Siswati 1996 (SWA96)
4

Simakadze ubabeka baka-Israyeli licala

41Vanini livi laSimakadze, nine ma-Israyeli,

ngobe Simakadze usenelicala latanibeka lona,

nine lenihlala kulelive, utsi:

“Kute kwetsembeka, kute lutsandvo,

kute kuphakamisa Nkulunkulu eveni.

2

4:2
Jer. 7:9
Lokukhona ticalekiso“ticalekiso” loko kusho “kwehlisela ticalekiso etikwebantfu” kuphela,

nekucala emanga, nekugwazana,

nekweba kanye nebuphingi;

bephula tonkhe tikhonkhwane teminyele letibekiwe;

kucitsa ingati kulandzela kucitfwa kwengati.

3

4:3
Jer. 12:4
Zef. 1:3
Ngenca yaloku live liyalila,“liyalila” nome “liyoma”

nabo bonkhe labahlala kulo bayahusheka;

tilwane tesiganga netinyoni tasemoyeni

kanye netinhlanti taselwandle kuyafa.”

Simakadze ubabeka licala baphristi

4“Kodvwa akubete umuntfu lobeka licala,

akubete muntfu lobeka lomunye licala,

ngobe mine ngibeka umphristi licala.Nome “ngobe banjengalaba lababeka umphristi licala” lomusho wekugcina awukhanyi ngesiHebheru

5Nikhubateka emini nasebusuku,

nebaphrofethi bakhubateka kanye nani, nine baphristi.

Ngako ngitambhubhisa unyoko,

6

4:6
Eks. 20:5
bantfu bami bayabhujiswa ngenca yekweswela lwati.

“Njengobe nikulahlile kwati mine,

nami-ke sengiyanilahla kutsi ningete naba baphristi bami;

njengobe niwutsalalisele umtsetfo waNkulunkulu wenu,

nami-ke ngiyawubatsalalisela bantfwabenu.

7Ngekwandza kwebaphristi

kanjalo kwandza nekona kwabo kimi,

ngitakwenanisa“ngitakwenanisa” letinye tincwadzi tekucala titsi “benanisa” ngebukhosi babo“babo” tincwadzi tekucala titsi “bami” batselwe lihlazo.

8Batondla ngetono tebantfu bami,Kusho kutsi batondla ngemihlatjelo yesono

bajatjuliswe bubi babo.

9

4:9
Isa. 24:2
Kuyawuba nje:

Bantfu bayawufanana nebaphristi.

Ngiyawubajezisa bobabili ngetindlela tabo,

ngibakhokhele ngaloko lokubi labakwentile.”

Simakadze uyakusola kukhonta tithico tebetive

10

4:10
Lev. 26:26
Mik. 6:14
Hag. 1:6
“Bayakudla tabelo tabo temihlatjelo,

kodvwa bangeke besutse;

bayawungenela bugwadla,

kodvwa bangandzi,

ngobe bamshiyile Simakadze,

11

4:11
Taga 20:1
batinikela ebugwadleni,

nasewayinini lelisha nalelidzala,

lokususa kucondza

12

4:12
Hos. 5:4
kwebantfu bami.

Indlela bayibuta etithicweni tetigodvo,

baphendvulwe yindvuku yelugodvo.

Umoya webugwadla uyabedukisa;

abaketsembeki kuNkulunkulu wabo.

13

4:13
Isa. 57:5
Hez. 6:13
Banikela imihlatjelo eticongweni tetintsaba,

bashise iminikelo emagcumeni, ngaphansi kwema-okhi,

nangaphansi kwemabhabhabhulomu nematherebinte,

lapho kunemtfunti lomnandzi khona.

Ngako-ke emadvodzakati enu agucukela ebugwadleni,

nabomalukatane benu baphinga.

14

4:14
Dut. 23:17
“Ngingeke ngiwajezise emadvodzakati enu

nase angenela bugwadla,

nabomalukatane benu ngingeke ngibajezise nase baphinga,

ngobe ngiwo lamadvodza,

ngisho labaphristi cobo lwabo,

labesukelana naletingwababane,

bente umhlatjelo netingwababane tasethempelini.

Sive lesingenakucondza siyawubhubha!

15

4:15
Dut. 6:13
1 Khos. 12:29
Hos. 9:15
10:5
12:11
Amo. 5:5
“Awu Israyeli,

nome sewuphinga kangaka nje,

ningamenti Juda abe nelicala naye.

“Ningayi eGilgali;

ningayi eBhethi Aveni.“Bhethi Aveni” kusho kutsi “indlu yebubi” (libito lekuphukuta iBetheli lokusho kutsi “indlu yaNkulunkulu”)

Ningafungi futsi nitsi:

‘Kuphila kwaSimakadze!’

16Ema-Israyeli anenkhani, anjengesitfokati lesinenkhani.

Pho, Simakadze angabelusa kanjani

njengemazinyane etimvu lasedlelweni?

17Efrayimu utihlanganise netithico;

myekeleni khona lapho!

18Nome ngabe tinatfo tabo setiphelile,

bayachubeka nebugwadla babo;

baholi babo batitsandza kakhulu tindlela tabo telihlazo.

19Siwunguwungwana siyawubakhukhula

sibalahle khashane,

nemihlatjelo yabo iyawubatsela ngelihlazo.”