucukele kulabanye bonkulunkulu, batsandza emacebelengwane emagelebisi lomisiwe.”

2Ngako ngamtsenga ngesiliva lengemagremu lali-170 nangemakhilogremu langaba likhulu ebhali. 3Ngase ngiyamtjela lomkami, ngatsi: “Wena kufanele uhlale nami“uhlale nami” nome “ungilindzele” emalanga lamanyenti; akukafaneli lokutsi ube yingwadla nome wetayelane nalenye indvodza, nami ngitawuhlala nawe.”“ngitawuhlala nawe” nome “ngitawukulindzela”

4Ngako ema-Israyeli asetawuhlala emalanga lamanyenti angenambusi, angenankhosi, angenamhlatjelo nome ematje langcwele, angenasidziya sebaphristi nome sithico. 5

3:5
Isa. 2:2
Jer. 30:9
31:12
Hez. 34:23
Mik. 4:1
Zak. 8:20
Emvakwaloko ema-Israyeli ayawuphendvuka afune Simakadze, Nkulunkulu wawo, naDavide, inkhosi yawo. Bayawubuyela batitfobe kuSimakadze nakuto tibusiso taSimakadze ngemalanga ekugcina.

4

Simakadze ubabeka baka-Israyeli licala

41Vanini livi laSimakadze, nine ma-Israyeli,

ngobe Simakadze usenelicala latanibeka lona,

nine lenihlala kulelive, utsi:

“Kute kwetsembeka, kute lutsandvo,

kute kuphakamisa Nkulunkulu eveni.

2

4:2
Jer. 7:9
Lokukhona ticalekiso“ticalekiso” loko kusho “kwehlisela ticalekiso etikwebantfu” kuphela,

nekucala emanga, nekugwazana,

nekweba kanye nebuphingi;

bephula tonkhe tikhonkhwane teminyele letibekiwe;

kucitsa ingati kulandzela kucitfwa kwengati.

3

4:3
Jer. 12:4
Zef. 1:3
Ngenca yaloku live liyalila,“liyalila” nome “liyoma”

nabo bonkhe labahlala kulo bayahusheka;

tilwane tesiganga netinyoni tasemoyeni

kanye netinhlanti taselwandle kuyafa.”

Simakadze ubabeka licala baphristi

4“Kodvwa akubete umuntfu lobeka licala,

akubete muntfu lobeka lomunye licala,

ngobe mine ngibeka umphristi licala.Nome “ngobe banjengalaba lababeka umphristi licala” lomusho wekugcina awukhanyi ngesiHebheru

5Nikhubateka emini nasebusuku,

nebaphrofethi bakhubateka kanye nani, nine baphristi.

Ngako ngitambhubhisa unyoko,

6

4:6
Eks. 20:5
bantfu bami bayabhujiswa ngenca yekweswela lwati.

“Njengobe nikulahlile kwati mine,

nami-ke sengiyanilahla kutsi ningete naba baphristi bami;

njengobe niwutsalalisele umtsetfo waNkulunkulu wenu,

nami-ke ngiyawubatsalalisela bantfwabenu.

7Ngekwandza kwebaphristi

kanjalo kwandza nekona kwabo kimi,

ngitakwenanisa“ngitakwenanisa” letinye tincwadzi tekucala titsi “benanisa” ngebukhosi babo“babo” tincwadzi tekucala titsi “bami” batselwe lihlazo.

8Batondla ngetono tebantfu bami,Kusho kutsi batondla ngemihlatjelo yesono

bajatjuliswe bubi babo.

9

4:9
Isa. 24:2
Kuyawuba nje:

Bantfu bayawufanana nebaphristi.

Ngiyawubajezisa bobabili ngetindlela tabo,

ngibakhokhele ngaloko lokubi labakwentile.”

Simakadze uyakusola kukhonta tithico tebetive

10

4:10
Lev. 26:26
Mik. 6:14
Hag. 1:6
“Bayakudla tabelo tabo temihlatjelo,

kodvwa bangeke besutse;

bayawungenela bugwadla,

kodvwa bangandzi,

ngobe bamshiyile Simakadze,

11

4:11
Taga 20:1
batinikela ebugwadleni,

nasewayinini lelisha nalelidzala,

lokususa kucondza

12

4:12
Hos. 5:4
kwebantfu bami.

Indlela bayibuta etithicweni tetigodvo,

baphendvulwe yindvuku yelugodvo.

Umoya webugwadla uyabedukisa;

abaketsembeki kuNkulunkulu wabo.

13

4:13
Isa. 57:5
Hez. 6:13
Banikela imihlatjelo eticongweni tetintsaba,

bashise iminikelo emagcumeni, ngaphansi kwema-okhi,

nangaphansi kwemabhabhabhulomu nematherebinte,

lapho kunemtfunti lomnandzi khona.

Ngako-ke emadvodzakati enu agucukela ebugwadleni,

nabomalukatane benu baphinga.

14

4:14
Dut. 23:17
“Ngingeke ngiwajezise emadvodzakati enu

nase angenela bugwadla,

nabomalukatane benu ngingeke ngibajezise nase baphinga,

ngobe ngiwo lamadvodza,

ngisho labaphristi cobo lwabo,

labesukelana naletingwababane,

bente umhlatjelo netingwababane tasethempelini.

Sive lesingenakucondza siyawubhubha!

15

4:15
Dut. 6:13
1 Khos. 12:29
Hos. 9:15
10:5
12:11
Amo. 5:5
“Awu Israyeli,

nome sewuphinga kangaka nje,

ningamenti Juda abe nelicala naye.

“Ningayi eGilgali;

ningayi eBhethi Aveni.“Bhethi Aveni” kusho kutsi “indlu yebubi” (libito lekuphukuta iBetheli lokusho kutsi “indlu yaNkulunkulu”)

Ningafungi futsi nitsi:

‘Kuphila kwaSimakadze!’

16Ema-Israyeli anenkhani, anjengesitfokati lesinenkhani.

Pho, Simakadze angabelusa kanjani

njengemazinyane etimvu lasedlelweni?

17Efrayimu utihlanganise netithico;

myekeleni khona lapho!

18Nome ngabe tinatfo tabo setiphelile,

bayachubeka nebugwadla babo;

baholi babo batitsandza kakhulu tindlela tabo telihlazo.

19Siwunguwungwana siyawubakhukhula

sibalahle khashane,

nemihlatjelo yabo iyawubatsela ngelihlazo.”

5

Sehlulelo lesimelene na-Israyeli

51

5:1
1 Khos. 12:32
“Lalelani lapha, nine baphristi!

Nakisisani, nine ma-Israyeli!

Lalelani, ninendlu yebukhosi!

Lesehlulelo simelene nani:

Nibe lugibe eMispa,

naba linetha lelendlalelwe eThabori.

2Tihlubuki tingumgodzi wekubulala.

Tonkhe ngiyakuticondzisa ngemphatfocotfo.

3Ngati konkhe nga-Efrayimu;

Israyeli akafihlakali kimi.

Efrayimu, wena sewugucukele ebugwadleni,

Israyeli sewonakele.”

Hoseya wecwayisa ngekukhonta tithico

4“Tento tabo atibavumeli

kutsi babuyele kuNkulunkulu wabo.

Umoya webugwadla usetinhlitiyweni tabo,

abamhloniphi Simakadze.

5

5:5
Hos. 7:10
Kutigcabha kwema-Israyeli kubufakazi

lobumelene nawo;

ema-Israyeli, ngisho na-Efrayimu,

bayakhubateka esonweni sabo;

ngisho naJuda ukhubateka kanye nabo.

6Nabahamba nemihlambi yabo yetimvu netimbuti

kanye nemihlambi yetinkhomo

kuyawufuna Simakadze,

bangeke bamtfole;

sewutisusile kubo.

7

5:7
Hos. 2:4
Abaketsembeki kuSimakadze;

batala emavezandlebe.

Manje emadzili abo ekwetfwasa kwenyanga

atawubamita bona kanye nemasimi abo.”

Imphi emkhatsini waJuda na-Israyeli

8“Khalisani impalampala eGibeya,

nishaye licilongo eRama.

Hlabani inyandzaleyo eBhethi Aveni,“Bhethi Aveni” kusho kutsi “indlu yebubi” (libito lekuphukuta iBetheli lokusho kutsi “indlu yaNkulunkulu”) nitsi:

Awu, Bhenjamini, basemvakwakho.Nome “Ye Bhenjamini hamba embili” Lomusho awukhanyi kahle ngesiHebheru

9Efrayimu utakwentiwa abe yincitsakalo

ngelilanga lekwehlulelwa.

Emkhatsini wetive tema-Israyeli ngimemetela lokungiko.

10

5:10
Dut. 19:14
27:17
Baholi bakaJuda bafanana

nalabo labakhweshisa ematje emnyele.

Ngiyawulutfululela kubo lulaka lwami njengetikhukhula temanti.

11Efrayimu ucindzetelekile

wagcotjwagcotjwa ngekwehlulelwa,

ngobe utimisele kulandzela tithico.NgesiHebheru leligama alicondzakali

12Ngifanana nemvunya ku-Efrayimu,

ngibe njengekubola esiveni sakaJuda.

13

5:13
2 Khos. 15:19
16:7
Hos. 10:15
12:1
“Watsi kube Efrayimu abone kugula kwakhe,

naJuda abone emanceba akhe,

Efrayimu wase ugucukela e-Asiriya,

watfumela enkhosini lenkhulu kuyawucela lusito.

Kodvwa iyehluleka kunelapha,

iyehluleka kupholisa emanceba enu.

14

5:14
Hos. 13:7
Ngobe ngiyawuba njengelibhubesi ku-Efrayimu,

ngifanane nelibhubesi lelikhulu kuJuda.

Ngiyawubadzabudzabula babe ticucu,

ngisuke lapho ngibashiye.

Ngiyawubetfwala ngibesuse,

kubete nalobalamulelako.

15Ngiyawube sengibuyela endzaweni yami,

baze balivume licala labo.

Bayawufuna buso bami;

baseselusizini lwabo bayawungifunisisa.”